УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКИЙ СЛОВНИК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 

Загрузка...

А

абрикос агтепіаса, ае/

А. звичайний А. уи1§агІ8, А. манъчжурсъкий А. тапсІзЬигіса авран §гагіо1а, ае/

А. лікарський О. оШсіпаІіз агалик-трава ]азіопе, ез/

А-да. гірська За. топіапа агроном а^гісиНог, огіз да; а^гопотш, і да агрономія а^гісиІШга, ае/; а§гопотіа, ае/ агрономічний а^гісиііогіш, а, ит; а^гопотїсш, а, ит агрус §го88и1агіа, ае/

А. відхилений, ибо культурный О. гесііпаіа адіант асііапіит, і п

А. венерин волос А. саріііш-уепегіз, А. стоповидный А. ресіиіаіит адокса асібха, ае/

А. мускусна А. тозсЬаІеІІіпа азіатський азіаіїсш, а, ит айва сусіоша, ае/

Л. довгаста С. оЫоп§а айлант аііапгїіш, і/

А. найвищий, ибо китайсъкий ясен А. аіііззіта айован ІгасЬузрегтит, і п

А. запашний Т. атті айстра азіег, егі (егіз) да

А. альпійська А. аіріпш, А. американсъка А. поуае-ап§Нае, А. віргінсь-

ка А. ПОУІ-ЬЄ1§ІІ, А. верболиста А. 8а1і§ті8, А. ромашковидна А. атеі-

Іоісіез, А. степова А. атеііш Айстрові, підродина Азіегоісіеае, йтт/ (парал. Трубчасті ТиЪиЩогае) Айстрові, родина Азіегасеае, агит/ (пар ал. Складноцвіті Сотрозїіае) акант асапгііш, і т акація асасіа, ае/

А. справжня А. уега, А. срібляста А. сІеаІЬаІа, А. чорна А. теіапохуіоп аконіт асошіит, і п

А. Бессера А. Ьеззегапит, А. буковинсъкий А. Ъиссшпеше, А. дібров-

ний, ибо гайовий А. петогозит, А. зубчастотичинковий А. осіопіап-

ігит, А. низъкий А. папит, А. розлогий А. рапісиіаіит, А. строкатий

А. уагіе§айіт, А. стрункий А. §гасі1е

Акразіоміцети, клас Асгазіотусеіез, ит т алича Ргапш сііуагісаіа Алізматиди, підклас Аіізтаіісіае, агат/ алое аіое, ез/

А. деревоподібне А. агЬогезсепз алтей аШіаеа, ае/

А. лікарський А. оїїїсіпаііз альпійський аірїпш, а, шп; аірезігіз, е альтернарія аііегпагіа, ае/

А. капусти А. Ьгаззісае, А. квасолі А. рЬазеоІі амарант атагапшш, і т

А. білий А. а1Ъш, А. багряный А. сгаептз, А. закинутый А. геігойехш,

А. хвостатый, ибо лысячый хвіст А. саисіаіиз амариліс атагуіііз, їсііз/

А. беладонна А. Ьеііасіошіа аметистовий атетузііпш, а, ит амброзія атЬгозіа, ае/ аморфа атогрЬа, ае/

А. кущова А. ігиіісоза андрея апсігеа, ае/

А. альпійська А. аірезігіз, А скелъна А. гарезігіз андромеда апсіготесіа, ае/

Л. багатолыста А. роіу&ііа анемона апетопе, еа/

Л. дібровна А. петогоаа, А жовтецева А. гаштсиіоісіез, А нарцысоц-

віта А. пагсІ88Ійога анізанта апізапта, ае/

Л. покрівельна А. Іесіогат аніс ашзит, і п

А. звычайный А. уи1§аге апельсин Сіігаз зіпепзіз аралія агаііа, ае/

Л. высока А. еіаіа, А манъчжурсъка А. тапсІасЬигіса арахіс агасЬіа, їсііа/

Л. тдземный, або земляный горіх А. Ьуро§аеа Арециди, підклас Агесісіае, агат / (парал. Пальміди Раітіа'ае) армерія агтегіа, ае/

А. покутська А. росиііса, А. прыморсъка А. тагіііта арніка агпїса, ае/

Л. гірська А. топіапа ароматичний аготаіїсш, а, ит

аронник агат, і п аронія агопіа, ае/

А., або горобгта чорноплідна А. теіапосагра артишок супага, ае/

А. іспанський, ибо кардон С. сагсішісиіш, А. посівний, ибо колючий С.

ксоіутш Архіміцети, клас АгсЬітусеІез, шп т Аскоміцети, клас Азсотусеіез, шп т аскохіта азсосЬуІа, ае/

А. бурякова А. Ьеіае, А. горохова А. різі, А. еспарцетова А. опо-

ЪгусЫсИз, А. квасолева А. рЬазеоІогат, А. лъонова А. Ііпісоіа аспарагус азрага^ш, і т аспіднстра азрісіізіга, ае/

А. высока А. еіаііог аспленіум азріепіит, і п

А. волосистый А. ІгісЬотапез, А. муровий А. гаіатигагіа, А. північний

А. зеріепігіопаіе, А. сколопендровий А. зсоіорепсігіит, А. чорний А.

асііапщт-ш^гит Астеридн, підклас Азіегісіае, агат/ астрагал азіга^аіш, і т

А. датсъкий А. сіапісш, А. дніпровський А. Ъогузтешсш, А. нутовий,

або хлопунецъ А. сісег, А. солодколистий А. £ІусурЬу11ш, А. шорсти-

стоквітковий А. сіазіапіііш астильба азііІЬе, ез/

А. Давида А. сіауісііі асфоделіна азрЬосІеІТпе, ез/

А. жовта А. Іиіеа, А. кримсъка А. Іаигіса, А. тонка А. Іешіог атласний ЪотЪустш, а, ит

Б

бавовник §088уріит, і п

Б. дерев'янистий О. агЬогеит, Б. звичайний, або шорсткий О. Ыгзи-

1ит, Б. трав 'янистий О. ЬегЬасеит багато- тиШ-, ріигі- (лат.), роіу- (грец.) багатоквітковнй тиЫЯбгиз, а, ит; роіуаптетш, а, ит багатолнстий роІурЬуІІш, а, ит багатонасінний роіузрегтш, а, ит багатоніжка роіуросііит, і п

Б. звичайна, або солодщя Р. уи1§аге, Б. пилчаста Р. зеггатт багатопелюстковнй роіуреіаіш, а, ит

багатоплідний роіусагрш, а, шп багаторічний регешііз, е багаторядник роІузгісЬит, і п

Б. кутастий Р. ап§и1аге, Б. лопатевий Р. ІоЬаШт, Б. списовидний Р.

ІопсЬіІіз багатотичинковий роіуапсігаз, а, шп багно Іесіит, і п

Б. звичайне Ь. раішіге багновий и1І£Іпб8Ш, а, ит багряний сгаепіиз, а, ит бадан Ьещепіа, ае/

Б. товстолистий В. сгаззійііа Базидіоміцети, клас Вазісііотусеіез, ит т базилік осїтит, і п; Ьазііїсит, і п

Б. звичайний, або городній О. Ьазііісит, Б. приемный О. §гаІІ88Ітит Баклажан синій 8о1ашт те1оп§епа баранець Ьиреггіа, ае/ барбарис ЬегЬегіз, їсііз/

Б. звичайний В. \оі1§агІ8, Б. ілійський В. іііепзіз, Б. східний В. огіепіаііз барвистий уагіш, а, ит Барвінкові, родина Аросупасеае, агат/ барвінок уіпса, ае/

Б. малий V. тіпог, Б. трав 'янистий V. ЬеЬасеа бархат рЬеІІосІепсІгоп, і п бархатистий уеіиіїпш, а, шп батат Іротаеа ЬаШаз бахромчастий ЯтЬгіаІш, а, ит баштан сиситегагіит, і п бджола аріз, із/ бегонія Ье§опіа, ае/ безлистий арЬуІІш, а, шп безостий іпегтіз, е безпелюстковий ареіаіш, а, шп безщитник агііугіит, і п бекманія Ьескташііа, ае/

Б. звичайна В. егисі&гтіз, Б. східна В. зугіасЬпе беладонна Ьеііасіошіа, ае/ белевалія Ьеііеуаііа, ае/

Б. сарматсъка В. загтаііса

береза ЬеШІа, ае/

Б. бородавчаста В. уеггасоза, Б. Ермана В. егтапіі, Б. кущова В. &игі-

соза, Б. Максимовича В. тахітол¥Ісгіапа, Б. низъка В. Ьитіііз, Б. повисла В. репсіиіа, Б. пухнаста В. риЬезсепз березка сопуоіуйіш, і т

Б. полъова С. агуепзіз, Б. смолоносна С. зсаттопіа берека 8огЪш Іогтіпаііз берест ІЛтиз саргіпійііа билинець §утпас1епіа, ае/

Б. довгорогий О. сопорзеа бирючина Іі^шіїшп, і п

Б. звичайна Ь. уи1§аге, Б. японсъка Ь. ]аропісит біб (рослина) &Ьа, ае/

Б. кормовий Р. Ьопа біб (тип плода) 1е§йтеп, ЇПІ8 п білий аІЬиз, а, ит білий гриб, боровик Ьоіеіиз, і т

Б. їстівний В. есіиііз, Б. неїстівний В. саіорш білка зсіигаз, і т біло- аІЬі- (лат.); 1еис(о)- (грец.) біловус пагсіш, і/

Б. стиснутий N. зігісіа білозір рагпаззіа, ае/

Б. болотний Р. раішігіз білоквітковий аІЬійбгиз, а, шп; Іеисапгііш, а, шп білонасінний Іеисозрегтш, а, ит білоплідний Іеисосагрш, а, ит білосніжний сапсіїсіш, а, ит білоцвіт 1еис&)ит, і п

Б. весняний Ь. уегпит, Б. літній І^. аезііуит білуватий аШМш, а, шп; аІЬїсапз, апііз; сІеаІЬаїиз, а, шп; сапсіеш, епііз;

ехаШйш, а, ит біота Ьіоіа, ае/

Б. східна В. огіепіаііз благородний поЬШз, е блекота Ьуозсуатш, і т

Л. бліда Н. раііісіш, Л. чорна Н. пі§ег бліда поганка Аташіа рЬаІІоісІез блідий раііїсіш, а, ит блішка рЬуІІоІгеІа, ае/ блискучий Іисїсіш, а, ит; пііїсіш, а, ит; зріепсіепз, епііз

бобівник тепуаптез, і&/

Б. трилистий М. Ігійііаіа бобовий 1е§итіпо8и8, а, ит

Бобові, родина РаЬасеае, агат/ Ье^итіпозае, агат/ бобчук Ату^сіаіш папа

Болаксові, або Водолюбні, підродина Нусігосоіуіоісіеае, агат/ болиголов сопіит, і п

Б. плямистий С тасиіатт

боЛОТНИЙ раІШІЄГ, 8ІГІ8, 8ІГЄ

бор ріпетт, і п

бородавчастий уеггасоаиа, а, шп

бородатий ЬагЬаШз, а, ит

бородач ЬотпосЫоа, ае/(ЬоіЬгіосЬ1ое, ез/

Б. звичайний В. ізспаешит, Б. кавказъкий В. саисазіса борознистий зиісаіш, а, ит борщівник Ьегасіеит, і п ботаніка Ьоіапїса, ае/(ЬоІапїсе, ез/ ботанічнй Ьоіапїсш, а, ит боровий ріпеіісоіш, а, ит бражник атогрЬа, ае/ брандушка ЬиІЬососІіит, і п

Б. різноколірна В. уегасоіог Бриєві мохи, підклас Вгуісіае, агат/ брионія Ьгуопіа, ае/

Б. біла В. аІЬа, Б. дводомна В. сііоіса британський Ьгііашіїсш, а, ит бромус Ъготш, і т

Б. волотистий В. зсорагіш, Б. житній В. зесаііпш, Б. мінливий В.

соттиіапз, Б. м'який В. тоіііз, Б. польовий В. агуепзіз, Б. розчепіре-

ний В. зяиаггозш бруква парш, і т

Б. їстівна Вгаззіса парш уаг. езиіепіа брунька §етта, ае/ бруньконосний §еттійг, йга, йгат бруслина еуопутш (еиопутш), і/

Б. бархатиста Е. уеіиііпа, Б. бородавчаста Е. уеггасоза, Б. європей-

съка Е. еигораеа, Б. карликово Е. папа Бруслинові, порядок Сеіазігаіез, іит/ Бруслинові, родина Сеіазігасеае, агат/ брусниця Уассіпіит уіііз ісіаеа бугила саегейііит, і п

будяк сагсіиш, і т

Б. пониклый С. шіапз бузина затЪйсш, і/

Б. трав'яниста 8. еЬиІиз, Б. червона 8. гасетоза, Б. чорна 8. пі§га бузок 8угіп§а, ае/

Б. звичайний 8. \оі1§агІ8, Б. персъкий 8. регаса, Б. сітчастий 8. геііси-

Іаіа, Б. угорсъкий 8. _)08Ікаеа бук Га^из, і/

Б. лісовий Р. зііуаііса, Б. східний Р. огіепіаііз буквиця Ьеіопїса, ае/

Б. лікарська В. ойїсіпаііз буковинський Ьисоуіпепзіз, е булавовидний сіауаіш, а, ит бульба ІиЬег, егІ8 п

бульбистий шЪегбзш, а, ит; ЬиІЬозиз, а, ит бундук £утпос1Ми8, і/ бурачок аііузит, і п

Б. кручений А. Іогіиозит, Б. малий А. тішгіит, Б. полъовий А.

сатрезіге, Б. пустельний А. сіезегіогат, Б. шорсткий А. ЫгзиШт бурий Гшсш, а, ит буркун теііібіш, і т

Б. білий М. аІЬиз, М. аіііззітш Б. ВИСОКИЙ, Б. лікарський М. ойїсіпаііз буряк Ьеіа, ае/

5". багаторічний В. регешііз, Ь". бммм В. \оі1§агІ8 уаг. аІЬа, Б. звичайний

В. \оі1§агІ8, Б. їстівний В. уиі^агіз уаг. езсиіепіа, Б. циліндричний В.

уи1§агІ8 уаг. сісіа, Б. цукровий В. уиі^агіз уаг. аНіааіта буряковий Ьеіасеш, а, ит бур’ян таіа ЬегЬа; ЬегЬа посеш (похіа); ріапіа посепз (похіа); ріапіа

5Є£еШІІ8 (у посівах злаків) бутень сЬаегорЬуІІит, і п

Б. бульбистий СЬ. ЬиІЬозиз, Б. Прескотта СЬ. ргезсойіі бути зит, Є88Є бутон аІаЬазІгит, і п

В

в іп (з Асе, АЫ.) вайда ізаііз, Міа/

В. виїмчаста I. етаг^іпаіа, В. красильни I. Ііпсіогіа, В. польова I.

сатре8ІгІ8, В. рання I. ргаесох, В. ребриста I. соаШа

валеріана уаіегіапа, ае/

В. блискуча V. пііісіа, В. болотна V. раішігіз, В. высока V. ехсека, В.

лікарська V. оїїїсіпаііз, В. пагононосна V. зіоіопіґега, В. руська V. гс>8-

кіса, В. українська V. исгаіпіса ваніль уапіііа, ае/

В. плосколиста V. ріапі&ііа вапняковий саісагеш, а, шп ваточник азсіеріаз, асііз/

В. сірійський А. зугіаса ведмежий игапш, а, ит великий та^пш, а, ит; та_)ог, іиз (сотраг. до та^пиз); тахїтш, а, ит

(трегі. до та^пиз); §гапсІІ8, е; атріш, а, ит велико- §гапс1і-, та§пі- (лат.); тасг(о)-, те§а-, те§а1(о)- (грец.) великоквітковий ^гапсІШогаз, а, ит великолистий тасгорЬуІІш, а, ит великоплідний тасгосагрш, а, ит верба заііх, їсіз/

5. б/ла 8. аІЬа, _В. гостролиста, або шелюга 8. асиіійііа, _В. вушката

8. аигііа, _В. козяча 8. саргеа, _В. ломка 8. &а§і1І8, 5. попеляста 8. сіпе-

геа, _В. прутовидна 8. уітіпаііз, 5. пурпурова 8. ригригеа, _В. розмари-

нолиста 8. гозтагіпійііа, _В. сітчаста 8. геіісиіаіа, _В. трав'яниста 8.

ЬегЬасеа, _В. чорнична 8. тугііііоісіез, 5. тритичинкова 8. Ігіапсіга вербозілля ІузітасЬіа, ае/

5. звичайне Ь. уи1§агІ8, 5. лучне Ь. питиііагіа верес саіішіа, ае/

5. звичайний С. \оі1§агІ8 Вересові, родина Егісасеае, агат/ Вересоцвіті, порядок Егісаіез, іит/ вероніка уегопїса, ае/

5. двійчаста V. сіісіута, _В. дібровна V. сЬатаесІгіз, 5. польова V. аг-

уепзіз, -В. сдаа V. іпсапа, _В. колосиста V. арісаіа, _В. широколиста V.

Іеисгіит весна уег, уегіз п веснівка пж)апгііетит, і п

В. дволиста М. Ьійііит весняний уегпш, а, ит; уегпаііа, е вечорниці Ьезрегіз, Міз/

В. густоволохаті Н. руспоІгісЬа, В. запашні Н. аиауеоіепа, В. плакучі

Н. ІГІ8ІІ8, В. сибірські Н. зіЬігіса вид (таксономічна категорія) аресіеа, еі/ виїмчастий етагедпатз, а, ит

вилчастий йдгсаіш, а, шп

виноград уіііз, із/

В. амурсъкий V. атшешіз, В. лісовий V. зііуезігіз, В. Ізабелла V. 1а-Ьшаса, В. справжній, ибо культурный V. уіпіґега

виноградарство уіїісиІШга, ае/

вирощувати соіо, ёге

високий аішз, а, шп; еіаша, а, шп; ехсекш, а, шп; ргосёгиз, а, ит

ВИТКИЙ уоІиЬїІіз, е

вишня сегазш, і/

В. залозиста С. §1апс1и1о8а, В. звичайна С. уи1§агІ8, В. кущова С. &ші-соза, В. магалебсъка, ибо антгтка С. шаЬаІеЬ, В. повстиста С. Іопіеп-Іоаа, В. сіра С. іпсапа, В. червоноплідна С. егуіЬгосагра, В. японсъка С. ]аропіса

вівсюг ауёпа, ае/

В. звичайний А. Ваша, _В. південний А. Іисіоуісіапа, _В. подібний А. сиШ-£огшІ8, -В. середнъоморсъкий, ибо стерильный А. 8ІЄГІ1І8

вівсюнець ЬеІісІоІгісЬоп, і п

В. альпійський Н. аіріпиш, В. кримсъкий Н. Іашісшп, В. лучний Н. ргаі-епае, В. плоскостебловий Н. ріапісиіше, В. пухнастий Н. риЬеасепа, 5. різнобарвний Н. уегзісоіог, _В. Шелла Н. зсЪеШапшп

вівсянка ешЬегіга, ае/

ВІДДІЛ СІІУІ8ІО, ОПІ8/

відхнленнй гесііпаіш, а, ит; гейехш, а, ит візантійськнй ЪугапЯпш, а, ит вільха аіпш, і/

5. клейка А. ^іиііпоза, _В. с/ра А. іпсапа ВІНИКОВИЙ зсорагіш, а, ит вінчик согоііа, ае/ віскарія уізсагіа, ае/

В. альпійська V. аіріпа, _В. звичайна V. уізсоза віхалка апіЬегісит, і п

В. гілляста А. гатозит вічнозелений зетрегуігепз, епііз вовк Іирш, і т

вовнянка Ьасіагіш Іогтіпозиз вовче тіло сотагат, і п

В. т. болотне С раішіге вовчі ягодн сІарЬпе, ез/

В. я. звичайні ~0. тегегеит, В. я. пахучі ~0. спеогит

вовчок огоЬапсЬе, ез/

В. соняшниковий О. ситапа, В. жовтий О. Іиіеа, В. гіллястий О.

