Розв'язки до вправ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

№1.1

Журнал реестрації господарських операцій за травень

Зміст господарських операцій         Сума, грн.      Рахунки

 

           

            Дт       Кт

1. Отримані товари від постачальника      5000    28        63

2. Сплаченозатовари           5000    63        311

3. Відвантажені товари покупцю    12 000 36        70

4. Списана собівартість реалізованих товарів       5000    90        28

5. Погашена позика банку    3000    60        31

6. Заключні проводки :

а)         закрити рахунок 70

б)         закрити рахунок 90

в закрити рахунок 79            12 000 5000 7000      70 79 79          79 90 44

Всього            54 000

Оборотно-садьдова відомість

Рахунки          Сальдона 01.05         Оборотизатравень    Сальдона 01.06

 

            Дт       Кт       Дт       Кт       Дт       Кт

28        -                      5000    5000    -         

63                    -          5000    5000                -

31        10000              -          8000    2000   

70                               12 000 12 000            

36        -                      12 000 -          12 000

90                               5000    5000               

79                               12 000 12 000            

44        -          -          -          7000                7000

60                    3000    3000    -                      -

40                    7000    -                                  7000

Всього            10 000 10 000 54 000 54 000 14 000 14 000

Баланс на 31.05.XX p., тис.грн.

            на        на                    на        на

            01.05   31.05               01.05   31.05

I. Необоротні активи            -          -          I. Власний капітал               

II. Оборотні активи                          Статутний капітал               

Дебіторськазабор-                            Нерозподілений прибуток   7,0       7,0

гованість за товари               12,0     УсьогозарозділомІ    7,0       7,0

Грошові кошти          10,0     2,0       IV. Поточні зобов’язання               

УсьогозарозділомП   10,0     14,0     Короткострокові кредити банків    3,0       -

                                   УсьогозарозділомIV  3,0       -

Баланс            | 10,0 |  14,0 | Баланс |   10,0  | 14,0

Звіт про фінансові результати за травень  р.

I. Фінансові результати Чистийдохід- 12,0 Собівартість реалізованих товарів - 5,0 Валовий прибуток - 7,0 Прибуток-7,0 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - 7,0

№1.2

№ п/п  Зміст господарської операції           Сума, грн.      Рахунки

 

           

           

            Дт        Кт

1          Нарахована заробітна плата:

а)         робітникам основного виробництва

б)         адміністрації

Списативитратизрах81        6000 2000 6000 2000            81 81

23 92   66 66 81 81

2          Нараховано соцстрах Списати витрати з pax 82: 3360 : (6000 + 2000) = 42% 42% від 6000 = 2520 42% від 2000 = 840           3360

2520 840         82

23 92   65

82 82

3          Отримана готівка в банку    9000    30        31

4          Утримано податки з зарплати        1000    66        64

5          Видана зарплата       9100    66        30

6          Отримана сировина від постачальника    8000    20        63

7          Отримана позика в банку    20 000 31        60

8          Відпущена сировина у виробництво Списати витрати з pax 80            19 000 19 000 80

23        20 80

9          Нарахована      амортизація      на      виробниче обладнання    2000 2000       83

23        13 83

10        Випущена з виробництва готова продукція          30 420 26        23

11        Відвантажена продукція покупцям 40 000 36        70

12        Списано собівартість реалізованої продукції        29 420 90        26

13        Заключні проводки Закрити рахунки:

-          92

-          90

-          70

-          79

Усього            2840 29420 40 000

7740 291660   79 79 70 79     92 90 79 44

Оборотно-сальдова відомість за січень, (грн.

Рахунок          Сальдона 01.01.        Оборотизасічень       Сальдона 31.01.

 

            Дт       Кт       Дт       Кт       Дт       Кт

81                               8000    8000               

66                    5000    10 100 8000                2900

23        1900                29 520 30 420 1000   

79                               40 000 40 000            

82                               3360    3360               

65                                           3360                3360

30        22 200             9000    9100    22 100

31        12 000             20 000 9000    23 000

64                    3000                1000                4000

20        16 000             8000    19 000 5000   

80                               19 000 19 000            

63                    16 000             8000                24 000

60                    7000                20 000             27 000

83                               2000    2000               

13                    3000                2000                5000

26        2000                30 420 29 420 3000   

70                               40 000 40 000            

36        5000                40 000             45 000

44                    24 000             7740                31 740

40                    24 000                                    24 000

12        3900                                       3900   

35        9000                                       9000   

10        10 000                                    10 000

90                               29 420 29 420            

92                               2840    2840               

Усього            82 000 82 000 291 660           291 660           122 000           122 000

Баланс підприемства……..на 31.01.0Х р.,(тис. грн.

            на        на                    на       

            01.01   31.01               01.01  

1. Необоротні активи:                                  1. Власний капітал:              

- нематеріальні активи         3,9       3,9       - статутний капітал   24,0     24,0

- основні засоби                               - прибуток     24,0     31,7

залишкова вартість   7,0       5,0       УсьогозарозділомІ    48,0     55,7

первісна вартість      10,0     10,0     IV. Поточні зобов’язання:               

знос    (3,0)    (5,0)    - короткострокові кредити             

УсьогозарозділомІ    10,9     8,9       банків 7,0       27,0

П. Оборотні активи                          - кредиторська заборго-                  

- виробничі запаси   16,0     5,0       ваністьзатовари        16,0     24,0

- незавершене вир-во          1,9       1,0       -поточнізобов’язанняза                  

-готовапродукція      2,0       3,0       розрахунками:                      

-дебіторськазаборго-                                    з бюджетом   3,0       4,0

ваністьзатовари        5,0       45,0     зі страхування           -          3,4

- поточні фінансові                           з оплати праці           5,0       2,9

інвестиції       9,0       9,0       УсьогозарозділомІV  31,0     61,3

- грошові кошти        34,2     45,1                           

УсьогозарозділомП   68,1     108,1                         

БАЛАНС        |   79    |    117    |        БАЛАНС        |    79[     117

Звіт про фінансові результати

засічень          р.

I. Фінансові результати Чистий дохід - 40,0

Собівартість реалізованих товарів - 29,4 Валовийприбуток- 10,6 Адміністративні витрати - 2,8 Прибуток від операційної діяльності - 7,8 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - 7,8

II. Елементи операційних витрат Матеріальні затрати - 19,0 Витрати на оплату праці - 8,0 Відрахування на соціальні заходи - 3,4 Амортизація - 2,0 Разом - 32,4

№1.3

Журнал реестрації господарських операцій за травень

Зміст господарської операції           Сума,  Рахунки

 

           

                       

            грн.     Дт       Кт

1. Отримана сировина від постачальника            6000    20        63

2. Нарахована заробітна плата:                              

а) робітникам основного виробництва     5000    81        66

            5000    23        81

б) адміністрації          1000    81        66

            1000    92        81

3. Нараховано соцстраху                            

2520 : (5000 + 1000) = 0,42                         

а) на зарплату робітників основного виробництва          2520    82        65

0,42x5000 = 2100                             

б) на зарплату адміністрації 2100    23        82

0,42 х 1000 = 420      420      92        82

4. Утримано податки з зарплати    750      66        64

5. Отримана позика в банку            20 000 31        60

6. Отримана готівка в банку на зарплату   9000    30        31

7.Нарахована амортизація на виробниче обладнання     2000    83        13

2000    23        83

8. Відпущена сировина у виробництво     19 000 80        20

            19 000 23        80

9. Шдписано замовником акт виконаних робіт    40 000 36        70

Списана собівартість виконаних робіт      26 000 90        23

10. Виданазарплата  9100    66        30

П.Заключніпроводки                                  

Закрити рахунки:                             

-    92  1420    79        92

-    90  26 000 79        90

-    70  40 000 70        79

-    79  12 580 79        44

Усього            |    286 820   |

Рознесення сум по рахунках бухгалтерського обліку і складання оборотно-сальдової відомості і балансу, на наш погляд, не викликає труднощів.

Звіт про фінансові результати

затравень       р.

I. Фінансові результати Чистий дохід - 40,0

Собівартість реалізованих послуг - 26,0 Валовийприбуток- 14,0 Адміністративні витрати - 1,4 Прибуток від операційної діяльності - 12,6 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - 12,6

II. Елементи операційних витрат Матеріальні затрати - 19,0 Витрати на оплату праці - 6,0 Відрахування на соціальні заходи - 3,4 Амортизація - 2,0 Разом - 30,4

№1.4

Журнал реестрації господарських операцій за вересень

Зміст господарської операції           Сума,  Рахунки

 

           

                       

            грн.     Дт       Кт

1. Нарахована заробітна плата:                              

а) товарознавцям і продавцям        5000    81        66

            5000    93        81

б) адміністрації          2000    81        66

            2000    92        81

2. Нараховано соцстраху                            

2940 : (5000 + 2000) = 0,42  2940    82        65

а) на зарплату товарознавців і продавців                         

0,42x5000 = 2100      2100    93        82

б) на зарплату адміністрації 0,42 х 2000 = 840      840      92        82

3. Отримана готівка в банку на зарплату   9000    30        31

4. Утримано податки з зарплати    900      66        64

5.Виданазарплата     9100    66        30

6. Отриманий товар від постачальника    8000    28        63

7. Отримана позика в банку            20 000 31        60

8. Нарахована амортизація на торговельне обладнання 2000    83        13

9. Відвантажений покупцям товар 2000    93        83

Списана собівартість реалізованого товару          40 000 36        70

10. Заключні проводки        21 000 90        28

Закрити рахунки:                             

-    92                         

-    93  2840    79        92

-    90  9100    79        93

-    70  21 000 79        90

-    79  40 000 70        79

            7060    79        44

Усього            203 880

Звіт про фінансові результати

за вересень    р.

