Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Яке визначення найбільш повно розкриває сутність

підприємця?

А). Господар.

Б). Власник.

В). Центральна постать ринкової економіки.

Г). Ділова людина.

2.         Які основні функції виконує підприємець?

А). Ресурсну.

Б). Мотиваційну. В). Управлінську. Г). Інноваційну. Д). Регулюючу. Е). Ризикову.

3.         З яких частин складається підприємницький дохід?

А). Прибуток.

Б). Балансовий прибуток. В). Нормальний (звичайний) прибуток. Г). Економічний прибуток (надприбуток). Д). Торговельний прибуток.

4.         Що включає в себе правовий статус підприємця?

А). Його характерні риси.

Б). Його права.

В). Його роль і значення в ринковій економіці.

Г). Його обов’язки.

Д). Його функції.

Е). Його відповідальність.

5.         Що таке права підприємця?

А). Правові норми (правила), що підлягають виконанню. Б). Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил (норм) поведінки.

Тести

В). Правові та етичні відношення підприємців до суспільства, які характеризуються виконанням своїх правових норм (правил).

6.         На які різновиди поділяється підприємництво залежно

від власності?

А). Індивідуальне. Б). Приватне. В). Особисте. Г). Колективне. Д). Корпоративне. Е). Державне.

7.         Які існують види підприємництва? А). Виробниче. Б). Індивідуальне. В). Матеріальне. Г). Комерційне. Д). Фінансово-кредитне. Е). Корпоративне.

8.         Який вид підприємництва є найважливішим? А). Комерційний. Б). Виробничий. В). Фінансово-кредитний.

9.         Що є основною функцією виробничого підприємництва? А). Купівля товару. Б). Продаж товару. В). Виробництво товару. Г). Споживання товару. Д). Розподіл товару.

10.       Що є об’єктом купівлі-продажу фінансово-кредитного

підприємництва? (Декілька відповідей.)

А). Продукція.

Б). Гроші. В). Послуги. Г). Цінні папери. Д). Інформація. Е). Іноземна валюта.

11.       Які є основні організаційні одиниці підприємницької

діяльності?

А). Фірма. Б). Товариство. В). Компанія. Г). Партнерство. Д). Бізнес.

12.       Які існують на практиці основні організаційно-правові

форми підприємництва?

А). Колективне.

Б). Одноосібне володіння.

В). Партнерство (товариство).

Г). Спільне підприємство.

Д). Компанія.

Е). Корпорація.

13.       Які переваги має одноосібне володіння? А). Відносна простота заснування та ліквідації фірми. Б). Спеціалізація в менеджменті. В). Повні самостійність, свобода і оперативність. Г). Максимум спонукальних мотивів діяльності. Д). Обмежена відповідальність. Е). Значні фінансові можливості. Є). Конфіденційність діяльності.

14.       Партнерство (товариство) — це: А). Самостійне ведення справ, засноване на власності

підприємця.

Б). Об’єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юридичних осіб за умов розподілу прибутку та ризику.

            Тести

В). Незалежна юридична особа, підприємство, засноване на акціонерній власності.

15.       За яким критерієм підприємства поділяються на малі,

середні, великі?

А). За формою власності. Б). За формою організації. В). За розміром. Г). За сферою діяльності. Д). За видом діяльності. Е). За типом діяльності.

16.       Які новостворені та діючі підприємства в Україні нале-

жать до малих підприємств у промисловості та будівництві

(згідно із Законом України “Про підприємства в Україні”)?

А). Чисельність працюючих до 300 чол. Б). Чисельність працюючих до 200 чол. В). Чисельність працюючих до 100 чол. Г). Чисельність працюючих до 50 чол. Д). Чисельність працюючих до 25 чол. Е). Чисельність працюючих до 15 чол.

17.       Які новостворені та діючі підприємства в Україні нале-

жать до малих підприємств у роздрібній торгівлі (згідно із За-

коном України “Про підприємства в Україні”)?

А). Чисельність працюючих до 300 чол. Б). Чисельність працюючих до 200 чол. В). Чисельність працюючих до 100 чол. Г). Чисельність працюючих до 50 чол. Д). Чисельність працюючих до 25 чол. Е). Чисельність працюючих до 15 чол.

18.       Які основні функції притаманні малому підприєм-

ництву?

А). Формування конкурентного середовища. Б). Доцільність масового випуску продукції.

В). Надання ринковій економіці необхідної гнучкості. Г). Вирішення проблем зайнятості. Д). Пом’якшення соціальної напруги. Е). Необхідність поєднання всіх стадій технологічного процесу.

19.       Що таке малі підприємства?

А). Вид діяльності підприємства.

Б). Сфера діяльності підприємства.

В). Форма власності.

Г). Організаційно-економічний вид підприємства.

20.       Суб’єктами малого підприємництва (відповідно до За-

кону України “Про державну підтримку малого

підприємництва”) є юридичні особи, в яких:

А). Середньооблікова чисельність не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 100 тис. євро.

Б). Середньооблікова чисельність не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро.

В). Середньооблікова чисельність не перевищує 100 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро.

