Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Ринок фінансових ресурсів : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

6.2. Ринок фінансових ресурсів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Успішний розвиток підприємства (фірми) постійно вима-гає мобілізації, розподілу і перерозподілу фінансових коштів. Цей процес здійснюється на ринку фінансових ресурсів, на якому найповніше можна виявити попит на різні платіжні за-соби і їх пропозиції. Схематично функціональна структура інтегрованого ринку фінансових ресурсів представлена на рис. 6.1, з нього видно, що ринок фінансових ресурсів інтегрує кре-дитний і валютний ринок, а також ринок інструментів влас-ності (цінних паперів).

Кредитний ринок— це механізм, за допомогою якого вста-новлюються взаємовідносини між підприємствами, що потре-

 

 

Кредитний ринок

 

Рис. 6.1. Функціональна структура інтегрованого ринку фінансових

ресурсів

бують фінансових коштів для свого розвитку, та організаціями і громадянами, які можуть їх надати (позичити) на певних умовах.

До головних функцій цього ринку належать:

•          об’єднання дрібних індивідуальних грошових заощад-жень населення, державних підприємницьких утво-рень, фірм приватного бізнесу, зарубіжних інвесторів і створення в такий спосіб великих (надвеликих) грошо-вих фондів;

•          трансформація грошових коштів у позичковий капітал, що забезпечує зовнішні джерела фінансування капітальних вкладень сфери матеріального вироб-ництва;

•          надання позичок державним органам і населенню для вирішення таких важливих завдань, як покриття бюд-жетного дефіциту, фінансування житлового будівництва, тощо.

Отже, кредитний ринок дозволяє здійснювати нагромад-ження, рух, розподіл та перерозподіл позичкового капіталу між сферами народного господарства країни і цим самим сприяти розвитку і зростанню ефективності підприємств.

Валютний ринок можна кваліфікувати як вправно діючий механізм, що допомагає встановлювати і постійно підтримува-ти правові й економічні взаємовідносини між продавцями і споживачами валюти. Попит на іноземну валюту зумовлений залежністю національної економіки від імпорту та конверто-ваності національної валюти. За умови її повної конвертова-ності будь-яка юридична чи фізична особа може брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, вільно продавати, купува-ти і обмінювати національну валюту на іноземну за відповідним курсом без будь-яких обмежень чи прямого втру-чання держави.

Ринок цінних паперів об’єднує частину кредитного ринку (зокрема ринок інструментів позичання, або боргових зо-бов’язань) і повністю ринок інструментів власності. Інакше кажучи, цей ринок охоплює операції з випуску й обігу інстру-

ментів власності і позичання, а також їхніх гібридів і похідних. До інструментів власності належать усі види акцій, до інстру-ментів позичання — облігації, векселі, ощадні сертифікати, а до гібридних інструментів — цінні папери, що мають ознаки як облігацій, так і акцій (наприклад привілейовані акції і конвер-табельні облігації), виробничих інструментів — ф’ючерсні контракти, опціони тощо. Отже ринок інструментів позичання є елементом кредитного ринку і має справу з позичковим капіталом, тоді як ринок інструментів власності — з власним капіталом (частками власників-акціонерів) фірми.

Ринок грошових ресурсів (грошовий ринок) — певний сектор ринку позичкових капіталів, де здійснюються депозит-но-позичкові операції (на строк до одного року). Цей ринок обслуговує рух оборотних коштів підприємств і організацій, короткострокових коштів банків, установ, населення. На гро-шовому ринку об’єктом купівлі-продажу є тимчасово вільні грошові кошти. Основними суб’єктами грошового ринку вис-тупають комерційні банки, брокерські контори та інші фінан-сово-кредитні інституції, які мобілізують і перерозподіляють грошові кошти підприємств, банків, населення.

Описаний вище “зріз” ринку фінансових ресурсів характе-ризує його агреговану (інтегровану) структуру. Кожна зі скла-дових ринку може бути сегментована на простіші елементи. Так, з багатоелементного ринку цінних паперів можна виокре-мити первинний і вторинний; біржовий і позабіржовий ринки.