I. Фінансові результати Чистийдохід -    40,0 Собівартість реалізованих товарів - 21,0 Валовий прибуток -   19,0 Адміністративні витрати - 2,8 Витрати на збут -    9,1 Прибуток від операційної діяльності   - 7,1 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування -   7,1

II. Елементи операційних витрат Витрати на оплату праці -   7,0 Відрахування на соціальні заходи - 2,9 Амортизація   -   2,0 Разом - 11,9

№2.1

Журнал реестрації господарських операцій         

Зміст господарських операцій         Сума, грн.      Рахунки

 

           

            Дт       Кт

1. Отримані меблі від постачальника         4 000   152      631

2. Одночасно на суму ПДВ 800      641      631

3. Витрати з доставки меблів          350      152      631

4. Одночасно на суму ПДВ 70        641      631

5. Витрати на складання і встановлення меблів   250      152      661,

651

6. Зараховано меблі до складу основних засобів  4 600   106      152

№2.2

Загальна сума витрат на позики, яку повинна заплатити компанія за користування кредитами у 2008 р становить:

2 000 000 х 0,12 + 1 400 000 х 0,10 + 1 000 000 х 0,11 = 490 000 грн.

Короткостроковий кредит від 31 грудня 2007 р. під 12% річних є цільовим, тому середньозважену норму капіталізації потрібно визначити за короткостроковим кредитом під 10% річних і довгостроковим кредитом під 11%річних:

250 000

=           =

2 400000

0,10

(1400 000x0,10 )+ (1 000 000x0,11 ) 1 400 000 + 1000000

Сума   фінансових   витрат,   яка   підлягає   включенню   до   собівартості кваліфікаційного активу у 2008 p., дорівнює:

Відсотки по цільовому кредиту:      2 000 000 х 0,12 = 240 000 грн.

% по загальній заборгованості: (3 600 000 - 2 000 000) х 0,10 = 160 000 грн.

400 000 грн.

 

Решта  фінансових  витрат у сумі  90 000 грн.   (490 000 - 400 000)     слід відобразити у скдаді витрат звітного періоду:

№ з/п

 

2

Зміст господарської операції

Капіталізовано витрати на позики

Витрати на позики включено до складу фінансових витрат

Сума, грн.

400 000

90 000

Рахунки

Дт       Кт

151

684

95

684

№2.3 Журнал реестрації господарських операцій

Зміст господарських операцій         Сума, грн.      Рахунки

 

           

            Дт       Кт

1.  Витрачено матеріали      5 000   152      201

2.  Витрачено запасні частини        2 500   152      207

3.  Нараховано заробітну плату за виконані роботи з модернізації        1500    152      661

4.  Нараховано    внески    до    фондів    соціального страхування        600      152      651

5.  Списано     фактичні    витрати    з     модернізації обладнання   на  збільшення   первісної   вартості основних засобів      9 600   104      152

№2.4

Журнад реестрації господарських операцій

1.

Зміст господарських операцій Проведено дооцінку первісної вартості

 

 

Сума, грн.      Рахунки

 

            Дт       Кт

2 000   10        423

Після переоцінки переоцінена первісна вартість верстату буде складати -17 000 грн., сума накопиченого зносу - 15 000 грн., залишкова вартість буде відповідати справедливій вартості.

№2.5 Журнал реестрації господарських операцій

Сума, грн.

Рахунки

Кт

I

Зміст господарських операцій

Лютий 2009 р.

2 000

286

12

1.  Переведено   нематеріальний   актив   до   складу

необоротних,  які  утримують  для  продажу,  за

залишковою вартістю

 

2.  Списано суму амортизації          3 000   13        12

Березень 2009 р.

3.  Відображено дохід від реалізації обладнання   3 000   377      712

4.  Одночасно на суму ГЩВ            500      712      641

5.  Списано      балансову      вартість      програмного забезпечення    2 000   943      286

6.  Відображено фінансовий результат      2 500   712      791

 

            2 000   791      943

3.1

1.         Перераховано банку суму для придбання валюти

Дт 333 'Трошові кошти в дорозі в національній валюті" - 53000 Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 53000

2.         Нараховано збір до пенсійного фонду

Дт 92 "Адміністративні витрати" - 676

Кт 651 "За пенсійним забезпеченням" - 676

3.         Відображено витрати за комісію банку

Дт 92 "Адміністративні витрати" - 324

Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 324

4.         Відображено розрахунок з пенсійним фондом

Дт 651 "За пенсійним забезпеченням" - 676

Кт 333 'Трошові кошти в дорозі в національній валюті" - 676

5.         Відображено розрахунок з банком за комісію

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 324

Кт 333 'Трошові кошти в дорозі в національній валюті" - 324

6.         Оприбутковано валюту 10000 дол. за курсом 5,2 грн./дол.

Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 52000

Кт 333 'Трошові кошти в дорозі в національній валюті" - 52000

7.         31 березня курсову різницю відображено у складі витрат

Дт 945 "Втрати від операційної курсової різниці" - 1000

Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 1000

Останній бухгалтерський запис призведе до зменшення суми активу та пасиву балансу на 1000 грн.

№3.2 1. 30 червня курсову різницю відображено у складі доходів Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"       - 2000

Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 2000 Внаслідок зміни курсу НБУ збільшаться підсумок активу балансу (за рахунок збільшення статті «Грошові кошти та 'їх еквіваленти в іноземній валюті») та підсумок пасиву балансу (за рахунок збільшення на суму доходу від операційної курсової різниці фінансового результату, який у свою чергу збільшує розмір нерозподіленого прибутку).

№3.3

1.         Нараховуємо втрату від операційної курсової різниці по рахунку 312

"Поточні рахунки в іноземній валюті" 1000х(6,10-5,96)=140 (грн.):

Дт 945 "Втрата від операційної курсової різниці" - 140 Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 140 Залишок на кінець місяця 6100-140=5960 (грн.).

2.         За рахунком 6321 "Розрахунки з іноземними постачальниками”

курсових різниць не виникає, оскільки це немонетарна стаття. Залишок на

кінець місяця не змінюється - 48240 грн.

3.         Нараховуємо дохід від операційної курсової різниці по рахунку 6322

"Розрахунки з іноземними постачальниками" 9200х(6,10-5,96)=1288 (грн.):

Дт 6322 "Розрахунки з іноземними постачальниками” - 1288 Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 1288 Залишок на кінець місяця 56120-1288=54832 (грн.).

4.         Нараховуємо дохід від операційної курсової різниці по рахунку 602

"Розрахунки за короткостроковим кредитом в іноземній валюті":

10000х(6,10-5,96)=1400 (грн.): Дт 602 "Розрахунки за короткост. кредитом в іноземній валюті" - 1400 Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 1400 Залишок на кінець місяця 61000-1400=59600 (грн.).

5.         Нараховуємо дохід від неопераційної курсової різниці по рахунку 684

"Розрахунки за нарахованими відсотками" 900х(6,10-5,96)=126 (грн.):

Дт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками” - 126

Кт 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" - 126 Залишок на кінець місяця 5490-126=5364 (грн.).

6.         За рахунком 681 "Розрахунки за авансами одержаними” курсові різниці

не нараховуються, оскільки це немонетарна стаття. Залишок на кінець місяця

не змінюється - 66770 грн.

№3.4

Операції будуть відображені наступним чином:

1.         20 лютого дохід від реалізації продукції: 17000x5,05=85850 (грн.):

Дт 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" - 85850

Кт 701 "Дохід від реалізації готової продукці'ї" - 85850

2.         28 лютого відобразили дохід від операційної курсової різниці за

рахунком 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" 17000х(5,10-5,05)=

850 (грн.):

Дт 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" - 850

Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 850

3.         5 березня:

а)         одержали оплату від покупця 17000x5,20=88400 (грн.):

Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 88400

Кт 362 "Розрахунки з іноземними покупцями” - 88400

б)         відобразили дохід від операційної курсової різниці на дату одержання

грошових коштів 17000х(5,20-5,10)=1700 (грн.):

Дт 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" - 1700

Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 1700

№3.5 Кореспонденції рахунків будуть наступні:

1.         26 серпня видано з каси аванс 500x5,25=2625 (грн.):

Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 2625

Кт 302 "Каса в іноземній валюті" - 2625

2.         30 серпня відобразили витрати звітного періоду згідно з представленим

авансовим звітом 450x5,25=2362,50 (грн.):

Дт 93 "Витрати на збут" - 2362,50

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами” - 2362,50

Звертаємо увагу, що оцінка витрат здійснена за курсом, який діяв на день виплати авансу, а не на день визнання цих витрат, адже операції за авансами оцінюються за курсом саме на день їх сплати.

3.         31 серпня відобразили втрату від операційної курсової різниці за

залишком заборгованості по рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

50×(5,25-5,19)=3 (грн.):

Дт 945 “Втрата від операційної курсової різниці” - 3 Кт 372 “Розрахунки з підзвітними особами” - 3

4.         1 вересня:

а)         повернуто гроші в касу 50×5,08=254 (грн.):

Дт 302 “Каса в іноземній валюті” - 254

Кт 372 “Розрахунки з підзвітними особами” - 254

б)         відображено втрату від операційної курсової різниці за залишком

заборгованості по рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” на дату

сплати цієїзаборгованості 50×(5,19-5,08)=5,50 (грн.):

Дт 945 “Втрата від операційної курсової різниці” - 5,50 Кт 372 “Розрахунки з підзвітними особами” - 5,50

№3.6

1.         17 липня:

а)         оприбуткували автомобіль   30000×5,30=159000 (грн.):

Дт 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” - 159000

Кт 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” - 159000

б)         відобразили суму ПДВ, яку необхідно сплатити в бюджет

30000×5,30×20%=31800 (грн.):

Дт 643 “Податкові зобов’язання” - 31800

Кт 641 “Розрахунки за податками” - 31800

в)         сплатили ПДВ до бюджету:

Дт 641 “Розрахунки за податками” - 31800

Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” - 31800

г)         відобразили право на відшкодування ПДВ з бюджету:

Дт 641 “Розрахунки за податками” - 31800

Кт 643 “Податкові зобов’язання” - 31800

2.         31 липня відобразили втрату від неопе×аційної курсової різниці за pax.

