Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

10.2. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Фінансова діяльність? це система форм і методів, які ви-користовуються для фінансового функціонування підприємств та досягнення поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Фінансова діяльність підприємства спрямовується на вирішення таких основних завдань:

•          фінансове забезпечення поточної виробничо-госпо-дарської діяльності;

•          пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підви-щення рентабельності та платоспроможності;

•          виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами господарювання, бюджетом, банками;

•          мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

•          контроль за ефективним, цільовим розподілом та вико-ристанням фінансових ресурсів.

Важлива роль фінансів підприємств у забезпеченні зба-лансованості в економіці країни матеріальних та грошових фондів, призначених для споживання та нагромадження. За-Òåìà 10

безпечення такої збалансованості великою мірою впливає на стабільність національної валюти, грошового обігу, стану роз-рахунково-платіжної дисципліни в народному господарстві.

Фінанси, беручи участь у вартісному розподілі створеного внутрішнього валового продукту, забезпечуючи формування та використання доходів і грошових фондів, безпосередньо пов’язані з іншими економічними категоріями та інструмента-ми господарського механізму: комерційним розрахунком, ціною, кредитом. Саме тому фінанси підприємств можуть бу-ти важливим інструментом економічного стимулювання, кон-тролю за станом економіки країни та управління нею.

Фінанси є суттєвим складовим елементом системи уп-равління економікою. Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний круговорот виробничих фондів на розширеній основі, запроваджувати науково-технічні досягнення, стиму-лювати інвестиційну діяльність, регулювати структурну пере-будову економіки.

Обов’язковими передумовами ефективного функціону-вання фінансів підприємств є:

•          різноманітність форм власності;

•          свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;

•          вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;

•          самофінансування підприємництва;

•          правове забезпечення правил економічної поведінки всіх суб’єктів підприємницької діяльності;

•          обмеження і регламентація державного втручання в діяльність підприємств.

Життя довело ефективність ринкового механізму в забез-печенні збалансованості економіки, раціонального викорис-тання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Ринко-ва система сприяє створенню гнучких виробництв, які здатні легко адаптуватись до запитів споживачів та досягнень науко-во-технічного прогресу.

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в

чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпе-чення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов’язань перед дер-жавою та іншими суб’єктами господарювання.

Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними напрямками:

•          фінансове прогнозування та планування;

•          аналіз та контроль виробничо-господарської діяль-ності;

•          оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

Фінансове прогнозування та планування є однією з най-важливіших ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба у гро-шових коштах для забезпечення нормальної виробничо-госпо-дарської діяльності та можливість одержання таких коштів.

За ринкових умов підприємство самостійно визначає на-прямки та розмір використання прибутку, який залишається в його розпорядженні після сплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення фінансових ресурсів, капіта-лу та резервів на підставі прогнозування величини фінансових показників: власних оборотних коштів, амортизаційних відра-хувань, прибутку, суми податків.

Планування виручки є необхідним для розробки плану прибутку від реалізації продукції, визначення суми планових платежів у бюджет. Від обґрунтованості та правильності роз-рахунку виручки великою мірою залежить також реальність основного джерела надходження коштів та розмір запланова-ного прибутку.

Мета планування витрат — визначення можливості найекономнішого витрачання матеріальних, трудових та гро-шових ресурсів на одиницю продукції. Зменшення витрат ви-робництва та обігу є важливим фактором збільшення ефек-тивності виробництва. Зниження собівартості за рахунок еко-номії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виробити значну кількість додаткової продукції, збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створює

Òåìà 10

реальні можливості для самофінансування. Скорочення вит-рат на виробництво одиниці продукції є матеріальною підста-вою для зниження цін на неї, а відтак — прискорення обертан-ня оборотних коштів.

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію про-дукції, необхідно враховувати резерви зниження її собівар-тості, до яких належать:

•          поліпшення використання основних виробничих фондів та збільшення у зв’язку з цим випуску продукції на кожну гривню основних фондів;

•          раціональне використання сировини, матеріалів, пали-ва, енергії та скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості;

•          зменшення затрат живої праці на одиницю продукції на основі науково-технічного прогресу;

•          скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок удосконалення форм її збуту;

•          зменшення втрат від браку та безгосподарності, ліквідація непродуктивних витрат;

•          економія в адміністративно-управлінській сфері на ос-нові раціональної організації апарату управління підприємством.

Спираючись на опрацьовані фінансові показники, склада-ють перспективні, поточні та оперативні фінансові плани. По-точний фінансовий план складається у формі балансу доходів та витрат грошових коштів, оперативний — у формі платіжно-го календаря.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства — це діагноз його фінансового стану, що уможливлює визначен-ня недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рен-табельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому. Матеріали аналізу використовуються в процесі фінансового планування та прогнозування.

Підприємство має опрацювати таку систему показників, з допомогою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити

поточні та стратегічні можливості підприємства. Аналітичну роботу підприємства можна, поділити на два блоки:

1)         аналіз фінансових результатів та рентабельності;

2)         аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз       фінансових       результатів       підприємства

здійснюється за такими основними напрямками:

•          аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутко-вості, факторний аналіз прибутку від реалізації про-дукції, робіт, послуг;

•          аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, по-зареалізаційної та фінансової інвестиційної діяльності;

•          аналіз та оцінка використання чистого прибутку;

•          аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва про-дукції та прибутку;

•          аналіз взаємозв’язку прибутку, руху оборотного капіта-лу та грошових потоків;

•          аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результа-ти;

•          факторний аналіз показників рентабельності.

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за та-

кими напрямками:

•          аналіз та оцінка складу та динаміки майна;

•          аналіз фінансової стійкості підприємства;

•          аналіз ліквідності балансу;

•          комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства. Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві

спрямовується на практичне втілення фінансового забезпе-чення підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності на належному рівні.

Зміст   поточної   оперативної   фінансової   роботи   на підприємстві полягає в:

•          постійній роботі зі споживачами стосовно розрахунків за реалізовану продукцію, роботи, послуги;

•          своєчасних розрахунках за поставлені товарно-ма-теріальні цінності та послуги з постачальниками;

•          забезпеченні своєчасної сплати податків, інших обов’язкових платежів у бюджет та цільові фонди;

Òåìà 10

•          своєчасному проведенні розрахунків по заробітній платі;

•          своєчасному погашенні банківських кредитів та сплаті відсотків;

•          здійсненні платежів за фінансовими операціями.