Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Податки і збори під час реєстрації транспортних засобів : Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.2. Податки і збори під час реєстрації транспортних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 

Загрузка...

Українське законодавство передбачає внесення перед реєст-рацією двох платежів: пенсійного збору і податку на транспортні за-соби. Їх можна назвати — «податки наперед», тобто такі, які спла-чуються до введення в експлуатацію транспортних засобів.

Пенсійний збір. Відповідно закону «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», сплачується збір з операцій відчу-ження легкових автомобілів при зміні власника автомобіля.

Постановою № 1740 установлено, що органи Державтоінспекції реєструють легкові автомобілі винятково після сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що має бути підтвер-джено документом про сплату цього збору. Платниками цього збору виступають юридичні та фізичні особи незалежно від обраної систе-ми оподаткування. Разом з тим, при переоформленні реєстраційних номерів у випадках реорганізації підприємства пенсійний збір не сплачується.

Розмір цього збору становить 3% вартості легкового авто-мобіля, визначеної, відповідно, договорами купівлі-продажу, довід-кою-рахунком торгових організацій, договорами міни, довідкою орга-нів митної служби, актами експертної оцінки вартості автомобіля, іншими документами, що підтверджують цю вартість.

Розмір пенсійного збору визначається юрособами і фізособа-ми-СПД (суб’єктам підприємницької діяльності) самостійно, при цьо-22

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

му сплата збору повинна бути здійснена до подачі документів на ре-єстрацію автомобіля в ДАІ. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування здійснюється через установи банків на спеціально пе-редбачений для таких операцій рахунок Пенсійного фонду за місцем реєстрації легкового автомобіля.

Звітність про сплату цього збору під час купівлі автомобіля за-повнюють платники-покупці транспорту в загальному порядку, пе-редбаченому для подачі звітності до Пенсійного фонду.

Дискусійним є питання: чи включається до вартості автомобіля «вхідний» ПДВ ?

Наприклад, автомобіль куплено за 240 000 грн, у т.ч 40 000 грн ПДВ. З якої суми слід нараховувати збір до Пенсійного фонду? За роз’ясненням Пенсійного фонду — з 240 000 тис, тобто 7200 (240 000 × 3%) грн. При цьому додаткові витрати на придбання не беруться до уваги при визначення бази оподаткування збором. Про-те незалежні аналітики вважають що такий підхід протирічить принципам оподаткування, коли податок не повинен нараховуватися на податок. З іншого боку, відповідно до податкового законодавства, пенсійний збір не включається до системи оподаткування України. Хоча для бізнесу він є податковим платежем.

Наступне дискусійне питання стосується включення (не вклю-чення) суми пенсійного збору до первісної вартості купленого авто-мобіля. У фінансовому обліку потрібно виходити з вимог П(С)БО 7 «Основні засоби» і включати такий збір до первісної вартості об’єкта.

На рахунках фінансового обліку сплата цього пенсійного збору відображається, як показано в

Таблиця 2.1

Відображення збору до Пенсійного фонду

Операція        Кореспонденція рахунків

 

            Дт       Кт

1. Нарахування збору до Пенсійного фонду          152      651

2. Перерахування збору до Пенсійного фонду з поточного рахунка (оплата готівкою через підзвітну особу)            651      311 (372)

3. Включення збору до первісної вартості автомо-біля   105      152

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТУ ТА АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

Податок на транспортні засоби. На відміну від раніше діючо-го порядку із запровадженням Податкового кодексу платниками по-датку є юридичні та фізичні особи, що здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, які є об’єктами оподаткування. Тобто за новим законодавством податок сплачується не щорічно (щоквар-тально), а лише одноразово.

Об’єктами оподаткування податком є: – колісні транспортні засоби;

– судна, зареєстровані в Державному судновому реєстрі Украї-ни або в Судновій книзі України; – літаки і вертольоти, зареєстровані в Державному реєстрі ци-вільних повітряних суден України або в Реєстрі державних повітряних суден України. В Кодексі наведено виняток для окремих транспортних засобів. База оподаткування визначається: – для колісних транспортних засобів:

а) для мотоциклів, легкових автомобілів (крім легкових автомо-білів, обладнаних електродвигуном), автобусів (у тому числі мікроа-втобусів), тракторів, вантажних автомобілів (у тому числі сідельних тягачів, інших спеціалізованих та спеціальних вантажних транспортних засобів) — за об’ємом циліндрів двигуна в кубічних сантиметрах;

б) для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, — за потужністю двигуна в кВт;

– для суден:

а) для суден, обладнаних двигуном, — за потужністю двигуна в кВт;

б) для суден, які не обладнані двигуном, — за довжиною корпусу судна в сантиметрах;

– для літаків, вертольотів — за максимальною злітною масою.

База оподаткування визначається окремо для кожного транспортного засобу.

Ставки податку для колісних транспортних засобів установлено за видами транспортних засобів (табл. 2.2).

З 1 січня року набрання чинності цим Кодексом щороку нарос-таючим підсумком проводиться індексація ставок податку.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

Таблиця 2.2

Ставки податку для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном)

Гру-па            Об’єм циліндрів двигуна,    Ставка податку, грн за 100

 

            куб. см            куб. см об’єму циліндрів двигуна

 

            від       до (включно)

 

1          До 1 000                     3

2          1 001   1 500   5

3          1501    1 800   7

4          1801    2 500   10

5          2 501   3 500   25

6          3 501   4 500   40

7          4 501   5 500   45

8          5 501   6 500   55

9          Понад 6 500               60

Строк сплати податку. Податок сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Укра-їні транспортних засобів.

Сума податку обчислюється стосовно кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки (проіндек-сованої ставки) податку та відповідного коефіцієнта. Податок спла-чується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати.

Юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають відповідному органу держа-вної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми податку за транс-портні засоби за формою, затвердженою центральним органом дер-жавної податкової служби. До розрахунку обов’язково додаються ко-пії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.

У бухгалтерському (фінансовому) обліку на суму разового по-датку при реєстрації відображається збільшення первісної вартості придбаного транспортного засобу (табл. 2.3).

Таким чином, до переліку документів, необхідних для реєстра-ції, додають платіжні доручення чи квитанції, які підтверджують оплату збору до Пенсійного фонду і податку з власників транспортних засобів.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТУ ТА АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

Таблиця 2.3

Відображення транспортного податку

Операція        Кореспонденція рахунків

 

            Дт       Кт

1. Нараховано транспортний податок       152      641

2. Перерахування податку до бюджету з поточного рахунка      641      311

3. Включення податку до первісної вартості авто-мобіля           105      152

Інші витрати. Крім того, в процесі реєстрації транспортного за-собу власники повинні внести плату за:

– номерні знаки;

– технічний огляд;

– талон техогляду;

– свідоцтво про реєстрацію;

– комп’ютерні послуги.

Усі ці витрати у фінансовому обліку підприємство включає до початкової (первісної) вартості автомобіля і враховує на субрахунку 105 «Транспортні засоби».

Нюансом в оформленні документів є те, що всі оригінали кви-танцій про оплату передаються при реєстрації до МРЕВ ДАІ і на руках у представника підприємства нічого не залишається. Тому бажа-но зробити ксерокопії квитанцій для подальшого відображення їх у «Авансовому звіті» представника підприємства. Якщо юридичні особи здійснюють ці платежі в безготівковій формі, то документами, які підтверджують оплату, є платіжні доручення з позначкою банку.