Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ : Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

№ з/п  Форма документа     Назва документа

1          КО-1   Прибутковий касовий ордер

2          КО-2   Видатковий касовий ордер

3          КО-3 або КО-3 а      Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів

4          КО-4   Касова книга

5          КО-5   Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей

6                      Відомість на виплату грошей

Касовий ордер - первинний документ (прибутковий або вида-тковий касовий ордер), що застосовується для оформления надхо-джень (видачі) готівки з каси.

Журнал реєстращї прибуткових І видаткових касових докумен-та — документ, що застосовуеться для реєстращї прибуткових та видаткових касових ордерів та інших касових документів.

Касова книга — документ установлено! форми, що застосову-еться для здійснення первинного обліку готівки в касі.

Щоденно в кшщ робочого дня касир шдсумовує операщї за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного ДНЯ 1 передає до бухгалтере Звіт касира з касовими ордерами під підпис у касовій книзі.

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей — книга, що застосовуеться для обліку готівки та сплачених документа.

вид^оГи ^:^^2^=^^™ ?_-

датковими відомостями на виплату грошей.

На титульнш сторшщ видаткової відомості робиться дозвшьни-напис про видачу готівки за підписами керівника і головного бух галтера або осіб, уповноважених керівником, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гривень — словами, копійок— цифрами).

У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на загальну суму готівки, виданої для виплат, пов’язаних з оплатою пращ, складається один видатковий касовий ордер, дата і номер якого проставляются на кожній видатковій відомості.

Використання бюджетними установами РРО

Кошти, які надходять у вигляді виручки від платних послуг збирають в опер.ційній касі, яка обладнана реєстратором розраху-

ти

ПОКУПЕЦЬ

}

готівка

ч

касовий чек або кеитанція

ПРОДАВЕЦЬ

Звіт по реєстратору

розрахункових

операщй

Місце проведения розрахунків (РРО) |

И

Каса установи

фіскЛний звітний чек ^ (2— звіт, X — звіт)

Касова книга

Рис. 9.4. Схема документообігу під час розрахунку через РРО

Фіскальні функції- це здатність реєстраторів розрахункових операщй забезпечити ’дноразове занесения, довготермшове збері-гання у фіскальнш памяті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у безготівковій формі.

руху готівкових коштів, товарів (послуг).

Розрахункова книжка (РК) - належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державноі пода-ткової служби України, що містить номерні розрахункові квитанщї,

Г^Гл^с—^» . 0607.1995 №265/95-ВР

Синтетичний та аналітичний облік касових операцій в націо-

нальній валюті

Облік грошових коштів у бюджетних установах ведуть відпові-дно до Інструкшї з обшку коштів, розрахунків та шших активів бюджетних установах, затвердженої наказом Державного казна-чейства України від 26.12.2003 року № 242.

Для обшку касових операщй Планом рахунків 0 «хгалт»,ског-

т^Т^^^^

Таблиця 9.2

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 30 «КАСА»

№ з/п  Субрахунок    Характеристика субрахунку

 

            номер назва  

 

1          301      Каса в національній валюті Ведеться облік наявності та руху готівки в національній валюті в касі установи

2          302      Каса в іноземній ва-

ЛЮТІ  Облжовують наявність та рух гсшвки в іноземній валюті в касі установи

Репстром синтетичного обшку касових операщй є Накопичува-льна відомість за касовими операціями ф. 380 (бюджет) — меморі-альний ордер 1.

Аналітичний облік касових операцій ведеться у Картці аналіти-чного обліку готівкових операщй, яка призначена для відображен-

шдставі кожного звіту касира.

Кореспонденцію господарських операщй з обліку готівкових коштів відображено в табл. 9.3.

ТаблицяЯ.З

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 3 ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ

№ з/п  Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет Кредит

Облік надходження гошівки до бюджетноїустанови

1          тковими касовими ордерами          301      321, 323, 324, 326

2          Одержано спонсорських, благодійних внесків та іншої гумаштарної допомоги          301      712

3          Погашения дебіторської заборгованості     301      364

4          Внесения плату за проживания в гуртожитках    301      364

5          Отримані кошти від підзвітних осіб (залишок       301      362

6          Отримані кошти від винних осіб за завдані          301      363

7          Повернено зайво отриману заробітну плату         301      661

8          Надходження коштів за харчування працівни-ків за місцем робота, утримання дітей в дитя-чих дошкільних закладах 301      364, 674

9          Надходження в касу плати за телефоны пере-говори, які йдуть на відшкодування касових  301      801, 802, 811 — 813

Облік видачі готівки бюджетноїустанови

1          Зарахування сум на спеціальні реєстраційні рахунки коппів, яи надшшли в касу установи   323, 324            301

2          Зарахування плати за телефоны переговори та інших коштів, які відповідно до чинного законодавства Укра'ши спрямовують на від-шкодування касових видатків      321, 323          301

3          Видано готівку під звіт         362      301

4          Зарахування на рахунок винних осіб недостач     363      301

5          Виплачено заробітну плату 661      301

6          Виплачено стипендію          662      301

7          Видано депоновану заробітну плату          671      301

Схему облікового процесу касових операцій відображено на рис. 9.5.

Прибутко вікасов!

 

>[ Журнал реєстрації прибуткових <*_ _ Л та видаткових касових ордертв *

ордери                       ^~

           

            Касова книга ----------------------------------Ж----------------------------------

                       

 

                       

 

Книга ана-     ----->- Звіт касира --------------------¥----------------

           

            Меморіальний ордер № 1

обліку ка-сових опе- ----->-

 

рацій  

            Книга «Журнал - Головна»

Умовні позначення: - *-*-*> Реєстрація ордерів

----------------------->- Перенесения записів

Рис. 9.5. Схема облікового процесу касових операцій

Відображення в обліку операцій в іноземній валюті

Розпорядники бюджетных коштів за деякими напрямами витрат, встановлених законодавством, свої господарські операції можуть проводнтн в шоземнш валюті.

. 9х.6му основних операцій з іноземною валютою наведено на

Іназемна валюта — валюта інша, ніж валюта звітності.

Валюта звітності — грошова одиниця України.

Операції в іноземній валюті — операщї, за якнмн відобража-ються надходження та розрахункн в шоземнш валют!.

Валютний курс— сшввідношення грошової однннщ Українн до грошової .диниці іншої країни, встановлене Національним бан-

°МСередньИозважений валютний курс - результат ділення сумн України в регулюванні валютних операцій, права й обов’язки

суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного конт-ролю, відповідальність за порушення валютного законодавства ви-значають Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і ва-лютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 та Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР