Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Роль і значення підприємництва в економіці : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

1.3. Роль і значення підприємництва в економіці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Розуміння сутності підприємництва пов’язано також з визначенням його ролі в економіці різних рівнів системи гос-подарювання. Конкретно роль і значення підприємництва в економічному розвитку країни можна звести до такого.

•          По-перше, підприємництво слугує важелем для зміни структури економіки. Для підприємців основний спонукаль-ний мотив — можливість одержання прибутку. Вони майже завжди концентрують свої дії на розвитку перспективних на-прямків господарської діяльності, віддача від яких може пере-вершити середні показники.

•          По-друге, розвиток підприємництва створює “поживне середовище” для конкуренції. Забезпечуючи освоєння пер-спективних виробництв, підприємці сприяють швидшому оновленню техніко-технологічної бази і номенклатури про-дукції фірми.  Вони стимулюють господарську активність,

підтримуючи конкуренцію й існуючий ринок.

•          По-третє, підприємництво можна вважати каталізато-ром економічного розвитку. Цей своєрідний прискорювач істотно впливає на структурну перебудову в економіці; збільшення обсягів виробництва і надання послуг; стимулюван-ня інвестиційної діяльності; підвищення рівня попиту і пропо-зиції; прискорення темпів економічного розвитку національної економіки в цілому.

•          По-четверте, підприємництво сприяє економії і раціональному використанню всіх ресурсів. Діяльність підприємця нерозривно пов’язана з господарським ризиком. Саме ця обставина є потужним стимулом економії ресурсів, вимагає від підприємця детального аналізу рентабельності проектів, відповідального ставлення до інвестицій, раціональ-ного витрачання ресурсу, найму робочої сили.

•          По-п’яте, підприємництво забезпечує сильнодіючі сти-мули до високоефективної праці. У більшості випадків особи-стості, котрі мають власний бізнес і завдяки цьому сильніші спонукальні мотиви, більше заінтересовані в якісній і продук-тивній праці, ніж наймані працівники. Такий психологічний феномен вільної праці для одержання власного зиску забезпе-чує ще більший виграш для економіки в цілому.

Розглянуті вище прояви значущості підприємницької діяльності дозволяють зробити загальний висновок.

Підприємництво виконує особливу функцію в економіці і народному господарстві, змістова сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного се-редовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху до перетворень, зрештою стає тією силою, ко-тра прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації, бережливості і постійного оновлення.

Нагромаджений досвід усіх без винятку індустріально розвинутих країн з ринковою економікою соціального спря-мування незаперечно підтверджує, що підприємництво — не-обхідна умова досягнення економічного успіху.