Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Б Баланс станом на 31.12.200X (Форма №1) : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додаток Б Баланс станом на 31.12.200X (Форма №1)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

Актив Код рядка       На початок           На кінець звітного періоду звітного періоду

I. Необоротні активи                                  

Нематеріальні активи:         

залишкова вартість   010      2,6       2,6

первісна вартість      011      3,0       3,0

накопичена амортизащя      012      (0,4)    (0,4)

Незавершене будівницгво   020                 

Основні засоби:                               

залишкова вартість   030      52,0     53,4

первісна вартість      031      60,0     65,3

знос    032      (8,0)    (11,9)

Довгострокові біологічні активи:                           

справедлива (залишкова вартість)  035                 

первісна вартість      036                 

накопичена амортизація      037                 

Довгострокові фінансові інвестищї:                                  

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підщшємств         040                 

інші фінансові інвестиції       045                 

Довгострокова дебіторська заборгованість           050                 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості   055                 

первісна вартість інвестиційної нерухомості        056                 

знос інвестиційної нерухомості      057                 

Відстрочені податкові активи         060                  15,5

Гудвіл 065                 

Інші необоротні активи        070                 

Усього за розділом 1 080      54,6     71,5

11. Ойоротні активи                       

Запаси:          

виробничі запаси      100      13,0     29,8

поточні біологічні активи    110                 

незавершене виробництво  120      7,0       1,0

готова продукція       130      20,0     2,0

товари            140                 

Векселі одержані       150                 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

чиста реалізащина вартість  160      8,0       117,8

первісна вартість      161      10,0     120,0

резерв сумнівних боргів       162      (2,0)    (2,2)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:      

з бюджетом   170                 

за виданими авансами         180      -          2,4

з нарахованих доходів          190                 

із внутрішніх розрахунків     200                 

Інша поточна дебіторська заборгованість  210                 

Поточні фінансові інвестиції           220                 

Грошові кошги та їх еквіваленти:   

в нацюнальнш валюті          230      10,0     56,1

в т.ч. каса       231      6,0       0,4

в іноземнш валюті    240                 

Інші оборотні активи            250      0          8,0

Усього за розділом 11          260      58,0     217,1

III. Витрати майбутніх періодів       270      1,2       1,1

IV. Необоротні активи та групи вибуття   275                 

Баланс            280      113,8   289,7

Продовження додатку Б

Пасив Код рядка       На початок звітного пєріоду            На кінєць звітного пєріоду

I. Власний капітал                           

Стаіутний капітал     300      100,0   120,0

Пайовий капітал       310                 

Додатковий вкладєний капітал      320                 

Інший додатковий капітал   330      13,8     13,8

Рєзєрвний капітал    340                 

Нєрозподілєний прибуток (нєпокригий збиток)  350      9,0       15,1

Нєоплачєний капітал           360      ( 25,0 )            ( 37,0 )

Вилучєний капітал   370      (          )           (         )

Усього за розділом I 380      97,8     111,9

II. Забезпечення насттпних витоат і платежів                            

Забєзпєчєння виплат пєрсоналу    400                 

Інші забєзпєчєння     410      1,0       1,1

Сума страхових рєзєрвів      415                 

Сума часток пєрєстраховиків у страхових рєзєрвах         416                 

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417                 

Залишок сформованого рєзєрву на виплату джєк-поту, нє забєзпєчєного сплатою участі у лотєрєї            418                       

Цільовє фінансування          420                 

Усього за розділом II            430      1,0       1,1

III. Довгостоокові зобов’язання                            

Довгострокові крєдиги банків         440                 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання           450                 

Відстрочєні податкові зобов’язання           460                 

Інші довгострокові зобов’язання    470                 

Усього за розділом III           480                 

IV. Поточні зобов’язання                           

Короткострокові крєдиги банків     500                 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями   510                 

Вєксєлі видані           520      2,0       2,0

Крєдиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      8,0       95,6

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів 540      0          48,0

з бюджєтом   550      0          18,3

з позабюджєтних платєжів  560                 

зі страхування           570      0          1,9

з оплати праці           580      5,0       3,9

з учасниками 590                 

із внутрішніх розрахунків     600                 

Зобов'язання, пов'язані з нєоборотними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу         605                       

Інші поточні зобов’язання   610      -          7,0

УсьогозарозділомIV  620      15,0     176,7

V. Доходи майбугніх пеоіодів         630      -          -

Баланс            640      113,8   289,7