гатоза ВОГНИСТИЙ йаттйіш, а, ит водо- а^и(і)- (лат.); Ьусіго- (грец.) водолюбний ЬусІгорЬїІш, а, ит водорість а1§а, ае/ ВОДЯНИЙ а^иайси8, а, ит ВОДЯНИЙ горіх Ігара, ае/

В. г. плаваючий Т. паіапз

ВОДЯНИЙ ПЄрЄЦЬ ЬуСІГОрІрЄГ, ЄГІ8 П

водяний хрін гогірра, ае/

В. х. двогострий К. апсерз, В. х. земноводный К. атрЫЫа, В. х. корот-коплодий К. ЬгасЬусагра, В. х. лісовий К. зііуезігіз

ВОЛИНСЬКИЙ УОІЬуПЄП8І8, Є

воловик апсЬйаа, ае/

В. італійський А. ііаііса, В. лікарський А. ойїсіпаііз ВОЛОГИЙ Ьшпїсіш, а, ит володушка Ьиріеигат, і п

В. тиШпегуе В. багатожшжова, В. золотиста В. аигеит, В. круглоли-

ста В. гоШшШЫшт, В. кущова В. йиіісозит вологолюбннй Ьу§горЫ1и8, а, ит волокннстий йЪгбзш, а, ит ВОЛОСИСТИЙ ріібзш, а, ит; саріііаіш, а, ит ВОЛОТИСТИЙ рапісиіаїиз, а, ит волоть рапісйіа, ае/ волохатнй уШбзиз, а, ит; сотбзш, а, ит волошка сепіаигеа, ае/

В. дніпровська С. Ъогузтешса, _В. колючеголова С. саісіігара, _В. лучна

С. ]асеа, _В. пірчаста С. зсаЫоза, _В. смшг С. суапш, В. сумсъка С.

китешіз воронець асіеа, ае/

5. колосистый А. зрісаіа вороняче око рагіз, МІ8/

В. о. звичайне Р. ^иасI^іЫіа восківниця тугїса, ае/

5. воскова М. сегі&га, _В. звичайна, ибо болотна М. §а1е, 5. повстиста

М. Іотепіоза восьми- осі(о)- (лат., грец. ) ВОСЬМИЛИСТИЙ осІорЬуІІш, а, ит восьмипелюстковнй осіореіаіш, а, ит

восьмитичинковий осіапсігш, а, шп вужачка орпіо£І088ит, і п

В. звичайна О. уи1§ашт вузлуватий посібзш, а, шп вузько- аіщшгі- (лат.); зіепо- (грец.) вузьколистий ап^шіійііш, а, шп; зІепорЬуІІш, а, ит вульпія уиіріа, ае/

В. бромусовидна V. Ьготоісіез, В. війчаста V. сіііаіа, В. мишохвоста

V. туигаз вушкатий ашТШз, а, ит ВЧИТИ сіосео, ёге; зїисіео, ёге в'язіль согопіііа, ае/

В. барвистий С. уагіа, В. стрункий С. е1е§апз в'яз иітш, і/

В. гладенький X}. Іаеуіз, В. голий, ибо шорсткий IX §1аЬга, В. граболи-

стий, ибо берест IX сагріпі&ііа, В. густий, ибо карагач X}. сіепза, В.

еліптичний X}. еііірііса, В. корковый X}. зиЬегоза

Г

гадюча цибулька тшсагі, п (невідм.)

Г. ц. гроновидна М. Ьоігуоісіез, Г. ц. занедбана, ибо непомітна М. пе-

§1естт, Г. ц. покутсъка М. росшіса гадючник йіірешійіа, ае/

Г. звичайний Р. уи1§агІ8, Г. в 'язолистий Р. иітагіа, Г. пурпуровый Р.

ршршеа гайовий петогбзш, а, ит; петогаііз, е галиця сопіагіпіа, ае/ галінсога §а1ішб§а, ае/

Г. дрібноцвіта О. рагуШога Гамамеліди, підклас Нататеіісіісіае, агат/ гамамеліс Ьататеііз, їсііз/

Г. віргінський, або чарівний горіх Н. уіг§іпіапа гарбуз сисшЬИа, ае/

Г. великий С. тахіта, Г. звичайний С. реро, Г. мускатний С. тозсЬаІа гарденія §аг<1еша, ае/

Г. жасминовидна О. ]а8тіпоісІЄ8 гарний (красивий) риІсЬег, сЬга, сЬтт; Гогтбзиз, а, ит; зресібзиз, а, ит;

хороший Ъогшз, а, ит Гастероміцети, клас Оазіеготусеіез, ит т

гвоздика сііаптш, і т

Г. Борбаша ~0. ЬогЬазіі, Г. бородата, або турецька ~0. ЬагЬаШз, Г. дельтовидна ~0. сІеНоісІез, Г. пишна Э. зирегош, Г. придністровська ~0.

Ьурапісш, Г. садова, або голландсъка И. сагуорЬуІІиз ГВОЗДИКОВИДНІ, підклас СагуорЬуІШае, агат/ ГВОЗДИКОЦВІТІ, порядок СагуорЬуІІаІез, іиш/ Гвоздичні, родина СагуорЬуІІасеае, агат/ геліотроп Ьеііоігоріит, і п

Г. перувіанський Н. регауіапит герань §егапіит, і п

Г. болотна О. раішіге, Г. криваво-червона О. зап^иіпеит, Г. лісова О.

кііуаііса, Г. лучна О. ргаіеше, Г. маленька О. ршіііа, Г. плямиста О.

тасиіаіит, Г. Роберта О. гоЬегІіапит германський ^егтапїсш, а, ит гикавка Ьегіегоа, ае/

Г. сіра В. іпсапа гіацинт Ьуасіптш, і т гібіскус ЪуЫзсш, і т

Г. гібридний Н. ЬуЬгісІиа, Г. коноплевий, або кенаф Н. сашіаЬіпш, Г.

сирійський Н. зугіасш, Г. трійчастий Н. Ігіогшт гібрид ЬуЬгісІа, ае/ гібридний ЬуЬгісІиз, а, ит гігрофіт (рослина, пристосована до надмірних умов зволоження)

Ьу£горЬуЧоп, і п гілка гатш, і т гіллястий гатбзш, а, ит гімносперміум ^утпозрегтіит, і п

Г. одесъкий О. осіеззашт гіркий атагаз, а, ит гірко- (грец.) рісго-гіркогорішковий рісгососсш, а, ит гіркокаштан аезсйіш, і/

Г. восьмитичинковий Ае. осіапсіга, Г. звичайний Ае. Ьірросазіагшт, Г.

червоний Ае. рауіа Гіркокаштанові, родина Нірросазіапасеае, агат/ гіркоплідний рісгосагрш, а, ит гірський топіапш, а, ит гірчак ро1у£бшіт, і п

Г. березковидний, або витка гречка Р. сопуоіуиіш, Г. зміїний, або ра-

кові шийки Р. Ьізіогіа, Г. перцевий, або водяний перецъ Р. Ьусігорірег

гірчиця 8ІпарІ8, і&/, Ьгаззїса, ае/

Г. біла 8. аІЬа, Г. польова 8. агуепаіа, Г. чорна В. пі§га, Г. сарептська

В. _)шісеа гладіолус діасііоіш, і т

Г. великоквітковий О. §гапсІШоги8, Г. примуловидний О. ргіішііпш, Г.

черепитчастий О. ітЬгісаШз гладкий Іаеуіз, е гледичія §1есІіІ8сЬіа, ае/

Г. колюча О. ІгіасапГЇюз глечики пирЬаг, агіз п

Г. жовті N. Іиіеит глід сгаІае§и8, і/

Л криваво-червоний С. заіщшпеа, _Г. одноматочковий С. топочут, Л

східний С. огіепіаііа, -Г. український С. исгаіпіса, _Г. и 'ятиматочковий

С. репіап^упа гломерела §1отеге11а, ае/

Л оповита О. сіп^иіаіа глуха кропива Іатіит, і и

Л к. б/ла Ь. аІЬит, Г. к. плямиста Ь. тасиіатт, Г. к. стеблообгортна

І^. атріехісаиіе гніздівка пеойіа, ае/

Г. звичайна N. пісіш-ауія гнойовик соргїпш, і т

Г. білий С. соттатз, Г. рудий С. тісасеш, Г. чорний С. аігатепіагіш

ГНуЧКИЙ ЙЄХЇІІ8, Є

говорити сіісо, ёге голий пшіш, а, ит; §1аЬег, Ьга, Ьгат голо- §1аЬгі-, писіі- (лат.); §утпо- (грец.) головка (тип суцвіття) саріШІит, і п головчастотис серЬаІоШхш, і/

Г. Фортуна С. Гогйшеі голозерновий шсіі^гапиібзш, а, шп голоквітковий §1аЬгійога8, а, ит голокореневий §утпоггЬТги8, а, ит голостебловий писіісаиііа, е голонасінний ^утпозрегтш, а, ит

Голонасінні, відділ РіпорЬуіа, бгат п; Оутпозрегтае, агат/ голубий саегаіеш, а, ит (соегаіеш, а, ит) гора топз, топііз т гордовина УіЬшиит Іапіапа

горицвіт асібпіз, їсііз/

Г. весняний А. уегпаііз, Г. літній А. аезііуаііз, Г. осінній А. аиіиішіаііз горіх _)и£Іаш, ^іапсііз/

Г. грецький, або волоський }\х. ге§іа, Г. манъчжурсъкий .Ги.

тапсІзЬигіса, Г. сірий іи. сіпегеа, Г. чорний іи. пі§га горіх (тип плоду) шіх, тісіз/ горобець раззег, І8 т горобина зогЬиз, і/

Г. грецька 8. §гаеса, Г. двоїста 8. сіиаііа, Г. домашня 8. сіотеаііса, Г.

звичайна 8. аисирагіа, Г. кримська 8. Іаигіса, Г. скандинавська 8. зсап-

сііса, Г. чорноплідна 8. теіапосагра горобинник аогЬагіа, ае/

Г. горобинолистий 8. зогЬійІіа городній оіегасеш, а, ит горох різит, і п; сісег, І8 п

Г. абіссінський Р. аЬуззіпісит, Г. багаторічний Р. Вэгтозит, Г. высокий Р. еіаііш, Г. низъкий Р. Ьитііе, Г. полъовий (пелюшка) Р. агуеше,

Г. посівний Р. заііушп, Г. червоно-жовтий Р. йдЧоіт горошок уісіа, ае/

Л волохатий V. уШоза, -Г. вузъколистий V. ап^изіійііа, _Г. мишачий V.

сгасса, _Г. посівний V. заііуа, _Г. фращузъкий V. егуіііа, _Г. чотиринасі-

ний V. Іеігазрегта гортензія ЬусІгап§еа, ае/

Л великолиста Н. тасгорЬуІІа, _Г. мітласта Н. рапісиіа гострий (иро форму) асШш, а, ит; тисгопШиз, а, ит; сшрісІШиз, а, ит;

(про смак) асег, асгіз, асге гостриця азрега^о, їпіз/

Л сланка А. ргосшпЪеш гостро- асиіі- (лат.); оху- (грей.) гостролистий асиіійііш, а, ит гостроплідний охусагрш, а, ит граб сагрїпиз, і/

Л звичайнй С. Ьейііиз, -Г. східний, або грабинник С. огіепіаііз грабельки егосііит, і и

Л звичайні Е. сісиіагіит гравілат §ешп, і п

Г. міський О. игЬапит, Г. річковий О. гіуаіе, -Г. яскраво-червоний О.

соссіпеит гранат рипїса, ае/

Л звичайний Р. §гапа1ит графій §гарЬіит, і и

гребінник супозйгаз, і т

Г. звичайний С. сгізШш, Г. колючий С. есЬіпаїиз гребінчастий сгізШШз, а, шп; ресііпаіш, а, ит грецький §гаесш, а, ит гречка £а§оругат, і п

Г. посівна Р. езсиіепйті (Р. за^ійайті), Г. татарсъка Р. Шагісит Гречкові, родина Ро1у§опасеае, агат/ Гречкоцвіті, порядок Ро1у§опа1е8, іит/ гриб йш£ш, і т гриб-зонтик Іерібіа, ае/

Г. великий Ь. ргосега, Г. вишнево-коричневий Ь. Ьгашіеоіпсагпаіа, Г. сі-

ро-червоний отруйний Ь. Ьеіуеоіа Гризуни, ряд Косіепііа грицики сараеііа, ае/

Г. звичайні С. Ьигза-разіогіз, Г. східні С. огіепіаііз гроно Ьоігуз, уоз/ гроноподібний Ьоігуоісіеш, а, шп гронянка ЬойусЬіит, і п

Г. півмісяцева, або ключ-трава В. Ішіагіа груша ругаз, і/

Г. верболиста Р. заіісі&ііа, Г. домашня Р. сіотезііса, Г. звичайна Р.

соттшііз, Г. кайон Р. са_)оп, Г. маслинколиста Р. е1аеа§гі&1іа, Г. Рад-

де Р. гасісіеапа, Г. снігова Р. піуаііз грушанка ругоіа, ае/

Г. круглолиста Р. гойшІіГоІіа, Г. мала Р. тіпог, Г. середня Р. тесііа грястиця сіасіуіік, Ш&/

Г. багатошлюбна ~0. ро1у§ата, Г. збірна ~0. §1отегаІа, Г. корончаста

И. согопіґега, Г. розсіяна И. сіізрегза, Г. смужкувата И. зігіійгтіз губка, трутовик сіаесіаіеа, ае/; рЬеІІЇпш, і т Губоцвіті, підродина Ьатіоісіеае, агат/ Губоцвіті, порядок Ьатіаіез, ішп/ Губоцвіті, родина Ьатіасеае, агат/' ЬаЬіаІае, агат/ гусимець агаЬіз, і&/

Г. вушкатий А. аигісиіаіа, Г. повислий А. репсіиіа, Г. пужниковий А.

Ішгііа, Г. шорсткий А. Ьігзиіа густий сіепзш, а, ит густо- СІЄП8І- (лат.) густолистий (іепзіґоііиз, а, ит гусятник ега§го8ІІ8, їсііа/

Г. волосистий Е. рііоаа, Г. запашний Е. аиауеоіепа, Г. тонконого-

видний Е. роаеоісіез

гусячий ашеппш, а, шп

Д

дво- Ы- (лат.); А\- (грец.)

дводольний сіісоіуіесіопеш, а, ит

Дводольні, клас Оісоіуіесіопез, ит/ Ма^поііорзїсіа, огит п

ДВОДОМНИЙ сііоїсш, а, ит

двоколірний Ьісоіог, огіз

ДВОКОЛОСИЙ сІізІасЬуш, а, ит

Двокрилі, ряд Оіріега

ДВОЛИСТИЙ Ы&Нш, а, ит

двонасінний сіізрегтш, а, ит

дворічний Ьіешііз, е

дворогий Ьісотіз, е

двороздільний ЬірагНШз, а, ит

дворядний сіізіісііш, а, ит

девція сіеиігіа, ае/

Д. шорстка ~0. зсаЬга дев'яти- поует- (лат.), еппеа- (грец.) декоративний сіесогайуш, а, ит дельфіній сІеІрЬіпіит, і п

Д. высокий ~0. еіаіит, Д. клиновидный ~0. сипеаіит, Д. розщеплений ~0.

Йззит, Д. середній Э. іпіегтесііит, Д. східнокарпатський ~0. па-

сіасіеше, Д. яскраво-червоний ~0. рипісеит дендрантема сіепсігаптета, аііа п

Д. індійська, або дрібноквіткова ~0. іпсіісит, Д. шовковицелиста, ибо

китайсъка ~0. тогі&ііит деревинний 1і§піГег, Гега, ґегат деревій асЫПеа, ае/

Д. дрібноквітковий А. тісгапта, Д. звичайний А. тіііеґоіішп, Д. май-

же звичайний А. аиЬтШе&Нит, Д. тонколистий А. Іепиійііа,

Д. цілолистий А. ріагтіса дерево агЬог, огіз/ деревце агЬизсйІа, ае/

дерев’янистий агЬоге8сеп8, епііз; агЪогеш, а, ит дереза Сага§апа &ігіех дерен согпиз, і/

Д. справжній, або кизил С. таз держидерево раіійгаз, і/

Д. звичайне Р. зріпа-сЬгізІі

дернистий саеаріїбаш, а, шп дескурайнія сіезсигаіпіа, ае/ десяти- сіесет- (лат.); сіес(а)- (грей.) ДЄСЯТИКВІТКОВИЙ сіесетйогаз, а, ит десятипелюстковий десареШш, а, ит джут согсЬогаз, і т

Д. довгоплідний С. оіііогіш, Д. короткоплідний С. сарзиіагіз дивина уегЬазсит, і п

Д. ведмежа, ибо ведмеже вухо V. тарзш, Д. гарна V. зресіозит, Д.

лікарська V. рЬІотоісІез, Д. рясноцвітна V. сіепзійогит, Д. східна V.

огіепіаіе, Д. тарганяча V. ЬІаШгіз, Д. фіолетова V. рЬоепісеит, Д. чо-

рна V. пІ£гит ДИВНИЙ тігаЬїїіз, е ДИКИЙ виноград рагіепосіззш, а, ит

Д. в. п 'ятилисточковий Р. ^иіп^ие&1іа, Д. в. тригострий Р. Ігісшрі-

сіаіа дикорослий зропіапеш, а, ит Диленігди, підклас ЭШепидае, агит/ димчасто-сірий йнпбзиз, а, ит диня теіо, опІ8 т

Д. посівна М. заііуш (Сиситіз теіо) диплодія сііріосііа, ае/ дицентра сіісепіга, ае/

Д. прекрасна И. зрестаЬіІіз дичка агЬог ротіґега ЗІІУЄЗІГІЗ діброва петш, огіз п дібровний петогбзш, а, ит дієрвіла сііегуіііа, ае/

Д. сидячолиста Э. 8Є88І1іГо1іа діонісія сіуопіаіа, ае/ дзвінець гЬіпаптш, і т

Д. великий КЬ. та_)ог дзвоники сатрапйіа, ае/

Д. альпійські С. аіріпа, Д. карпатські С. саграііса, Д. персиколисті С.

регзісі&ііа, Д. рапунцель С. гаршісиіш, Д. розлогі С. раіиіа, Д. середні

С. тесііа, Д. скупчені С. §1отегаІа, Д. широколисті С. Іаіійііа дніпровський Ъогузтешсш, а, ит довгастий оЫоп§и8, а, шп довгий 1оп§и8, а, ит довго- 1оп§і- (лат.); СІОІІСЬ(О)- (грец.) довгогіллястий 1оп§ігато8и8, а, ит

ДОВГОЛИСТИЙ І0П§ІГ0ІЩ8, а, ШП

довгоносик сигсиііо, опіз т; рЬуІопотш, і т; ІусЬіш, і т; зіїорЬіІш, і

довгоплідний сІоІісЬосагрш, а, ит

домашній сіотезіїсш, а, ит

донецький сіопеігїсш, а, ит

дощовик Іусорегсіоп, і п Д. їстівний Ь. регіаіит

дріада сігуаз, Міз/

Д. восьмипелюсткова ~0. осіореіаіа

дрібний рагуш, а, ит; тіпийіз, а, ит

дрібно- рагуі- (лат.); тісг(о)- (грец.)

