Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Функції малого підприємництва : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

4.2. Функції малого підприємництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Роль і місце малого підприємництва в національній еко-номіці найкраще виявляються в притаманних йому функціях.

По-перше, мале підприємництво формує конкурентне се-редовище. Відомо, що в умовах вільної ринкової економіки конкуренція є відображенням відносин змагання між госпо-дарськими елементами, коли їх самостійна діяльність ефек-тивно обмежує можливості кожного з них вплинути на за-гальні умови обігу товарів на даному ринку, а також стимулює виробництво тих товарів, яких потребує споживач. Тоді діяльність учасників ринкових відносин набуває динамічного характеру, вона пов’язана з економічною відповідальністю та ризиком підприємця, що перетворює його на своєрідний соці-альний двигун економічного розвитку. Мале підприємництво допомагає утвердженню конкурентних відносин, бо воно є ан-тимонопольним за своєю природою, що виявляється в різно-манітних аспектах його функціонування. З одного боку, малий бізнес внаслідок численності елементів, що його складають, та їх високого динамізму значно меншою мірою піддається моно-полізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, за умов вузької спеціалізації та використання новітньої техніки він ви-ступає як дійовий конкурент, що підриває монопольні позиції великих корпорацій. Саме ця риса малого бізнесу відіграла суттєву роль у послабленні, а іноді й у подоланні розвинутими країнами притаманної великому капіталу тенденції до моно-полізації та затримки технічного прогресу.

По-друге, мале підприємництво, оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури ринку, надає ринковій економіці не-обхідної гнучкості. Ця його риса набула в сучасних умовах

особливого значення внаслідок швидкої індивідуалізації та диференціації споживчого попиту, прискорення науково-технічного прогресу (НТП), зростання номенклатури промис-лових товарів та послуг.

По-третє, величезним є внесок малого підприємництва в здійснення прориву з ряду важливих напрямів НТП, пере-дусім у галузі електроніки, кібернетики, інформатики. Сприя-ючи прискоренню реалізації новітніх технічних і комерційних ідей, випуску наукомісткої продукції, малий бізнес тим самим виступає провідником НТП. Наприклад, більшість дрібних фірм, що з’явилися наприкінці 80-х рр. у Великобританії, є найбільш технічно оснащеними. А у СПІА на сектор малого бізнесу припадає близько 50 % науково-технічних розробок.

По-четверте, мале підприємництво робить вагомий внесок у вирішення проблеми зайнятості. Ця функція виявляється у здатності малого підприємництва створювати нові робочі місця й поглинати надлишкову робочу силу під час циклічних спадів та структурних зрушень економіки. У розвинутих країнах на малий бізнес припадає в середньому 50 % всіх зай-нятих та близько 70–80 % нових робочих місць. Якщо у період криз 70–80-х рр. у розвинутих країнах ішов процес скорочен-ня робочих місць на великих підприємствах, то дрібні фірми їх не тільки зберегли, а й навіть створювали нові.

По-п’яте, важлива функція малого підприємництва поля-гає в пом’якшенні соціальної напруги і демократизації ринко-вих відносин, бо саме воно є фундаментальною основою фор-мування середнього класу. Отже, воно виконує функцію по-слаблення притаманної ринковій економіці тенденції до соціальної диференціації та розширення соціальної бази ре-форм, що здійснюються на даному етапі. Без орієнтації на та-ку соціальну базу ринкового середовища, яким є середній клас, запроваджені реформи приречені на провал.

Таким чином, роль та функції малого підприємництва по-лягають не тільки в тому, що воно є одним із найважливіших дійових факторів економічного розвитку суспільства, яке спи-рається на ринкові методи господарювання. Його важливою

            Тема4

функцією є сприяння соціально-політичній стабільності суспільства, тобто воно відкриває простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечен-ня власного добробуту.

За умов дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме суб’єкти малого підприємництва не вимагають великих стартових інвестицій, мають швидке обертання ре-сурсів, спроможні за певної підтримки найбільш швидко й економічно доцільно вирішувати проблеми демонополізації, стимулювати розвиток економічної конкуренції.

Таким чином, мале підприємництво є невід’ємною рисою будь-якої ринкової господарської системи, без чого така еко-номіка і суспільство в цілому не можуть не тільки розвивати-ся, а й навіть існувати. Великий капітал, безумовно, визначає рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, але осно-вою розвитку країн з ринковою системою господарювання є мале підприємництво як найбільш масова, динамічна та гнуч-ка форма ділового життя. Саме в секторі малого підприємництва створюється і функціонує чимала маса на-ціональних ресурсів, яка є живильним середовищем для се-реднього та великого підприємництва.