685 “Розрахунки з іншими кредиторами” 30000(5,38-5,30)=2400 (грн.):

Дт 974 “Втрата від неопераційної курсової різниці” - 2400 Кт 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” - 2400

3.         12 серпня:

а)         відобразили оплату постачальнику 30000×5,20=156000 (грн.):

Дт 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” - 156000

Кт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” - 156000

б)         відобразили дохід від неопераційної курсової різниці на дату сплати

30000×(5,38-5,20)=5400 (грн.):

Дт 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” - 5400

Кт 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці” - 5400

№3.7

1.         2 жовтня відобразили надходження грошових коштів на поточний

рахунок 50000×5,13=256500 (грн.):

Дт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” - 256500

Кт 602 “Розрахунки за короткост. кредитом в іноземній валюті” - 256500

2.         31 жовтня:

а)         нараховано проценти по кредиту за жовтень 50000×12%/12×5,21=

2605 (грн.):

Дт 951 “Відсотки за кредит” - 2605

Кт 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками” - 2605

б)         нараховано втрату від операційної курсової різниці по рахунк× 602

“Розрахунки за короткостроковим кредитом в іноземній валюті” 50000(5,21-

5,13)=4000 (грн.):

Дт 945 “Втрата від операційної курсової різниці” - 4000

Кт 602 “Розрахунки за короткост. кредитом в іноземній валюті” - 4000

3.         10 листопада:

а)         погашено частину кредиту 5000×5,15=25750 (грн.):

Дт 602 “Розрахунки за короткост. кредитом в іноземній валюті” - 25750 Кт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” - 25750

б)         Нарахували дохід від операційної курсової різниці по рахунку 602

“Розрахунки за короткостроковим кредитом в іноземній валюті” по частині, яка

погашається на дату сплати 5000×(5,21-5,15)=300 (грн.):

Дт 602 “Розрахунки за короткост. кредитом в іноземній валюті” - 300 Кт 714 “Дохід від операційної курсової різниці” - 300 Зверніть увагу, що на залишок кредиторської заборгованості за кредитом (45000 дол. США) курсову різницю буде відображено на наступну звітну дату.

в)         сплачено нараховані у попередньому місяці проценти

50000×12%/12×5,15=2575 (грн.):

Дт 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками” - 2575 Кт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” - 2575

г)         нараховано дохід від неопераційної курсової різниці по рахунк× 684

“Розрахунки за нарахованими відсотками” на дату сплати 50000×12%/12(5,21-

5,15)=30 (грн.):

Дт 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками” -30

Кт 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці” - 30

№3.8

1.         14 липня одержано аванс за товари 40000×5,90=236000 (грн.):

Дт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” - 236000

Кт 681 “Розрахунки за авансами одержаними” - 236000

2.         31 липня курсова різниця за рахунком 681 “Розрахунки за авансами

одержаними” не відображається, оскільки це немонетарна стаття.

3.         4 серпня відвантажено покупцю товар в погашення авансу

30000×5,90=177000 (грн.):

Дт 681 “Розрахунки за авансами одержаними” - 177000 Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” - 177000

Зверніть увагу, що сума доходу оцінена за курсом, який діяв на дату одержання авансу, а не на дату відвантаження товарів. Окрім того, залишок заборгованості за одержаним авансом стає монетарною статтею, оскільки підприємство буде повертати його грошовими коштами.

4. 5 серпня:

а)         повернуто залишок авансу 10000×5,85=58500 (грн.):

Дт 681 “Розрахунки за авансами одержаними” - 58500

Кт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” - 58500

б)         нараховано дохід від операційної к×рсової різниці по рахунку 681

“Розрахунки за авансами одержаними” 10000(5,90-5,85)=500 (грн.):

Дт 681 “Розрахунки за авансами одержаними” - 500

Кт 714 “Дохід від операційної курсової різниці” - 500

№3.9

1.         26 листопада сплачено аванс за матеріали 68000×5,25=357000 (грн.):

Дт 371 “Розрахунки за виданими авансами” - 357000

Кт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” - 357000

2.         30 листопада курсова різниця по рахунку 371 “Розрахунки за виданими авансами” не відображається, оскільки це немонетарна стаття.

3.         4 грудня:

а)         оприбутковано матеріали по курсу на дату виплати авансу

60000×5,25=315000 (грн.):

Дт 201 “Сировина і матеріали” - 315000

Кт 371 “Розрахунки за виданими авансами” - 315000

б)         відобразили суму ПДВ, яке необхідно сплатити до бюджету по курсу на

дату одержання матеріалів 60000×5,19×20%=62280 (грн.):

Дт 643 “Податкові зобов’язання” - 62280

Кт 641 “Розрахунки за податками” - 62280

в)         сплатили ПДВ до бюджету:

Дт 641 “Розрахунки за податками” - 62280

Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” - 62280

г)         відобразили право на відшкодування ПДВ з бюджету:

Дт 641 “Розрахунки за податками” - 62280

Кт 643 “Податкові зобов’язання” - 62280

4.         6 грудня:

а)         постачальником повернуто частину авансу 8000×5,18=41440 (грн.):

Дт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” - 41440

Кт 371 “Розрахунки за виданими авансами” - 41440

б)         нарахували втрату від операційної курсової різниці по рахунку 371

“Розрахунки за виданими авансами” 8000×(5,25-5,18)=560 (грн.):

Дт 945 “Втрата від операційної курсової різниці” - 560 Кт 371 “Розрахунки за виданими авансами” - 560

№4.1

Коефіцієнти сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості розраховуються:

група 1: (300:10000+350:11000+200/14000):3=0,025 (2,5%) група2: (400:6000+450:7500+320:6400):3=0,059 (5,9%)

групаЗ: (560:4000+370:4200+460:5300):3=0,105 (10,5%)

Сума резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2007 року визначається:

12000 х 0,025+5000 х 0,059+4300 х 0,105=1047 (грн.)

В бухгалтерському обліку створення резерву відображається записом:

Дт 944 "Сумнівні та безнадійні борги"       - 1047

Кт 38 "Резерв сумнівних боргів"     - 1047

Нарахування резерву сумнівного боргу призведе до зменшення чистої

реалізаційної вартості дебіторської заборгованості на 1047 грн. В результаті

сума активу зменшиться. Збільшення витрат операційної діяльності призведе

до зменшення прибутку, а значить і суми пасиву балансу.

№4.2

Коефіцієнт сумнівності визначається:

25000 + 28000 + 34000         87000

Кс =    =          = 0,0394

660000 + 730000 + 820000    2210000

В 2007 році створюється резерв сумнівних боргів на суму 33490 грн.

(850000грн. х 0,0394). В обліку ця операція відобразиться так:

Дт 944 "Сумнівні та безнадійні борги"       - 33490

Кт 38 "Резерв сумнівних боргів"     - 33490

Станом на 31.12.2007р. залишок на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" становитиме 37490 грн. (4000+33490), чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - 282510 грн.(320000-37490).

№4.3

1.         Видано під звіт готівку

Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 300 Кт 301 "Каса в національній валюті" - 300

2.         Відзвітовано за придбаний калькулятор

Дт 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" - 60 Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами” - 60

3.         Відзвітовано за відрядження (про'їзд, проживання у готелі, добові)

Дт 92 "Адміністративні витрати" - 280

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами” - 280

Шсля представлення у бухгалтерію підзвітною особою авансового звіту кредитове сальдо на рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" становитиме 40 грн. Цю суму слід відшкодувати підзвітній особі.

4.         Проведено розрахунок з підзвітною особою згідно авансового звіту

Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами” - 40

Кт 301 "Каса в національній валюті" - 40

№4.4

1. Здійснено передоплату підприємству "Омега" Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами” - 12000

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 12000

2.         Одержано сировину

Дт 201 "Сировина й матеріали" - 11750

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами” - 11750

3.         Пред'явлено претензію постачальнику

Дт 374 "Розрахунки за претензіями" - 250

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами” - 250

4.         Одержано грошові кошти за пред'явленою претензією

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 250

Кт 374 "Розрахунки за претензіями" - 250

Якщо б  претензія була б  незадоволена,  сума 250 грн.  списується на витрати звітного періоду: Дт 949 "Інші витрати операційної діяльності" - 250

Кт 374 "Розрахунки за претензіями" - 250 Остання операція призведе до зменшення суми активу та пасиву балансу.

№4.5

1.         1 березня зараховано вексель на суму дебіторської заборгованості

Дт 341 "Короткострокові векселі одержані"    - 10000

Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 10000

2.         Дохід за векселем віднесено на доходи майбутніх періодів

Дт 341 "Короткострокові векселі одержані"    - 100

Кт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 100

3.         На дату складання балансу дохід за березень віднесено до доходів звітного

періоду

Дт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 50

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 50 Одночасно на суму ПДВ Дт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 8,3

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 8,3

4.         1 травня отримано грошові кошти в погашення векселя

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 10100

Кт 341 "Короткострокові векселі одержані"    - 10100

5.         Визнано дохід за квітень

Дт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 50

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 50 Одночасно на суму ПДВ Дт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 8,3

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 8,3

При одержанні відсоткового векселя номінальною вартістю 10000 грн. з відсотковою ставкою 6% річних на рахунку 341 "Короткострокові векселі одержані" слід відобразити суму 10000 грн., а суму нарахованих відсотків (50 грн. у березні і 50 грн. у квітні) - віднести на pax. 373 "Розрахунки за нарахованими доходами”:

1. Нараховано відсотки за векселем у березні та квітні Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами” - 50

Кт 732 "Відсотки одержані" - 50

Одночасно на суму ПДВ

Дт 732 “Відсотки одержані” - 8,3

Кт 641 “Розрахунки за податками” - 8,3 2. Одержано відсотки за векселем 1 травня Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” - 100

Кт 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” - 100

№5.1

1.         20.10.06р. Придбані акці'ї, (грн.):

Дт   35 «Поточні фінансові інвестиції» - 45 000

Кт   31 «Рахунки в банках» - 45 000 10.12.06р. Отримано дивіденди, (грн.): Дт   31 «Рахунки в банках» - 6000

Кт 731 «Дивіденди одержані» - 6000 20.12.06р. Отримана виручка від реалізації акцій, (грн.): Дт 31 «Рахунки в банках» - 20 000

Кт   741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» - 20 000 Списана собівартість реалізованих акцій, (грн.): Дт   971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» - 15 000