дрібноквітковий рагуійогаз, а, ит; тісгаптш, а, ит

дрібнолистий тісгорЬуІІш, а, ит; рагуійііш, а, ит

дрібноплідний тісгосагрш, а, ит

дріоптерис сігуоріегіз, Міз/

Д. болотный ~0. іЬеІурІегіз, Д. гірський ~0. огеоріегіз, Д. гребінчастий Э. сгізШа, Д. остистий Э. зрішіоза, Д. чоловічий, або чоловіча попороть Э. йііх-тая

дрік £епІ8Іа, і/

Д. красильный О. Ііпсіогіа, Д. крилатий О. 8а§ійа1І8, Д. чотири-гранний 0.1е1га§опа

дуб яиегсш, из/

Д. болотный 0\х. раішігіз, Д. велыкопыляковый 0\х. тасгапіЬега, Д. звы-чайный 0\х. гоЬиг, Д. ком 'яный (^и. ііех, Д. каштанолыстый 0\х. сазіа-пеійііа, Д. пухнастый 0\х. риЬезсепз, Д. скелъный Ой. реігаеа

дубильний согіагіш, а, ит

дубовий ^ие^сТпи8, а, ит

дубовик ВоШш ІигМш

дугоподібний агсиаіш, а, ит

дудник ап§е1їса, ае/

Д. лікарський А. агсЬап§е1іса, Д. лісовий А. ЗІІУЄЗІГІЗ

дурман даШга, ае/

Д. звычайный И. аігатопіит

душекія сІшсЬекіа, ае/ Д. зелена И. уігісііз

дягель агсЬап§е1їса, ае/ Д. лікарський А. ойїсіпаііз

Е, Є

евернія еуегпіа, ае/

Е. сливов а Е. ргшіазігі евкаліпт еисаіуріш, і/

Е. кулястий Еи. £ІоЬи1ш, Е. лозовий Еи. уітіпаііз, Е. сизий Еи. сіпегеа едельвейс Іеопіоросііит, і п

Е. альпійський Ь. аіріпит екзобазидій ехоЬазісІіит, і п елетарія еіеіїагіа, ае/

Е. велика Е. тщох, Е. кардамон Е. сагсіатоп елімус еіутш, і т еліптичний еіііріїсш, а, шп ендемічний епсіеішсш, а, ит ендотія епсіогіііа, ае/ енотера оепогііега, ае/

Е. дворічна Ое. Ьіешііз, Е. Ламарка Ое. Іатагскіапа ентолома епіоіота, аііз п

Е. садова їстівна Е. сіуреаіит еремур егетигаз, і т

Е. кримський Е. Іаигісш, Е. могутній Е. ГОЬШІШ, Е. показний Е. зресі-

аЬіІіз еризифа егузірЬе, ез/ еріка егіса, ае/

Е. дерев'яниста Е. агЬогеа, Е. лозова Е. зсорагіа, Е. хрестолиста Е.

Іеігаііх ерука егаса, ае/

Е. посівна Е. заііуа еспарцет опоЬгусЬіз, їсііз/

2І. виколистий О. уісійііа, ІІ. закавказъкий О. Ігапзсаисазіса, ІІ. тщаний О. агепагіа, ІІ. посівний О. заііуа, ІІ. скельний О. реігаеа, ІІ. струн-

кий О. §гасі1І8 естрагон Агіетізіа сігасшісиіш еутроф (рослина, що характеризуешься високою вибагливістю до родю-

честі грунту) ріапіа еиІгорЬїса ефедра ерЬесІга, ае/

Е. двоколоса Е. сІізІасЬуа, Е. хвощова Е. е^иІ8е^іпа ехінацея есЬіпасеа, ае/ ешольція езсЬзсЬоІсіа, ае/

Е. каліфорнійська Е. саіійгпіса європейський еигораеш, а, ит

ж

жабурник ЬусІгосЬагіз, їїіз/

Ж. звичайний Н. тогзш-гапае жайворонок аіаисіа, ае/; Міиіа, ае/ жалкий игеш, епііз жарновець загогііатпш, і т

Ж. віниковий 8. зсорагіш жасмин ]а8ттит, і п

Ж. голоцвітий За. шсІШогит, Ж. кущовий За. йиіісапз, Ж. лікарський

Іа. ойісіпаіе жеруха сагсіатїпе, еа/

Ж. булъбоносна С. ЬиІЬі&га, Ж. гірка С. атага, Ж. дрібноцвіта С. раг-

уійога, Ж. зубчаста С. депШа, Ж. лучна С. ргаіешіз, Ж. недоторкана

С. ітраііеш живокіст зутрЪуШт, і п

Ж. булъбистий 8. тЪегозит, Ж. кавказъкий 8. саисазісит, Ж. лікарсь-

кий 8. оШсіпаІіз, Ж. шорсткий 8. азрегат жилкуватий пегубзш, а, ит ЖИТИ УІУО, ёге

Жимолостеві, родина Саргійііасеае, агат/ жимолость Іопісега, ае/

Ж. голуба Ь. саегаіеа, Ж. їстівна Ь. есіиііз, Ж. козолиста Ь. саргійііа,

Ж. пухнаста Ь. хуіозіеит, Ж. татарсъка Ь. Шагіса, Ж. чорна Ь. пі§га жити ЬаЬіІо, аге (мешкати) житняк а§горугоп (а§горугат), і п

Ж. гребінчастий, ибо ширококолосий А. сгізШит, Ж. ламкий А. &а§-

ііе, Ж. пустелъний А. сіезегіогат, Ж. пухнастоквітковий А. сіагуап-

ІЇтт, Ж черепитчастий А. ітЬгісатт жито зесаіе, І8 и

Ж Вавилова 8. уауііоуіі, Ж. гірське 8. топіагшт, Ж. «Эмке 8. зііуезіге,

Ж. Купріянова 8. киргуапоуіі, Ж. посівне 8. сегеаіе жовтець гапшісйіш, і да

Ж. багатоквітковий К. роіуапгііетш, Ж. бокоцвітий К. Іаіегаііз, Ж

вогнистий К. Йаттиіш, Ж. золотистый К. аигісотш, Ж. іллірійський

К. Шугісш, Ж. їдкий К. асег, Ж. отруйний К. зсеіегатз, Ж. повзучий К.

гереш, Ж. стоповидный К. ресіаіиз, Ж. шерстистый К. Іашщіпозш, Ж

язиколистий К. 1іп§иа ЖОВТИЙ Іиіеш, а, ит; Йауш, а, ит жовто- Іиіеі-, Йауі- (лат.); хапіЬ(о)-, осЬг(о)- (грей.) жовто-білий осЬгоІеисш, а, ит

жовтогарячий аигапііасш, а, ит ЖОВТОКВІТКОВИЙ ЙауШбгиз, а, ит; осЪгаптш, а, ит ЖОВТОПЛІДНИЙ хаптосагрш, а, ит

Ж0ВТ03ІЛЛЯ 8ЄПЄСІ0, 0ПІ8 ТП

Ж. тонколисте 8. егисійііиз

жовтуватий Йауе8сеп8, епііз; йауїсіш, а, ит; Іиіеоіш, а, ит; хапіЬеІІш, а, ит

жовтушник егуйтшп, і п

Ж. загострений Е. сшрісіапті, Ж. золотистый Е. аигеит, Ж. крейдя-ный Е. сгеіасеит, Ж. левкойний Е. сЬеігаптоісІез, Ж. лісовий Е. зііуаіі-сит, Ж. прямий Е. зігісіит, Ж. розлогий Е. сііїїшит, Ж. розчепірений Е. герапсіит, Ж. сіруватий Е. сапезсеш, Ж. твердый Е. сіигат

ЖОВТЯНИЦЯ сЬгузозрІепіит, і п

Ж. черговолиста СЬ. аііегпі&ііит

жолобчастий зиісаіш, а, ит

жолудь §1ап8, £ІапсІІ8/

жорсткий гі§їсІи8, а, ит

жоржина сІаЬІіа, ае/

Ж. периста ~0. рішіаіа, Ж. шарлахова ~0. соссіпеа

жостір гЪатпш, і/

Ж. імеретинський Ші. ітегеііпа, Ж. красильный Ші. Ііпсіогіа, Ж. проносный Ші. саіЬагІіса

Жуйні, ряд Китіпапііа

журавлина охусоссш, і т

Ж. болотна О. раішігіз, Ж. дрібноплідна О. тісгосагра, Ж. чотырыпе-люсткова О. яиасігіреіаіиз

завійка (тып суцвіття) сіпсішіш, і т загорнутий іпуоійіиз, а, ит заєць Іерш, огіз т зайцегуб 1а§осЬі1и8, і т

3. п 'янкый Ь. іпеЬгіапз заманиха есЬіпорапах, асіз т

запашний осіогаїиз, а, ит; зиауеоіепз, епііз; &а§гапз, апііз зарубчастий сгепШиз, а, шп західний оссісіепіаііз, е збирати 1е§о, ёге звивистий йехибзш, а, ит звичайний уи1§агІ8, е; соттшііз, е; Ігіуіаііз, е

звіробій Ьурегісит, і п

3. гірський Н. топіапит, 3. звичайний Н. рег&гайіт, 3. стрункий Н. е1е§ап8, 3. чотиригранний Н. ^иасI^ап§и1ит, 3. шорсткий Н. Ьігзитт

ЗЄЛЄНИЙ УІГЇСІІ8, Є

зеленуватнй уігепз, епііз; уігезсепз, епііз; уігісіиіш, а, ит зеленчук ^аІеоМоІоп, і п

3. жовтий О. Іиіеит зельква геісоуа, ае/

3. граболиста 2. сагріпі&ііа землернйка зогех, ісіз т землянин горіх АгасЬіз Ьуро§аеа зерно §гапит, і п зерноїд ЬгасЬиз, і т Знгоміцетн, клас 2у§отусеІЄ8, ит т знзанія гігапіа, ае/

3. водяна 2. а^иа^іса, 3. широколиста 2. Іаіі&ііа ЗИМОВИЙ Ьіетаііз, е зіновать суіїзш, і т

3. біла С. аІЬиз, 3. Зінгера С. 2іп§егі, 3. русъка С гиіЬепісиз зірочкн §а§еа, ае/

3. жовті О. Іиіеа, 3. низенькі О. ршіііа зірочннк зіеііагіа, ае/

3. гайовий 8. петогит, 3. злаковидний 8. §гатіпеа, 3. лісовий 8.

Ьоіозіеа, 3. середній 8. тесііа злак §гатеп, їпіз п

злаковий ^гатіпеш, а, ит; §гатїпІ8, е Злакові, родина Огатіпеае, атт/' Роасеае, агат/ зморшкуватий гадбзиз, а, ит зморшок тогсЬеІІа, ае/

3. їстівний М. еасиіепіа, 3. конічний М. сопіса знати асіо, Тге зніт еріІоЬіит, і п

3. вузьколистий Е. ап^иаіі&ііит, 3. дрібноквітковий Е. рагуійотт, 3.

шорсткий Е. Ьігзиіит зозулин льон роІуІгісЬит, і п

3. л. звичайний Р. соттшіе, 3. л. волосистий Р. ріііґегит, 3. л. ялівце-

видний Р. _)шіірегігшт зозулин цвіт Согопагіа йоз-сисйіі зозулинець огсЬіз, їсііа/

3. плямистий О. тасиіаіа, 3. салеповий О. тогіо, 3. Фукса О. тсЬаіі, 3.

чоловічий О. тазсиіа, 3. шоломоносний О. тііііагіз

зозулині сльози Іізіега, ае/

3. с серцелисті Ь. согсіаіа, 3. с яйцелисті Ь. оуаіа зозулині черевички сургіресііит, і п

3. ч. великоквіткові С. тасгапгііоп, 3. ч. справжні С. саісеоіш золотий дощ ІаЬигпит, і п

3. д. звичайний Ь. апа§угоісІЄ8 золотистий аигеш, а, шп

ЗОЛОТОборОДНИК сЬгу80рО§ОП, ОПІ8 т

3. цикадовий СЬ. §гу11ш золототисячник сепіаигішп, і п

3. гарний С. риІсЬеІІит, 3. звичайний С. егуіЬгеа (С. \аі1§аге), 3. маний

С. тіпш золотушник 8оШа§о, їпіа/

3. звичайний 8. уіг§аигеа, 3. канадсъкий 8. сапасіешіз зонтик итЬеІІа, ае/ ЗОНТИКОЦВІТІ, порядок Аріаіез, ішп/

Зонтичні, родина ЦтЪеШйгае, агат/ (парал. Селерові Аріасеае) зубниця сіепіагіа, ае/

3. бульбиста Э. ЬиІЬіГега, 3. залозиста ~0. §1апсІиІ08а, 3. п'ятилиста

Э. яиіікцде&ііа зубчастий сіепіаіиз, а, ит

I

іеі

іван-чай сЬатепегіит (сЬатепегіоп), і п

І.-ч. вузьколистий СЬ. ап^изіійііит ІДЄЙСЬКИЙ ісіаеш, а, ит ІНДІЙСЬКИЙ іпсіїсш, а, ит інжир Рісш сагіса інонот іпопбіш, і т іноцибе іпосуЬе, ез/

/. конусовидний I. Газіі^іаіа, /. Патуйляра I. раІоиіПагсШ ірга атеІапсЬіег, і/

/. канадська А. сапасіепзіз, /. колосиста А. арісаіа, /. круглолиста А.

гоіипсіі&ііа, /. овальна А. оуаііа іржавнй &гга§іпеи8, а, ит іржаво-червоннй тЬі^іпоаиа, а, ит ісландський іаіапсіїсиа, а, ит іспанський Ьізрапїсш, а, ит

іссоп Ъуззбрш, і т

I. крейдяний Н. сгеіасеш, /. лікарський Н. оїїїсіпаііз італійський ііаїїсш, а, шп

ї

їдкий асег, асгіз, асге

їжак егіпасеш, і т

їжача голівка зращатішп, і п

ї. г. багатогранна 8. роіуесігат, ї. г. мала 8. тіпітит, ї. г. непомітна

8. пе£Іесїит, I. г. проста 8. зітріех їжовик загсосіоп, і п

ї. лускатий 8. ітЬгісаШт їстівний езсиіепіш, а, шп; есійііз, е; сіЬагіш, а, шп

К

кабачок СисигЬіІа реро уаг. §ігаитопІіа кавказький саисазїсш, а, ит кавун сіігаііш, і т

К. звичайний С. Іапаіш, К. колоцинт С. соіосупгіііз, К. кормовий С.

соіосупгіюісіез каланхое каІапсЬое, ез/

К. Блоссфельда К. ЬІоззГеИіапа, К. довгоквіткове К. 1ст§ійога, К. пір-

часте К. рішіаіа, К. повстисте К. Іотепіоза калачики таіуа, ае/

К. занедбані М. пе§1ес1а, К. маленькі М. ршіііа калган (Перстач прямостоячий) РоІепШІа егесіа калган 2 аіріпіа, ае/ калина уіЬигпит, і п

К. вічнозеленаЧ. Ііпш, К. звичайна V. ориіш, К. цілолиста, або гордо-

вина V. Іапіапа калістегія саіузіе^іа, ае/

К. парканна С. зеріит, К. солъданелова С зоШапеІІа калюжниця сакЬа, ае/

К. болотна С. раішігіз камка гозіега, ае/ канадський сапасіепзіз, е канаркова трава рЬаІагіз, Міз/

К. т. мала РЬ. тіпог, К. т. справжня РЬ. сапагіешіз

канна сашіа, ае/

К. індійська С. іпсііса, К. садова С. Ьогіешіз каперси саррагіз, із/

А", трав'янисті С. ЬегЬасеа, А", колючі С. зріпоза капуста Ьгаззїса, ае/

К. білокачанна В. оіегасеа уаг. сарііаіа £. аІЬа, К. брюсселъсъка В. о1-

егасеа уаг. §етті&га, К. городня В. оіегасеа, К. кольрабі В. оіегасеа

уаг. §оп§у1осІЄ8, К. кормова В. оіегасеа уаг. асерЬаІа, К. савойсъка В.

оіегасеа уаг. заЬаида, К. цвітна В. оіегасеа уаг. Ьоігуіуз зуаг. саиіійога,

К. червонокачанна В. оіегасеа уаг. саріШа Г. тЬга Капустяні, родина Вгаззісасеае, агит/ (парал. Хрестоцвіті Сгисійгае) карагана сага§апа, ае/

К. дерев 'яниста, ибо жовта акація С. агЪогезсеш, К. кущова, ибо дереза С. &и1ех каркас сеМз, із/

К. голий С. §1аЬга1а, К. західний С. оссісіепіаііз, К. кавказъкий С. саи-

сазіса карпатськнй саграіїсш, а, ит картопля 8о1апит ІиЬегозит касія саззіа, ае/

К. вузъколиста С. ап^изіі&ііа, К. гостролиста С. асиіійііа катран сгатЬе, ез/

А", абіссинський С. аЬуззіпіса, А". Аіочг' С. коІсЬіапа, А", приморсъкий С.

тагіііта, А", татарсъкий С. Шагіса качанннй сарііаіш, а, ит каштан сазіапеа, ае/

А", посівний, або їстівний С. заііуа квасеннця охаііз, їсііз/

А", звичайна О. асеіозеііа, А", прямостояча О. зігісіа квасоля рЬазеоІш, і »г

А", звичайна РЬ. уи1§агІ8, А", червона РЬ. соссіпеш квітка Й08, йогіз т

-квітковий -йота, а, ит (лат); -аптиа, а, ит (-аптётоз, оп) (грец.) квітколоже ІОШ8, і т квітконіжка ресіісеііш, і т квітконос ресішісйіш, і т

КВІТКОНОСНИЙ Йогіґег, Йга, Йгит; апторЬогиз, а, ит келерія коеіегіа, ае/

К. блискуча К. зріешіеш, К. гребінчаста К. сгізШа, К. лопатева К. 1о-

Ьаіа, К. молдавська К. тоИауіса, К. піскова К. заЬиІеІогит, К. полъсъ-

ка К. роіопіса, К. сиза К. §1аиса, К. струнка К. §гасі1І8

кедр сесігаз, і/

К. гімалайський С. сіеосіага, К. ліванський С. ІіЬапі кедровий сетЬег, Ьга, Ьгат кервель саегейііит, і п кетяг Ьоігуз, уіз/ кизил согпш, і/ кизильник соіопеазіег, егі/

К. багатоквітковий С. тиЫЯогш, К. блискучий С. Іисісіа, К. кримсь-

кий С. Іаигіса, К. цілокраїй С. іп1е§еггіта, К. чорноплідний С. теіапо-

сагрш кипарис сиргеззш, ш/

А". вічнозелений С. зетрегуігеш кипець коеіегіа, ае/ КИСЛИЙ асеібзш, а, ит китайська троянда НуЬізсш гоза-зіпепзіз

КИТаЙСЬКИЙ сЬІПЄП8І8, Є; 8ІПЄП8І8, Є

китайський ясен АіІапІЇіш аНіааіта

китнцеподібний гасетоаиа, а, ит

КИТИЦЯ гасётш, і т

кнтник аіоресйгаз, і п

Л. альпійський А. аіріпш, Л. гострий А. тисгопаіиз, К. защехвостий А. 1а§игійгтІ8, К. колінчастий А. §епіси1айі8, Л. лучний А. ргаіепзіз, К. мишачехвостий А. туозигоісіез, К. піхвовий А. уа§іпайі8, Л. очеретяный А. агшісііпасеш, К. рівний А. ае^иа1І8, Л. строкатий А. аріаіиз

китякн роіу^аіа, ае/

К. гіркуваті Р. атагеііа, К. звичайні Р. уи1§агІ8, К. сибірські Р. аіЬігіса, К. тонколисті Р. Іепиійііа, А". чубаті Р. сотоза

кільцеподібний апиіагіз, е; апиіаіш, а, ит; апиіійгтіз, е

кілюватнй сагіпаіиз, а, ит

КІНСЬКИЙ часник аіііагіа, ае/

А". ч. лікарський А. ойїсіпаііз, А", ч. черешковый А. реііоіаіа

кісточка риіатеп, їпіз п

кістянка сігира, ае/

клавіцепс сіауісерз, йіз/

А". паспалюма С. разраіі, А". пурпурова С. ригригеа

кладонія сіасіопіа, ае/

К. альпійська С. аірезігіз, А". зірчаста С. аіеііагіз, А". лісова С. агЬшсиІа, А". оленяча С. гап§і£егіпа, А". пальчаста С. <1і§іїа1а

кладоспорій сіасіозрогіит, і и

клас с1а88І8, іа/

клейкий §1иІіпо8и8, а, ит; уіасбаш, а, ит

клен асег, егІ8 п

К. бархатистый, ибо величний А. уеіиіішт, К. звичайний, ибо гост-

ролистий А. ріаіапоісіез, К. полъовий, ибо паклен А. сатрезіге, К.

несправжнъоплатановий, ибо явір А. рзеисіоріаіапш, К. татарсъкий

А. Шагісит, К. цукристий А. зассЬаппит, К. ясенолистий А. пе£Шіск> КЛЄНОВИЙ асегїпш, а, ит клеоме сіеоте, ез/

К. гарна С. зресіоза, К. птахонога С. огпіторосііоісіез (С. агіапа) клетра сІеіЬга, ае/

К. вільхолиста С. аіпі&ііа, К. гостра С. аситіпаіа, К. дерев'яниста С.

