Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Формування початкового (стартового) підприємницького капіталу : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

7.2. Формування початкового (стартового) підприємницького капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Мудре правило ділових людей, котрі глибоко поважають свою професію, гласить: “Без грошей у підприємництві нічого не досягнеш”. У такому випадку під грошима розуміють капітал, що призначений для вкладення його у виробництво або іншу сферу діяльності з метою отримання прибутку.

Організація нового підприємства будь-якого типу неми-нуче пов’язана з наявністю достатнього капіталу. Потреба підприємця у певному обсязі капіталу залежить від планів йо-го діяльності, підприємницької ідеї, складності та масштаб-ності її практичної реалізації. Розмір початкового капіталу за-лежить від галузі, що в ній впроваджується підприємницька ідея.

Початковим прийнято називати капітал, котрий вкла-дається у будь-яке власне діло з самого початку практичної ре-алізації підприємницького проекту, на початковій стадії підприємницької діяльності в цілому.

Наявний підприємницький капітал (сукупність усіх вит-рат у грошовій формі, які необхідно здійснити задля реалізації проекту і отримання очікуваного економічного ефекту) може створювати відповідний імідж підприємця як ділової людини, а також бути однією з можливих гарантій досягнення ко-мерційного успіху у власній діяльності.

Загальний порядок формування

Потрібний розмір початкового (стартового) підприєм-ницького капіталу визначається на основі економічних розра-хунків щодо конкретного проекту, розробленого стосовно прийнятої нової підприємницької ідеї.

Для розрахунків погреби у підприємницькому капіталі існує відповідна процедура. Схема і алгоритм останньої пока-зані у табл. 7.1. За такою схемою можна визначити попередню (приблизну) величину необхідних фінансових коштів. Відштовхуючись від неї, підприємець має скласти (розробити) конкретний план інвестицій, тобто обґрунтований і виваже-ний план вкладення грошей (капіталу) у всі заходи, які не-обхідно здійснити для реалізації проекту і започаткування ви-робництва нового товару. Такі економічні розрахунки здійснюються у процесі розробки відповідного розділу бізнес-плану.

При розробці конкретного плану інвестицій доцільно вра-ховувати можливі варіанти дій стосовно формування окремих елементів (складових) підприємницького капіталу.

Таблиця 7.1

Попередні розрахунки необхідної величини підприємницького капіталу (цифри умовні)

 

Елементи (складові) капіталу          Сума, тис.грн.

Основний капітал

1. Будівлі (адміністративні, виробничі, складські)            600

2. Обладнання офісів            200

3. Устаткування виробничих цехів            500

4.Верстати, прилади та інструменти         240

5. Автомобільний транспорт          300

А. Підсумок по основному капіталу           1840

Оборотний капітал

6. Сировина  200

7.Залишки готової продукції на складі       150

8.Заборгованість покупців   50

9.Касовий залишок готівки 10

10. Кошти на рахунку в банку         500

Б. Підсумок по оборотному капіталу          910

Загальна потреба у капіталі (А+Б)  2750

1.         Необхідні приміщення (виробниче, для офісу тощо)

можна не купити, а взяти в оренду. Оскільки орендна плата

буде включатись у вартість товарної продукції фірми, то пе-

редбачати на це відповідні інвестиції не потрібно. Отже, за та-

кої можливості підприємець може зменшити потребу в старто-

вому капіталі. Це зменшення обсягу інвестицій буває досить

відчутним за умови, коли необхідні приміщення (адміністра-

тивні, виробничі, складські тощо) купують разом з

відповідною земельною ділянкою.

2.         Можна купити (придбати) не нове, а таке, що було в ко-ристуванні, устаткування або придбати його на засадах лізин-гу. Цим самим можна також помітно скоротити потрібну вели-чину стартового підприємницького капіталу.

3.         За необхідності придбання нового устаткування також можна зекономити певну суму власного підприємницького капіталу. Для цього потрібно ґрунтовно вивчити можливі про-позиції ринку, продажні ціни на устаткування, що коливають-ся у певних межах, і вибрати найбільш економічні його види.

4. При визначенні суми потрібної готівки треба неодмінно враховувати проміжок часу між започаткуванням вироб-ництва і надходженням перших доходів, оскільки в межах цьо-го терміну потрібно виплачувати заробітну плату. Відповідно до тривалості такого періоду необхідно коригувати й обсяг фінансових коштів за відповідними статтями передбачуваних витрат.

У процесі розрахунків стартового підприємницького капіталу варто не шкодувати часу на аналіз можливих варіантів і вибирати найкращий з них, що забезпечить мінімізацію потрібних інвестиційних ресурсів.

За теперішніх умов функціонування економіки України, її галузевих концентрованих утворень (це властиво й іншим країнам, що стали на шлях радикальних ринкових перетво-рень) формування підприємницького капіталу в перехідний період має свої особливості, зумовлені відсутністю як не-обхідної інфраструктури, так і готовності (можливості) держа-ви сприяти практичній реалізації суспільне значущих підприємницьких проектів.

У ситуації, що склалася, формування підприємницького капіталу може здійснюватись, як свідчить зарубіжний досвід, відповідно до концепції механізму прихованих партнерських зв’язків, її зміст можна звести до таких дій (заходів):

1)         розробляється конкретний підприємницький проект;

2)         здійснюється розподіл проекту на окремі складові;

3)         проводиться розміщення замовлень на виробництво

кожної складової загального проекту (окремого виду про-

дукції або послуги);

4)         в міру виготовлення окремих видів товару партнери по-

ставляють їх автору (розробнику) цілісного проекту;

5)         підприємець здійснює складальні операції, пакує і

маркує товар;

6)         підприємець поставляє готовий товар споживачам і от-

римує від них гроші;

7)         отримавши гроші, підприємець розраховується зі

своїми партнерами;

8) після закінчення першого циклу виготовлення і ре-алізації продукції підприємець розпочинає новий цикл, мас-штабніший за перший.

Виробництво товару за названих умов можна започатку-вати майже з “нульовим” капіталом, оскільки не треба витра-чатись на формування власних виробничих потужностей, оренду, а також на все інше, що необхідно для виробництва. Однак це можна здійснити тільки тоді, коли партнери-вироб-ники не вимагають попередньої оплати або є можливість отри-мати кредит від посередника (торгового агента) чи банківський кредит.

З викладеного можна зробити практично важливий вис-новок: концепція механізму прихованих партнерських зв’язків за певних умов може вказати вихід зі складного становища. Крім того, ця концепція дозволяє використати ще одну мож-ливість формування підприємницького капіталу — через прийняття на себе відповідних партнерських зобов’язань, тоб-то використання особливої форми підприємницької діяль-ності — франчайзингу.