Кт   35 «Поточні фінансові інвестиції» - 15 000 31.12.06р. Оцінка акцій на дату балансу, (грн.): а) компанії «Південь»: Дт   35 «Поточні фінансові інвестиції» - 2500

Кт   746 «Інші доходи від звичайної діяльності» - 2500 б) компанії «Північ»: Дт   35 «Поточні фінансові інвестиції» - 5000

Кт   746 «Інші доходи від звичайної діяльності» - 5000

2.         Балансова вартість інвестицій на 31.12.06р., (грн.):

-          підприємства «Південь» - 2500 шт. по 7 грн. = 17 500

-          BAT «Північ» - 1000 шт. по 20 грн. =         20 000

Всього            37 500

3.         Визначаємо фінансовий результат від операцій з акціями, (грн.):

а)         закриття pax. 73:

Дт   731 «Дивіденди одержані» - 6000

Кт   793 «Результат іншо'ї звичайної діяльності» - 6000

б)         закриття pax. 741:

Дт   741 «Доходи від реалізації фінансових інвестицій» - 20 000 Кт   793 «Результат іншо'ї звичайної діяльності» - 20 000

в)         закриття pax. 971:

Дт   793 «Результат іншо'ї звичайної діяльності» - 15 000

Кт   971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» - 15 000

г)         закриття pax. 746:

Дт   746 «Інші доходи від звичайної діяльності» - 7500 Кт 793 «Результат іншо'ї звичайної діяльності» - 7500

д)         закриття pax. 793:

Дт   793 «Результат іншо'ї звичайної діяльності» - 18 500

Кт   44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» - 18 500

№5.2

1)         15.02.06р. Придбання акцій, (грн.):

Дт   143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» - 150 000

Кт   31 «Рахунки в банках» - 150 000 30.03.06р. Отримані дивіденди, (грн.): Дт   31 «Рахунки в банках» - 25 000

Кт   731 «Дивіденди одержані» - 25 000 31.12.06р. Уцінка акцій до справедливої вартості: Дт   975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій» - 10 000

Кт   143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» - 10 000 15.03.07р. Оіриманідивіденди, (грн.): Дт 31 «Рахунки в банках» - 30 000

Кт   731 «Дивіденди одержані» - 30 000

2)         15.02.06р. Придбання акцій, (грн.):

Дт 141 «Інвест. пов’яз. сторонам за методом обліку участі в кап.» - 150 000

Кт   31 «Рахунки в банках» - 150 000 30.03.06р. Отримані дивіденди, (грн.): Дт 31 «Рахунки в банках» - 25 000

Кт 141 «Інвест. пов’яз. сторонам за методом обліку участі в кап.» - 25000 15.02.07р. Визнання частки в капіталі: Компанії «Південь», (грн.): Дт 141 «Інвест. пов’яз. сторонам за методом обліку участі в кап.» - 200000

Кт 721 «Доходи від інвестицій в асоційовані компанії» - 200 000 15.03.07р. Отримані дивіденди, (грн.): Дт 31 «Рахунки в банках» - 30 000

Кт 141 «Інвест. пов’яз. сторонам за методом обліку участі в кап.» - 30000

 

                        № 5.3             

                        20000-80000:5          

1)Ефективна  ставка відсотка                      = 0,017 аб0    7%

:      (200000+ 280000): 2              аоо1,

Розрахунок амортизаціїпремії, (грн.)                     

            Номінальна    Сума відсотка            Сума   Амортизована

Дата    сума    за ефективною          амортизації    собівартість

            відсотка          ставкою          премі'ї облігацій

01.02.07р.       -          -          -          280 000

31.12.07р.       20 000 4760    15 240 264 760

31.12.08р.       20 000 4501    15 499 249 261

31.12.09р.       20 000 4237    15 763 233498

31.12.10р.       20 000 3969    16 031 217 467

31.12.11р.       20 000 -          17 467 200 000

2)         Балансова вартість облігацій на 31.12.2010р. - 217 467 грн.

3)         01.02.07р. Придбані облігації, (грн.):

Дт   143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» - 280 000 Дт 732 «Відсотки одержані» - 1667

Кт 31 «Рахунки в банках» - 281 667 31.12.07р. Нараховані відсотки, (грн.):

Дт   373 «Розрахунки за нарахованими доходами» - 20 000

Кт 732 «Відсотки одержані» - 20 000 На суму амортизації премі'ї, (грн.): Дт   952 «Інші фінансові витрати» - 15 240

Кт   143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 15 240

4)         В 2007 році прибуток в розмірі 20 000-1667-15 240= 3093 (грн.), а в 2011 році прибуток в розмірі 20 000-17 467=2533 (грн.)

5)         20 000x5-1667-80 000=18 333 (грн.)

№ 5.4 1) Ринкова ціна облігації при умові ії доходності 20 %, (грн.): ЮОООх 0,5645+750x4,355=8911,25 (грн.)

9,85%

(750+ (10000-8911,25)): 6

^Ефективеаставкав^отка:     (10000 + 8911Д5):2

Розрахунок амортизації дисконту, (грн.):

 

            Номінальна сума відсотка    Сума відсотка            Сума   Амортизована

Дата   

            за ефективною ставкою       амортизації дисконту           собівартість облігацій

01.01.07р.       -          -          -          267 337,5

01.07.07р.       22 500 26 333 3833    271 170,5

31.12.07р.       22 500 26 710 4210    275 380,5

01.07.08р.       22 500 27 125 4625    280 005,5

31.12.08р.       22 500 27 580 5080    285 085,5

01.07.09р.       22 500 28 081 5581    290 665,5

31.07.09р.       22 500 -          9334,5 300 000

 

3)         Балансова вартість облігацій на 31.12.08р. - 285 085,5 грн.

4)         01.01.07р. Придбані облігації, (грн.):

Дт   143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 267 337,5

Кт 31 «Рахунки в банках» - 267 337,5 01.07.07р. Отримані відсотки, (грн.): Дт   31 «Рахунки в банках» - 22 500

Кт   732 «Відсотки одержані» - 22 500 На суму амортизації дисконту, (грн.): Дт   143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 3833

Кт 733 «Інші доходи від фінансових операцій» - 3833 31.12.07р. Нараховані відсотки, (грн.): Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» - 22 500

Кт   732 «Відсотки одержані» - 22 500 На суму амортизації дисконту, (грн.): Дт 143 «Інвестиціїнепов'язанимсторонам»-4210

Кт   733 «Інші доходи від фінансових операцій» - 4210

5)         Сума прибутку за весь строк володіння облігаціями:

22 500x6+300 000-267 337,5=167 662,5 (грн.).

№ 5.5

1)         Ринкова вартість облігацій при умові 12% прибутковості:

1 000 000x0,5674+100 000x3,605=927 900 (грн.)

100000 + (1000000 - 927900): 5

2)         Ефективна ставка відсотка, (%):

(1000000+ 927900): 2

 

= 11,87%

 

Розрахунок амортизації дисконту, (грн.)

            Номіна-          Сума відсотка            Сума   Амортизована

Дата    льна сума       за ефектив-    амортизації    собівартість

            відсотка          ною ставкою дисконту        облігацій

Поч. 1-го року           -          -          -          927 900

31.12. 1-го року         100 000           110 142           10 142 938 042

31.12 2-го року          100 000           111 346           11 346 949 388

31.12 3-го року          100 000           112 692           12 692 962 080

31.12 4-го року          100 000           114 199           14 199 976 279

31.12 5-го року          100 000           -          23 721 1 000 000

2) Придбання облігацій, (грн.):

Дт   143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 927 900

Кт   31 «Рахунки а банках» - 927 900 31.12 Отримані відсотки, (грн.): Дт   31 «Рахунки а банках» - 100 000

Кт   732 «Відсоткиодержані»-100 000 Відображена в обліку амортизація дисконту, (грн.): Дт   143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» - 10 142

Кт   733 «Інші доходи від фінансових операцій» - 10 142

 

№6.1

к

296

 0.24 (грн./кг)

Коефіцієнт розподілу ТЗВ:

500 + 450 + 280

Собівартість (первісна вартість) придбаних запасів становить: матеріал А: 3000+500x0,24=3120 (грн.) матеріал В: 2700+450x0,24= 2808 (грн.) матеріалС: 1800+280x0,24=1868 (грн.)

Загальна собівартість придбаних запасів - 7796 грн.

Якщо облік виробничих запасів і ТЗВ  ведуться на одному і тому ж рахунку   бухгалтерського   обліку,   операції   з   придбання   матеріалів   слід відобразити: Дт 201 "Сировина і матеріали" - 7796

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 7796 Одночасно на суму ПДВ Дт 641 "Розрахунки за податками" - 1559,2

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 1559,2

Якщо облік ТЗВ ведеться на окремому рахунку, операції з придбання матеріалів слід відобразити: 1. Одержано від постачальника матеріали Дт 2011 "Матеріали" - 7500

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 7500

Одночасно на суму ПДВ

Дт 641 "Розрахунки за податками" - 1500

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 1500 2. Відображено суму ТЗВ Дт 2019 "Транспорно-заготівельні витрати сировини та матеріалів" - 296

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 296 Одночасно на суму ПДВ Дт 641 "Розрахунки за податками" - 59,2

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 59,2

При відпуску у виробництво 300 кг матеріалу А та 150 кг матеріалу В залишки матеріалів становитимуть 4800 грн. (7500-1800-900), транспортно-заготівельних витрат - 188 грн. (296-0,24x450)

Якщо облік виробничих запасів і ТЗВ  ведуться на одному і тому ж рахунку бухгалтерського обліку, операції з відпуску матеріалів у виробництво слід відобразити: Дт 23 "Виробництво" - 2808

Кт 201 "Сировина і матеріали" - 2808

Якщо облік ТЗВ ведеться на окремому рахунку, операції з відпуску матеріалів у виробництво слід відобразити:

Списано собівартість матеріалів Дт 23 "Виробництво" - 2700

Кт 2011 "Матеріали” - 2700 Списано вартість ТЗВ Дт 23 "Виробництво" - 108

Кт 2019 "Транспорно-заготівельні витрати сировини та матеріалів" - 108

№6.2

Середній відсоток торговельної націнки визначається:

СВтн = 3ZlZZXoT)xWO% = ^Xl00% = 23'4%

Торгова націнка реалізованих товарів становить 7488 грн. (32000 грн. х23,4%)

Отже, на кінець звітного періоду залишок на рахунку 285 "Торгова націнка" визначається:

ТНк = 3840 + 26000x0.3 -7488 = 4152 (грн.) Залишок на рахунку 282 "Товари в торгівлі" на кінець звітного періоду

становить 17800 грн. (16000 грн.+33800 грн.-32000 грн.).