агЬогеа клопогін сітісіЯща, ае/

К. смердючий С. Гоеіісіа клиноподібний сипеШиз, а, ит ключ-трава ВойусЫит Іипагіа кмин сагат, і п

К. звичайний С. сагуі ковила зііра, ае/

К. волосиста 8. саріііаіа, К. дивовижна 8. рагасіоха, К. довголиста 8.

1оп§і&1іа, К. Лессінга 8. 1е88Іп§іапа, А", пірчаста 8. решіаіа, А", пухна-

столиста 8. сІазурЬуІІа, А", укратсъка 8. исгаіпіса козельці Іга§оро§оп, опіз т

К. великі Т. та_)ог, К. дніпровські Т. ЬогузГЇіепісш, А", українські Т.

исгаіпісш козлятник §а1е§а, ае/ козячий саргеш, а, ит кокоміцес соссотусез, еііз т колетотрнхій соІІеІоІгісЬіит, і коліно (таксономічна категорія) ІгіЬш, из/ колінчастнй ^епісиіаїиз, а, ит колір соіог, огІ8 т

Колорадськнй жук Ьерііпоіагза сіесетііпеаіа колос зріса, ае/

-колоснй -зрісШиз, а, ит (лат.), -зІасЬуш, а, ит (-зІасЬуз, уоз) (грец.) колоснстий зрісаіш, а, ит колосняк Іеутш, і т

К. гіллястий Ь. гатозш, К. китайський Ь. сЬіпепзіз, К. китицевий Ь.

гасетозш, К. пісковий Ь. агепагіиз КОЛОЦИНТ соіосуптіз, їсііз/ КОЛЮЧИЙ зріпбзш, а, ит; рип§еш, епііз колючка зріпа, ае/

комаха іпзесйші, і п комиш зсігрш, і т

К. лісовий 8. зііуаіісш, К. озерний 8. Іасшігіз комонник зиссїза, ае/

5*. оскгоіеиса К. жовто-білий, 5*. ргаіетіз К. лучний конвалія сопуаііагіа, ае/

К. звичайна С пж)а1І8 коноплі сашіаЬіз, і&/

К. індійські С. іпсііса, К. посівні С. заііуа, К. рудеральні С. гшіегаііз конюшина Ігійііит, і п

К. альпійська Т. аірезіге, К. гібридна Т. ЬуЬгісІит, К. гірська Т. топіа-

гшт, К. дніпровська Т. Ьогузтепісит, К. золотиста Т. аигеит, К. луч-

на Т. ргаіеше, К. повзуча Т. герепз, К. польова Т. агуепзе, К. середня Т.

тесііит, К. струнка Т. е1е§апз, К. сумнівна Т. сІиЬіит копитняк азагат, і п коптис сорііз, сорйсііз/ кореневище гЬігота, аііз п коренегриз гЬІ20Іго§и8, і т коренеплід гасііх сагпоза сотезІіЬїїіз корисний иШіз, е коричневий Ьгшшеиз, а, ит коричний сішіатотеш, а, ит коріандр согіапсігат, і п

К. посівний С. заііуит корінь гасііх, Тсіз/ корковий зиЪегбзш, а, ит кормовий раЬиІагіз, е коробочка (тип плода) сарзйіа, ае/ королиця Іеисаптетит, і п

К. велика Ь. тахітит, К. звичайна Ь. уи1§аге короткий ЬГЄУІЗ, е

коротко- ЬГЄУІ- (лат.); ЬгасЬу- (грец.) короткоквітковий Ьгеуійошз, а, шп; ЪгасЪуаптш, а, ит короткостебловий Ьгеуісаиііз, е косий оЬІіяииз, а, шп костриця йзШса, ае/

К. аметистова Р. атетузііпа, К. бараняча Р. агіепііпа, К. борозниста

Р. зиісаіа, К. валезійська Р. уаіезіаса, К. велетенська Р. §і§ап1еа, К. ве-

стфальська Р. §ие8ІрЬа1іса, К. карпатська Р. саграііса, К. крейдяна Р.

сгеіасеа, К. лежача Р. зиріпа, К. лучна Р. ргаіепзіз, К. малъована Р.

рісіа, К. очеретяна Р. агшісііпасеае, К. піхвова Р. уа^іпаіа, К. поліська

Р. роіеззіса, К. сиза Р. §1аиса, К. строката Р. уагіа, К. східна Р. огіеп-

Іаііз, К. твердувата Р. сіигішсиіа, К. червона Р. гаЬга костяниця КиЪш захаШіз котяча м’ята перёЧа, ае/

К. м. справжня N. саіагіа котячі лапки апіешіагіа, ае/

К. л. дводомні А. сііоіса кошик (тип суцвіття) саІаіЬісІіит, і п кошлатий сотбзш, а, ит крапчастий ршісіаіш, а, ит красавка аігора, ае/

красивий риІсЬег, сЬга, сЬгат; Гогтбзш, а, ит; зресібзш, а, ит красильний Ііпсіогіиз, а, ит крейдяний сгеіасеш, а, ит криваво-червоний загщшпеш, а, ит криволистий сугІорЬуІІш, а, ит кримський Іаигїсш, а, ит крихітний ршШиз, а, ит крес-салат Ьерісііит заііуит кріп апеіЬит, і п

К. пахучий А. §гауео1еп8, К. обгортний А. іпуоіисгаіит кріт Ыра, ае/ крокус сгосш, і т крона сота, ае/ кропива игЯса, ае/

К. дводомна \]. сііоіса, К. жалка X]. игепз крохмалистий атуіасеш, а, ит круглий гойтсіш, а, ит круглозерновий зрЬаегососсш, а, ит круглолистий ГОШШІІГОІІШ, а, ит крупка сІгаЬа, ае/

К. голоплідна ~0. Іеіосагра, К. дібровна ~0. петогоза крушина &ап§й1а, ае/

К. ломка, або вільховидна Р. аіпш, К. скелъна Р. трезігіз ксантоксаліс хаптохаііз, їсііз/

К. Діллена X. сШІепіі, К. рогатий X. согпісиіаіа ксеромезофіт (рослина, пристосована до життя в сухих і свіжих міс-

цезростаннях) хеготезорЬуЧоп, і п ксерофіт (рослина, пристосована до сухих умов місцезростання)

хегорЪуЧоп, і п кукіль а§го8Іетта, ае/

К. звичайний А. §кЬа§о, К. лъоновый А. Ііпісоіа кукурудза геа, геае/

К. звычайна 2. тауз, К. зубоподібна 2. тауз іпсІепШа, К. крохмалиста

2. тауз атуіасеа, К. крохмалисто-цукрова 2. тауз атуІео-зассЬагаІа,

К. кремениста 2. тауз іпсіигаіа, К. напівзубоподібна 2. тауз зетісіеп-

Іаіа, К. плівкова 2. тауз йтісаіа, К. розлусна 2. тауз еуегіа, К. цукрова

2. тауз зассЬагаІа кульбаба Іагахасит, і п

К. звичайна Т. уи1§аге, К. кок-сагиз Т. кок-за§Ьуз, К. нерівнобока Т.

оЪ^шт, К. осіння, ибо крим-сагиз Т. ЬуЬегпит, К. червоноплідна Т.

егу тго зр егтит культура ріапіа сиііа (найчастіше у Ріиг.)

культуры баштанні р-ае сиситегагіае

культуры бобові р-ае сиііае 1е§итіпозае

культуры ефіроолійні р-ае аеіЬегі&гае

культуры зернобобові р-ае 1е§итіпозае сіЬагіае

культуры зернові р-ае сиііае сегеаіез (заііуае)

культуры кормові (фуражнї) р-ае сиііае раЬиІагез

культуры лучні р-ае ргаіепзез сиііае

культуры овочеві р-ае оіегасеае

культуры озым1 р-ае аиіитпо заіае (Ьіетаіез)

культуры олійні р-ае оіеі&гае

культуры парныков1 р-ае іп Іегтосерііз сиііае

культуры плодові р-ае ротасеае

культуры польові р-ае а^гезіез

культуры садові р-ае Ьогіепзез

культуры сгшосні р-ае асі зііопет ісіопеае

культуры теплычт р-ае іп Іерісіагііз сиііае

культуры ягідні р-ае сиііае ЬассіГегае

культуры ярові р-ае уеге заіае (аезііуае) культурний сиішз, а, ит кулястий §1оЬозиз, а, ит; зрЬегоісІеиз, а, ит куничник са1ата§гозІіз, їсііз/

А", наземный С. ері§еіоз, А", непомтный С. пе§1ес1а, А", несправжнъоо-

черетяный С. рзеисіоагипсііпасеа, А", очеретяный С. агшісііпасеа, А". />»-

нобарвный С. уагіа, А", аруватый, С. сапезсепз купальниця ІгоПіиз, і ?и

А", азіатська, ибо вогныкы Т. азіаіісиз, К. європейська Т. еигораеиз, А".

кытайсъка Т. сЬіпепзіз

купина роІу^опаШт, і п

К. багатоквіткова Р. тиЫйотт, К. великоквіткова Р. §гапс1Шогит,

К. запашна Р. осіогаіит, К. лікарська Р. оїїісіпаіе, К. широколиста Р.

Іаіі&ііит курай закоіа, ае/

К. трав'янистий 8. ЬегЬасеа, К. чумний 8. кода куркума сигсйта, ае/

К. культурна С. сіотезііса куряча сліпота поппйіа, ае/

К. с. звичайна N. риііа курячі очки апа§а1І8, і&/

К. о. голубі А. саегиіеа, К. о. польові А. агуешіз куцоніжка ЬгасЬуросІіит, і п

К. лісова В. зііуаіісит, К. пірчаста В. рішіаіит, К. скелъна В. гирезіге кучерявий сгізрш, а, ит кущ Йагіех, ЇСІ8 т кущовий ігиіісбзш, а, ит; Ггийсапк, апііз

Л лаванда Іауапсійіа, ае/

Л. вузъколиста Ь. ап^изіійііа лаватера Іауаіега, ае/

Л. тюрінгська Ь. шигіп§іаса лавр Іаигаз, і/

Л. благородний Ь. поЬіІіз лавровишня Іаигосегазш, і/

Л. лікарська Ь. ойїсіпаіія лагенарія 1а§епагіа, ае/

Л", звичайна Ь. зісегагіа ладанник сізШз, і /и

Л. ладаноносний С. Іасіапіґегиз, Л. кримсъкий С. Іаигісш, Л. шавлієли-

стий С. заМГоІіш лаконос рЬуІоІасса, ае/

Л. американський РЬ. атегісапа (РЬ. сіесапсіга) лакфіоль сЬеігаптш, і т

Л. садова СЬ. сЬеігі Ламі'іди, або Губоцвітовидні, підклас Ьатіісіае, агат/ ламкий &а§ї1І8, е ланцетовидний Іапсеоіаіш, а, шп лапина ріегосагуа, ае/

Л. ясенелиста Р. &ахішГо1іа

ластівка Ьігапсіо, іпіз/

Ластівневі, родина Азсіеріасіасеае, агит/

ластовень уіпсеіохїсит, і п

Л. лікарський V. Ьігапсііпагіа латаття путрЬаеа, ае/

Л. біле N. аІЬа, Л. білосніжне N. сапсіісіа, Л. блакитне N. соетіеа, Л.

велетенське N. §і§ап1еа, Л. єгипетське N. Іоїиз латук ІасШса, ае/

Л. дикий Ь. зеггіоіа, Л. посівний Ь. заііуа, Л татарсъкий Ь. Шагіса Латукові, підродина Ьасіисоісіеае, агат/(парал. Язичкові Ьщиіі/їогае) левкой таШііоІа, ае/

Л. дворогий, або матіола М. Ьісогпіз, Л. зимовий, або білоповстистий

М. іпсапа, Л літній, або однорічний М. ашша левурда АШит игагшт леєрзія Іеегеіа, ае/

Л. рисовидна, або дикий рис Ь. огугоісіез лежачий зирїпш, а, ит; ргоситЬепз, епііз лелека сісопіа, ае/ леонтиця Іеопіісе, ез/

Л. одеська Ь. осіеззапа леопольдія ІеороШіа, ае/

Л. тонколиста Ь. Іегшійііа, Л чубкувата Ь. сотоза лепеха асогаз, і т

Л. звичайна, або болотна А. саіатш лепешняк §1усегіа, ае/

Л. великий О. тахіта, Л. дібровний О. петогаііз, Л жилкуватий О.

пегуаіа, Л! очеретяний О. атпсііпасеа, Л плаваючий О. йиііапз, Л".

складчастий О. ріісаіа лимон Сіігаз Іітоп лимонник зсЬігапсІга, ае/

Л. китайсъкий 8. сЬіпепзіз липа Шіа, ае/

Л. європейська Т. еигораеа, Л. серцелиста Т. согсіаіа, Л. срібляста Т.

аг§еп1еа, Л. широколиста Т. рІаІурЬуІІоз лисичка саптагеііш, і ?и

Л. несправжня СІіІосуЬе аигапііаса, Л. спражня, або жовта їстівна

С. сіЬагіш лисиця уиірез, із/ лисохвіст аіоресйгаз, і п

-листий -ґоііиз, а, шп (лат.); -рЬуІІш, а, ит (-рЬуИоз, оп) (грей.) лнстоблішка рзуііа, ае/

листовик ааріепіит, і п

листогд а^еіазііса, ае/; теіазота, аііз п

листок йііит, і п

листоколосник рЬуПозІасЬуз, у<іІ8/

Л. бамбуковидний РЬ. ЬатЬшоісІез листокрутка сІузарЬіз, ісііз/ листяний Ггопсіозиз, а, ит лишайник ІісЬеп, їпіз п лікарський оїїїсіпаііз, е лілейник Ьетегосаіііа, їсііа/

Л. жовтий Н. ШіоазрЬосІеІрЬиз, Л. маний Н. тіпог, Л. рудий Н. йдіуа Лілі'іди, підклас Ьіііісіае, агат/ лілія Ііііит, і п

Л. біла Ь. сапсіісіит, Л. гарна І^. зресіозит, Л. золотиста І^. аигеит, Л.

кавказька Ь. саисазіса, Л. королівська Ь. ге§а1е, Л. Ледебура Ь. Іесіе-

Ьоигіі, Л. лісова, або саранка Ь. тагіа^оп, Л. тигрова Ь. іі§гітіт, Л.

тонколиста Ь. Іепиі&ііит ліннея Ііппеа, ае/

Л. північна Ь. Ьогеаііз ліроподібний Іугашз, а, ит ліс зііуа, ае/ лісовий зііуезіег, 8ІгІ8, 8Іге (зуіуезіег, 8ІгІ8, 8Іге); зііуаіїсш, а, ит (ауіуай-

сш, а, ит) літній аезйуш, а, шп; аезііуаііз, е ліщина согуіш, і/

Л. великоплідна, або ломбардський горіх С. тахіта, Л. деревовидна,

або ведмежий горіх С. соішиа, Л. звичайна С. ауеііапа, Л. понтійська

С. ропііса лобода сЬепоросІіит, і п

Л. біла СЬ. аІЬит, Л. піздня СЬ. зегоіішт, Л. протиглисна СЬ.

апгііеітіпіісит, Л. червона СЬ. тЬгат ломикамінь 8ахі&а§а, ае/

Л. болотный 8. Ьігсиіш, Л. крапчастий 8. ршісШа ломиніс сіетаііз, ї<1І8/(с1ета1га8, їді$/)

Л. виноградолистий С. уіІаІЬа, Л. вогнистий С. йаттиіа, Л. Жакмана

С. ]актапіі, Л. жигунецъ С раешіойаттиіа, Л. прямий С. гесіа, Л. ці-

лолистий С. іп1е§гі&1іа лопатевий ІоЬаШа, а, ит лопух агсііит, і п

Л. великий А. Іарра, Л. малий А. тіпш лохина Уассіпіит иіі^іпозит

луг ргаШт, і п

лускатий 8^иато8и8, а, ит; 8^иата^іи8, а, ит

луско- аяиаті- (лат.), Іерійо-(грец.)

Лускокрилі, ряд Ьерісіоріега

лусколистий аяиаті&ііиа, а, ит

лускоплідний Іерісіосагрш, а, ит

лутига аігїріех, їсіа/

Л. блискуча А. пііепа, Л. розлога А. раіиіа, Л. садова А. Ьогіешіз, Л. татарсъка А. Шагіса

лучний ргаіепзіз, е

льон Ііпит, і п

Л. багаторічний Ь. регеппе, Л. жовтий Ь. йауит, Л. звичайний, ибо довгунець Ь. шішіззітит, Л. тонколистий І^. Іепиійііит

льонок Ііпагіа, ае/

Л. двороздільний Ь. Ьірагіііа, Л. дроколистий Ь. §епІ8Ііґо1іа, Л. звичайний Ь. уи1§агІ8, Л. пісковий Ь. ааЬиІоаа, Л. простий Ь. аітріех, Л. русъ-кий Ь. гитепіса, Л. солодкий Ь. сіиісіз, Л. чорноморсъкий Ь. еихіпа

любисток Іеуізйсит, і п Л. лікарський Ь. ойісіпаіе

любка рЫапШёга, ае/

Л. дволиста, ибо нічна фіалка Р. Ьіґоііа

-любний -рЫ1ш, а, ит (грей.)

люпин Іирїпш, і т

Л. багатолистий Ь. роІурЬуІІш, Л. білий Ь. аІЬиз, Л. вузъколистий Ь. апцизііГоІіиз, Л. жовтий Ь. Іиіеш

люцерна тесііса^о, їпіз/

Л. маленъка М. тіпіта, Л. мінлива, ибо середня М. уагіа, Л. посівна М. заііуа, Л. румунсъка М. готапіса, Л. серповидна М. Гаісаіа, Л. хме-левидна М. Іириііпа, Л. щитовидна М. зсиіеііаіа

лядвенець 1ойі8, і т

Л. вузъколистий Ь. апцизііззітиз, Л. рогатий Ь. согпісиіаіш, Л. тонкий Ь. {епиІ8, Л. український Ь. исгаіпісиз

М

Магнолі'іди, підклас Ма§по1іісІае, агит/ магнолія та§по1іа, ае/

М. бурувата М. Шасаіа, М великоквіткова М. §гапсІШога, М велико-листа М. тасгорЬуІІа, М загострена М. аситіпаіа, М кобус М. соЬиз, М японсъка М. оЬоуаІа

магонія та§опіа, ае/

М. падуболиста М. а^иіЫіит май оран та_)огапа, ае/

М. садовий М. Ьогіепзіз (Огі§апит та_)огапа) майорці гішііа, ае/

М стрункі 2. е1е§апз мак рарауег, егіз п

М. альпійський Р. аіріпищ М. Вальполя Р. л¥а1ро1еі, М. дикий, або са-

мосійка Р. гЬоеаз, М. польовий Р. а§гетопе, М. приквітниковий Р.

Ьгасіеаіит, М. снотворний Р. зотпіґегат, М сумнівний Р. сІиЬіит, М

східний Р. огіепіаіе макроспорій тасгозрогіит, і п мало- раисі- (лат.); о1і§о- (грец.) малоквітковий раисійошз, а, шп; оіі^апіііш, а, шп малолистий раисійііш, а, шп малий рагуш, а, шп; тіпог, из (сотраг. до рагуиз); тіпїтш, а, ит (трегі.

до рагуш/ тіпиіш, а, ит малий комонник зіссізеііа, ае/

М к. зігнутий 8. іпйеха малина КиЪш ісіаеиз мальований рісіш, а, ит мандарин Сіігаз ипзЬіи (С. геіісиіаіа) мандрівний ті^гаіогіш, а, ит маньчжурський тапсІзсЬигісиз, а, ит маренка азрегаіа, ае/

М. запашна А. осіогаіа Маренові, родина КиЬіасеае, агат/ мармуровий хрущ роІурЬШа, ае/ маршанція тагсЬапгіа, ае/

М поліморфна, або різноманітна М. роІутогЬа маслина оіеа, ае/

М. європейська О. еигораеа маслинка еіаеа^пш, і/

М вузьколиста Е. аіщшіійііа, М гостроплідна Е. охусагра, М ср/'б-

ляста Е. аг^епіеа маслюк зиіііш, і и

М звичайний 8. Іиіеш материйка огі^агшт, і п мати ЬаЬео, ёге матіола таШііоІа, ае/ матовий орасш, а, ит

махорка Мсоііапа газіїса махровий ріепш, а, шп мачок §1аисіит, і п

М. жовтий О. йауит, М. рогатий О. согпісиіаіит, М. триколірний О.

Ігісоіог мегатроф (рослгта, що характеризуешься найвищою потребою в родю-

чості грунту) ріапіа те§аІгорЬїса медова трава Ьоісш, і т

М. т. м 'яка Н. тоіііз, М. т. шерстиста Н. Іапаіиз медовий теііеш, а, ит медоносний теІШег, йга, йгит медунка риітопагіа, ае/

М. темна Р. оЬзсига, М. лікарська Р. оїїісіпаііз мезоеутроф (рослина, що характеризуется порівняно великою потребою в родючості грунту) ріапіа тезоеиІгорЬїса мезогігрофіт (рослина, пристосована до життя в місцезростаннях із

значним зволоженням) те8оЬу§горЬуіоп, і п мезотроф (рослина, що характеризується помірною потребою в родю-

чості грунту) ріапіа тезоІгорЬїса мезофіт (рослина, пристосована до життя в місцезростаннях з доста-

тнім зволоженням) тезорЬуіоп, і п мелка теіізза, ае/

М. лікарська М. ойісіпаііз метасеквойя теіазеяиоіа, ае/

М. китайсъка М. §1ур108ІоЬоісІЄ8 метлюг арега, ае/

М. довгоостистий А. 1оп§І8ЄІа, М. звичайний А. зріса-уепіі, М. при-

морсъкий А. тагіііта мигдаль ату^сіаіш, і/

М. звичайний А. соттшііз, М. низъкий, ибо степовий А. папа миколайчики егуп§іит, і п

М. польові Е. сатрезіге, М. плоскі Е. ріапит мильнянка заропагіа, ае/

М. лікарська 8. оїїісіпаііз мирт тугіиз, і/

М. звичайний М. соттшііз мишій зеіагіа, ае/

М. зелений 8. УІГІСІІЗ, М. італійський 8. ііаііса, М. кільчастий 8. уегіі-

сіііаіа, М. сизий 8. §1аиса мікосферела тусозрЬаегеІІа, ае/ Міксогастероміцети, клас Мухо§а8ІеготусеІЄ8, ит т

мімоза тітоза, ае/

М. соромлжа М. ршііса мінер а§готуга, ае/

мінливий уагіаЬШз, е; уагіш, а, ит; соттйіаш, апііз міський игЪапш, а, ит місячник Іипагіа, ае/

М. однорічний Ь. аппиа, М оживаючий Ь. гесііуіуа

МІТЛИЦЯ а§Г08ІІ8, МІ8/

М б/ла А. аІЬа, М. гранітна А. ^гапііісоіа, М велетенська А. §і§ап1еа,

М неспражньобіла А. рзеисІоаІЬа, М повзуча А. зіоіопігапз, М собача

А. сапіпа, М тонка А. Іепиіз мній тпіит, і и

М крапчастий М. ршісіаіит, М хвилястий М. шісіиіаіит могутній гоЬшйіз, а, шп модрина Іагіх, їсіз/

М європейська Ь. сіесісіиа, М полъсъка Ь. роіопіса, М сибірська Ь. 8І-

Ьігіса Мокричні, підродина Акіпоісіеае, агит/ молдавський тоШауїсш, а, ит молінія тоііпіа, ае/

М голуба М. соетіеа, М прибережна М. Іііогаііз, М чорноморська

М. еихіпа молодило зетрегуіуит, і и

М руське 8. гагііепісит

МОЛОДИЛЬНИК І80ЄІЄ8, Із/

М. озерний I. Іасшігіз, М щетинистый I. зеіасеа Молодильниковидні, клас, або Ізоетопсиди Ізоеіорзїсіа, бгит и молокан тиІ£ЄСІіит, і п

М. татарський М. Шагісит молочай еирЬогЬіа, ае/

М. блискучий Еи. Іисісіа, М верболистий Еи. заіісі&ііа, М гострий Еи.

езиіа, М городній Еи. реріш, М карпатський Еи. саграііса, М кипа-

рисовидний Еи. сурагіззіаз, М лозовий Еи. уіг^аіа, М серповидний Еи.

Гаісаіа, М солодкий Еи. сіиісіз, М степовий Еи. зіерроза морква сіаисш, і ?и

М «Эмка Э. сагоіа, М посівна ~0. заііуш Морквяна муха Рзуііа гозае морозостійкий &і§огІ8 раііепз морошка КиЪш сЬатаетогаз мох тшсш, і т

моховик хегосотш, і п

М. жовтий X. сЬгузепІегоп, М. зеленый, або решітка Х. зиЫотегйозш

Мохоподібні, відділ ВгуорЬуІа, огат п

мускатний тозсЬаІш, а, ит

мускусний тозсЬаІш, а, ит

мухомор аташіа, ае/

М. білий смердючий А. уігоаа, М. зеленый А. рЬаІІоісІез, М. пантерний А. рапгііегіпа, М. цитриновий А. сіігіпа, М. Цезаря А. саезагеа, М. чернений А. тшсагіа

мучниця агсІ08ІарЬуІ08, і т М. звичайна А. иуа-игзі

мушмула тезрїіш, і/

М. германсъка, або звичайна М. §егтапіса

м’який тоіііз, е

м’ясистий сагпбзш, а, шп

м'ята тепгііа, ае/

М. водяна М. а^иа^іса, М. колосиста М. зрісаіа, М. кучерява М. сгізра, М перцева М. рірегііа, М полъова М. агуешіз

Н

на іп (з Асе, АЫ.) навесні уеге надбородник еріро^іит, і п

Н. безлистий Е. арЬуІІит надвид зирегзресіез, еі/ надклас зирегсіаззіз, із/ надпорядок зирегогсіо, іпіз т надрід зирег^епш, егіз п надрізаний іпсїзш, а, ит надрізновид зирегуагіеіаз, аііз/ надродина зирег&тіііа, ае/ називати потіпо, аге наперстянка <іі§іШІІ8, і&/

Н. великоквіткова ~0. §гапсІШога, Н. іржава Э. Гегпщіпеа, Н. пурпуро-

ва V). ригригеа нарцнс пагсіззш, і т

Н. білий N. роеіісш, Н. вузьколистий N. апцизіі&ііш, Н. жонкіль N.

]оп§иі11а, Н. запашний N. осіогиз, Н. неспражній, або жовтий N. рзеи-

сіопагсіззш, Н. тацет N. Іагейа насіннєїд аріоп, і п

-насінний -зрегтш, а, ит насіння зетеп, їпіз п настінний ігшгаііз, е; рагіеіїпш, а, ит настурція Ігораеоіит, і п

Н. бульбиста Т. ІиЬегозит, Н. велика Т. таіш, Н. мала Т. тіпш небезпечний іпґезіаш, апііз незабудка туоаоііа, їсііа/

Н. альпійська М. аірезігіз, Н. болотна М. раішігіа, Н. лісова М. аііуа-

Ііса нектароносний песіагі&г, йга, йгит необхідний песеззагіш, а, ит непомітний пе§1есйі8, а, шп несправжньо- раеисіо- (грец.) нетреба хапгіііит, і п

Н. звичайна X. аігитагіит, Н. колюча X. аріпоаит нечуйвітер Ьіегасіит, і п

Н. волохатенький Н. рііозеііа, Н. зонтичный Н. итЬеІІаШт низький Ьитїііз, е нитковидний Шійгтіз, е новий ПОУШ, а, ит номенклатура потепсІаШга, ае/ нут сісег, егІ8 п

Н. культурный С. агіепііпит, Н. малый С тішгіит

О обвійник регіріоса, ае/

О. грецъкий Р. §гаеса обліпиха ЫррорЬаё, еа/

О. верболиста Н. заІісіГоІіа, О. крушиновидна Н. гЬатпоісІез облямований тащіпаіиз, а, ит образки саііа, ае/

О. болотні С. раішігіз обробляти соіо, ёге овальний оуаіш, а, ит овальнолистий оуаіі&ііш, а, шп овес ауёпа, ае/

О. абіссінський А. аЬуззіпіса, О. бородатый А. ЬагЬаІа, О. візантійсь-

кий А. Ьугапііпа, О. голий А. писіа, О. піщаний А. 8Ігі§08а, О. посівний

А. заііуа овоч оіш, егІ8 п овочевий оіегасеш, а, шп

овочівник оійог, огІ8 т овочівництво оІегісиІШга, ае/ огірок сисйтіз, егіз т

О. посівний С. заііуш огірок-пирскач есЬаІІіит, і п

О. пружний Е. еіаіегіит огірочник Ьога§о, їпіз/ одеський осіеззапш, а, ит одно- шіі- (пат); топ(о)- (грец.) однобокий шіііаіегаііа, е однодольний топосоіуіесіопеш, а, ит Однодольні, клас Мопосоіуіесіопез, ит/' Ілііорзїсіа, бгат п однодомний топоїсш, а, ит одноквітковий ипійбгш, а, шп; топапгііш, а, ит одноколірний шіісоіог, огіз однолистий шіійііаіш, а, ит однорічний ашшиз, а, ит; ашіоіїпш, а, ит одноматочковий топо^ушіз, а, ит одностовпцевий топо^упш, а, ит одностручковий шіізіііяибзш, а, шп ожика Іигйіа, ае/

О. багатоквіткова Ь. ігшШйога, О. бліда Ь. раііезсеш, О. волосиста

Ь. рііоза, О. колосиста Ь. зрісаіа ожина тЬиз, і т

О. жолобчаста К. зиісаіиз, О. змієвидна К. зегрепз, О. несійська К.

ПЄ88ЄП8ІП8, О. підйомиста К. аиЬегесїиа, О. повстиста К. Іотепіоаа,

О. сиза К. саезіш, О. складчаста К. ріісаіиз, О. шорстка К. Ьігіиз озерний Іасшіег, зігіз, 8Іге; Іітпеіїсш, а, ит Озима муха Оеііа соагсШа Озима совка 8соІіа 8Є§еШт олігомезотроф (рослина, що характеризується порівняно невисокою ви-

багливістю до родючості грунту) ріапіа о1і§оте80ІгорЬїса оліготроф (рослина, що характеризується незначною вибагливістю до

родючості грунту) ріапіа о1і§оІгорЬїса олійний оіеї&г, йга, йгат ольпідій оірісііит, і п оман іпйіа, ае/

0. британський I. Ьгііашііса, О. верболистий I. заіісіпа, О. високий I. Ьеіепіит, О. італійський I. ііаііса, О. німецький I. §егтапіса, О. очний

1. осиІш-сЬгізІі, О. Оше I. ашЬегапа

омег оепапгііе, ез/

О. водяний Ое. а^иа^іса омела уізсит, і п

О. біла V. аІЬит, О. забарвлена V. соіогашт онагра опа§га, ае/ опадаючий сіесісіиш, а, ит опеньок агтіііагіа, ае/

О. осінній справжній А. теііеа, О. сірчано-жовтий несправжній Ну-

рЬоІота Газсісиіаге описувати сІезсгіЬо, ёге опоміза оротуга, ае/ орлики а^иі1е§іа, ае/

О. звичайні А. \оі1§агІ8, О. колхідські А. соІсЬіса, О. олімпійські А.

оіутріса, О. трансільванські А. Ігашізііуапіса орляк ріегісііит, і п

О. звичайний Р. а^иі1іпит осика Рорйіш Ігетйіа осінній аиШтпаШ, е османт озтаптш, і т

О. запашний О. &а§гап8, О. привабливий О. сіесотз осока сагех, їсіз/

О. волосиста С. рііоза, О. гостра С. асиіа, О. здута С. гозігаіа, О. ни-

зъка С. Ьитіііз, О. палъчаста С. сІі^іШа, О. парвсъка С. Ьгеуісоіііз, О.

побережна С. гірагіа, О. приземкувата С. зиріпа, О. рання С. ргаесох,

О. рідкоколоса С. гетоіа, О. трясучковидна С. Ьгігоісіез осокір Рорйіш пі§га Осокові, родина Сурегасеае, агат/ Осокоцвіті, порядок Сурегаіез, іит/ осот зопсЪш, і т; сігзіит, і п

О. жовтий, або польовий 8. агуешіз, О. городній 8. оіегасеш, О. шор-

сткий 8. азрег ОСТИСТИЙ зрігшібзш, а, шп остудник Ьегпіагіа, ае/

О. багатошлюбний Н. ро1у§ата, О. гладкий Н. §1аЬга отруйний уепепашз, а, шп; уепепбзш, а, шп; уігбзш, а, шп; зсеіегаіш, а,

ит очанка еирЬгазіа, ае/

0. гірська Еи. топіапа, 0. дрібноквіткова Еи. рагуійога, 0. кримська

Еи. Іаигіса, 0. коротковолоса Ей. Ьгеуірііа, О. татарсъка Ей. Шагіса,

О. тонка Ей. Іепиіз оцвітина регіапіЬит, і и; регі§опіит, і и

очерет рЬга§тТ1е8, і&/

О. звичайний РЬ. соттшііз, О. японський РЬ. ]аропіса

очеретяний агшісііпасеш, а, ит

очиток зесіит, і п

О. звичайний 8. ІеІерЬіит, О. їдкий 8. асге, О. Рупрехта, або заяча капуста звичайна 8. тргесЬііі

П

павловнія раиіолупіа, ае/

П. повстиста Р. Іотепіоза пагін согтш, і т падуб ііех, їсіз/

П. гостролистий I. асиіійііит, П. зарубчастий I. сгепаіа, П. колхідсь-

кий I. соІсЬіса пажитниця Іоііит, і п

П. багатоквіткова, або італійський райграс Ь. тиШйогит, П. бага-

торічніа, або англійський райграс Ь. регешіе, П. жорстка Ь. гі^ісіит,

П. перська І^. регзісит, П. південна І^. Іоііасеит, П. польова Ь. агуепзе,

П. розсунута Ь. гетоіит, П. п 'янка Ь. Іетиіепіит пайза ЕсЫпосЫоё ігитепіасеа паклен Асег сатрезіге

Пальміди, підклас Раітісіае, агат/ (парал. Арециди Агесіа'ае) пальчастий сіі^іїаїиз, а, ит; раітаіиз, а, ит пальчатка сіі^ііагіа, ае/

П. гребінчаста ~0. ресііпійгтіз, П. кровоспинна ~0. ізсЬаетит Папоротевидні, клас Роіуросііорзїсіа, огат п Папоротеподібні, відділ РоІуросІіорЬуІа, огат п папороть Шіх, їсіз/ Папороть жіноча АГЇіугіит Шіх-£етіпа Папороть чоловіча Вгуоріегіз йііх-таз паразитичний рагазііїсш, а, ит парило а§гітопіа, ае/

П. велике А. §гапсІІ8, П. волосисте А. рііоза, А. осіогаіа П. запашне, П.

звичайне А. еираіогіа парк уігісіагіит, і п пармелія рагтеііа, ае/ паслін зоіашіт, і п

П. солодко-гіркий 8. сіиісатага, П. чорний 8. пі§тт пасовищний разсиш, а, ит

пастернак разііпаса, ае/

77 дикий Р. зііуезігіз, 77 посівний Р. заііуа патисон СисигЬіІа реро уаг. раііззоп пахнути оіео, ёге пахуча трава апіЬохапіЬит, і п

77 т. гірка А. ататт, 77 т. звичайна А. осіогаіит пахучий §гауео1еп8, епііз; осіогаіш, а, ит; &а§гапз, апііз пеларгонія ре1аг§опіит, і п

77 рожева Р. гозеит пелія реіііа, ае/

77 надлиста Р. ерірЬуІІа, 77 Нессе Р. пеззіапа пельтпгера реНі§ега, ае/

77 пупирчаста Р. арМіоза пелюстка реіаіит, і п первоцвіт ргітйіа, ае/

77 великочашечковий Р. тасгосаіух, 77 весняний Р. уегіз, 77 високий Р.

еіаііог, 77 звичайний Р. уи1§агІ8, 77 оберненоконічний Р. оЬсопіса переліска тегсигіаііз, Міз/

77 багаторічна М. регешііз, 77 однорічна М. ашіиа перестріч теіатругат, і п

77 гребінчастий М. сгізШит, 77 лучний М. ргаіеше, 77 полъовий М.

агуепзіз, 77 сріблястий М. аг§угосотит переступень Ьгуопіа, ае/ перець сарзїсит, і я; рірег, егіз п

77 стручковий, або однорічний С. ашіиит перила регіііа, ае/

77 кущова Р. &ЦІЄ8СЄП8, 77 нанкійська Р. &иІЄ8СЄП8 уаг. папкіпепаіз перисто- рішіаіі- (лат.) перистолистий рішіаіі&ііш, а, ит перистолопатевий рішіаШоЬаїиз, а, шп перистороздільний рішіаІірагШиз, а, ит перисторозсічений ріппаіізесіиз, а, ит перистий рішіаіш, а, шп; решіаїиз, а, шп перлівка теіїса, ае/

77. висока М. аШззіта, 77. гірська М. топіісоіа, 77 золотолускова М.

сЬгузоІеріз, 77 кримська М. Іаигіса, 77 одноквіткова М. шіійога, 77.

поникла М. шгіапз, 77. поплутана М. зітиіаш, 77 /гяба М. рісіа пероноспора регопозрога, ае/ персик регаса, ае/

77. Давида Р. сіауісііапа, 77. звичайний Р. \оі1§агІ8

перстач роІепШІа, ае/

П. білий Р. аІЬа, П. гусячий, ибо гусяча папка Р. апзегіпа, П. лежачий Р. зиріпа, П. неблискучий Р. ітроііїа, П. пісковий Р. агепагіа, П. прямостоячий, ибо калган Р. егесіа, П. середній Р. іпіегтесііа, П. сріблястий Р. ащепіеа, П. семилистий Р. ЬерІарЬуІІа, П. темний Р. оЬзсига

перська ромашка Ругетгат соссіпеит

перський регзїсш, а, ит

перцевий рірепіиз, а, ит

перший ргітш, а, ит

петрів хрест ЫЪгаеа, ае/ П. х. лускатий Ь. 8^иата^іа

петрушка реігозеіїпит, і п

П. кучерява, ибо городня Р. сгізрит, П. посівна Р. заііуит

петунія реіипіа, ае/ П. гібридна Р. ЬуЬгісІа

печериця а^агїсш, і т

П. звичайна А. сатрезігіз, П. полъова А. агуепзіз, П. рудіюча отруйна А. хаптосіегтш, П. темно-луската отруйна А. те1еа§гІ8

Печіночники, клас МагсЬапІіораїсІа, огат п

печіночниця Ьерайса, ае/ П. звичайна Н. ПОЬІІІЗ

пижмо ІапасеШт, і п

П. звичайне Т. уи1§аге, П. лісове Т. зііуаіісит

пилконосний роПітТег, йга, йтт

ПИЛОК рОІІЄП, ЇПІ8 П

пилчастий зеггаіш, а, ит ПИЛЬЩИК серЬиз, і т; серЬаІеіа, ае/ пиляк аптёга, ае/ пирііі еіуігі^іа, ае/

П. волосистий Е. ІгісЬорЬога, П. вузлуватий Е. посіоза, П. довгастий

Е. е1оп§а1а, П. загострений Е. тисгопаіа, П. ковилолистий Е.

зііріГоІіа, П. повзучий Е. гереш, П. середній Е. іпіегтесііа, П. ситнико-

вий Е. _)шісеа, П. степовий Е. ^е8^иісо1а пирійник еіутш, і т

П. собачий Е. сапіпиз, П. шорсткостебловий Е. ІгасЬусаиІіз ПІВДЄННИЙ ашігаііз, е

ПІВНИКИ ІГІ8, ІГЇСІІ8/

П. безлисті I. арЬуІІа, П. болотні I. рзеисіасогаз, П. гібридні I. ЬуЬгісІа, П. німецькі I. §егтапіса, П. низькі I. ритііа, П. сибірські I. зіЬігіса, П. тонколисті I. Іепиійііа, П. угорські I. Ьип§агіса, П. флорентійські I. Йогепііпа

північний Ьогеаііз, е; зеріепігіопаііз, е (рідко) півонія раеопіа, ае/

П. білоквіткова Р. аІЬійога, П. даурська Р. сіаигіса, П. лікарська Р. оГ-

йсіпаііз, П. тонколиста Р. Іегші&ііа підберезник Ьессїгшт зсаЬгат підбіл Ш88І1а§о, їпіз/

П. звичайний, або мати-й-мачуха Т. Гагґага підвид зиЬзресіез, еі/ підвишень Сіііорїіив ргапйіш підвідділ зиМіуізіо, опіз/ підземний Ьуро^аеш, а, ит підклас аиЬсІаааіа, іа/ підкорник агасіш, і т підлісник запісйіа, ае/

П. європейський 8. еигораеа підмаренник §а1іит, і п

П. весняний О. уегпит, П. запашний О. осіогаіит, П. м 'який О. тоі-

1и§о, П. північний О. Ьогеаіе, П. справжній О. уегит, П. чіпкий О.

