Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Джерела формування підприємницького капіталу : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

7.3. Джерела формування підприємницького капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Зрештою виникає найголовніше запитання: де можна взя-ти (як сформувати) потрібний підприємницький капітал? Розв’язання цього завдання вимагає шляхом порівняльного аналізу вибрати метод формування підприємницького капіта-лу, котрий був би прийнятним і найбільш ефективним. У ме-жах цієї проблеми слід виявити можливі способи формування підприємницького капіталу. До них, зокрема, належать:

•          перший — фінансові підсумки попередньої підприємницької діяльності (власної або успадкова-ної);

•          другий — особисті заощадження (не лише у грошовій, а й у речовій, товарній формі);

• третій — позичкові кошти, тобто отримані в борг з пев-ними зобов’язаннями (скажімо, сплата встановленого відсотка за рік).

Третій спосіб формування початкового статутного капіта-лу має значне поширення в Україні; це так зване “зростання з нуля”. При цьому варто зазначити, що отримати кредит не так просто — потрібна тверда гарантія щодо його вчасного повер-нення. Такою гарантією може бути якість підприємницького проекту, точність економічних розрахунків, висока ймовірність значного ефекту, швидка оборотність і окупність капіталу.

З огляду на економічне розуміння не треба плутати (ото-тожнювати) терміни “позика” і “кредит” (хоч кредит інколи виступає у формі позики —безвідсоткового кредиту).

Позика (позичка) — це вид господарсько-економічної опе-рації, у процесі здійснення котрої одна сторона (позикода-вець) передає іншій стороні (позичальнику) у тимчасову власність гроші або товари (речі), а позичальник зо-бов’язується повернути таку саму суму чи кількість товару в обумовлений строк. Отже, позика надається завжди на умовах повернення, але без комерційного зиску, тобто безкоштовно.

Кредит — господарсько-економічна операція з надання однією стороною (зазвичай юридичною особою) іншій (юри-дичній або фізичній особі) грошей чи певного товару в борг (строкове користування на засадах повернення) і, як правило, за певну плату (сплату встановленого відсотка від загальної суми кредиту). Кредитні операції є багато напрямленими і порівняно численними. У зв’язку з цим їх варто групувати (класифікувати) за певними ознаками (табл. 7.2).

За ознакою залежності від форми забезпечення (застави) передовсім виокремлюють так звані бланкові позички, тобто позички без будь-якого забезпечення (матеріального чи фінансового). Вексельні, під товарні та фондові кредити озна-чають кредитні операції, що здійснюються під заставу відповідно векселів, товарних цінностей (майна) і цінних па-перів.

Будь-які кредити можуть мати різні строки повернення. Існують так звані онкольні кредити, тобто кредити до запитан-ня, які повертаються на першу вимогу кредитора. Коротко-, середньо- та довгострокові кредити надаються відповідно на термін: до одного року, від одного до п’яти років, понад п’ять років.

Таблиця 7.2

Групування кредитних операцій за певними ознаками

 

Класифікаційні ознаки         Групи кредитних операцій

Форма застави (забезпечення)        Бланкові (без забезпечення)

 

            Вексельні

 

            Підтоварні

 

            Фондові

Строк повернення    Онкольні (до запитання)

 

            Короткострокові

 

            Середньострокові

 

            Довгострокові

Категорія позичальників      Кредити для поповнення тимчасової нестачі

оборотного капіталу або вкладення в

основний капітал

 

            Кредити посередникам фондового ринку (під заставу цінних паперів)

 

            Сільськогосподарські кредити на покриття капітальних і поточних витрат

 

            Іпотечні кредити (довгострокові кредити під заставу нерухомості)

Характер повернення          Кредити, що повертаються у розстрочку

 

            Кредити, що повертаються відразу (одноразово)

Метод стягнення відсотка   У момент надання позички

 

            У момент повернення кредиту

 

            Рівномірними внесками через певні проміжки часу

До найчисленнішої категорії позичальників належать фірми (підприємства, організації, установи), яким надаються відповідні кредити для поповнення власних оборотних коштів або для інвестування різних за призначенням об’єктів.

За розмірами відносно великими є сільськогосподарські

            кредити, які часто отримують колективні господарства і фер-мери для придбання сільськогосподарської техніки, пально-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, гербіцидів тощо. Кредити посередникам фондового ринку та іпотечні кредити, що надаються під заставу відповідно цінних паперів і нерухо-мості, значного поширення в Україні ще не набули; таке кре-дитування лише започатковується в практиці господарюван-ня.

