Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Фінансова діяльність у підприємницькому управлінні : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

9.2. Фінансова діяльність у підприємницькому управлінні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

В управлінській роботі підприємця фінансова діяльність посідає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконан-ня фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

Фінансова діяльність — це система використання різних форм і методів фінансового забезпечення щодо функціонуван-ня підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшує її результати.

Фінансове забезпечення управління здійснюється за таки-ми основними напрямками:

•          фінансове прогнозування та планування;

•          аналіз та контроль підприємницької діяльності;

•          поточна фінансово-економічна робота.

Фінансове прогнозування та планування — одна з най-важливіших ланок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба у гро-шових коштах для забезпечення нормальної виробничо-госпо-дарської діяльності та можливість одержання таких коштів.

За ринкових умов підприємство самостійно визначає на-прями використання та розмір прибутку, який залишається в його розпорядженні після сплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення фінансових ресурсів, капіта-лу та резервів на підставі прогнозування величини фінансових показників: власних оборотних коштів, амортизаційних відра-хувань, прибутку, суми податку.

Планування виручки необхідне для розробки плану при-бутку від реалізації продукції або виконаних робіт, наданих послуг, визначення суми планових платежів у бюджет. Від обґрунтованості та правильності розрахунку виручки значною

мірою залежить також реальність основного джерела надход-ження коштів та розмір запланованого прибутку.

Мета планування витрат — визначення можливості найе-кономнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції. Зменшення витрат вироб-ництва та обігу — важливий фактор підвищення ефективності виробництва. Зниження собівартості за рахунок економії си-ровини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу ви-робити значну кількість додаткової продукції, збільшити при-буток та рентабельність підприємств, створює реальні можли-вості для самофінансування, приведення в дію конкурентних переваг. Скорочення витрат на виробництво одиниці про-дукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а відтак — прискорення обертання оборотних коштів, зростання можливостей розширення підприємницької діяльності.

Підприємці та менеджери, орієнтуючись на опрацьовані фінансові показники, складають перспективні, поточні та опе-ративні фінансові плани. Так, поточний фінансовий план складається у формі балансу доходів та витрат грошових коштів. Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства — це діагноз його фінансового стану, що умож-ливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підви-щення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності в цілому. Матеріали аналізу використовуються в процесі фінансового планування та прогнозування, визначен-ня потреб залучення зовнішніх джерел фінансування.

В умовах переходу до ринкової системи господарювання, як було з’ясовано у попередніх темах, зароджується конку-ренція — важливий механізм регулювання економічних про-цесів. Однак у перехідний період вона ще незначна, не охоп-лює усі сфери економічного життя. Це дає змогу продавцям установлювати й підтримувати більш високі ціни, ніж вони могли б дозволити собі за умови розвинутої конкуренції, що призводить до зменшення попиту, застою у виробництві, без-

            робіття, а в кінцевому підсумку — до соціально-економічної та політичної нестабільності, блокування розвитку підприєм-ництва.

Конкурентоспроможність підприємства можна забезпечи-ти правильною організацією управління фінансами: рухом фінансових ресурсів та фінансовими відносинами. Суть фінансового менеджменту полягає в ефективному викорис-танні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства.

Фінансовий механізм підприємства — це система уп-равління фінансами, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати діяльності підприємства. Взаємодія фінансових відносин досягається завдяки викорис-танню усіх фінансових категорій (виручки, прибутку, аморти-зації, оборотних коштів, кредиту, бюджету, податків), норма-тивів, різного роду стимулів, пільг, санкцій та інших фінансо-вих важелів.

Як відомо, на підставі маркетингового дослідження під-приємство вирішує такі три проблеми: які товари, роботи, по-слуги слід виробляти та в якій кількості? Як мають бути ви-роблені ці товари? Хто отримає, придбає чи зможе використа-ти ці товари та послуги?

