КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ 3 ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

1\Го

з/п       Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          %щ§в—          801, 802 81     20, 23

2          »ЇЇ=Е™=—"-             

Закінчення табл. 27.6

1          Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

            за загальним фондом            683      20, 21, 23

 

            за спещальним фондом        684     

 

3          СПИСУЮТЬСЯ установок» — замовником, придбаш за операщями з внутршідомчо передачівнкорнс?анізапасн            

 

            за загальним фондом            683      20, 21, 23

 

            за спещальним фондом        684     

 

4          Зпдно з отриманими актами вщ установи — замовника на фактичш видатки зара-ховують суми використаних запасш уста-новок) - закупником придбаних за операщями з внутршідомчої передач! • зазатальним фондом •за спещальним фондом      801, 802 813   683 684

5          Списания не,остач запасш у межах встано-влених норм а також недостач і втрат вщ          80, 81, 431, 432 683, 684   201,204,

205,

231 — 236, 238, 239

6          ва™?НЕ~       80, 81, 431, 432 683, 684      231 — 236, 238, 239

 

            коли винних осіб^е Остановлено справи знаходяться в ^лідчих органах        363 05 711

7          Списания за оахунок установи загиблого 711, 822          211, 212

ъ^зщшт

3-9 «Книга складского обліку запасів» — для обліку матеріа-лів, готових виробів та інших запасів на складі;

3-10 «Журнал реєстращї бнтого посуду» — для списания розби-того посуду в установах, що мають у своему складі їдальні та хар-чоблок.

3-396 «Картка обліку МШП в експлуатащї» - для обліку МШП

и ^^-^=^^Г",ЇХ ™СТЮ, Варт1СТЮ Кореспонденцію рахунків з обліку малоцінних і швидкозношу-ваних предметів відображено в табл. 27.7.

Таблщя27.7

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ

і ШВИД^ЗЖЖА^ИТПТЕЇМЕТІВ

№ з/п  Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          • вартість до 10 грн. включно за одиницю

• вартість більше 10 грн. за одиницю (ком-          411

221/2   221/1 221/1

2          Реалізація лишків МШП, що не використову-ються установою на суму конгав від реашза-ції роблять запис  411 364,675    221 711

3          Списания МШП, які стали непридатними           411      221

4          Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від шквщащї та розбору МПШ, які залишені для ремонту та інших потреб уста-нови           23        711

Схема руху обліку вибуття запасів відображено на рис. 27.5.

Книга

складського

обліку

ф. № 3-9

обліку ф. № 3-9 а

«^

Акт списания ф. 3-2

Накладна вимога ф. 3-3

Забірна картка ф. 3-5

Шляховий листок ф. М-4

^          Регістри кількісно-сумовогообшку 

                       

            >| Меморіальні ордери

            № 10, 12, 13  

                       

^>        Накопичувальні відомості   

Рис. 27.5. Схема руху обліку вибуття запасів

Синтетичний облік операцій щодо руху МШП бюджетними установами здшснюегься в меморіальному ордері 10 «Накопичува-льна відомість про вибутгя та переміщення МШП» (т. ф. 439 (б)).

28. Облік надходження та використання медикаментов та інших виробів медийного призначення (склад та оцінка ме-дикаментів та інших виробів медийного призначення, облік надходження медикаментів до аптек бюджетних установ, облік надходження медикаментів до відділень (кабінетів)

та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку).

Таін^^ї™Го^и™енНя

стан^1132 «^=^

шк зазначеної катег’рії запасів регулюється Інструкщєю з обшк-медикамент, перевязувальних засобів і виройв медичного при значення в лікувально-профшактичних установах охорони здо-ров’я, що утримуються за рахунок коптв Державного бюджету СРСР, затвердженою Наказом МОЗ СРСР від 2.06.87 № 747.