Основним способом погашення кредитів є разове повер-нення зі сплатою певного відсотка за користування ними. Ра-зом з тим можливе повернення кредитних ресурсів навиплат, тобто здійсненням кількох послідовних платежів у межах за-гальної суми кредиту з урахуванням відсотка за користування ним.

Зовсім недавно в Україні визнано за необхідне розрізняти можливі методи стягнення відсотка за кредит. Певний відсо-ток дозволяється сплачувати в момент надання або повернен-ня кредиту, а також внесками відповідних сум через певні (рівномірні) проміжки часу. Такі методи забезпечують більшу гнучкість і ефективність системи кредитування.

На етапі реалізації підприємницького проекту підприємець приймає рішення щодо вибору найбільш прий-нятного способу формування підприємницького капіталу. Рішення має базуватись на результатах порівняльного аналізу всіх доступних на даний час можливостей формування капіта-лу. Доступними вважаються всі виявлені джерела формуван-ня капіталу.

Наприклад, при започаткуванні ідеї була вже відома за-гальна потреба у капіталі. Для прийняття остаточного рішен-ня необхідно побудувати схему можливих джерел формуван-ня капіталу. Ілюстративний приклад наведено у табл. 7.3. Нижче даються необхідні пояснення:

(1) — сегментним є рішення, що приймається по кожному конкретному пункту табличної схеми визначенням найбільш доцільного варіанта з усіх наявних (“+” — варіант, якому на-дається перевага);

(2) — спільним є виробництво (кооперація), що здійснюється на основі договору, за яким підприємець отри-мує право користуватися будівлею, але певну частину виго-товленої продукції передає партнеру-власнику;

Таблиця 7.3

Схема можливих варіантів формування підприємницького капіталу (дані умовні)

 

Елементи капіталу    Можливі джерела     Витрати на річне по-гашення, тис.грн.     Сегме-нтне рішен-ня (1)

1. Будівля       Оренда Купівля Спільне виробництво (2)            100 600 150    +

2. Обладнання офісів            Оренда, лізинг Купівля        20 200 +

3. Устаткування цеху           Купівля (3)     200      +

4. Верстати, прилади та інструменти        Лізинг Купівля          50 500 +

5. Автомобільний транспорт          Лізинг Купівля          30 300 +

Загальна потреба у капіталі, у тому числі:

на початок реалізації проекту на кінець року (4)   Підсумкові джерела:

Купівля-1

Купівля-3

Оренда-2,Лізинг-4

Лізинг-5         900

800 100           Х

Х Х

Джерело необхідного капіталу        Підсумки господарської діяльності Кредит банку Позичкові кошти парт-нерів   100 500 300    Х Х Х

(3)       — для обладнання цеху є лише одна можливість — купівля технічних засобів виробництва;

(4)       — сума витрат на кінець року охоплює платежі за орен-ду обладнання офісів (20 тис. грн) та лізинг верстатів, при-ладів, інструментів (50 тис. грн), автомобільного транспорту (30 тис. грн).

            У табл. 7.3 наведено умовний приклад формування підприємницького основного капіталу. Те саме необхідно здійснити стосовно оборотного капіталу, враховуючи у розра-хунках конкретні його складники і можливі варіанти джерел фінансування.

Ясна річ, на момент початку реалізації підприємницького проекту виявити (розрахувати) з достатньою точністю всі по-треби у фінансових ресурсах досить складно. Тому варто пе-редбачати якісь резервні кошти.

При формуванні стартового (початкового) підприємниць-кого капіталу підприємець має враховувати не тільки його за-гальну величину у вартісному обчисленні, а й прогнозовану економічну вигоду від вкладення у власне діло. Для цього, звичайно, він має визначити з достатньою вірогідністю очіку-вані прибутковість підприємницького проекту і строк окуп-ності капіталу (інвестицій), розрахований з використанням показника чистого прибутку.

Реальна можливість сформувати необхідний стартовий капітал разом з бажанням і здатністю започаткувати власне діло є обов’язковою передумовою здійснення потрібної суспільству ефективної підприємницької діяльності, її актив-не і вміле використання сприятиме розвитку економіки Ук-раїни і підвищенню добробуту населення.