Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 8. Бізнес-план: сутність, призначення і методологія розробки 8.1. Сутність та функції бізнес-плану : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

Тема 8. Бізнес-план: сутність, призначення і методологія розробки 8.1. Сутність та функції бізнес-плану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Виникнення будь-якої підприємницької ідеї ставить бага-то різноманітних запитань: хто виступає як конкретні спожи-вачі, яким є ринок продукту підприємства, які кошти не-обхідні для реалізації проекту, чи виправдовує себе проект економічно, тощо. Задля отримання відповідей на ці запитан-ня й складається бізнес-план.

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладе-но сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. Бізнес-план підсумовує ділові можливості та перспективи, пояснює, як ці можливості можуть бути реалізо-вані існуючою командою менеджерів.

У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні й слабкі сторони бізнесу, на-водяться результати аналізу ринку та його особливостей, ви-кладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ре-сурсів для реалізації проекту.

Бізнес-план дає можливість визначити життєздатність фірми за умов конкуренції, прогнозує процеси розвитку ви-робництва, конкретизує шляхи досягнення мети і подолання перешкод, є чинником, що стимулює інтереси потенційних інвесторів у їхніх пошуках вкладання коштів у розвиток ви-робництва.

У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві найважливіші функції:

            1)         зовнішню — ознайомити різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкрет-ної підприємницької ідеї;

2)         внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприємства) — опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему управління реалізацією підприємницького проекту.

Традиційно бізнес-план розглядається як інструмент за-лучення необхідних для реалізації проекту фінансових ре-сурсів. Зовнішні інвестори та кредитори ніколи не вкладати-муть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться з ретельно підго-товленим бізнес-планом. Такий план має переконати по-тенційних інвесторів у тому, що підприємницький проект має чітко визначену стратегію успіху та заслуговує на фінансову підтримку.

Не менш важливою є і внутрішня функція бізнес-плану, в межах якої можна виділити два напрямки його застосування:

1)         як інструменту стратегічного планування та оператив-ного управління діяльністю підприємства. Розробка бізнес-плану вимагає визначення не тільки стратегічних напрямків і цілей діяльності, а й оперативних дій для досягнення таких. Тобто бізнес-план є основою поточного планування всіх ас-пектів діяльності підприємства, він сприяє глибшому усвідо-мленню працівниками особистих завдань, пов’язаних зі спільним для них бізнесом;

2)         як механізму аналізу, контролю й оцінки діяльності підприємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролю-вати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати напрямки розвитку бізнесу.

Таким чином, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план — це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства; це документ, який визначає оптимальні за ча-сом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту. Ступінь деталізації бізнес-плану залежить від харак-

теристики фірми незалежно від того, належить вона до сфери послуг чи до виробничої сфери. Специфіка бізнес-плану поля-гає в тому, що це комплексний документ, який відображає всі основні аспекти підприємницького проекту. В ньому розгля-дається широке коло проблем, на які може натрапити підприємець, і визначаються способи їх розв’язання. Водночас слід зазначити, що принципи управління за допомогою бізнес-плану передбачають необхідність урахування в процесі роз-робки конкретного бізнес-плану багатьох специфічних для да-ного підприємницького проекту факторів. Відтак з’являється можливість класифікувати бізнес-плани за певними ознаками:

1)         за сферою бізнесу (виробництво, будівництво,

роздрібна та оптова торгівля, надання послуг, посередницька

діяльність тощо);

2)         за масштабами бізнесу (великий, середній, малий);

3)         за характеристиками продукту бізнесу (традиційний, принципово новий, виробничо-технічного чи споживчого при-значення).

У межах кожної класифікаційної ознаки можна виокрем-лювати й розробляти: а) повний бізнес-план комерційної ідеї або інвестиційного проекту (для потенційних партнерів та інвесторів); б) бізнес-план фірми (для ради директорів або зборів акціонерів): в) бізнес-план структурного підрозділу (для вищого керівництва фірми). Можуть також складатися спеціальні (скорочені) бізнес-плани для певного кола заінте-ресованих осіб, а також бізнес-плани розвитку конкретного регіону для органів із бюджетними повноваженнями.