арагіпе підосичник Ьессїгшт аигапііасит підпорядок зиЬогсІо, іпіз т підрід зиЪ^епш, егіз п підрізновид зиЬуагіеІаз, аііз/ підродина зиЬГатіІіа, ае/ підсніжник ^аіаптш, і т

П. звичайний О. піуаііз, П. складчастий О. ріісаіиз ПІДТИП зиЬіурш, і п підформа зиЬйгта, ае/ пізній 8ЄГОІЇПШ, а, ит пізньоцвіт соІсЬїсит, і п

П. анкарсъкий С апсугепзе, П. осінній С. аиіитпаіе, П. тіньовий С.

итЬгозит, П. чудовий С. зресіозит ПІЗНЬОЦВІТИЙ ІагсІШогаз, а, ит пірамідальний ругатісіаііз, е піретрум ругегіігат, і п

П. дівочий Р. рагіепіит, П. рожевий, або персъка ромашка Р. гозеит,

П. цінерарієлистий, або далматсъка ромашка Р. сіпегагіійііит, П.

червоний, або кавказъка ромашка Р. соссіпеит пірикулярія рігісиіагіа, ае/ пірчастий рішіаіш, а, ит піщаний агепбзш, а, ит; заЬиІозиз, а, ит

плаваючий паіапз, апііз плавун путрЬоісІез, і&/

П. щитошстий N. реІШа плазмодіофора рІазтосІіорЬога, ае/

Плазмодіофороміцети, клас РІазтосІіорЬоготусеІез, ит т плазмопара ріазторага, ае/

П. вгтоградна Р. уіїісоіа плакун Іугіігит, і п

П. верболистий Ь. заіісагіа, П. прутовидний Ь. уіщаШт пластинчастий Іатіпаіш, а, ит; Іатіпагіз, е платан ріаіапш, і/

П. західний Р. оссісіепіаііз, П. лондонський Р. асегі&ііа, П. пальчасто-

листий Р. <іІ£ІІі&1іа, П. плямистий Р. тасиіаіа, П. східний, або чинара

Р. огіепіаііз платікладус ріаіусіасіш, і/

П. східний Р. огіепіаііз плаун Іусоросііит, і п

П. альпійський Ь. аіріпит, П. баранецъ Ь. 8е1а§о, П. булавовидный Ь.

сіауаіит, П. двогострий І^. апсерз, П. колючий \^. ашіоіігшт Плауновидні, клас Ьусоросііорзїсіа, огат п плаунок 8е1а§іпе11а, ае/

П. плауновидний 8. 8ЄІа§іпоісІЄ8, П. швейцарський 8. Ьеіуеііса Плауноподібні, відділ ЬусоросІіорЬуІа, огат п плеврот ріеигбіш, і т

П. черепичастий Р. озігеаіш плід &исйі8, из т -ПЛІДНИЙ -сагрш, а, ит (грец.) ПЛОДІВНИЦТВО ротісиІШга, ае/ ПЛОДОВИЙ ротіїег, Йга, Йгат ПЛОДОВО-ЯГІДНИЙ ротійго-Ьассаш, апііз плодожерка Іазреугезіа, ае/ ПЛОСКИЙ ріапш, а, ит плоскуха есЫпосЫоё, Є8/(есЬіпосЬ1оа, ае/)

П.звичайна, або півняче просо Е. спі8-§а11і, П. корисна Е. иШІ8, П. ри-

сова Е. огугісоіа плюмбаго р1итЬа§о, їпіа/ плющ Ьесіега, ае/

П. звичайний Н. Ьеііх, П. колхідський Н. соІсЬіса ПЛЯМИСТИЙ тасиіаіиз, а, ит ПОВИСЛИЙ репсійіш, а, ит

повитиця сшсйіа, ае/

77 європейська С. еигораеиа, 77 лъонова С. еріііпит, 77 південна, або

короткоквіткова С. ЬгеуіЙога, 77 полъова С. сатрезігіз, 77 тонкосте-

блова С. арргохітаіа, 77 чебрецева С. ерШіутит повій Іусіит, і п

77 звичайний Ь. ЬагЬаШт повзучий герепз, епііз; аегрепа, епііз повойничок еіаіїпе, еа/ ПОВСТИСТИЙ ІотепШзш, а, ит поганий таіш, а, ит ПОДІЛЬСЬКИЙ росіоїїсш, а, ит подокарп росіосагрш, і да

77 великолистковий Р. тасгорЬуПиа, 77 Нагі Р. па§і подорожник р1апШ§о, їпіз/

77 блошиный Р. рзуШит, 77 великий Р. та_)ог, 77 лащетолистий Р.

Іапсеоіаіа, 77 середній Р. тесііа подушечниця риМпапа, ае/ покісниця риссіпеіііа, ае/

77 велетенсъка Р. §і§ап1еа, 77. розставлена Р. сіізіапз покритонасінний ап^іозрегтш, а, ит

Покритонасінні, відділ Ма§по1іорЬуіа, огит п; Ап^іозрегтае, агит/ покритоплідний 8ІЄ£Осагрш, а, ит поле а§ег, а§гі да; агуит, і я; сатрш, і да поливатп іггі§о, аге полин агіетізіа, ае/

77. австрійський А. ашігіса, 77. гіркий А. аЬзіпіЬіит, 77. естрагонова,

або естрагон А. сігасипсиіш, 77. кримський А. Іаигіса, 77 мітластий,

або віниковий А. зсорагіа, 77. цитварний А. сіпа полівка тісгойш, і да полігамннй роіу^атиз, а, ит поліморфннй роІутогрЬш, а, ит ПОЛІСЬКИЙ роіеззїсш, а, ит політрнхум роІуІгісЬит, і п

ПОЛЬОВИЙ агуепзіз, е; сатреаіег, 8ІГІ8, 8Іге; а§ге8ІІ8, е ПОЛЬСЬКИЙ роіопїсш, а, ит помідор Іусорегзїсит (Іусорегаїсоп), і п

77 їстівний Ь. езсиіепіит ПОНИКЛИЙ сегпиш, а, ит; пиіапз, апііз попелнця арЬіз, ісііз/ ПОПЄЛЯСТИЙ сіпегеш, а, ит

порода (у ботаніці) ріапіа, ае/; аресіеа, еі/(найчастішеу Ріиг.)

породи деревні 8-еа агЬошт

породи листяні 8-Є8 &0ПСІ08ае

породи плодові р-ае ротасеае

породи хвойні 8-еа сопіґегае

породи чагарникові 8-еа &игісит порожнистий са\оі8, а, шп портулак рогіиіаса, ае/

77 великоквітковий Р. §гапсІШога, 77 городній Р. оіегасеа порядок огсіо, ЇПІ8 т посівний 8аЯ\оі8, а, ит посухостійкий аіссісаііа раііепз працювати ІаЬого, аге прекрасний ехсеііепа, епііз приворотень аІсЬітіПа, ае/

77 блискучий А. тісапа, 77 гострокутний А. асиіап^иіа, 77 м 'який А.

то11І8, 77 пастуший А. рааіогаііз придорожній уіагіш, а, ит приємний §гайі8, а, ит; атаЬїІіз, е призматичний ргіатаіїсш, а, ит приквіток Ьгасіеа, ае/ прикрашений огпаїиа, а, шп прилисток аіірйіа, ае/ приморський тагііїтш, а, ит продірявлений регйгаіш, а, ит проліска асіііа, ае/

77. дволиста 8. Ьійііа, 77. Міщенко 8. тізсЬізсЬепсоапа, 77 поникла 8.

сетиа, 77 сибірська 8. зіЬігіса проломник апсігозасе, ае/

77 нитковидний А. йіі&гтіз, 77. північний А. зеріепігіопаііз променистий гасііаіш, а, ит проміжний іпіегтесііш, а, ит пронизанолистий регйііаїиз, а, шп проростати §егтіпо, аге просо рапїсит, і п

77 дике Р. зропіапеит, 77 звичайне Р. тіііасеит, 77 овальне Р. тіііі-

асеит 88р. оуаіит, 77 рідкорозлоге Р. тііііасеит 88р. раіепііааітит, 77

розлоге Р. тііііасеит 88р. еїїшит, 77 стиснуте Р. тііііасеит 88р. соп-

Ігасіит простий аітріех, ЇСІ8 Простотеліоміцети, клас Ргоаіоіеііотусеіеа, ит т

просяний тіііасеш, а, ит просянка тіііит, і п

П. весняна М. уегпаііз, П. розлога М. еЯишт прутовидний уіг§айі8, а, ит прямий гесШз, а, ит; зігісіиз, а, ит прямо- гесіі- (лат.); огто- (грец.) прямогіллястпй огіЬогатозиз, а, ит прямоквітковпй гесіійогиз, а, ит прямостебловпй гесіісаиііз, е прямостоячий егесіш, а, ит; зігісіш, а, ит псевдомонас рзеисіотопаз, аііз/ псевдопецпца рзеисіорегїга, ае/ Псилотоподібні, відділ РзіІоІорЬуІа, бгат п птах ауіз, і&/ птилідій рШісІіит, і п

П. красивый Р. риІсЬеггітит пукцинія риссіпіа, ае/

П. злакова Р. §гатіпІ8 пуполистник соіуіесіоп, бпіз/ пурпуровий ригригеш, а, шп пустельний сіезегіш, а, ит пухівка егіорЬогат, і п

П. вузьколиста Е. ап^иаіійііит, П. піхвова Е. уа§іпа1ит пухнастий риЬеасепа, епііз пшениця Ігійсит, і п

П. двозернянка, або полба Т. сіісоссит, П. карликово Т. сотрасїит, П.

круглозернова Т. зрЬаегососсит, П. м'яка (звичайна) Т. аезііуит

(\оі1§аге), П. однозернянка Т. топососсит, П. персикум, або карта-

лінська Т. регзісит, П. полъсъка Т. роіопісит, П. спельта Т. зрека, П.

тверда Т. сіигит, П. Тимофеева Т. ТіторЬееуіі, П. тургідум, або анг-

лійська Т. Іищісіит, П. урарту Т. игагіи пшінка їїсагіа, ае/

П. весняна Р. уегпа П’ЯНКИЙ іпеЬгіаш, апііз; Іетиіепіиз, а, ит П’ЯТИ- ^иіп^ие- (лат.); репі(а)- (грец.) П’ЯТИКВІТКОВИЙ ^иіп^иеЙо^и8, а, ит П’ЯТИЛИСТИЙ ^иіп^ие&>1іи8, а, ит; репІарЬуІІш, а, ит п’ятилопатевий ^иіп^ие1оЪаїи8, а, ит п’ятиматочковий репіа^упш, а, ит П’ЯТИТИЧИНКОВИЙ репіапсігиз, а, ит

р

радула гасійіа, ае/

Р. сплющена К. сотріапаіа райграс аггЬепаіЬегат, і п

Р. высокий А. еіаііиз рай-дерево Соіїпш сі§гіа

раЙДуЖНИЙ ІГІСІЄ8СЄП8, ЄПІІ8

рамулярія гатиіагіа, ае/ ранник зсгорЬиІагіа, ае/

Р. вузлуватий 8. посіоаа, Р. донецъкий 8. сіопеігіса, Р. крейдяний 8. сге-

Іасеа ранній ргаесох, осіз ранньоцвітий ргаейогепа, епііз Ранункуліди, підклас Капшісиіісіае, агит/ рапс парш, і/

Р. олійний Вгаззіса парш уаг. оІеіГега рдесник роІатІоп, опіз т

Р. блискучий Р. Іисепз, П. гребінчастий Р. ресііпаіш, Р. кучерявий Р.

сгізрш, Р. плаваючий Р. паіапз, Р. пронизанолистий Р. регйІіаШз ребристий созІаШз, а, шп ревінь гЬеит, і п

Р. лікарський КЬ. ойїсіпаіе, Р. пальчастий КЬ. раітаіит, Р. смородиновый РчЬ. гіЬез, Р. хвылястый Ші. шісіиіаіит, Р. чорноморсъкый Ші.

гЬаропіІсит редиска гасіісйіа, ае/ редька гарЪапш, і т

Р. біла К. сапсіісіш, Р. дыка К. гарЬапізІгит, Р. звычайна К. заііуш 88р.

пі§ег, Р. посівна, ибо городня К. ааііуш резеда гезёда, ае/

Р. жовта К. Іиіеа, Р. жовтувата К. Іиіеоіа, Р. запашна К. осіогаіа реп’яшок сегаІосерШІш, і т

Р. пряморогый С. огйюсегаз, Р. серповыдный С. МсаШз рижій сатеіта, ае/

Р. бшоквШковый С. аІЬійога, Р. бурачковый, ибо лъоновый С. аііузшп,

Р. волосыстый С. рііоза, Р. голый С. §1аЬга1а, Р. дрібноплідтй С. ті-

сгосагра, Р. лковый С. зііуевггів, Р. посгвный С. заііуа рижик Ьасіагіш сіеіісібзш ризоктонія гЬігосІопіа, ае/ ризопус гЫгорш, і т ризофідіум гЬугорЬусІіит, і п

рис огуга, ае/

Р. голий О. §1аЬеггіта, Р. звичайний О. заііуа 88р. соттшііа, Р. корот-

козерновий О. заііуа 88р. Ьгеуіа, Р. посівний О. ааііуа рисівка рірШЬегат, і п

Р. зеленувата Р. уігеасепа, Р. медотравна Р. Ьоісійгте ритізма гЬугіата, аііз п рицина гісїпш, і/ рівно- аеяиі- (лат.); іао- (грец.) рівнобокий аеяиііаіегаііа, е рівнозубчастий ае^шс^еп8, епііз рівнолистий ізорЬуІІш, а, ит рівнолопатевий аеяиїІоЬш, а, шп рівнопелюстковий ае^иіре^а1и8, а, ит

рІД £ЄШ18, ЄІІ8 П

рідко- гагі-, Іахі- (лат.)

рідкоквітковий гагійбгш, а, ит

рідколистий Іахіґоііиз, а, ит

рідкий гагиз, а, ит

різно- СІІУЄГЗІ- (лат.); Ьеіег(о)- (грец.)

різновид уагіеіаа, агіз/

різноквітковий сііуегайбгиз, а, ит; Ьеіегаптш, а, ит

різнолистий сііуегайііш, а, ит; ЬеІегорЬуІІш, а, ит

ріпа Вгаззіса гара

ріпиця гарізіїит, і п

Р. багаторічна К. регеппе, Р. зморшкувата К. гидозит річковий гіуаііз, е; ЯиуіаШіз, е робінія гоЬіпіа, ае/

Р. звичайна, або біла акація К. рзеисіоасасіа, Р. клейка К. уізсоза, Р.

щетиниста К. Ьізрісіа рогатий согпШш, а, ит; согпісиІШиз, а, ит рогіз ІурЬа, ае/

Р. вузъколистий Т. апцизіі&ііа, Р. широколистий Т. Іаіійііа роговик сегазііит, і п

Р. Біберштейна С. ЬіеЬегзІеіпіі, Р. великоквітковий С. §гапс1Шогит, Р.

дернистий С. саезрііозит, Р. повстистий С. Іотепіозит, _Р. полъовий

С. агуеше родина ГатШа, ае/ родіола Аосііоіа, ае/

Р. рожева РчЬ. гозеа родовик 8ап§иІ80гЬа, ае/

Р. лікарський 8. ойїсіпаііз, _Р. чудовий 8. та^піЯса

рододендрон ГЬОСІОСІЄПСІГОП, і п

Р. даурсъкий Ші. сіаигісит, Р. жовтий РЬ. Іиіеит, Р. золотистый Ші.

аигеит (Ші. сЬгуааптит) рожа аісеа, ае/ рожевий гозеш, а, ит роздвоєний Ьі&гсашз, а, ит роздільно- сЬогі- (грец.) роздільнолистий сЬогірЬуІІш, а, шп роздільнопелюстковий сЬогіреШш, а, ит роздільнотичинковий сЬогізІетопеш, а, ит Розиди, підклас Козісіае, агат/ розлогий ейшш, а, ит; сііїїйзш, а, ит; ратіш, а, ит розмарин гозтагїпш, і т

Р. лікарський К. оїїїсіпаііз Розові, родина Козасеае, агат/ Розоцвіті, порядок Козаіез, іит/ розрив-трава ітраііеш, епііз/

Р. бальзамінова I. Ьаізатіпа, Р. дрібноквіткова I. рагуійога, Р. звичай-

на I. по1і4ап£еге розсічений сІІ88есІи8, а, ит розсунутий гетбіш, а, ит розхідник §1есЬота, ае/

Р. звичайний О. Ьесіегасеа, Р. шорсткий О. Ьігзиіа розщеплений Й88Ш, а, ит роман апіЬетіа, Міз/

Р. красильный А. Ііпсіогіа, _Р. собачий А. соіиіа ромашка сЬатотіПа, ае/; таігісагіа, ае/

Р. запашна СЬ. зиауеоіепз, _Р. лікарська, або обідрана СЬ. гесиііпаіа, _Р.

продірявлена, або непахуча М. регйгаіа росичка сігозега, ае/

Р. круглолиста ~0. гойтсіійііа рослина ріапіа, ае/ рослинний уе§еІаЬІ1І8, е рослинництво сиііига ріапіагат рослинність уе§еШіо, бпіз/ рости сгезсо, ёге ротики аптуггіит, і п

Р. великі А. таіш, Р. дикі А. огопіЬіит рудеральний гасіегаііз, е рудий гагаз, а, ит

рускус гизсш, і т

Р. під 'язиковий К. Ьуро£І088Ш, Р. понтійський К. ропіісш руський гаіЬепїсш, а, шп; гоааїсш, а, ит рута гаіа, ае/

Р. пахуча К. §гауео1еп8 (К. Ьогіешіз) рутвиця таіісігат, і п

Р. блискуча ТЬ. Іисісіит, Р. жовта ТЬ. йаушп, Р. мала ТЬ. тіпш, Р.

орликолиста ТЬ. а^иі1е§іЫіит, Р. проста ТЬ. зітріех рутка йшіагіа, ае/

Р. дрібноквіткова Р. рагуШога, Р. гостра Р. гозіеИаіа, Р. лікарська Р.

оШсіпаІіз рябчик &іШ1агіа, ае/

Р. великий Р. теіеа^гіз, Р. малий Р. те1еа§гоісІЄ8, Р. руський Р.

гаіЬепіса, Р. садовий Р. ітрегіаііз ряд (таксономічна категорія) зегіез, ез/ рядовка ІгісЬоІота, аііз п

Р. зелена, ибо зеленушка Т. е^ие8^^е, Р. коричнева Т. ітЬгісаШт, Р.

тополева Т. рориііпит ряска Іетпа, ае/

Р. горбаста Ь. §іЬЬа, _Р. лгала Ь. тіпог, Р. триборозенчаста Ь. Ігівиіса рясноцвітий СІЄП8ІЙОШ8, а, ит ряст согусіаііа, Міа/

Р. Галлера С. Ьаііегі, _Р. Маршалла С. МагсЬаШапа, _Р. порожнистий

С. сауа, _Р. щільний С. зоіісіа рястка огпііЬо§а1ит, і и

Р. Воронова О. ЛУОГОПОУІІ, Р. Гуссона О. ^иззопеі, /". зонтична О. ит-

Ьеііаіит

С

саговник сусак, асііз/

С. звичайний С. геуоіиіа Саговникові, клас Сусасіораїсіа, огат п сад ЬоПиз, і т садити ріапіо, аге садівництво ЬогІісиІШга, ае/ садова айстра саШзгёрЬш, і т

С. а. китайсъка С. сЬіпешіз садовий Ьогіепзіз, е самосил Іеисгіи т, і п

самшит Ъихш, і/

С. вічнозелений В. аетрегуігепа, С. гірканський В. Ьугсапа, С. колхід-

съкий В. соІсЬіса Сапіндоцвіті, порядок 8аріп<іа1е8, іит/ сарана Іосшіа, ге/; сіосіоаіаигиа, і т свербига Ьшііаз, Міз/

С. польова В. агуепзіз, С. східна В. огіепіаііз свербіжниця кпаиііа, ае/

С. довголиста К. 1оп§і&1іа, С. полъова К. агуешіз, С. черсаколиста К.