Відповідно до зазначеного документа у складі лікувальних за-собів виокремлюють:

. ме,икаменти, до складу яких належать шкувальні засоби, си-

Е^ЇЇЇЬЙЗЇЇ^^ Л1—мше• перев’язувальні матеріали — марля, бинти, вата, компресна клейонкатапатр,альгнштощо;

. допоміжні матеріали— пашр вощений, пергаментный і фільт-рувальннй, паперові коробкн й мішечкн, капсулн й облаткн, ковпач-кн, пробкн ннткн, снгнатурн, етнкеткн, гумові обхватн, смолн тощо;

• тара, яка являє собою склянки й банки місткістю понад 5000 мл, бутлі, бідони, ящики та іннп предмети;

• зворотну тару — пр(дмети, вартість яких не включено до )ши

о6л,ку відносяться:

с^Го^г3^

шкарські засоби, що мають одурманюючу властивість, мора-дон, нові препарати для проведения клшічних досшджень;

• дефіцитні та дорогі лікувальні засоби.

Облік надходження медикаментів до аптек бюджетних установ

Облік лікарських засобів ведеться в аптеках установ, відділен-нях, бухгалтерії і має забезпечити:

• повний облік надходження лікувальних засобів та своєчасне відобр;ження даних щодо їхнього руху в системі бухгалтерского

3 ^контроль за рацюнальним і щльовим використанням коштів, що їх виділено за КЕКВ 1133 «Медикамента і перев’язувальні за-

С° ^контроль за збереженням шкувальних засобів в аптеках і від-

обігу зазначених речовин у закладах охорони здоров’я.

Надходження лікувальних засобів до закладів охорони здоров’я супроводжується прийняттям їх в аптеку установи, яка мае бути розмпцена в спещально обладнаному приміщенні.

Під час надходження лікувальних засобів до аптеки завідувач аптекою або інша вповноважена особа перевіряє відповідність їхніх якісних і кшькісних характеристик даним первинних документа, а також правильність цін за одиницю. Після перевірки за умов повної

В1ДП0В1ДШСТ1 ця особа робить позначку на документах постачаль-ннка. У разі внявлення нестач, надлишкш, псування чн бою пода-льше прийняття зазначених матеріальних цінностей здійснює утво-рена наказом установи комісія.

Схему обліку лікувальних засобів у аптеці бюджетних установ відображено на рис. 28.1.

Книга реєстрації

рахунківф.№6

МЗ коштів)

Рахунки постачальника

Відомість вибірки

витрачених

лжувальнихзасобш

ф.№1-МЗ

I

Книга предметно-

кшькюногооблжу

аптекарських запасш

ф. № 8-МЗ

Звіт аптеки про надходження І витрачання аптекарських засобів у грошовому виразі ф. № 11-МЗ

Накладні (вимоги) ф. № 3-3

Книга обліку про

таксованих

накладних (вимог)

ф. № 7-МЗ

Ак,„ро»„со™і

аптеці, ф. № 9-МЗ

Рис. 28.1. Схема обліку лікувальних засобів у аптеці бюджетних установ

Лікарські засоби відпускаються з аптеки до віддшень через ма-теріально відповідальних осіб віддшень (кабшетів) за накладними (вимогами), затвердженими керівником закл)ду охорони здоров’я.

бути підтверджені печаткою установи й підписом її керівника. У них обов’язково зазначається номер історії хвороби та прізвище, ім’я, по батькові хворих.

наявність інших лікарських засобів групи предметно-кількісного обліку.

Схему обліку лікувальних засобів групи предметно-кількісного обліку відображено на рис. 28.2.

Накладні (вимоги)

т. ф. № 3 -3, накладні

ф.№16-АП

лікарні

Книга обліку наркотичних

лікарських засобів у відділеннях,

кабінетах ф. № 60-АП

Звіт про рух лікарських засобів,

що підлягають предметно-кількісному обліку ф. № 2-МЗ

Рис. 28.2. Схема обліку лікувальних засобів групи предметно-кількісного обліку

Лікарські засоби аптека відпускає до віддшень (кабшетів) у розмірі поточної потреби в них за такими нормативами: . для отруйних шкарських засобів - 5-денний запас; . для наркотичних шкарських препаратів - 3-денний запас; • для інших медикаментів і перев’язувальних засобів — 10-ден-

ний запас.