Собівартість реалізованих товарів - 24512 грн. (32000 грн.-7488 грн.)

В бухгалтерському обліку операції з придбання та реалізації товарів слід

відобразити наступним чином:

1. Одержані від продавця товари поступили в продаж

Дт 282 "Товари в торгівлі" - 26000

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 26000

Одночасно на суму ПДВ

Дт 641 "Розрахунки за податками" - 5200

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 5200

2.         Відображено торговельну націнку

Дт 282 "Товари в торгівлі" - 7800

Кт 285 "Торгова націнка" - 7800

3.         Реалізовано товари за готівку

Дт 301 "Каса в національній валюті" - 32000

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 32000 Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 5333,3

Кт 641 "Розрахунки за податками" - 5333,3

4.         Списано собівартість реалізованих товарів

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 24512 Кт 282 "Товари в торгівлі" - 24512

5.         Списано торговельну націнку реалізованих товарів  методом "червоного

сторно"

Дт 282 "Товари в торгівлі" - [7488]

Кт 285 "Торгова націнка" - [7488]

Таким чином, залишок на рахунку 282 "Товари в торгівлі" на кінець звітного періоду, виходячи із бухгалтерських записів, теж становить 17800 грн.

№6.3

31 березня чиста вартість реалізації будівельних матеріалів менша за 'їх

первісну вартість на 1600 грн. Тому необхідно здійснити 'їх уцінку:

Дт 946 "Втрати від знецінення запасів"     - 1600

Кт 205 "Будівельні матеріали"         - 1600

30 червня чиста вартість реалізації будівельних матеріалів зросла на 600 грн. (тобто в межах попередньо проведеної оцінки). Оскільки чиста вартість реалізації ЗЗООО є меншою за первісну вартість будівельних матеріалів при 'їх придбанні, на суму 600 грн. необхідно провести дооцінку. Оскільки уцінка та дооцінка проводяться у різних звітних періодах, сума дооцінки відноситься до нерозподілених прибутків: Дт 205 "Будівельні матеріали" - 600

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 600

Перша переоцінка (уцінка) призведе до зменшення суми активу та пасиву балансу підприємства (на суму витрат операційної діяльності зменшиться розмір прибутку за звітний період), друга (дооцінка) - навпаки, до збільшення суми активу та пасиву балансу.

№6.4

Паливо та запасні частини є неподібними активами. Тому для підприємств А і Б первісною вартістю одержаних запасів є 'їх справедлива вартість.

В обліку підприємства А обмін активами слід відобразити наступним чином:

1. Відвантажено підприємству Б паливо Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"      - 18600

Кт 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"      - 18600 Одночасно на суму ПДВ

Дт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” - 3100 Кт 641 “Розрахунки за податками” - 3100

2.         Списано собівартість палива

Дт 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”     - 15000

Кт 203 “Паливо”       -15000

3.         Оприбутковано запасні частини від постачальника

Дт 207 “Запасні частини”    - 18000

Кт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”      - 18000 Одночасно на суму ПДВ Дт 641 “Розрахунки за податками” - 3600

Кт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 3600

4.         Перераховано грошові кошти підприємству Б

Дт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”  - 3000

Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” - 3000

5.         Відображено зарахування взаємних заборгованостей

Дт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”     - 18600 Кт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”       - 18600 Отже,   отримано   прибуток  від  обміну  виробничими  запасами   на  суму 500грн.

В обліку підприємства Б обмін активами слід відобразити:

1.         Оприбутковано паливо від постачальника

Дт 203 “Паливо” -15500

Кт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”      - 15500 Одночасно на суму ПДВ Дт 641 “Розрахунки за податками” - 3100

Кт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 3100

2.         Відвантажено підприємству А запасні частини

Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”      - 21600

Кт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”      - 21600

Одночасно на суму ПДВ

Дт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” - 3600 Кт 641 “Розрахунки за податками” - 3600

3.         Списано собівартість запасних частин

Дт 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”     - 17000

Кт 207 “Запасні частини”    - 17000

4.         Одержано грошові кошти від підприємства A

Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” - 3000 Кт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”       - 3000

5.         Відображено зарахування взаємних заборгованостей

Дт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”     - 18600 Кт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”       - 18600 Отже, отримано прибуток від обміну виробничими запасами на суму 1000 грн.

№6.5

Розрахунок залишків виробничих запасів на кінець звітного періоду за методом ФІФО:

Дата    Надходження Видаток          Залишок

 

            К-сть  С/в      Сума   К-сть  С/в      Сума   К-сть  С/в      Сума

                                                                                  200      45        9000

2.01     100      46        4600                                       200 100           45 46   9000 4600

4.01                                        200 20 45 46   9000 920         80        46        3680

8.01     50        50        2500                                       80 50   46 50   3680 2500

12.01                                      60        46        2760    20 50   46 50   920 2500

26.01   250      42        10500                                     20 50 250        46 50

42        920 2500 10500

28.01                                      20 50 60          46 50

42        920 2500 2520           190      42        7980

17600      410

18620

Разом      400

 

Розрахунок залишків виробничих запасів на кінець звітного періоду за

методом середньозваженої собівартості (грн./од):

 47,13 43,12

80x45,33 + 50x50     6126,4

             =        

80 + 50           130

70x47,13 + 250x42    13799,1

             =          —

70 + 250         320

200x45 + 100x46    13600        ,

Середньозважена с/в при першому видатку:        =    ^    = 4533

Середньозважена с/в при другому видатку: Середньозваж. с/в при третьому видатку:

 

Дата    Надходження Видаток          Залишок

 

            К-сть  С/в      Сума   К-сть  С/в      Сума   К-сть  С/в      Сума

                                                                                  200      45        9000

2.01     100      46        4600                                       300      45,33   13600

4.01                                        220      45,33   9972,6 80        45,33   3626,4

8.01     50        50        2500                                       130      47,13   6126,9

12.01                                      60        47,13   2827,8 70        47,13   3299,1

26.01   250      42        10500                                     320      43,12   13798,4

28.01                                      130      43,12   5605,6 190      43,12   8194*

Разом  400                  17600  410                  18406                        

*  -  оскільки  при  визначенні  середньозваженої  собівартості  одиниці  запасів показники округлювались, на кінець звітного періоду залишок запасів необхідно відобразити за вартістю 8194 грн. (9000+17600-18406)

№6.6

Сума відшкодувань = 300x2x1,1=660 (грн.)

До бюджету вноситься платіж у розмірі різниці між нарахованим зобов'язанням та собівартістю вибулих запасів. Для цього прикладу це 360 грн. (660 грн.-ЗОО грн.)

У бухгалтерському обліку виявлення та відшкодування нестачі слід відобразити такими записами:

1.         Списано балансову вартість нестачі спецодягу

Дт 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" - 300 Кт 26 'Тотова продукція" - 300

2.         Відображено на позабалансовому рахунку суму нестачі

Дт 072 "Невідшкод. нестачі і втрати від псування цінностей" - 660

3.         Встановлено винну особу, яка відшкодує суму нестачі

Дт 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"          - 660

Кт 716 "Відшкодування раніше списаних активів" - 300

4.         Списано нестачу з позабалансового рахунку

Кт 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей” - 300

5.         Внесення винною особою готівки в касу

Дт 301 "Каса в національній валюті" - 660

Кт 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" - 660

6.         Відображення суми відшкодування до бюджету

Дт 716 "Відшкодування раніше списаних активів" -360

Кт 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" - 360

7.         Перераховано відшкодування до бюджету

Дт 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" - 360 Кт 301 "Каса в національній валюті" - 360

№7.1 1. Вартість сировини, яка відправлена у виробництво, обчислюється таким чином:

Витрати         залишок на     надходження (в         залишок на

=          +          -

матеріалів       початок          т.ч. доставка) кінець

Витрати матеріалів = 140000+500000+20000-150000=510000 (грн.)

2. Загальновиробничі витрати:

-          непрямі витрати на заробітну плату виробничого персоналу та

нарахування 300000 грн.:

Дт 91 "Загальновиробничі витрати" - 300000

Кт 661 "Розрахунки з оплати праці"        -,

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"      / " 300000'

-          витрати на обслуговування виробничого обладнання - 200000 грн.:

Дт 91 "Загальновиробничі витрати” - 200000

Кт 20 "Виробничі запаси”

Кт 65 "Малоцінні та швидкозношувані предмети”

-200000:

Кт 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" у

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Кт 661 "Розрахунки з оплати праці"

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"

-          інші загальновиробничі витрати - 100000 грн.:

Дт 91 “Загальновиробничі витрати” - 100000

Кт 20 “Виробничі запаси”

Кт 65 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

Кт 13 “Знос (амортизація) необоротних активів” К.        –100000;

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кт 661 “Розрахунки з оплати праці”

Кт 65 “Розрахунки за страхуванням”

-          усього загальновиробничих витрат - 600000 грн.

3.         Витрати на виробництво продукції за звітний період:

-          матеріали 510000 грн.:

Дт 23 “Виробництво”– 510000

Кт 201 “Сировина і матеріали” - 510000;

-          прямі витрати на заробітну плату та нарахування 700000 грн.:

Дт 23 “Виробництво” - 700000

Кт 661 “Розрахунки з оплати праці”

Кт 65 “Розрахунки за страхуванням”      }– 700000;

-          загальновиробничі витрати 600000 грн.:

Дт 23 “Виробництво” - 600000

Кт 91 “Загальновиробничі витрати” - 600000.

Усі загальновиробничі витрати можна списати на виробничі витрати, так як не виникає нерозподілених витрат (фактична потужність відповідає нормальній);

-          усього витрат на виробництво продукції за звітний період: 1810000 грн.

4.         Собівартість готової продукції обчислюємо на основі виробничих

витрат за звітний період, скоригувавши їх на залишки незавершеного

виробництва:

собівартість готової продущії

залишок          виробничі      залишок

незавершеного          витрати за      незавершеного

виробнщтва               звітний          виробнщтва

на початок                  період            на кінець

Собівартість готової продущії = 45000+1810000-65000=1790000 (грн.).

У бухгалтерському обліку ця сума буде відображена наступним чином: Дт 26 “Тотова продукція”– 1790000 Кт 23 “Виробництво” - 1790000. 5. Собівартість реалізованої продукції обчислюється так:

собівартість    залишок          собівартість    залишок

реалізованої    =         го™ов01        +        готової _          готовоі

продущії         продущпна     ...         продущпна

початок          кінець

Собівартістьреалізованоїпродущії =350000+1790000-560000=1580000 (грн.).

У бухгалтерському обліку ця сума буде відображена наступним чином: Дт 901 “Собівартість реалізованої продукці'ї” - 1580000

Кт 26 “Тотова продукція” - 1580000. 5. Адміністративні витрати та витрати на збут - це витрати періоду і до виробничої собівартості продукції не включаються.

№7.2

1.         Виявлено браковану продукцію

Дт 24 "Брак у виробництві" - 1200

Кт 26 'Тотова продукція" - 1200

2.         Витрачено на виправлення браку:

-          матеріали

Дт 24 "Брак у виробництві" - 250

Кт 201 "Сировина і матеріали” - 250

-          нарахована заробітна плата робітникам

Дт 24 "Брак у виробництві" - 200

Кт 661 "Розрахунки з оплати праці" - 200

-          витрати на соціальне страхування працівників

Дт 24 "Брак у виробництві" - 70

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням" - 70

3.         Виправлену продукцію зараховано до складу готової

Дт 26 'Тотова продукція" - 1720

Кт 24 "Брак у виробництві" - 1720

№7.3 Кількість    еквівалентних   одиниць   за   методом   ФІФО    обчислюється наступним чином:

90000+20000x0,4-15000x0,25

№7.4 Економія по матеріалах склала 9000 грн.: (3х 1000-2100)х 10 В обліку відхилення списуються так:

1.         Вартість матеріалів згідно норм:

Дт 23 "Виробництво"

Кт 201 "Сировина і матеріали" - 30000

2.         Відхилення по матеріалах

Дт 201 "Сировина і матеріали"- 9000

Кт 23 "Виробництво" (Субрахунок позитивне відхилення) - 9000

3.         Випущена з виробництва готова продукція за нормативною собівартістю

Дт 26 'Тотова продукція"- 30000

Кт 23 "Виробництво" - 30000

4.         Списано   відхилення   між   нормативною   і   фактичною   собівартістю   на

собівартість реалізації

Дт 23 "Субрахунок позитивне відхилення"- 9000

Кт 901 "Собівартість реалізованої продукці'ї" - 9000

№8.1

№        Зміст операції            Дт       Кт       х

1          Сплачено за акції у формі:                          

1.1       коштів (40 %):            31        685      420000

1.2       основних засобів (20%)       10        685      210000

1.3       нематеріальних активів (10 %)        12        685      105000

1.4       ТМЦ(18%)     20        685      189000

1.5       ціннихпаперів(12%) 14        685      126000

2          Зареєстровано статутний капітал   46        40        1000000

3          Зараховано оплату акцій, як внесок до статутного капіталу       685      46        1000000

            Відображена сума емісійного доходу         685      421      50000

№8.2

№        Зміст операції            Дт       Кт       х

1          Викуплено акції         451      311      300000

2          Зменшено    статутний    капітал    на    номінальну вартість анульованих акцій         40        451            100000

3          Списано суму перевищення ціни викупу акцій над їх  номінальною   вартістю  за  рахунок  наявного емісійного доходу     421      451      50000

4          Отримано коштив в оплату повторно розміщених акцій (45000 акційх1,5 грн.)         311      451      67500

№8.3

Оскільки статутний капітал товариства складає 90 тис. грн. і передбачено формування резервного капіталу в розмірі 15% від статутного капіталу, то формування статутного капіталу буде проводитись до досягнення ним 15 тис. грн. (90 тис. грн. х 15%).

Відрахування до резервного фонду в першому році складе 7 тис. грн. (140 тис. грн. х5%):

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» - 7 000

Кт 43 «Резервний капітал» - 7 000

На кінець першого року розділ «Власний капітал» в балансі матиме вигляд:

 

ПАСИВ

Розділ 1 - Власний капітал  Сума

Статутний капітал    100,0

Резервний капітал    7

Нерозподілений прибуток   133

Всього власний капітал       240

Відрахування до резервного фонду в другому році мало б скласти 10 тис. грн. (200 тис. грн. х 5%), але для формування резервного капіталу в розмірі 15 тис. грн. підприємству слід здійснити відрахування до резервного капіталу в розмірі лише 8 тис. грн. (15 тис. грн. - 7 тис. грн.):

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» - 8 000

Кт 43 «Резервний капітал» - 8 000

Ha кінець другого року розділ «Власний капітал» в балансі матиме вигляд:

 

ПАСИВ

Розділ 1 - Власний капітал  Сума

Статутний капітал    100,0

Резервний капітал    15

Нерозподілений прибуток   325

Всього власний капітал       440

№9.1

Ефективна ставка відсотка:

1000000x10%+36000:4

= 11,1%

(1000000+ 964000): 2 Розрахунок амортизації дисконту за зобов’язаннями по обдігаціях

Дата    Номінальна

сума відсотка,

грн.     Сумавідсотказа ефективною ставкою, грн.           Сума амортизації

дисконту, грн.

гр.3-гр.2         Амортизована

вартість облігації, грн.

1          2          3          4          5

01.01.2007      -          -          -          964000

31.12.2008      100000            107004            7004    971004

31.12.2009      100000            107781            7781    978785

 

В бухгалтерському обліку будуть наступні записи:                                 

Дата    Зміст операції            Дт       Кт       х

01.01.2007      Випущені облігації    311      521      964000

            Відображено      дисконт      за      випущеними облігаціями       523      521      36000

31.12.2007      Нараховано відсотки за облігаціями           952      684      100000

            Нарахована амортизація дисконту 952      523      7004

31.12.2008      Нараховано відсотки за облігаціями           952      684      100000

            Нарахована амортизація дисконту 952      523      7781

В балансі на 31.12.2008р. в пасиві в рядку «Інші довгострокові фінансові зобов’язання» буде відображена балансова вартість облігацій в сумі 971004 грн.

 

            №9.2                          

№        Зміст операції            Дт       Кт       х

1          Нарахована ЗП          23,91,92,93     661      500000

2          Створений резерв на виплату відпускних (50000-50000×5%)×10%=4975грн.            23,91,92,93     471            4975

№9.3

Необхідно визначити розмір щорічного платежу - ануїтету, для чого треба взяти значення для періоду и (5 років) та відсоткової ставки і (15%), яке становить 3,35216. Отже величина щорічного платежу: 200000:3,35216=59663. Далі необхідно розподілити в часі структуру боргу: виділити частину основної суми і частину процентів.

Рік       Залишокза-

боргованості

на початок

року, грн.       Загальна сума

річного платежу, грн.           У т.ч.  Залишок за-

боргованості

на кінець

року, грн.

 

           

           

            Проценти за рік, грн.            Частина основного боргу, грн.      

 

2006    200000            59663  30000 (200000×15%)            29663 (59663-30000)            170337

2007    170337            59663  25551  34112  136225

2008    136225            59663  20434  39229  96996

2009    96996  59663  14549  45114  51882

2010    51882  59664  7782    51882  0

В бухгалтерському обдіку будуть наступні записи:

Дата    Зміст операції            Дт       Кт       х

05.01.2006      Отримано довгостроковий кредит банку  311      501      200000

05.01.2006      Сплачено     за     нотаріальне     посвідчення договору  952      311      500

31.03.2006      На  дату   складання   звітності   відображено поточну частину боргу  501      611      29663

05.01.07          Нараховано відсотки банку 951      684      30000

05.01.07          Сплачено відсотки   684      311      30000

05.01.07          Сплачено частину боргу      611      311      29663

31.03.2007      На  дату   складання   звітності   відображено поточну частину боргу  501      611      34112

№9.4

Дата    Зміст операції            Дт       Кт       х

02.01.2006      Одержано від банку позику 311      601      50000

01.03.2006      Нараховано відсотки 50000×24%:12×2      951      684      2000

01.03.2006      Сплачено відсотки   684      311      2000

01.03.2006      Сплачено позику      601      311      2000

№9.5

№        Зміст операції            Дт       Кт       х

1          Отримано від постачальника „Альфа” товар        281      631      60000

2          Відображено податковий кредит    641      631      12000

3          Транспортні витрати           281      631      1000

4          Відображено податковий кредит    641      631      200

5          Сплачено постачальнику за товар 631      311      73200

6          Отримано аванс від покупця „Бета”          311      681      90000

7          Відображено податкове зобов’язання        643      641      15000

8          Відвантажено товар покупцю „Бета”         361      702      42000

9          Відображено податкове зобов’язання (2-га подія)           702      643      7000

10        Відвантажено товар покупцю „Бета”         361      702      60000

11        Відображено податкове зобов’язання (2-га подія)           702      643      8000

12        Відображено податкове зобов’язання        702      641      2000

13        Списано собівартість реалізованих товарів          902      281      61000

14        Взаємозалік заборгованостей          681      361      90000

15        Визначено фінансовий результат   702 791 791    791 902 441    85000 61000 24000

№10.1

№        Зміст операції            Дт       Кт       у,

1          Отримано попередню оплату від замовника        311      681      120

2          Відображено податкове зобов'язання з ПДВ        643      641      20

3          Відвантажило продукцію цьому замовнику          361      701      120

4          Списано податкове зобов'язання   701      643      20

5          Списано собівартість реалізованої продукції        901      26        80

6          Здійснено взаємозалік заборгованостей    681      361      120

7          Визначено фінансовий результат   701 791 791    791 901 441    100 80 20

№10.2

№        Зміст операції            Дт       Кт       у,

1          Відвантажено товар покупцю         361      702      1200

2          Відображено податкове зобов'язання з ПДВ        702      641      200

3          Списано собівартість реалізованої продукції        901      281      780

4          Отримана оплата від покупця        311      361      1080

5          Відображена знижка (10%) як вирахування з доходу       704      361      120

6          Відкориговано податкове зобов'язання (сторно)  704      641      20

7          Визначено фінансовий результат   702 791 791 791        791 902 704 441        1000 780 100 120

№10.3

№        Зміст операції            Дт       Кт       у,

1          Реалізовано комп'ютер        361      742      1800

2          Відображено податкове зобов'язання з ПДВ        742      641      300

5          Списано залишкову вартість реалізованої необоротного активу           972      104      1400

6          Списано знос            131      104      200

7          Визначено фінансовий результат   742 793 793    793 972 441    1500 1400 100

 

№11.1

1.         Загальні витрати з податку на прибуток

+ 5 500 - 8 000 = (2 500)      зменшаться на 2 500 грн.