сіірзасі&ііа свидина 8Л¥ІсІа, ае/

С. криваво-червона 8. 8ап§иіпеа, С південна 8. ашігаііз свинорий супосіоп, і п

С. йасіуіоп С. пальчастий свинуха рахіііш, і т

С товста Р. аіготепіозш, С. тонка Р. іпуоіийія світлолюбний ЬеІіорЬїІш, а, ит секвоя зеяиоіа, ае/

С. вічнозелена 8. зетрегуігеш секвоядендрон зеяиоіасіепсігоп, і и

С. велетенсъкий, ибо Мамонтове дерево 8. §і§ап1еит секурінега 8есигіпе§а, ае/

С. напівкущова 8. зийгиіісоза селера аріит, і п

С. пахуча А. §гауео1епз Селерові, родина Аріасеае, гпап/(парал. Зонтичні ІІтЬеІІі/егае) семи- 8ері(і)-, зеріет- (лат.); Ьеріа- (грец.) семилистий зеріет&ііш, а, ит; ЬерІарЬуІІш, а, ит семипелюстковий ЬерІареШш, а, ит семитичинковий Ьеріапсігаа, а, ит септорія зеріогіа, ае/

С. злакова 8. §гатіпІ8, С. помідорна 8. Іусорегзісі сережка атепШт, і п середній тесііш, а, ит серпоподібний Гаісаіш, а, ит серцелистий согсіаіиз, а, ит сибірський зіЬігїсш, а, ит сивий сапш, а, ит; іпсапш, а, ит сида зісіа, ае/

С багаторічна 8. параіа, С. гостра 8. асиіа сидячоквітковий 8Є88І1ійога8, а, ит

СИДЯЧОЛИСТИЙ 8Є88І1ІҐОІЩ8, а, ШП

сизий саеаіш, а, ит; §1аиси8, а, ит снниця рагаа, і т сііііііі суапеиа, а, ит сннхітрій аупсЬуІгіит, і п

С. великоспоровий 8. тасгоарогит, С. ендобіотичний 8. епсІоЬіоІісит синюха роіетопіит, і п

С. голуба Р. саегаіеит синяк есЪшт, і п

С. звичайний Е. \оі1§аге, С. русъкий Е. тззісит сиренія зугепіа, ае/

С. сива 8. сапа, С. стручкова 8. зііісиіоза сироїжка газзйіа, ае/

С. біла К. сіеііса, С. блювотна К. етеііса, С. зелена велика К.

аепщіпеа, С. їстівна К. уезса, С. луската, ибо товстуха К. уігезсеш,

С. смердюча К. хегатреііпа ситник _)Ш1сш, і т

С. вузлуватий }\х. зиЪпосЫозш, С. жаб 'ячий ]ц. ЪиГоптз, С. сплюсну-

тий .Ги. сотргеззш, С. членистий .Ги. агіісиіаіш, С. чорний .Ги. аігаіиз СИТНЯГ еІеосЬагіз, Міз/

С. болотний Е. раішігіз, С. булъбистий Е. ШЬегоза, С. солодкий Е.

сіиісіз сідач еираіогіит, і п

С. коноплевий Ей. саппаЬіпит СІЛЬСЬКИЙ газіїсш, а, ит сім’ядоля соіуіесіоп, опіз/ сім’янка асЬепіит, і п сірнй іпсапш, а, ит; ^гізеш, а, ит

сіруватий £ГІ8ЄОІш, а, ит; сапезсепз, епііз, сіпегезсепз, епііз сітчастнй гегісиІШиз, а, ит

СІЯТИ 8ЄГО, ЄГЄ

скабіоза зсаЬіоза, ае/

С. блідо-жовта 8. осЬгоІеиса, С. голубина 8. соІитЬагіа, С. кавказька 8. саисазіса, С. кримська 8. Іаигіса, С. світла 8. Іисісіа, С. темно-пурпурова 8. аігоригригеа, С. українська 8. исгаіпіса

скандинавський зсапсіїсш, а, ит

СКЄЛЬНИЙ реігаеш, а, ит; захбзиз, а, ит; гирезіег, зігіз, 8Іге

складний сотрозйиз, а, ит

Складноцвіті, родина Сотроаїіае, ггат/(парал. Айстрові Азіегасеае)

складчастий ріісаіш, а, шп

склеротінія зсіегоііпіа, ае/

С. склероцієвидна 8. зсіегоііогит, С. ягідна 8. Ьассатт скополія зсороііа, ае/

С. карніолійська 8. сагпіоііса скорцонера 8СОГ20пёга, ае/

С. іспанська 8. Ьізрапіса, С. тау-сагиз 8.1аи-8а§уг

СКрИТНИЦЯ СГур8І8, МІ8/

С китниковидна С. аіоресигоісіез, С. колюча С. асиіеаіа скручений ІоПиз, а, ит скумпія соіїпш, і/

С. звичайна, або рай-дерево С сі§гіа скупчений сопґегіш, а, ит; соп^іотегаїиз, а, ит сланкий ргоситЬепз, епііз; ргозігаіш, а, ит слива ргшіш, і/

С верболиста Р. заіісіпа, С. домашня Р. сіотезііса смердючий ГоеШш, а, ит смерена Рісеа аЬіез смикавець сурегаз, і т

С. їстівний, або чуфа С. езсиіепіиз, С. круглый С. гойшсіш, С. чергово-

листий С. аііегпійііиз смілакс зтііах, асіз/

С. высокий 8. ехсека, С. китайсъкий 8. сЬіпепзіз, С. Максимовича 8.

тахітошсгіі смілка зііепе, ез/

С вилчаста 8. сІісЬоІота, С. звичайна 8. уиі^агіз, С. поникла 8. шгіаш смовдь реисесШшт, і и смолистий гезіпбзш, а, ит

смолоносний ГЄ8ІПЇ&Г, йга, йгат; рісї&г, йга, йгат смородина гіЬеа, І8 п

С. альпійська К. аіріпит, С. блискуча К. Іисісіит, С. запашна К. осіога-

Іит, С. золотиста К. аигеит, С. карпатсъка К. саграіісит, С. колосиста К. арісаШт, С. червона, або порічки, К. тЬтт, С. чорна К. пі-

§гат Смородинові, родина Огоааиіагіасеае, агат/ смугастий уіШйш, а, ит; Газсіаїиз, а, ит СНІГОВИЙ піуаііз, е сніжноягідник зутрЬогісагрш, і т (зутрЬогісагроз, і т)

С. білий 8. аІЬиз, С. річковий 8. гіуиіагіз снотворннй зотпіГег, Йга, Йгат собака сапіз, І8 т

собача кропива Іеопйгаз, і т

С. к. звичайна Ь. сагсііаса, С. к. п 'ятилопатева Ь. ^иіп^ие1оЬа^и8 собача петрушка аеіЬйза, ае/

С. п. звичайна Ае. супаріит собачий сапїпш, а, ит совка зсоііа, ае/ ЬеІіоіЬіз, ісііз/ сокирки сошоШа, ае/

С. Аяксові С. а]асІ8, С. волотисті С. рапісиіаіа, С. польові С. агуешіз

(С. ге^аііз), С. східні С. огіепіаііз соковитий зиссбзш, а, шп; зиссиіепіиз, а, ит соковито- сЬуІо- (грец.) соковитоплідний сЬуІосагрш, а, ит СОКОВИТОЛИСТИЙ сЪу1орЪу11ш, а, ит солодка §1усуггЬТга, ае/

О. §1аЬга С. гола, С. игаіетіз С. уральська, С. щетиниста О. еЬіпаІа СОЛОДКИЙ сіиісіз, е солодко- (грец.) §1усу-солодколистий £ІусурЬу11ш, а, ит СОЛОДКОПЛІДНИЙ §1усусагрш, а, ит солодушка Ьесіузагат, і п

С. великоквіткова Н. §гапс1Шогит, С. вінцева Н. согопапит, С. гірська

Н. Ьесіузагоісіез, С. Гмеліна Н. §те1іпіі, С. крейдяна Н. сгеіасеит, С.

кримсъка Н. Іаигісит, С. українська Н. исгаіпісит солом’ЯНИЙ зігатіпеш, а, ит солонець заіісогпіа, ае/

С. европейсъкий 8. еигораеа, С. трав'янистий 8. ЬегЬасеа сольданела зоИапеІІа, ае/

С. гірська 8. топіапа сон рикаШІа, ае/

С. лучний Р. ргаіепзіз, С. розкритий Р. раіепз, С. чорніючий Р.

пІ£гісап8, С. широколистий Р. Іаіі&ііа сонцелюбний ЬеІіорЬїІш, а, ит соняшник Ьеііапгііш, і т

С. булъбистий, ибо топінамбур Н. ШЪегозш, С. бур 'янистий Н. 1еп-

Іісиіагіз, С. однорічний Н. ашшш сорго 80г§Ьит, і п

С. алептсъке 8. Ьаіереше, С. двоколірне, ибо звичайне 8. Ьісоіог, С.

кафрсъке 8. са&огит, С. китайсъке 8. сЫпепзе, С. поникле 8. сег-

пииит, С. технічне 8. ІесЬпісит, С. цукрове 8. зассЬагаШт

сосна ріпш, і/

С. Банкса Р. Ьапкзіапа, С. Веймутова, ибо біла Р. 81гоЪш, С. гірська,

або жереп Р. ти£0, С. звичайна Р. 8ІІУЄ8ІГІ8, С. Кедрова Р. сетЬга, С.

Палласова, або кримсъка Р. раііазіапа, С. сибірська Р. зіЬігіса, С. Фо-

міна Р. йтіпіі сорока ріса, ае/ сорт сиійуаг, агіз п сортотип сопсиМуаг, агіз п софора зорЬога, ае/

С. жовтувата 8. Йауезсепз, С. японсъка 8. ]аропіса

СОЧЄВИЦЯ ІЄП8, ІЄПІІ8/

С. їстівна, або звичайна Ь. сиііпагіа (сиііпагіа), С. східна Ь. огіепіаііз,

С. чорнувата Ь. пі§гісап8 сочевичка Іепіісеііа, ае/ соя §1усТпе, ез/

С. «Зыка О. 8суа, С. звичайна, або культурна О. тах спаржа азрага^ш, і т спориш ро1у§опит, і п

С. звичайний Р. ауісиіаге спорогема зрогоЬета, аііз п Справжні гриби, відділ Еитусоіа, огат п справжній уегаз, а, ит сріблястий аг^епіеиа, а, ит стапелія аіареііа, ае/

С. строката 8. уагіе^аіа стебло саиііа, І8 т стеблообгортний атріехісаиііа, е степовий аіерроаиа, а, ит СТЄПОВИЙ гірчак асгорйіоп, і п

С. г. звичайний, або повзучий А. герепз стиснутий сопігасіиз, а, ит; сотргеззш, а, ит; соп^езШз, а, ит стовбур Ігапсш, і т стоколос Ьготорзіз, МІ8/ гета, ае/

С. безостий В. іпегтіа, С. гіллястий 2. гатоза, С. прибережний 2. п-

рагіа, С. прямий 2. егесіа, С. стерилъний 2. зіегіііз

СТОКрОТКИ Ье11І8, ЇСІІ8/

С. багаторічні В. регешііз стоповидний ресіаіиз, а, ит; рескйатз, а, ит стоповидно-лопатевий ресІаШоЬаІш, а, ит стоповидно-надрізаний ресіаіійсіш, а, ит стоповидно-роздільний ресіаіірагіїіш, а, ит

страстоцвіт раззШбга, ае/

С. біло-червоний Р. іпсагпаіа, С. голубий Р. саешіеа стрілолист 8а§ійагіа, ае/

С. звичайний 8. 8а§ійі£о1іа, С. трилистий 8. Ігійііа стрілоподібний за^ійагіш, а, шп строкатий аріаіиа, а, шп; уагіш, а, шп строматіна зіготаіїпа, ае/ строфант 8ІгорЬапйі8, і ?и

С. приемный 8. §гайі8 строчок суготііга, ае/

С. великий С. §і§а$, С. звичайнийС. еасиіепіа стрункий §гасї1І8, е; е1е§ап8, апііз стручок зіііяиа, ае/ сумах гЬш, гЬоіз/

С. дубильний Ші. согіагіа, С коротковолосий, або оцтове дерево Ші.

ІурЬіпа Сумахові, родина Апасагсііасеае, агит/ сумнівний сІиЬіш, а, ит сумський зитеп8І8, е суниці &а§агіа, ае/

С віргінські Р. уіщіпіапа, С зелені, або полунщі Р. уігісііа, С лісові Р.

уезса, С мускусні Р. тоасЬаІа, С садові Р. апапазза, С чилійські Р.

сЬІІ0ЄП8І8

суничник агЬйїиз, і// шіесіо, опіз ?и

С великоплідний А. шіесіо, С дрібноплідний А. апсІгасЬпе суріпиця ЬагЬагеа, ае/

С. весняна, або зимовий крес В. уегпа, С. дугоподібна В. агсиаіа, С

звичайна В. уи1§агІ8, С. пряма В. зігісіа сусак Ьиіотш, і т

С. зонтичний В. итЬеІІаШз сухолюбний хегорЬїїш, а, ит сухоребрик зізутЬгіит, і п

С. високий 8. аНіззітит, С. лікарський 8. ойїсіпаіе, С. Льозеліїв 8.

Іоеаеііі, С мінливий 8. роІутогрЬит, С скупчений 8. соп&гіит, С

стиснутий 8. аігісііааітит сухоцвіт §парЬа1іит, і и

С. багновий О. и1І£Іпо8ит, С. лісовий О. аііуаіісит, С. приземкуватий

О. зиріпит суцвіття іпйогезсепііа, ае/ Сфагнові, підклас 8рЬа§пісІае, агит/

сфагнум 8рЬа§пит, і п

С. болотный С. раішіге, С. бурий 8. Шзсит, С. магеллансъкий 8. та-

§е11апісит, С. центральный 8. сепігаіе сферотека арЬаегоіЬеса, ае/

С. игру сова 8. тогз-иуае, С. плямиста 8. тасиіагіз схеноплект 8сЬоепор1есйі8, і т

С. озерний 8. Іасшігіз

СХІДНИЙ ОГІЄПШІІ8, Є

схізахна зсЬігасЬпе, ез/

С. мозолиста 8. саііоза

Т

таволга зрігаеа, ае/

Г. верболиста 8. заіісі&ііа, Г. Дугласова 8. скш§1а$іі, Г. зарубчаста 8.

сгепаіа, Г. звіробоєлиста 8. Ьурегісійііа, ТІ середня 8. тесііа, Г. япон-

съка 8. ]аропіса таволжник агапсш, і ?и

Г. звичайний А. \оі1§агІ8 таксодій Іахосііит, і п

Т. звичайний Т. сіізіісііит таксон Іахоп, і п талабан гіііазрі, п (невідм.)

Т. альпійський ТЬ. аірезіге, Т. польовий ТЬ. агуепзе, Т. пронизанолис-

тий ТЬ. регГоНайнп, Т. ранній ТЬ. ргаесох, Т. часниковий ТЬ. аіііасеит, татарський Шагїсш, а, ит тафрина ІарЬгіпа, ае/ тварина апїтаі, із п твердий сіигиз, а, ит твердоколос зсІегосЬІоа, ае/

Т. стиснутий 8. сіига темний оЬзсйгаз, а, ит теплиця Іерісіагіит, і п теплолюбний іЬегторЬїІш, а, ит терен Ргапш зріпоза термопсис іЬегторзіз, Міз/

Т. ланцетовидный ТЬ. Іапсеоіаіа, Т. туркестансъкый ТЬ. Іигсезіапіса тернистий зепіісбзш, а, ит тернослива Ргипш ішіїіїіа терпкий асегЪш, а, ит

тимофіївка рЫеит, і п

Т. альпійська РЬ. аіріпит, Т. лучна РЬ. ргаіепзе, Т. степова РЬ.

рЫеоЫез ТИП рЬуІит, і п ТИПОВИЙ Іурїсш, а, ит тирлич §еп1іапа, ае/

Т. жовтий О. Іиіеа, Т. звичайний О. рпеитопапте, Т. незвичайний О.

рагасіоха ТИС Іахш, і/

Т. ягідний, або негний-дерево Т. Ьассаіа тичинка зіатеп, їпіз п тілеція Шіеііа, ае/ тіньовитривалий итЬгае раііепз тіньолюбний зсіорЬїІиз, а, ит товкачик атапііорзіз, Міа/ товсто- сгаааі- (лат.); расЬу- (грец.) ТОВСТОЛИСТИЙ сгаааі&ііиа, а, ит ТОВСТОЛИСТІ, родина Сгаааиіасеае, агит/ товстоніжка ешуіота, аііз п ТОВСТОПЛІДНИЙ расЬусагрш, а, шп товстостебловий расЬусаиІіз, е

ТОНКИЙ ІЄГШІ8, Є

тонко- Іепиі- (лат.); Іеріо- (грец.)

тонколистий Іегшійііш, а, ит

тонконіг роа, ае/

Т. альпійський Р. аіріпа, Т. болотный Р. раішігіз, Т. булъбистий Р. Ьиі-Ьоза, Т. волинсъкий Р. уоІЬупепзіз, Т. гайовий Р. петогаііа, Т. граніт-ний Р. §гапігіса, Т. звичайний Р. Ігіуіаііа, Т. лучний Р. ргаіешіз, Т. одно-річний Р. ашша, Т. різнобарвний Р. уегасоіог, Т. середній Р. тесііа, Т. стиснутий Р. сотргезза

Тонконогоцвіті, порядок Роаіез, ішп/

тонкоплідний Іеріосагрш, а, ит

тонкостебловнй Іеріосаиііз, е

топінамбур Неііапгііш шЪегбзш

тополя рорйіиз, і/

Т. бальзамічна Р. Ьакаті&га, Т. біла Р. аІЬа, Т. канадсъка Р. сапасіепзіз, Т. китайсъка Р. зітопіі, Т. пірамідальна Р. ругатісіаііз, Т. різнолиста, або туранга Р. сііуега&ііа, Т. сірувата Р. сапезсепз, Т. чорна, або осокір Р. пі§га

трава ЬегЬа, ае/

травневнй таіаііз, е

травневий хрущ теІоІопіЬа, ае/ трав'янистий ЪегЪасеш, а, шп традесканція Ігасіезсапііа, ае/

Т. віргінська Т. уіг§іпіапа тремтячий Ігешйіш, а, ит три- тхі- (лат., грец.)

триба (таксономічна категорія) ІгіЬш, ш/ трилистий Ігійііш, а, шп; Ігірпуііш, а, шп триколірний Ігісоіог, огіз трироздільний Ігірагйіш, а, ит тритичинковий Ігіапсігаз, а, ит трищетинник Ігізеіит, і п

Т. альпійський Т. аірезіге, Т. довговолосий Т. тасгоІгісЬит, Т. жовту-

ватий Т. йауезсеш, Т. жорсткий Т. гі^ісіит, Т. карпатсъкий Т. саг-

раіісит трійчастий Іегпаіш, а, ит тростяниця 8Со1осЫоа, ае/

Г. кострицевидна 8. Гезшсасеа трубковерт Ьузіізсш, і т трубчастий шЬиІбзш, а, ит

Трубчасті, підродина ТиЬиІіЙогае, ггат/(парал. Айстрові Азіегоіа'еае) трюфель щЪег, егІ8 п

Т. зимовий Т. Ьгитаіе, Т. літній Т. аезііуит, Т. чорний Т. теіапо-

крогат трясучка Ьгіга, ае/

Г. колосиста В. зрісаіа, Г. південна В. ашігаііз, 7! середня В. тесііа тупий оЬШзиз, а, ит тупо- оЪйш-^ати.,), атЫу- (грец.) тупокінцевий шшїсш, а, ит

туполистий оЪйш&Нш, а, ит; атЫуорЪуПш, а, ит туполопатевий оЬішіІоЬашз, а, ит турнепс Вгаззіса гара турча Ьойопіа, ае/

Г. болотна Н. раішігіз, Г. здута Н. іпйаіа туя іЬиіа, ае/

Г. велетенсъка, ибо складчаста ТЬ. ріісаіа, Т. західна ТЬ. оссісіепіаііз,

Г. східна ТЬ. огіепіаііз тюльпан шїїра, ае/

Г. Альберта Т. аІЬегІіі, Г. Геснера Т. §езпепапа, Г. Грейга Т. §геі§іі, Т!