В^Т^^^^^^^^

Обов’язки бухгалтерії медичного закладу охоплюють: . забезпечення правильно! оргашзащї бухгалтерского обшку лікарських засобів у аптеках і відділеннях;

• здійснення контролю за своєчасним і правильним оформлен-иям документов, а також законною операцш;

• постшнии контроль за правильнютю ведения предметно-кшькюного обшку;

. шструктаж матеріально відповідальних осіб; . участь в швентаризащї шкарських засобів. Розрахунки з постачальниками з приводу закушвш медикамен-тів І пер.в’язувальних засобів здійснюються за схемою планових

Синтетичних та аналітичних облік медикаментів Для 233іку лікувальних засобів призначено активний субра-

рев’язувальні матеріали, що придбані 3 «ановою. Кредитуйся

К^Й6 «ЇЇ^233 ’^^.*1^розрахунки та

^"кор^повдениІГрахунків з обліку медикаментів відображено в табл. 28.1.

Таблиця28.1

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ 3 ОБЛІКУ МЕДИКАМЕНТІВ

№ з/п  Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          Оприбутковано медикаменти (вартість без ПДВ)

• що сплачені в порядку планових пла-

• придбані підзвітною особою

• шо сплачені шляхом попепедньої оплати

• що сплачені після їх отримання    233      361

362 364

2          Сума ПДВ з медикаментов придбаних                

 

            ^рахуноккоштівзагальногофонду^  801, 802          361, 362 364, 675

 

            ^рахуноккоштівспеціальногофонду:^

• якщо ПДВ не включеного до податко-

• якніо ПДВ включеного по попаткового кредиту           811 641          

 

3          Отримання медикаментів як гуманітар-    233      364

4          =£—•=-"="                

 

            "•"7азагальнимфондом""       233      683

 

            ^7аТпеціал7нимфондом"    

            684

Закінчення табл. 28.1

&         Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

5          Списания медикаментш, придбаних за рахунок:

• загального фонду

• спещального фонду            801, 802 81     233

6          ви закупника на баланс установи             

 

            ^заТагальнимфондом^         683      233

 

            ^заспенгальнимфондом"      684     

 

7          ШН:Г£=»™=             

 

            • за загальннм фондом         683      233

 

            ^заспеціальнимфондом^      684     

 

8          Зпдно з отриманими актами від установи — замовника на фактичні видатки за-оаховують СУМИ викооистаних мелика-ментш установок)- закупником, придбаних за операціями з внутоівідом-чоїпередачі

• за загальним фондом

• за спещальним фондом     801, 802 813   683 684

9          ■ІІ       80, 81 431, 432 683, 684       233

10        за розрахунками з внугоівідомчої пере-за розрахунками внутршідомчоі пере  80, 81 431, 432 683, 684            233

 

            Водночас робиться другий запис зТоГят™7с™™^ГН0,ШРаВИ           363 05 711

Синтетичний облік надходження медикаментів, перев’язуваль-кредиторами» (т. ф. 409 (бюджет)), 7 «Накоп» (у.ал410 ( домість )),

трачання матеріалів» (т. ф. 396 (бюджет)).

хгалтерського обліку).

Склад, класифікація, оцінка та завдання обліку продуктів харчування

мат^= „2= за ==ь„сдо і спе^оі^

У МЄ»ах КОШТОРИСИИХ ириЗиачЄИЬ ЗДШСИЮЄГЬСЯ ЧЄрЄ( ГфОВЄДЄНН»

100тисячгривень.

ставниками установи. Механізм доставки нродуктів харч.вання т-

окреме приміщення— комора чи продуктовий склад. Завідувач

по^^

^ас^^^^^^

вивченням зовнішніх ознак, а в разі потреби - залученням саніта-рно-епідеміологічних служб для проведения відповідних лаборато-рних аналізів.

У разі впявлення в результат! попереднього огляду відхплень за якюнпмп характеристиками комірник залучає до подальшої роботи з приймання дієтсестру (дієтшкаря) або чергового шкаря.

У ра31 встановлення факту недоброякхсностх продукт, харчу-вання складається акт, а недоброякісні продукта харчування пере-даются постачальникові разом з висновком лікаря чи санепідемс-танції. Якщо під час надходження продуктів харчування виявлено кількісні розбіжності — нестача чи надлишки — приймання проду-

тай ^=^(^^^=Р.)

