Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 6. Підприємництво в фінансовій сфері 6.1. Суб’єкти підприємництва фінансового спрямування : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

Тема 6. Підприємництво в фінансовій сфері 6.1. Суб’єкти підприємництва фінансового спрямування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Крім двох основних типів підприємницької діяльності виділяють ще один (третій) — підприємництво у фінансовій сфері, що, з одного боку, належить до посередницької діяль-ності, а з іншого — до надання безпосередніх послуг. Це пере-творює фінансове підприємництво у складову частину кожно-го з обох типів підприємницької діяльності.

Підприємництво у специфічній фінансовій сфері може здійснюватись банкірами або фінансистами шляхом створен-ня й організації діяльності банків або інвестиційних компаній (фондів).

Банками є спеціалізовані установи, що акумулюють вне-ски тимчасово вільних грошових коштів фізичних і юридич-них осіб, надають ці грошові кошти у тимчасове користування у вигляді кредитів, стають посередниками у взаємних плате-жах і розрахунках між підприємствами, установами (ор-ганізаціями) та окремими особами. Таке визначення сто-сується, щоправда, державних і комерційних банків. Національний банк України здійснює регулювання грошового обігу, включаючи емісію нових грошей.

Інститути спільного інвестування

Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001 р. визначає правові і організаційні основи створення, діяльності і відповідальності суб’єктів спільного інвестування, особли-вості управління їх активами, встановлює вимоги до складу, структури і зберіганню активів, особливості розміщення і обертання цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок і обсяг розкриття інформації інститутами спільного

інвестування з метою ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.

Згідно зі ст.3 Закону інститут спільного інвестування (ІСІ) — це корпоративний інвестиційний фонд чи пайовий інвестиційний фонд, що здійснює діяльність, пов’язану з обєднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з ме-тою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права і нерухомість.

Одним з ІСІ є корпоративний інвестиційний фонд. Згідно з законодавчим формулюванням корпоративний інвес-тиційний фонд — це ІСІ, що створюється у формі відкритого акціонерного товариства і здійснює виключно діяльність з спільного інвестування.

Він створюється згідно з законодавством з питань діяль-ності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, що встановлені Законом.

Цей фонд здійснює свою діяльність, якщо 70 чи більше відсотків у середньорічній вартості активів, що належать йому на правах власності, вкладені у цінні папери.

Корпоративний інвестиційний фонд не має права: еміту-вати і розміщувати цінні папери, окрім акцій; залучати кредит у розмірі більшому, ніж 10% його активів; надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб; розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості, розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвес-тиційного фонду в розрахунку на одну акцію; розміщувати акції понад заявлену кількість; відмовлятися від викупу влас-них акцій з причин, що не вказані в Законі чи в нормативно-правових актах комісії; створювати інші спеціальні чи ре-зервні фонди.

Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними.

Органами корпоративного інвестиційного фонду є загаль-не зібрання акціонерів і наглядова рада.

Пайовий інвестиційний фонд — це активи, що належать інвесторам на праві загальної дольової власності, що знахо-

дяться в розпорядженні компанії з управління активами і обліковуються останньою окремо від результатів її госпо-дарської діяльності. Мінімальний обсяг активів пайового інве-стиційного фонду не може бути менше розміру початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвестора-ми випущених нею інвестиційних сертифікатів.

Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його регламентом.

Загальна характеристика корпоративного інвестиційно-го фонду Ознаки:

1)         організаційно-правова форма закритого акціонерного товариства;

2)         здійснює виключну діяльність у сфері спільного інвес-тування.

Види:

1)         диверсифікований;

2)         недиверсифікований.

Діяльність регулюється:

1)         Законом “Про інститути спільного інвестування

(майові і корпоративні інвестиційні фонди)”;

2)         статутом.

Органи управління:

1)         загальне зібрання акціонерів;

2)         наглядова рада.

Загальна характеристика пайового інвестиційного фонду Ознаки:

1)         активи, що належать інвесторам на праві загальної до-льової власності, що знаходяться в розпорядженні компанії з управління активами і обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності;

2)         не є юридичною особою.

Діяльність регулюється:

1)  Законом  “Про  інститути  спільного  інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)”; 2) регламентом.

До цього варто додати, що суб’єктами підприємництва фінансового спрямування можна вважати також інвестиційні банки, які спеціалізуються на фінансуванні довгострокових інвестицій, включаючи придбання контрольного пакета акцій.