21.       Середньооблікова чисельність працюючих на малих

підприємствах визначається з урахуванням:

А). Усіх працівників.

Б). Усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за до-говорами й за сумісництвом, а також працівників представ-ництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

В). Усіх працівників, у тому числі працівників представ-ництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

Г). Усіх працівників на підставі річної звітності.

Д). Працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

22.       Селянське (фермерське) господарство — це суб’єкт гос-

подарювання, який здійснює:

            Тести

А). Будь-яку діяльність.

Б). Виробництво сільськогосподарської продукції. В). Діяльність на власний ризик.

Г). Переробку та реалізацію сільськогосподарської про-дукції.

Д). Діяльність з метою отримання прибутку.

23.       Хто може бути головою селянського (фермерського)

господарства?

А). Будь-який член господарства.

Б). Засновник селянського (фермерського) господарства. В). Правонаступник засновника селянського (фермерсь-кого) господарства.

Г). Людина, яка має відповідну кваліфікацію.

24.       Хто має право на створення селянського (фермерсько-

го) господарства?

А). Кожний дієздатний громадянин України, здатний зай-матися сільським господарством.

Б). Кожний дієздатний громадянин України, який досяг-нув 16-річного віку.

В). Кожний дієздатний громадянин України, який досяг-нув 18-річного віку.

Г). Кожний дієздатний громадянин України, який досяг-нув 20-річного віку.

25.       Ким вирішуються спори, що виникають під час вико-

нання договорів між селянським (фермерським) господарством

із будь-якими підприємствами?

А). Учасниками договорів.

Б). Судом.

В). Арбітражним судом.

Г). Виконавчим органом місцевої влади.

26.       Що є підставою для припинення діяльності селянського

(фермерського) господарства?

А). Рішення членів селянського (фермерського) господар-ства про припинення його діяльності.

Б). Заява споживача.

В). Заява прокурора.

Г). Визнання господарства банкрутом.

Д). Якщо не залишається жодного члена господарства, який бажає продовжувати діяльність господарства.

27.       Бізнес-план — це:

А). Письмовий документ, який регламентує діяльність фірми.

Б). Письмовий документ, який регламентує відносини між засновниками фірми.

В). Письмовий документ, у якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи та способи її реалізації.

28.       Чи залежить ступінь деталізації бізнес-плану від того,

чи належить фірма до сфери послуг або до виробничої сфери?

А). Так.

Б). Ні.

В). Залежно від масштабів бізнесу.

Г). Залежно від характеристики продукту.

29.       За якими ознаками не можна класифікувати бізнес-пла-

ни?

А). За сферою бізнесу.

Б). За формою власності.

В). За масштабами бізнесу.

Г). За характеристиками продукту бізнесу.

30.       Яка стадія не належить до загальновизнаних стадій

розробки бізнес-плану?

А). Початкова. Б). Підготовча. В). Основна. Г). Заключна.

            Тести

31.       Яка складова не входить до структури бізнес-плану?

А). Резюме.

Б). Продукція (послуги).

В). Дослідження ринку.

Г). Характеристика ринку продукту.

Д). Маркетинг-план.

Е). План збуту.

Ж). Виробничий план.

З). Організаційний план.

І). Фінансовий план.

32.       Яким обсягом (як правило) обмежується бізнес-план?

А). 10-15 сторінок.

Б). 20-25 сторінок. В). 30-35 сторінок. Г). 40-45 сторінок.

33.       Що покладено в основу організації фінансів?

А). Грошові фонди.

Б). Оборотні кошти.

В). Комерційний розрахунок.

Г). Прибуток.

34.       За своїми фінансовими зобов’язаннями підприємство

відповідає

А). Власним майном.

Б). Доходами.

В). Власним майном і доходами.

Г). Власним прибутком.

35.       На якій стадії у підприємства виникає потреба в кош-

тах?

А). Придбання сировини і матеріалів. Б). Найму робочої сили. В). Виробництва продукції. Г). Реалізації продукції.

В.В. Кузьмін  ФІНАНСОВІ  ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Д). На кожній з перерахованих стадій.

36. Амортизаційні відрахування — це:

А). Джерело відтворення основних доходів.

Б). Елемент витрат на виробництво.

В). Одночасно і елемент витрат, і джерело відтворення.

Г). Фінансовий інструмент.

37. Що залишається у розпорядженні підприємства? А). Чистий прибуток. Б). Податки. В). Плата за кредити. Г). Страхові внески.

38.       Що відносять до прямих податків?

А). Податок на додану вартість.

Б). Податок з реклами. В). Податок на прибуток. Г). Акцизний збір.

39.       Прибуток підприємства, що підлягає оподаткуванню,

це:

А). Сума валового доходу.

Б). Різниця між сумою валового доходу та сумою аморти-

заційних         відрахувань.

В). Різниця між сумою валового доходу і валових витрат плюс амортизаційні відрахування.

40.       На що спрямована фінансово-кредитна підтримка

підприємництва?

А). На стимулювання виробництва певних товарів. Б). На стримування виробництва певних товарів. В). На стимулювання і стримування виробництва певних товарів.

Г). Правильної відповіді немає.