Підприємці зобов’язані визначити обсяг та джерела фінансових ресурсів, необхідних для виробництва і реалізації продукції, виконання фінансових зобов’язань перед бюдже-том, банками, партнерами по бізнесу.

Процес виробництва відбувається в певній технологічній послідовності, коли безперервно повторюються стадія прид-бання сировини, матеріалів та підготовки їх до виробництва, стадія перетворення сировини на напівфабрикати, незаверше-не виробництво, готову продукцію, тобто відбувається оборот, рух ресурсів. Потреба в коштах у підприємства виникає на кожній із цих стадій ще до відшкодування виробничих витрат з виручки від реалізації продукції. Саме тому кожен підприємець, формуючи свій капітал (статутний фонд), му-

сить передбачити необхідну суму оборотних коштів. Вкладені оборотні кошти на кожній стадії виробничого процесу, перехо-дячи з однієї функціональної форми в іншу, зміщуються після реалізації продукції.

Дуже важливим у процесі управління фінансами підприємств є визначення такої потреби в оборотних коштах, яка б забезпечувала мінімально необхідні розміри виробничих запасів, незавершеного виробництва, залишків готової про-дукції для виконання виробничої програми. За браком влас-них виробничих коштів для поточного інвестування необхідно визначити потребу в позичкових коштах.

Брак оборотних коштів у окремих підприємств виникає саме через те, що надходження та використання грошей не збігаються у часі і здійснюються в різних обсягах. Внаслідок цього на одних підприємствах у певний момент з’являються тимчасово вільні кошти, а в інших — виникає тимчасова по-треба в них. Ця суперечність процесу відтворення вирішується комерційними банками шляхом кредитування підприємств. За тимчасового дефіциту власних оборотних коштів підприємство звертається до банку з метою одержання кредитів.

Отже, цінова діяльність забезпечує втілення уп-равлінських рішень у життя. Фінанси пов’язані й з іншими на-прямами підприємницького управління — виробничим ме-неджментом, збутом, маркетингом. Безпосереднім завданням управління фінансами підприємств є забезпечення формуван-ня та правильного розподілу виручки від реалізації продукції для відновлення оборотних коштів, формування аморти-заційного фонду, валового та чистого доходу. Кожне підприємство прагне забезпечити ліквідність оборотних ак-тивів для своєчасної сплати короткострокової кредиторської заборгованості. Тому своєчасне та повне надходження вируч-ки від реалізації продукції постійно контролюється фінансо-вими менеджерами.

Амортизаційні відрахування нині є найважливішим еле-ментом витрат на виробництво та основним джерелом відтво-

Òåìà 9

рення основних фондів. Управління формуванням та викори-станням амортизаційних відрахувань, особливо у разі застосу-вання прискореної амортизації, є важливою стороною фінан-сового менеджменту. Першочерговим завданням є також своєчасне виконання фінансових зобов’язань перед бюдже-том, державними цільовими фондами, банками, страховими компаніями та іншими суб’єктами господарювання.

Чинним законодавством та нормативними актами вста-новлено конкретні строки платежів за кожним видом податків та інших обов’язкових внесків. Несвоєчасне та неповне пере-рахування таких платежів у бюджет спричиняє застосування фінансових санкцій підприємств-неплатників. Ці санкції мо-жуть стати причиною значних додаткових витрат, чого в жод-ному разі не повинен допускати фінансовий менеджер, а підприємець повинен здійснювати своєчасний контроль.

Управління фінансами підприємств включає також сферу формування, розподілу та використання прибутку, який зали-шається в розпорядженні підприємства. Розподіл прибутку є однією з форм реалізації економічних інтересів учасників про-цесу відтворення. Так, у результаті фінансово-господарської діяльності підприємств держава одержує свою частку у ви-гляді податків, підприємство — у вигляді чистого прибутку, а працівник — від розподілу і використання частини прибутку. Від регулювання розподілу чистого доходу залежить моти-вація підприємницької діяльності, можливість подальшого збільшення прибутку.