Калъс Т. саіііегі, Г. Кауфмана Т. каийпашііапа, Г. Шренка Т. зсЬгепкіі

тютюн пісоііапа, ае/; ІаЬасит, і п

Т. крилатий N. аіаіа, Т. справжній N. ІаЬасит

У

угорський Ьші§агіси8, а, ит удобрювати Іаеіійсо, аге український исгаіпїсш, а, шп університет шііуегаіаз, аііз/ урожай ргоуепШз, из т урожайний ргоуепіісіш, а, ит уроміцес иготусез, еііз т устилага изШІадо, їпіз/

У. гладка X]. Іаеуіз, У. гола X]. писіа, У. кукурудзи \]. таусііз, У. пшениці

V. Ігііісі утворювати ґогто, аге

Ф

факультет Гасиііаз, агіз/ фацелія рЬасеІіа, ае/

Ф. пижмолиста РЬ. іапасеіі&ііа фелодендрон рЬеІІосІепсІгоп, і п

Ф. амурський РЬ. атигепзе фенхель йепісйіит, і п

Ф. звичайний Р. уи1§аге, Ф. італійський Р. ііаіісит ферула Гегйіа, ае/

Ф. мускусна Р. тозсЬаІа, Ф. смердюча Р. йеіісіа фіалка уіоіа, ае/

Ф. дивна V. тігаЬіІіз, Ф. жовта V. Іиіеа, Ф. запашна V. осіогаіа, Ф.

польова V. агуепзіз, Ф. триколірна V. Ігісоіог фізаліс рЬузаІіз, із/

Ф. звичайний РЬ. а1кекеп§і, Ф. клейкий, або мексиканський томат РЬ.

іхосагра, Ф. пухнастий РЬ. риЬезсеш фізарум рЬузагат, і и фізодерма рЬузосІегта, аііз и ФІКОМІЦЄТИ, клас РЬусотусеІез, ит т фікус йсиз, і/

Ф. кімнатний Р. еіазііса філостнкта рЬуІозІісІа, ае/ фіолетовнй уіоіасеш, а, ит

фітофтора рЬуІорШюга, ае/

Ф. шкідлжа, або небезпечна РЬ. іпГеаІаш флокс рЫох, рЬІосіа/

Ф. Друммонда РЬ. сігиттопсііі, Ф. волотистий РЬ. рапісиіаіа, Ф. си-

бірський РЬ. зіЬігіса, Ф. шилоподібний РЬ. зиЬиІаІа флеогена рЫео^ёпа, ае/ фома рЬота, аііз п

Ф. незначна РЬ. ехі§иа, Ф. трав 'яна РЬ. ЬегЬатт форзиція йгзуііііа, ае/

Ф. плакуча Р. зшрепза форма Вэгта, ае/ фузарій &8агіит, і п

Ф. вівсяний Р. ауепасеит, Ф. злаковый Р. ^гатіпеагат, Ф. гостро-

споровий Р. охузрогат, Ф. картоплі Р. зоіапі

X

хвилівник агізІоІосЬіа, ае/

X. великолистий А. тасгорЬуІІа, X. ломоносовидний А. сІетаШіз хвилястий шкіиіащз, а, шп; йехибзш, а, шп хвойний сошіїег, йга, йгат хвойник ерЬесІга, ае/ Хвойні, клас Ріпорзїсіа, бгат п Хвойні, підклас Ріпісіае, агат/ хвостатий сашіащз, а, ит хвостатка іЬесІа, ае/ хвощ еяиізеіит, і п

X. болотный Е. раішіге, X. великий Е. Іеітаіеіа, X. галузистий Е.

гато88Ітит, X. зимовий Е. Ьіетаіе, X. лісовий Е. зііуаіісит, X. польо-

вий Е. агуеше, X. річковий Е. йиуіаШе Хвощевидні, клас Е^иІ8е^ор8Їс^а, бгит п Хвощеподібні, відділ Е^иІ8е^орЬуіа, бгит п хвоя асш, ш/ хеномелес сЬаепотеІеа, іа/

X японська СЬ. зресіоза (СЬ. ]аропіса) Хижаки, ряд Сагпіуога хліб ГгатепШт, і п; рапіз, І8 т хлібний сегеаііз, е; &итеп1асеш, а, ит

хмелеграб оаігуа, ае/

X. звичайний О. саргіпійііа хміль Ьитйіш, і т

X. звичайний Н. Іириіш холодок азрага^ш, і т

X. коротколистий А. ЪгасЪурЪуПш, X. лікарський А. ойїсіпаііз, X. пе-

ристий А. ріитозш, X. Шпренгера А. зргеіщегі хондрила сЬопсІгіІІа, ае/

X. ситниковидна СЬ. _)шісеа хрестовичка сіосіозіаигаз, і т

Хрестоцвіті, родина Сшсійгае, атт/(парал. Капустяні Вгаззісасеае) хрін агтогасіа, ае/; сосЬІеагіа, ае/

X. звичайний Агтогасіа тзіісапа (СосЬІеагіа агтогасіа), X. сухоребри-

ковий, або лучний А. зізутЬгіоісІез хрінниця Іерісііит, і п

X. крупковидна Ь. сІгаЬа, X. польова Ь. сатрезіге, X. посівна, або крес-

салат Ь. заііуит, X. пронизанолиста Ь. регйііаіит, X. рясноцвіта Ь.

сіешійогит, X. смердюча Ь. гасіегаіе, Ь. X. широколиста Іаіійііит хризантема сЬгузапіЬетит, і п

X. кілювата СЬ. сагіпаіит, X. увінчана СЬ. согопагіит хрящ-молочник Іасіагіш, і п

X. гірчак Ь. т&8, X. неїстівний, або болотний Ь. ЬеІУШ, X. оливково-

чорний Ь. песаіог, X. осиковий, або тополевий Ь. СОПІГОУЄГЗШ, X. пер-

цевий Ь. рірегііиз

Ц

царство ге§гшт, і п

царський ге§іш, а, ит; ге§а1І8, е

цвісти йогео, ёге

-цвітий -ЙОШ8, а, шп (лат.); -апгііш, а, шп (грец.)

цезальпінія саезаіріпіа, ае/

Ц. Джилліса С. §І11ІЄ8ІІ, Ц. дубилъна С согіагіа, Ц. японсъка С ]ароп-

іса целозія, або півнячий гребінь сеіозіа, ае/ ценангій сепап§іит, і п ценхрус сепсЬгаз, і т

Ц. малоквітковий С. раисійотз церкоспора сегсозрога, ае/

Ц. бурякова С. Ьеіісоіа, Ц. виноградна С. уігірЬуІІа цетрарія сеігагіа, ае/

Ц. ісландська, або ісландський мох С. ізіапсііса Цибулева муха ЭеНа ап^иа Цибулеві, родина АШасеае, агат/ цибуля аіішт, і п

Ц. аскалонсъка, або шалот А. азсаіошсит, Ц. батун А. їїзїиіозит, Ц. ведмежа, або левурда А. игашт, Ц. гранчаста А. ап§иІ08ит, Ц. го-родня А. саера, Ц. круглоголова А. зрЬаегосерЬаІит, Ц. міцновдягнена А. ЯгтотшсаШт, Ц. порей А. роггат, Ц. різанець, або шніт А. зсЬое-поргазит, Ц. часникова, або рокамболь А. зсогосіоргазит

цикламен сусіатеп, їпіз п

Ц. Кузнецова С. кішіеігсші, Ц. персъкий С. регзісит

цикорій сісЬогіит, і п

Ц. звичайний, або кореневий С. іігіуЬш, Ц. салатный, або ендівій С. епсііуіа

цикута сісШа, ае/

цистоптерис сузіоріегіз, Міз/

Ц. гірський С. топіапа, Ц. ламкий С. й1іх-&а§і1І8

цитриновий сіігїпш, а, шп

ЦИТруС СІЇШ8, І/

ціло- іп1е§гі- (лат); Ьоіо- (грец.)

цілолистий Іп1е§гі&)1іи8, а, шп; ЬоІорЬуІІш, а, шп

цілопелюстковий іпіе^гіреіаіш, а, шп

цільний іпіе^ег, §га, §гат

цукровий зассЬапйиз, а, ит

Ч

чага Іпопотз оЬІіяиш Г. зіегіііз чаполоч ЫегосЫоё, еа/

Ч. пахуча Н. осіогаіа, Ч. південна Н. ашігаііз, Ч. степова Н. зіерроза часник аіііит, і п

Ч. посівний А. заііуит часничник тагазтіш, і т

Ч. гострозапашний М. ргазіозтш, Ч. дрібний М. зсогосіошш часто заере частуха аіішіа, аііз п (ае$

Ч. злаковидна А. §гатіпеа, Ч. подорожникова А. ріапіа^о^иаііса чашечка саіух, усіз т чашолнсток зераіит, і п

чебрець ГЇіутш, і п

Ч. вапняковий ТЬ. саісагеш, Ч. звичайний ТЬ. \оі1§агІ8, Ч. Маршаллів ТЬ. тагзсЬаШапш, Ч. Палласів ТЬ. раііазіапш, Ч. повзучий ТЬ. зегруі-1ит, Ч. поліський ТЬ. роіеззісиз, Ч. український ТЬ. исгаіпісш

чемериця уегаігат, і п

Ч. біла V. аІЬит, Ч. Лобелієва V. ІоЬеІіагшт, Ч. чорна V. пі§гит

чемерник ЬеІІеЬогаз, і т

Ч. зеленый Н. уігісііз, Ч. чагарниковидний Н. сіитеіотт, Ч. чорний Н.

ПІ£ЄГ

черешковий реііоіаіш, а, ит черешок регіоіш, і т червець зсіегаптш, і т

Ч. однорічний 8. аппииз Червневий хрущ АтрЬітаІІоп зоЫШаНз червоний гаЬег, Ьга, Ьгат червоно- гаЬгі- (лат.), егуіЬг(о)- (грец.) червоноголовий егутгосерЬаІш, а, ит червоно-жовтий МУШ, а, ит червоноквітковий гаЬгіЯогаз, а, ит червононасінний егутгозрегтш, а, ит червоноплідний егуіЬгосагрш, а, ит червонуватий гиЪЫш, а, ит; гиЬеІІиз, а, ит; гиЬепз, епііз черговолистий аііегпійііш, а, ит череда Ьісіепз, епгіз/

Ч. поникла В. сетиа, Ч. трироздільна В. Ігіраггііа, Ч. промениста В.

гасііаіа черемха расіш, і/

Ч. звичайна Р. гасетоза (Р. ауіит) черепитчастий ітЬгісаІш, а, ит черешня Сегазиз ауіит черсак сіірзасш, і т

Ч. лісовий ~0. 8ІІУЄ8ІГІ8, Ч. посівний ~0. заііуш, Ч. розрізанолистий Э.

Іасіпіаіиз, Ч. щетинистый Т). зйідозш чина ІаіЬутз, і т

Ч. булъбиста Ь. ШЪегозш, Ч. весняна Ь. уегпш, Ч. запашна Ь.

осіогаіиз, Ч. круглолиста Ь. гойшИ&Нш, Ч. лучна Ь. ргаіепзіз, Ч. посі-

вна Ь. загіуиз, Ч. шорстка Ь. Ьігзиіиз чинара РЫапш огіепіаііз чнсленний ти1йі8, а, ит чнстець зІасЬуз, у<Ьз/

Ч. лікарський 8. ойїсіпаііа, Ч. лісовий 8. зіЬ/аІіса чистотіл сЬеІісІопіит, і п

Ъ11

Ч. звичайний, ибо великий СЬ. таіиз чистоус озтшкіа, ае/

Ч. коричный О. сішіатотеа, Ч. королівський О. ге§а1І8 чіплянка Іга^из, і т

Ч. китицева Т. гасетозш чозенія сЬозепіа, ае/

Ч. крупнолускувата СЬ. тасгоіеріз, Ч. мучницелиста СЬ. агЬиІійІіа чорний пі§ег, §га, §гат чорниці Уассіпшт туггіііш чорніючий пі§гісап8, апііз чорно- аіго-, пі§гі-, пі§го- (лат); теіапо- (грец.) чорнобривці Іа§еІЄ8, із/

У! прямостоячі, або повняки Т. егесіа, Ч! розлогі Т. райііа, Ч! тонко-

листі Т. Іепиійііа чорноголовник роіегішп, і и чорнокорінь супо£І088ит, і п

Ч. лікарський С. оЯїсіпаІе, Ч. приемный С. атаЬіІе чорнонасінний теіапозрегтш, а, ит чорноплідний теіапосагрш, а, ит чорнуватий аігапз, апііз; пі§е11и$, а, шп чорнушка пі§е11а, ае/

У! дамаська N. сіатазсепа, Ч! дрібноцвіта N. §агіс1е11а, Ч! нда 'лна N.

5Є§еІа1І8, Ч. польова N. агуепзіз, Ч! посівна N. заііуа чотири- ^иасI^і- (лат.); Іеіг(а)- (грец.) чотириквітковий ^иасI^Шога8, а, ит чотирилистий ^иасI^і&>1іи8, а, ит; ІеІгарЬуІІш, а, ит чотиринасінний Іеігазрегтш, а, ит чотирипелюстковий ^иасI^іре^а1и8, а, ит чотирирічний ^иасI^іеш1І8, е чубатий сотбзиз, а, ит чубушник рЬіІасІеІрЬш, і т

Ч. великоквітковий РЬ. §гапсІШоги8, Ч. увінчаний РЬ. согопагіш

Ш

шаблелистий асіпасі&ііш, а, шп шавлія заЬ/іа, ае/

Ш. блискуча 8. зріепсіеш, Ш. лікарська 8. ойїсіпаііз, Ж лучна 8. ргаі-

ЄП8І8, Ш. мускатна 8. зсіагеа шандра тагаЬіит, і п

шапка (гриба) рііеш, і т шарлаховий соссіпеш, а, шп шафран сгосш, і т

Ш. гарний С. зресіозш, Ш. Гейфеля С. Ьеийеііапш, Ш. жовтий С.

£1а\оі8, Ш. посівний, С. заііуш, Ш. сітчастий С. геіісиіашз шведська муха озсіпеііа, ае/ шелюга 8а1іх асиіі&ііа шерстистий Іапашз, а, шп шерстяк егюсЫоа, ае/

Ш. волосистый Е. уіііоза шести- вех- (лат.); Ьех(а)- (грей.) шестиквітковий 8ЄХЙОШ8, а, шп; Ьехапіпш, а, шп шестилистий ЪехарЪуПш, а, шп шестипелюстковий ЪехареШш, а, шп шефердія зсЬерЬегсІіа, ае/

Ш. срібляста 8. аг§еп1еа шилолистий зиЬиІі&Ііш, а, шп шильник зиЬшагіа, ае/

Ш. водяний 8. а^иа^іса шипшина гоза, ае/

Ш. дамасъка К. сіашазсепа, Ш. дзигоподібна К. ІшЬіпаІа, Ш. егланте-

рія К. е§1ап1егіа, Ш. зморшкувата К. гидоза, Ш. китайсъка К. сЫпеп-

8І8, Ш. колюча К. асісиіагіа, Ш. корична К. сішіатотеа, Ш. найколю-

чіша К. 8ріпо8І88Іта, Ш. повстиста К. Іотепіоаа, Ш. полъова К.

а§ге8ІІ8, Ш. прутська К. рпгіешіз, Я/, сиза К. §1аиса, Я/, собача К.

сапіпа, Я/, столиста К. сепгі&ііа, Я/, щитконосна К. согутЫ&га, Ж

яблунева К. ротіґега широкий 1аш8, а, ит широко- Іаіі- (лат.); ріаіу-, еигу- (грей.) широкогіллястий ріагусіасіш, а, ит широколистий Іаіі&ііш, а, ит; рІагурЬуІІш, а, ит шишка аІгоЬїІш, і т; сопш, і т шишкоягода §а1Ъй1ш, і т шкідливий похіш, а, ит; посепз, епііз шкідник іпГезйнп, і п шкірястий согіасеш, а, ит ШОВКОВИЙ зегісеш, а, ит; ЪотЪустш, а, ит шовковиця тогаз, і/

Ш. атласна М. ЬотЬусіз, Ш. біла М. а1Ьа, Ш. чорна М. пі§га шоломоподібний §а1еійгтІ8, е шолудивник решсиіагіз, і&/

шорсткий Ыгашш, а, шп; Ьігіиз, а, шп; азрег, азрёга, азрёгшп; зсаЬег, Ьга,

Ьгат шпергель 8рег§Ша, ае/

Ш. великий 8. тахіта, Ш. лъоновий 8. Ііпісоіа, Ш. полъовий 8. агуепзіз шпинат зріпасіа, ае/

Ш. посівний 8. заііуа (8. оіегасеа)

Щ

щавель гатех, їсіз/

Щ. горобиний К. асеіозеііа, Щ. кислий К. асеіоза, _Щ кінський К. соп-

Гегіиз, -Щ шпинатний К. раііепііа ЩЄТИНИСТИЙ зеіасеш, а, шп; зігі^бзш, а, шп щириця апіагапгііш, і т щитник еіаашиспа, ае/ щитолистий зсшійііш, а, шп щільний сошрасіиа, а, шп; аоШш, а, ит щучник сІезЬатрзіа, ае/

.Щ дернистий ~0. саезрііоза, Щ. хвилястий Э. йехиоза

Я

яблуня таіш, і/

Л! домашня, ибо культурна М. сіотезііса, .Я карликово М. ршпііа, .Я лісова М. 8ІІУЄ8ІгІ8, .Я рання М. ргаесох, .Я сливолиста, ибо китайсъка М. ргипіМіа, .Я. ягідна М. Ьассаіа

явір Асег рзеисіоріаіапиз

яглиця ае§орошшп, і п Я. звичайна А. росіа^гагіа

ягода Ьасса, ае/

ягідний ЬассаШз, а, ит

ягідник Ъассётт, і п

Язичкові, підродина Ьі^иІШогае, агит/ (парал. Латукові Ьасіисоіа'еае)

ялина рісеа, ае/

Я. звичайна, ибо смерека Р. аЬіез, Я. канадсъка Р. сапасіепзіз, Я. колюча Р. рші£еп8, Я. сибірська Р. оЬоуаІа

ялиця аЬіеа, еііа/

Я. біла А. а1Ьа, .Я кавказъка А. погсіташііапа, .Я Майра А. таугіапа, Л! сибірська А. аіЬігіса, .Я. струнка А. §гасі1І8

ялівець _)шііреги8, і/

Я. высокий }\х. ехсеіза, Я. віргінський }\х. уіщіпаіа, Я. звичайний .Ги.

соттшііз, Я. козацъкий .Ги. заЫпа, Я. сибірський .Ги. зіЬігіса, Я. смер-

дючий .Ги. йеіісііззіта ЯПОНСЬКИЙ ]аропїсш, а, ит ясен йахїпиз, і/

Я. білоцвітий, ибо манновий Р. огпш, Я. гостроплідний Р. охусагра, Я.

звичайний Р. ехсекіог ясенець сіісіатпш, і т

Я. голостовпчиковий ~0. §утпо8Іу1І8 ячмінь Ьогсіеит, і п

Я. гривастий Н. _)иЪаШт, Я. дворядний Н. сІізІісЬит, Я. звичайний Н.

уиі^аге, Я. мишачий Н. тигіпит, Я. посівний Н. заііуит, Я. проміж-

ний Н. іпіегтесііит