Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні й за кордоном : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

4.3. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні й за кордоном


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Про значення малого підприємництва свідчать інтегровані показники, що характеризують стан сектору малого підприємництва у розвинутих країнах та підкреслюють фун-даментальну роль малого підприємництва в соціально-еко-номічному та політичному житті кожної країни (табл. 4.1). Показниками вагомої ролі малого підприємництва як інтегру-ючого структурного елемента системи сучасної ринкової еко-номіки є передусім дані про його кількісні параметри.

Таблиця 4.1

Стан розвитку малого та середнього підприємництва (МСП), 1999 р.

 

Країна Кіль-кість МСП, тис.            Кількість МСП на 1000 чол.

населення      Зайня-то в

МСП, млн чол.          Частка

МСП у

загальній

кількості

зайнятих,

%         Част-ка МСП у ВВП, %

Великобританія         2630,0 46,0     13,6     79,0     50-53

Німеччина      2290,0 37,0     18,5     46,0     50-54

Італія   3920,0 68,0     16,8     73,0     57-60

Франція          1980,0 35,0     15,2     54,0     55-62

США   19300,0           74,2     70,2     54,0     50-52

Японія            6450,0 49,6     39,5     78,0     52-55

Російська Федерація 836,2   5,7       8,1       9,6       10-11

Україна           233,6   4,8       1,8       9,0       10-11

Кількість діючих малих підприємств в Україні за останні сім років збільшилась у 10 разів (з 19 598 у 1991 р. до 197 127 у 1999 р.). Про місце і значення малого та середнього підприємництва свідчать показники його ролі в ринковій еко-номіці, зокрема частка МСП у загальній кількості зайнятих та його частка у ВВП. Так, частка МСП у загальній кількості зай-нятих становить у США і Франції — 54 %, в Італії — 73, в Японії — 78 %.

В Україні станом на 1 січня 2002 р. середньооблікова кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах, ста-новила 1808 тис. чол., тобто 9 % зайнятого населення. Більше половини ВВП у розвинутих країнах припадає на сектор ма-лого та середнього підприємництва. Частка малих підприємств у валовому внутрішньому продукті України у 5 разів менша, ніж у розвинутих країнах і становить лише близь-ко 11 % (табл. 4.2).

Тема4

Таблиця 4.2

Кількість малих підприємств та зайнятих на них в Україні у 1991—2002 рр.

 

Рік       Малі підприємства, одиниць          Кількість зайнятих, тис. осіб

1991    19 598 637,0

1992    50496  910,

1993    75003  1038,2

1994    79 827 986,4

1995    91 601 1042,4

1996    93 091 1159,7

1997    136 238           1395,5

1998    173 404           1560,0

1999    197 127           1677,5

2000    217 900           1709,8

2001    233 600           1808,0

2002    249 200           1899,0

Мале підприємництво має економіко-виробничі та соціально-економічні переваги, а саме: гнучкість, динамізм, пристосування до мінливостей технології, здатність оператив-но створювати та впроваджувати нову техніку та технологію, забезпечення соціальної стабільності, насичення ринку праці новими робочими місцями, відкритість доступу та легкість входження до цього сектору економіки. Крім того мале підприємництво має і значні соціально-психологічні переваги, в основі яких лежить специфічна мотивація до праці, яка пе-редбачає подолання елементів відчуження і залучення еле-ментів економічного та неекономічного заохочення.

Малому підприємництву притаманні соціальні джерела активізації колективної праці, чого немає на великих фірмах. Властивий невеликим підприємствам дух ініціативи, підприємливості та динамізму виражається в особливих людських стосунках та специфічному соціально-психо-логічному кліматі. У невеликих трудових колективах, пов’яза-них єдиним прагненням до самостійності та виживання, відро-джується почуття господаря, скорочуються до мінімуму еле-менти бюрократизму. Незначний чисельний склад малих

підприємств дає змогу зблизити інтереси керівництва та підлеглих; між співробітниками тут, як правило, відсутня бо-ротьба за престиж, яка поглинає значну частину творчої енергії працюючих у великих корпораціях. На малих фірмах відносини у трудовому колективі характеризуються просто-тою, відсутністю відчуженості, що породжує особливу атмо-сферу сумісної праці, яка допомагає швидкому вирішенню трудових конфліктів між адміністрацією і працівниками.

Вирішення існуючих проблем розвитку малого підпри-ємництва в Україні, створення відповідного середовища по-требують докорінної перебудови державної політики щодо сприяння цьому сектору економіки. Зокрема йдеться про створення відповідної правової бази розвитку малого підприємництва, фінансово-кредитну та матеріально-технічну підтримку, науково-методичне, інформаційно-консультатив-не та кадрове забезпечення малого підприємництва.