Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Методологія та стадії розробки бізнес-плану : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

8.2. Методологія та стадії розробки бізнес-плану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Сьогодні вже очевидно, що без бізнес-плану не можна уп-равляти виробничою діяльністю. Складання бізнес-плану — нагальна потреба, продиктована виробничою діяльністю. Ро-бота над планом — це робота над організацією виробничої діяльності. Запорукою успіху підприємницької діяльності є успішний початок справи. Процес складання бізнес-плану є

            специфічним у кожному конкретному випадку. Тому практич-но неможливо дати якусь універсальну (стандартну) схему йо-го розробки.

Найбільш складною є процедура опрацювання бізнес-пла-ну для започаткування нового бізнесу. Узагальнення підприємницького досвіду дає змогу виділити в процесі роз-робки такого бізнес-плану три стадії: початкову, підготовчу, основну.

Якщо йдеться про розробку бізнес-плану для розширення вже наявного бізнесу, то необхідність у початковій стадії відпадає. Обґрунтовуючи проект удосконалення діяльності підприємства, теж можна обмежитися лише основною стадією. Розглянемо докладніше кожну зі стадій розробки бізнес-плану.

Початкова стадія. Опрацювання бізнес-плану для засну-вання нового бізнесу починається з розробки концепції, тобто тих принципових рішень, які закладаються в його основу. У межах робота над концепцією майбутнього бізнесу:

1)         здійснюється пошук підприємницької ідеї;

2)         вибирається сфера діяльності;

3)         обґрунтовується доцільна форма організації бізнесу;

4)         приймається рішення щодо способу започаткування

бізнесу. Найвідповідальнішим етапом, від якого багато в чому

залежать усі інші рішення щодо створення бізнесу, є пошук

ідеї майбутнього бізнесу. Джерелами таких ідей найчастіше

бувають: вивчення запитів і побажань споживачів; критичний

аналіз товарів, які випускають інші фірми; бесіди з продавця-

ми торговельних закладів; вивчення технічної літератури та

патентної інформації; результати власних досліджень і розро-

бок. Для пошуку підприємницьких ідей використовуються

різноманітні методи (“мозкового штурму”, конференції ідей,

“колективного блокнота”, контрольних запитань, фокальних

об’єктів тощо). Вибір сфери підприємницької діяльності (ви-

робництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, послуги,

будівництво, фінансова діяльність тощо) відбувається з ураху-

ванням:

1)         суті та спрямованості самої ідеї майбутнього бізнесу;

2)         особистих факторів (власний практичний досвід та по-тенціал, наявність відповідної освіти та знань, відповідність сфери бізнесу інтересам і вподобанням самого підприємця);

3)         зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, зако-нодавчо заборонені сфери й види діяльності, необхідність ліцензування діяльності, державні пріоритети в розвитку окре-мих галузей, сучасні й майбутні потреби споживачів, ступінь конкуренції в галузі, стадії життєвого циклу виробів, наявність необхідних ресурсів, інші специфічні зовнішні фактори).

Будь-яка підприємницька діяльність відбувається в межах певної організаційної форми. Процедура вибору ор-ганізаційно-правової форми бізнесу передбачає:

1)         визначення форм організації бізнесу, які відповідають законодавству України;

2)         визначення особливостей, переваг і недоліків кожної з цих форм;

3)         визначення критеріїв вибору форми організації бізнесу (ступінь відповідальності, ситуація з податками, обсяг фінан-сових потреб для започаткування бізнесу, ступінь контролю за фірмою, можливість залучення інших власників, наявність уп-равлінських здібностей у підприємця, можливість зростання бізнесу в майбутньому чи простота його ліквідації);

4)         безпосередній вибір форми організації бізнесу.

До основних питань опрацювання концепції майбутнього бізнесу належить також вибір способу започаткування бізне-су. Традиційно розглядають три основні способи започатку-вання бізнесу:

1)         створення нового підприємства “з нуля”;

2)         придбання фірми, що вже існує;

3)         придбання франшизи, тобто ліцензії, яка надає

підприємцеві (фірмі) право на продаж (виробництво, заняття

певною діяльністю) товарів чи послуг, у великої фірми, яка

вже добре відома споживачам.

Підготовча стадія. Наявність концепції власної справи ставить перед підприємцем велику кількість цілком конкрет-

них запитань. Чим його бізнес відрізнятиметься від бізнесу конкурентів? Що сприятиме або заважатиме його становлен-ню та розвитку? На які конкурентні переваги слід орієнтува-тися? Якими мають бути програма дій та пріоритети діяль-ності майбутнього бізнесу? Отримати відповіді на них — це за-вдання підготовчої стадії розробки бізнес-плану. Відтак на підготовчій стадії:

1)         збирається та аналізується маркетингова, виробнича, фінансова й загальноекономічна інформація про майбутній бізнес (процес формування інформаційного поля бізнес-пла-ну). Чим більше інформації буде зібрано, тим більш обґрунто-ваними будуть наступні розрахунки;

2)         з’ясовуються сприятливі можливості та загрози розвит-ку бізнесу в зовнішньому середовищі. Для вивчення факторів зовнішнього середовища всю їх сукупність, як правило, поділяють на три групи: загальноекономічні фактори, галузеві фактори, конкуренти;

 

3)         оцінюються сильні та слабкі сторони фірми. Сильні сторони фірми — це її особливі, унікальні або принаймні оригінальні способи конкурентної боротьби. Слабкі сторони — це те, в чому фірма відстає від конкурентів;

4)         визначається місія фірми, тобто головне призначення, специфічна роль, особливий шлях у бізнесі, що відрізняти-муть її від конкурентів;

5)         формулюються конкретні цілі діяльності фірми, тобто чітко визначається те, чого фірма хоче досягти за певний проміжок часу;

6)         аналізуються стратегічні альтернативи та вибирається стратегія діяльності фірми. Вибираючи стратегію, підприємець, як правило, орієнтується на одну з можливих ти-пових стратегій бізнесу: контроль за витратами, дифе-ренціацію; фокусування.

Основна стадія — це безпосереднє опрацювання бізнес-плану. Головна мета цієї стадії — довести економічну доцільність створення даного бізнесу, переконливо показати, як саме гроші чи інші ресурси потенційного інвестора забезпе-

чать йому очікуваний зиск. Інвестор має побачити прибуток не після, а до того, як вкладе гроші в запропонований проект. Звичайно, зробити це можна за допомогою ретельно підготов-леного бізнес-плану. При цьому сформульовані на початковій і підготовчій стадіях концепція, місія, цілі та стратегія майбут-нього бізнесу утворюють “каркас” бізнес-плану, визначають його спрямованість, логіку побудови і зміст відповідних розділів.