дальна особа повинна здійснити приймання тари на підставі доку-ментів на продукта харчування, де окремим рядком зазначається

!™^,

умовам, а також наявність маркування. У разі виявлення відхилень

дії аналогічні описаним раніше. Порожня тара повертається поста-

чальникам.

Облік продуктів харчування забезпечує:

повний обшк надходження однойменних матеР1альних цшнос-тей та своєчасне відобр;ження даних щодо їхнього руху в системі

контроль за раціональним і цільовим використанням коштів, що виді;ні за КЕКВ 1133 «Продукта харчування» кошторису устаАналітичний складський облік продуктів харчування бюджетами установами здійснюсться за типовими формами:

• 3-9 «Книга складского обліку запасів» — для обліку продукта харчування на склада;

• 3-4 «Меню вимога на видачу продуктів харчування» — для

оформления видачі продуктів зі складу при автоматизованому об-ліку;

• 14-МЗ «Вимога на видачу продуктів харчування» - для оформления систематичного відпуску продуктів харчування зі складу протягом мюяця;

. 22-МЗ «Звгт про наявнють хворих» - шформащя про наявнють хворих за дастичними столами лікувального харчування;

. 44-МЗ «Меню- розкладка»- для оформления систематичного відпуску продуктів харчування зі складу протягом мюяця;

. 45-МЗ «Вимога на видачу продуктш харчування зі складу» -для оформления відпуску продуктів харчування зі складу згідно

ЄТк?адсь™облік продуктів харчування і тари ведеться у книзі складського обшку (ф. 3-9), оформленш у встановленому порядку. Книгу ведуть за найменуваннями, номенклатурними номерами, ґа-тунками в кшькюному вираженш.ГБдставою для внесения записів

Відпуск продуктів харчування зі складу (комори) до харчоб-

та згруповані первинні прибутково-видаткові документи комір-ник здає із реестром здавання — прийняття документів до бух-галтерії.

та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку

Аналітичний облік надходження продуктів харчування у бухга-лтера бюджетними установами здійснюється за типовими фор-

• 3-11 «Оборотна відомість» — для звірки даних складського та бухгалтерського обліку;

• 3-12 «Накопичувальна відомість з надходження продуктів ха-рчування» — для обліку надходження продуктів харчування;

матеріально відповідальшши особами щ шдставі первишшх доку-

продуктів харчування ф. 398 — меморіальний ордер 11.

Облік витрачання продуктів харчування ведеться також у на-копичувальнш відомості (ф. 3-13) за матеріально відповідальними особами (обслуговуючнмн установамн) на шдставі меню-внмог та внмог на вндачу продуктів харчування. На їх шдставі формується Зведення накопичувальних відомостей з витрачання продуктів харчування (ф. 411 — меморіальний ордер 12).

На шдставі накопнчувальннх відомостей у бухгалтерії склада-ється також реестр аналітнчного обшку — ґатункова оборотна и-домість (ф. 3-11), яка ведеться за найменуваннями, ґатунком, кіль-кістю, вартістю тощо.

Загальну схема обліку продуктів харчування відображено на рис. 29.1.

Документуванняз

скГськ^бліку ф. № 3-9, 3-9а

Документуванняз ви-

Накопичувальна чування ф. № 3-12

°бд°оРм°™

Накопичувальна ф. № 3-13

Меморіальний ордер № 11

Книга «Журнал-Головна»

Меморіальний ордер № 12

Запис

>- Звірка

Рис. 29.1. Схема обліку продуктів харчування Дл232 « іку продуктів харчув».ня призначено акгивний субра-

ЧТ^ЙГ,^ПЙи»у продукт. харчування в,до-бражено в табл. 29.1.

