Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Передмова : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

Передмова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

В період трансформації економіки України відбуваються процеси пристосування фінансових відносин, що мали місце між суб’єктами підприємницької діяльності в умовах команд-но-адміністративної системи управління, до умов функціону-вання фінансів у ринковому середовищі. У зв’язку з цим фор-мується нове бачення дисципліни “Фінансові основи підприємництва” та її місце у процесі загальноекономічних пе-ретворень в державі.

Підприємства зараз працюють переважно в умовах ко-мерційного розрахунку, тобто основним джерелом їх фінансо-вого забезпечення є самофінансування — перевищення до-ходів над витратами, або беззбитковість діяльності, орієнтація підприємств на одержання прибутку відповідно до визначеної фінансової стратегії.

За таких обставин необхідна адекватна ринковій економіці організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів високої кваліфікації, які на ос-нові набутих теоретичних знань та практичних навиків могли б розв’язувати ситуаційні завдання різної складності, зокрема розробляти план дій по забезпеченню підприємства матеріаль-ними ресурсами; створенню та ефективному використанню фінансових ресурсів, в тому числі й кредитних.

Успіх у здійсненні підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників. Однією з неодмінних умов досягнення високої результативності практично в будь-якій підприєм-ницькій діяльності є отримання мінімально необхідних знань, уявлень про форми, принципи та сфери підприємницької діяльності. Тобто підприємництву потрібно вчитися.

Головна мета навчального посібника полягає в обґрунту-ванні послідовних кроків майбутнього підприємця щодо ство-рення власної справи, ефективному застосуванні фінансових знань при веденні підприємницької діяльності.

Головна ідея навчального посібника розкривається в оди-надцяти взаємопов’язаних темах, вивчення яких дає змогу от-римати повне уявлення про фінансові основи підприєм-ництва. Засвоївши матеріал цього навчального посібника, Ви не станете одразу підприємцем або фахівцем з економіки, але зможете більш свідомо і впевнено зробити професійний вибір згідно зі своїми здібностями і переконаннями.

Навчальний посібник орієнтований на впровадження ак-тивної методики навчання. З цією метою використовується повний комплекс основних методів навчання: словесний, на-очний і практичний.

Словесний метод навчання зводиться до послідовного ви-кладу матеріалу — від простого до складного. Навчальний посібник насичений наочним матеріалом, який поданий у ви-гляді таблиць, схем, графіків.

Практичний метод зводиться до вирішення тестових та практичних завдань для кращого засвоєння дисципліни. Для закріплення знань пропонується також написання реферату. Методика виконання роботи та тематика рефератів подана у посібнику.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів з напрямку 05.01 “Економіка та підприємництво” та спеціалістів, котрі професійно займають-ся підприємницькою діяльністю.