2.         Загальні витрати з податку на прибуток

+ 5 500 + 8 000 =13 500       збільшаться на 13 500 грн.

3.         Загальні витрати з податку на прибуток

- 5 500 - 8 000 = (13 500)        зменшаться на 13 500 грн.

4.         Загальні витрати з податку на прибуток

- 5 500 + 8 000 = 2 500         збільшаться на 13 500 грн.

№11.2

1.         Зобов'язання за нарахованими витратами (касовий метод)

Балансова вартість     400 грн.

Податкова база          0

Різниця           400 грн.

Це тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню.

Виникає відстрочений податковий актив в сумі :400х25 % :100 % =100 грн.

2.         Зобов'язання за нарахованими витратами

Балансова вартість     200 грн.

Податкова база          200 грн.

Оскільки немає жодних податкових наслідків, тому і тимчасової   різниці немає.

3.         Зобов'язання за нарахованими витратами (не оподатковуеться)

Балансова вартість     800 грн.

Податкова база          800 грн.

Оскільки немає жодних податкових наслідків, тому і тимчасової   різниці

немає.

4.         Дебіторська заборгованість за відсотками

Балансова вартість     500 грн.

Податкова база          0

Різниця           500 грн.

Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню.

Виникає відстрочене податкове зобов'язання:   500x25 % :100 % = 125 грн.

5.         Дебіторська заборгованість за відсотками

Балансова вартість     800 грн.

Податкова база          800 грн.

Оскільки немає жодних податкових наслідків, тому і тимчасової   різниці немає.

6.         Зобов'язання за нарахованими відсотками

Балансова вартість     1 200 грн.

Податкова база          0

Різниця           1 200 грн.

Це тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню.

Виникає відстрочений податковий актив:   1 200 х 25 % :100 % = 300 грн.

№11.3

1.         Поточний податок на прибуток 40 000 х 25 % : 100 = 10 000 грн.

2.         Балансова вартість активу (доходів майбутніх періодів) 15 000 грн. Податкова база активу 0

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню 15 000 - 0 = 15 000 грн.

3.         Виникне ВПА в сумі 15 000 х 25% : 100 = 3 750 грн.

4.         Загальні витрати з податку на прибуток Поточний податок - (ВПА кін - ВПА поч.) 10 000 - (3750 - 0) = 6 250 грн.

5.         Дт 981 «Податокнаприбутоквідзвичайноїдіяльності» - 6 250 Дт 17 «Відстрочені податкові активи»     - 3 750

Кт 641 «Розрахунки за податками» -   10 000

№11.4

1.         Поточний податок на прибуток 33 000 х 25% : 100 = 8 250 грн.

2.         Тимчасова різниця анулюється, а отже і ВПА потрібно списати.

3.         Загальні витрати з податку на прибуток: Поточний податок - (ВПА кін - ВПА поч.) 8 250 - (0 - 3 750) = 12 000 грн.

4.         Дт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» -    12 000

Кт 17 «Відстрочені податкові активи» - 3 750 Кт 641 «Розрахунки за податками»   -    8 250

№11.5

Як видно з наведених даних, різниця у визнаних витратах у бухгалтерському і податковому обліку становить саме цих 5 000 грн. нарахованого резерву сумнівних боргів. Дійсно, в бухгалтерському обліку створення резерву збільшує витрати діяльності (Дт 944 Кт 38), а в податковому обліку ця операція не включається до валових витрат в момент нарахування резерву, а тільки тоді, коли ця заборгованість буде визнано безнадійною і списаназобліку.

Таким чином: Балансова вартість резерву сумнівних боргів 5 000 грн. Податкова база 0 Різниця між податковою базою і балансовою базою активу 5 000 грн.

Виникла тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню, тому в результаті її існування виникає відстрочений податковий актив на кінець звітного періоду в сумі: 5 000 х 25 % = 1 250 грн.

 

Показники     У бухгалтерському обліку    В податковому обліку

Доходи           55 000 55 000

Витрати         25 000 20 000

Прибуток до оподаткування           30 000 35 000

Податок на прибуток           30 000x25 %= 7 500  35 000x25% = 8 750

Поточний податок на прибуток 35 000 х 25% : 100 = 8 750 грн.

Якщо на початок року у ТзОВ «Казка» не було залишків на рахунках ВПА (рахунокП) і ВПЗ (рахунок 54), то загальні витрати з податку на прибуток:

поточний податок - (ВПА кін - ВПА поч.)

8 750 - (1250 - 0) = 7 500 грн.

В обліку буде складено бухгалтерське проведення: Дт 981 «Податкинаприбутоквідзвичайноїдіяльності» -   7 500 Дт 17 «Відстрочені податкові активи» -        1 250

Кт 641 «Розрахунки за податками»   -      8 750

№11.6

Так як по списаній безнадійній дебіторській заборгованості пройшов термін позовної давності, в податковому обліку підприємство має право віднести цю суму на валові витрати. У фінансовому обліку ця заборгованість списується за рахунок резерву сумнівних боргів і у витрати не потрапить.

Для розрахунку тимчасової різниці розрахуємо:

Балансова вартість резерву сумнівних боргів 500 грн.

Податкова база 0

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню 500 - 0 = 500 грн.

Відповідно в балансі на кінець року має залишитись відстрочений податковий актив 500x25%:100=125 грн., а решта 1 125 грн. (ВПА на початок 1 250 грн. - ВПА на кінець року 125 грн.) потрібно списати.

Поточний податок на прибуток 49 500 х 25% : 100 = 12 375 грн.

Загальні витрати з податку на прибуток:

Поточний податок - (ВПА кін - ВПА поч. )

12 375 - (125 - 1 250) = 13 500 грн.

Бухгалтерський   запис   по   нарахуванню   податку   на  прибуток   матиме вигляд: Дт 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» -    13 500

Кт 17 «Відстрочені податкові активи»   -      1 125

Кт 641 «Розрахунки за податками»   - 12 375

Перевірка: Обліковий прибуток до оподаткування 54 000 грн. х 25%:100= 13 500 грн., і така ж сума показана як витрати з податку на прибуток.

№11.7

Як видно з наведених даних, різниця у визнаних доходах у бухгалтерському і податковому обліку становить 30 000 грн., хоч аванс було одержано в сумі 36 000 грн. з ПДВ. Причина: як в бухгалтерському обліку, так і в податковому обліку доходи визнаються за мінусом ПДВ.

Аванс одержаний в податковому обліку за першою подією включається у валові доходи, а в бухгалтерському обліку дохід визнається тільки в момент відвантаження готової продукції за одержаним авансом.

Таким чином: Балансова вартість зобов'язання (pax. 681) 36 000-6 000=30 000 грн. (без ПДВ). Податкова база зобов'язання 0 Різниця між податковою базою і балансовою базою активу 30 000 грн.

Це тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню, тому в результаті її існування виникає відстрочений податковий актив на кінець звітного періоду в сумі: 30 000x25% = 7 500 грн.

 

Показники     У бухгалтерському обліку    В податковому обліку

Доходи           520 000           550 000

Витрати         480 000           480 000

Прибуток до оподаткування           40 000 70 000

Податок на прибуток           40 000x25 %= 10 000            70 000x25 % = 17 500

Поточний податок на прибуток 70 000x25% :100 = 17 500 грн. Загальні витрати з податку на прибуток: Поточний податок - (ВПА кін - ВПА поч.) 17 500 - (7 500 - 0) = 10 000 грн.

Якщо на початок 2009 року у BAT «Колобок» не було залишків на рахунках ВПА (рахунок 17) і ВПЗ (рахунок 54), в обліку буде складено бухгалтерське проведення:

Дт981 «Податкинаприбутоквідзвичайноїдіяльності» -   10 000 Дт 17   «Відстрочені податкові активи» -    7 500

Кт   641 «Розрахунки за податками»   -   17 500

№11.8

Оскільки вся сума авансу була погашена шляхом відвантаження продукції, в балансі на кінець 2010 року заборгованості за авансами одержаними не буде, а тому і тимчасова різниця по авансах одержаних на кінець року дорівнює 0, отже, потрібно списати всю суму ВПА.

 

Показники     У бухгалтерському обліку    В податковому обліку

Доходи           840 000           810 000

Витрати         520 000           520 000

Прибуток до оподаткування           320 000           290 000

Податок на прибуток           320 000 х 25% =80 000         290000 х 25%=72500

Поточний податок на прибуток 290 000x25% :100 = 72 500 грн.

Загальні витрати з податку на прибуток:

72 500 - (0 - 7 500) = 80 000 грн.