Таблиця29.1

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ 3 ОБЛІКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

з/п       Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          Оприбутковано продукти харчування (вар-         232      361

362 364

2          Сума ПДВ з придбаних продукпв харчування                

 

            за рахунок коштш загального фонду           801, 802          361, 362 364, 675

 

            1\Р:ГвдВ°Гв=ГГо*Зково-• якщо ПДВ включеного до податкового       811 641          

 

Закінчення табл. 29.1

3 4       Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

 

            ^а;™пГоГ1в іарчумши як ^-            232      364

 

            Отримані установою — замовником від установи — закупника за операщями з вну-тршідомчоїпередачі                       

7 8

10        • за загальним фондом         232      683

 

            "^7аспеціал"ьнимфондом"" 

            684

 

            Списания продуктш харчування, придбаних       801, 802 81     232

 

            Передані закуплені за операціями внутрші-домчої передачі з балансу установи — за-купника на баланс установи — замовника                   

 

            "•"зазагальнимфо"ндом        683      232

 

            "^за"спещал"ьним"фондом"  684     

 

            ;ІЕЕІЕЕ,г™*=                       

 

            "•Іазагальним фондом-------------------------------           683      232

 

            "•"заспёцТал"ьнйм фондом  684     

 

            Зпдно з отриманими актами від установи — •заспещальниГфондом   801, 802 813   683 684

 

            ЩШЖ 80, 81 431, 432 683, 684       232

 

            СписанняРнедостач І втрат запасш при;ба-         80, 81 431, 432 683, 684       232

 

                        363 05 711

Синтетичний облік надходження продуктів харчування 1 — -

джетними установами здшснюється в меморіальному ордері 12 — Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування (т. ф. 411 (бюджет)).

подарств, облік витрат на виготовлення експеримента-льних пристроїв, облік витрат на заготівлю і перероб-лення матеріалів)

діяльністю, що повинна забезпечити повне та ефективне виконання кошторису бюджетної установи.

Витрати виробничих майстерень та шдсобних сшьських гос-

До непрямих витрат на виробництво продукції, виробів та ви-конання робіт належать:

. заробітна плата апарату управління Й обслуговуючого персоналу;

• нарахування на ;аробітну плату апарату управління й обслу-Т™ЇІГе^Г„Й^=Гр„з„„д1ЛяЮТься „а-

ПРИКШЦ, М.СЦ, ПРОПОРЦШНО Зароб.ТНШ ПШШ ОС„ОВ„„Х ВИКОШШЦ.В,

ГсрьГ Г„^Г„™Д™РГ).МИХ витрат (у п,дсобшк

Об’єктами обліку витрат виступає парты однорщних ви.обів

підставі даних обліку витрат складають звітну калькуляцію.

Загальна сума витрат на виробництво за мінусом витрат на не-закінчене виробництво на кінець звітного періоду, розподіляється за видами готової продукції, після чого визначається собівартість одинищ кожного виду випущеної продукщї.

робЬ^»,^ табл. 30.1.

Таблиця30.1

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 82 «ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ»

№ з/п  Субрахунок    Характеристика субрахунку

 

            номер  назва 

 

1          821      Витрати виробничих (навчальних) майсте-рень них) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання по-слуг

2          822      Витрати підсобних (навчальних) сільсь-ких господарств           ^=Т-авчалЗ™СЛ1днГ^ подарств

3          823      договорами    Обліковуються витрати на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами з шдприемствами і установами

4          824      Витрати на виготов-лення експеримента-льнихпристроїв        Обліковуються витрати на виготов-лення різних експериментальних при-строїв (установок, зразків машин і нриладш, стенд.в для винробування)

конгав державного бюджету

Закінчення табл. 30.1

№ з/п  Субрахунок    Характеристика субрахунку

 

            номер  назва 

 

5          825      Витратиназаготшлкм переробку матеріалів          Облжовуються операци із заготшл, і переробки матеріалш господарським способом (пошиття білизни, заготівля палива, переробка овочів тощо)

6          826      Видатки до розподілу           Обліковуються витрати, які в момент їх виникнення не можуть бути відне-сені безпосередньо на певний вид ро-ит (об’єкт) або на собівартість певно-го виду виробів чи продукції, якщо виробляється декілька їх видів

Для обліку витрат виробничих майстерень призначено суб-рахунки:

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат виробничих (навчаль-них) майстерень відображено в табл. 30.2.

Таблиця 30.2