Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_84d523fe5e29767fb813ac9dc2f65f03, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 1. Сутнісна характеристика підприємницької діяльності 1.1. Підприємництво як сучасна форма господарювання : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

Тема 1. Сутнісна характеристика підприємницької діяльності 1.1. Підприємництво як сучасна форма господарювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Щоб розв’язати вузол економічних проблем нашої країни, необхідні радикальні заходи для створення механізму ринко-вих відносин, за допомогою якого реалізуються вимоги еко-номічних законів.

Прийняті Верховною Радою України закони значною мірою юридично оформили механізм ринкових відносин і створили умови для підприємництва бізнесу. Термін “бізнес” поширений в усьому світі, у певній мірі його можна ототожню-вати з підприємництвом.

Що ж таке підприємництво? Відповідь на це питання ду-же важлива для економічної науки і господарської практики.

Вчені-економісти минулого виокремлювали три фактори виробництва: 1) землю; 2) працю; 3) капітал. Сучасний досвід господарювання свідчить про те, що процвітання країн з роз-винутою ринковою економікою забезпечує вміла реалізація їх підприємницького потенціалу як четвертого фактора вироб-ництва.

Термін “підприємництво” запозичений з Франції. Він був уведений в економічний лексикон на початку XVIII ст. фран-цузьким економістом Рішаром Кантільйоном, який характери-зував самостійного підприємця (ремісника, фермера, купця) як індивідуального виробника і власника, діяльність котрого обов’язково пов’язана з певним господарським ризиком.

Протягом тривалого періоду (з кінця XIX ст. до нашого часу) підприємець не обов’язково є власником. Виникнення системи кредиту зруйнувало феномен об’єднання в одній особі власника і підприємця. Щоб стати підприємцем, не

обов’язково бути власником майна і мати реальний капітал. Вдаючись до образних висловів, можна сказати: головним капіталом підприємця є не гроші, не знаряддя або предмети праці, а його господарський хист, уявлення про суспільні по-треби, знання психології споживача. Саме вони в кінцевому підсумку зумовлюють очікуваний ним прибуток.

Необхідно і важливо також відрізняти підприємництво від менеджменту, а підприємця від управляючого (керівника). Підприємець — це самостійний агент ринку, котрий діє на свій острах і ризик, під особисту відповідальність за результати бізнесової діяльності. Менеджер — найманий працівник, який організовує реалізацію завдань, поставлених підприємцем. Він, як правило, не несе майнової відповідальності за свої дії.

Підприємець завжди є власником капіталу (хоча б у тій частині, в якій він отриманий прибуток інвестує як власний капітал), а також у тій або іншій мірі менеджером. При цьому важливо зазначити, що підприємництво можна вважати особ-ливою сферою професійної діяльності, сутність якої полягає у постійному перетворенні ресурсів і майна в реальний капітал, тобто в те, що приносить прибуток.

Отже, підприємництво — це багатопланове явище, що мо-же бути описаним з економічного, психологічного і політично-го поглядів. У зв’язку з цим можна дати таке тлумачення терміна “підприємництво”.

Підприємництво — це самостійна, ініціативна господарсь-ко-фінансова діяльність громадян, яка спрямована на отри-мання прибутку (доходу) і здійснюється від свого імені на власний ризик та під свою особисту майнову відповідальність або ж від імені і під майнову відповідальність юридичної осо-би — підприємства (організації).

Якщо діяльність фізичних або юридичних осіб не зв’язана з отриманням прибутку, то вона не може вважатися підприємницькою. Головне, що вирізняє підприємця серед інших агентів суспільно корисної діяльності, — це можливість і обов’язковість отримання певного зиску.

Підприємництво не можна відносити до звичайної трудо-вої сфери діяльності: воно за своєю сутністю характеризує творчу і активну діяльність бізнесменів. Підприємцям прита-манні особлива етика і навіть своєрідний світогляд, що дозво-ляє виокремлювати специфічну філософію підприємництва (бізнесу), яку кваліфікують як практично корисну філософію системи господарювання. В міру розвитку виробництва і суспільства, зміни умов його життєдіяльності й загальної культури філософія бізнесу не залишається незмінною: вона завжди адаптується до сучасних вимог господарювання. Су-часна економічна наука визначає підприємництво як особли-вий вид діяльності, в основу якого покладені такі ознаки:

1)         свобода вибору напрямків і методів діяльності, са-

мостійність у прийнятті рішень;

2)         постійна наявність фактора ризику;

3)         орієнтація на досягнення комерційного успіху (зиску);

4)         інноваційний характер діяльності. Підприємництво — не лише особливий вид діяльності, а й

певні стиль і тип господарської поведінки, яким притаманні:

1)         ініціативність і пошук нетрадиційних рішень у сфері бізнесу;

2)         готовність наражатися на власний ризик;

3)         гнучкість і постійне самооновлення;

4)         цілеспрямованість і наполегливість у бізнесовій діяль-ності.

Крім того, підприємництво — це комплекс особливих функцій, виконуваних в економіці (народному господарстві), спрямований на забезпечення розвитку і вдосконалення гос-подарського механізму, постійне оновлення економіки госпо-дарюючих суб’єктів, створення інноваційного поля діяльності. Сучасна економічна література виокремлює три головні функції сфери підприємницької діяльності:

•   ресурсну (формування і продуктивне використання

капіталу, трудових, матеріальних та інформаційних ре-

сурсів);

•          організаційну (організація маркетингу, виробництва, збуту, реклами та інших господарських справ);

•          творчу (новаторські ідеї, генерування й активне вико-ристання ініціативи, вміння ризикувати).

Із зазначених вище міркувань випливає такий важливий висновок: підприємництво має завжди супроводжуватись на-уково-технічною, організаційною і комерційно-економічною творчістю, новими підходами до вирішення господарських за-вдань; воно зумовлює особливий, антибюрократичний стиль господарської поведінки, підвалинами якого є, з одного боку, постійний пошук нових можливостей і ресурсів, а з іншого — персональна відповідальність за наслідки своєї діяльності.

Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути:

•          громадяни України та інших держав;

•          юридичні особи —    підприємства (організації) усіх форм власності.

Законодавство України передбачає певні обмеження щодо підприємництва. Зокрема, не дозволяється займатися підприємницькою діяльністю таким категоріям громадян: військовослужбовцям, посадовим особам органів прокурату-ри, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади й управління, які здійснюють контроль за діяльністю підприємств і організацій.

Об’єктами підприємницької діяльності можуть бути: то-вар; продукт; послуга.

Підприємницька діяльність здійснюється згідно з чинним законодавством:

•          без використання найманої праці;

•          з використанням найманої праці;

•          без утворення юридичної особи;

•          з утворенням юридичної особи.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_84d523fe5e29767fb813ac9dc2f65f03, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0