Для    нарахування    податку    на    прибуток    в    обліку    буде    складено бухгалтерський запис: Дт 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» -    80 000

Кт 17 «Відстрочені податкові активи»   -   7 500

Кт 641 Розрахунки за податками   -    72 500

№12.1

Журнал реестрації господарських операцій за 200Х рік

№ з/п  Зміст операції            Сума   Кореспонд.    вд        вв

 

           

           

            Дт       Кт      

           

 

1          Поступили кошти від покупців в погашення боргу          10000  311      361                 

2          Погашено борг по заробітній платі 5000    661      301                 

3          Одержано від постачальників матеріали: А:1000од.х54 грн. Б:800од.х42 грн. з ПДВ 54000+33600=87600 ПДВ    73000 14600   201 641           631 631                      73000

4          Нараховано заробітну плату:

а)         основним працівникам

б)         адміністрації підприємства

в)         нараховано відпускні за рахунок

резерву відпусток      3000 1000

725      23 92 471        661 661 661               4725

5          Здійснено нарахування назаробітну плату 38%

а)         основним працівникам

б)         адміністрації

в)         працівникам за рахунок резерву

відпусток        1140 380

275      23 92 471        65 65 65                     1795

6          Утримання із заробітної плати

а)         фонди соціального страхування 3,5%

б)         ПДФО -15% (4000-140)х15%         165 684           661 661           65 641            

7          Оголошено збільшення статутного капіталу         20000  46        40                   

8          Внески до статутного капіталу грошима    8000    311      46                   

9          Видано директору на відрядження 600      372      301                 

10        Прийнято авансовий звіт директора:

240 грн. з ПДВ - проїзд , 120 грн. з ПДВ -

готель, рештадобові  540 60 92 641 372 372                      540

11        Відпущено матеріали у виробництво А: 750од.:

100x50+650x45=5000+29250=34250 Б:600 од: 200x40+400x35=8000+14000=22000   56250  23        201                 

12        Нараховано амортизацію за 200Х рік :

а)         виробничого призначення

(45000-9000)/15=2400

б)         амін. призначення (15000-0) /10 = 1500    2400 1500       23 92   131 131                     

13        Сплачено аванс за рекламу 2400 з ПДВ    2400 400         371 641           311 644                      2000

14        Нараховано % за векселем  300      952      684                  300

15        Відображено витрати по передплаті за журнал    100      92        39                   

16        Нараховано резерв відпусток на 200(Х+1) рік

адміністрації підприємства основним працівникам         1000 50           92

23        471 471                     

17        Оприбутковано готову продукцію зі складу (залишок незавершеного виробництва на кінець - 1000 грн.)    68840  26        23                   

18        Нараховано резерв сумнівних боргів         200      944      38                   

19        Оприбутковано обладнання від постач. 6000 з ПДВ       5000 1000       152 641           685 685                      

20        Послуги по монтажу обладнання 360 з ПДВ        300 60 152 641           685 685                     

21        Введено обладнання в експлуатацію         5300    10        152                 

22        Відвантажено продукцію покупцю 1 (залишок на складі - 2000) відпускна ціна - 120000 зПДВ            120000 20000 361 701           701 641           100000           

23        Списано с/в реалізованої продукції            86840  901      26                   

24        Одержано аванс за продукцію від покупця 2 - 48000 з ПДВ      48000 8000     311 643           681 641            40000 

25        Перераховано ПДВ до бюджету (за звітний період)        11880  641      311                 

28

Визначено фінансовий результат

4520

300

200 86840

2085 100000

6355

300

26        Нараховано податок на прибуток (8140+200)*0,25         2085    981      641                 

27        Нараховано відстрочені податкові активи 15503,29         17        641                 

791      92                   

792      952                 

791      944                 

791      901                 

791      981                 

701      791                 

791      44                   

44        792                 

Усього за журналом

797177,29

140000 82360

Розрахунок податку на прибуток за податковим законодавством:

ВД=140000; ВВ=82360

Коригуваннярах.201:Сп 13000;   Ск 27500; приріст 16750 КоригуємоВД:   ВД/=140000+16750=156 750 Амортизація : 1кв.=(60000-8000)×2%=1040

2          кв =(52000-1040)*2% = 1019,20

3          кв =(52000-1040-1019,20)*2% = 998,82

4кв =(52000-1040-1019,20-998,82)*0,02 = 978,84 Амортизація за 200Х рік : 1040+1019,2+998,82+978,84 = 4036,86 Податок на прибуток : (156750-82360-4036,86)×25% = 70353,14*0,25 = 17588,29

            Розрахунок відстрочених податкових активів підприемства:

Показники     Сума, грн.

Прибуток (збиток) до оподаткування ( р.170 звіту про фінансові результати)  8140

Постійні різнщі

Резерв сумнівних боргів      200

Всього постійних різниць    200

Тимчасові різниці

Сума авансів (без ПДВ) отриманих           40 000

Сума авансів (без ПДВ) сплачених            (2000)

Різниця між сумою амортизаційних відрахувань в бухгалтерському та податковому обліках (4036,86-2400-1500)   (136,86)

Передплатажурналу 100

резерв забезпечення виплат персоналу     50

Різниці, які виникли внаслідок неврахування залишків по рахунках 23 “Виробництво” та 26 “Готова продукція”, а також їх матеріальної частини         24 000

Всього гпимчасових різнщь 62 013,14

Прибуток до оподаткування в податковому обліку (8140+200+62013,14)        70 353,14

Податок на прибуток згідно декларації 70353,14*0,25     17 588,29

Податок на прибуток згідно даних бухгалтерського обліку (8140+200)×0,25   2085

Відстрочені податкові активи 62 013,14 *0,25      15 503,29

Сальдово-оборотна відомість за 200Х рік

 

Рахунок          Сальдо на початок    Обороти за період    Сальдо на кінець

 

            Дт       Кт       Дт       Кт       Дт       Кт

103      60000              5300    -          65300 

12        3000                -          -          3000   

131                  8000    -          3900                11900

133                  400      -          -                      400

152                             5300    5300               

17                               15503,29                    15503,29        

201      13000              73000  56250  29750 

23        7000                62840  68840  1000   

26        20000              68840  86840  2000   

301      6000                -          5600    400     

311      4000                66000  14280  55720 

361      10000              120000            10000  120000           

371                             2400    -          2400   

372                             600      600                 

38                    2000    -          200                  2200

39        1200                -          100      1100   

40                    100000            -          20000              120000

425                  13800  -          -                      13800

441                  9000    300      6355                15055

46        25000              20000  8000    37000 

471                  1000    1000    1050                1050

621                  2000    -          -                      2000

631                  8000    -          87600              95600

641                             28000  46272,29                    18272,29

643                             8000                8000   

644                             -          400                  400

65                               -          1960                1960

661                  5000    5849    4725                3876

681                             -          48000              48000

684                             -          300                  300

685                             -          6360                6360

701                             120000            120000                      

791                             100000            100000                      

792                             300      300                 

901                             86840  86840             

92                               4520    4520               

944                             200      200                 

952                             300      300                 

981                             2085    2085               

Всього            149200,00       149200,00       797177,29       797177,29       341173,29       341173,29

Баланс та розділ I Звіту про фінансові результати наведено в додатках Б і В відповідно.

№12.2

Для визначення зміни оборотних активів і поточний зобов’язань складемо робочу таблицю на підставі сальдово-оборотної відомості, в яку занесемо інформацію за відповідними рахунками, сальдо яких змінилось (крім грошових коштів).

 

№ рахунка      Сальдо початкове     Сальдо кінцеве          Зміна, що відображається у Звіті про рух грошових коштів

Оборотні активи

23        7000    1000    -6000

26        20000  2000    -18000

201      13000  29750  +16 750

361 38 10000 (2000)  120000 (2200)            +109800 чисто'ї реалізаційної вартості

371      0          2400    +2400

643      0          +8000  +8000

Разом  +112 950 (у графі “Видаток” рядок №80)

Поточні зобов’язання

631      8000    95600  +87600

661      5000    3281    -1124

641      0          1639*  +1744

65        0          1660    +1960

644      0          400      +400

685      0          6360    різниця   не   відображається,   оскільки вона    пов’язана    з    оприбуткуванням основних засобів

684      0          300      Різниця не відображається оскільки це нараховані, але не сплачені відсотки (фінансовадіяльність)

681                0                48000         +48000

Разом  138580 (у графі “Надходження” рядок №100)

* - обороти за дебетом pax.  641 становлять 28000, за кредитом - 46272,29. Від дебетових оборотів слід відняти 1060 (ПДВ, пов’язане із оприбуткуванням основних засобів), від кредитових - суму нарахованого, але не сплаченого податку на прибуток 17588,29 грн

Звіти про рух грошових коштів про власний капітал наведено в додатках Г і Д відповідно.

№12.3

1) Визначення звітних сегментів за показниками доходу від реалізації та балансової вартості активів:

всі чотири сегменти можуть бути визнані звітними, оскільки 'їх питома вага за цими показниками становить більше 10%. Проте, для розкриття інформації за сегментами у звітності достатньо визначення трьох сегментів звітними: №1,2,4 або №1,3,4 ('їх загальна питома вага доходу від операцій із зовнішніми покупцями становить 86% та 79% відповідно).

2) Визначення звітних сегментів за показником фінансових результатів: Сегменти №2, 3 не можуть бути звітними - 'їх питома вага за цим показником становить 0 і 5% відповідно, що менше за поріг суттєвості. При цьому, дохід від операцій із зовнішніми покупцями Сегментів №1,4 становить 65% (37+28), тобто менше 75% загального доходу підприємства від операцій із зовнішніми покупцями. Тому необхідно Сегменти №2 і №3 об'єднувати у додатковий звітний сегмент.

№12.4

Сума коригування сальдо нерозподіленого прибутку за 2005 рік: 730000-715000=15000 (грн.) за 2006 рік: 680000-700000=-20000 (грн.)

Коригування податку на прибуток за 2005 рік: 15000x0,25=3750 (грн.) за 2006 рік: -20000x0,25=5000 (грн.)

В бухгалтерському обліку коригування слід відобразити: 1)за2005рік Дт 20 "Виробничі запаси" - 15000

Кт441 "Прибуток нерозподілений” - 15000 Дт 441 "Прибуток нерозподілений" - 3750

Кт 641 "Розрахунки за податками” - 3750 2) за 2006 рік Дт 441 "Прибуток нерозподілений" - 20000

Кт 20 "Виробничі запаси” - 20000 Дт 441 "Прибуток нерозподілений" - (5000)

Кт 641 "Розрахунки за податками" - (5000)

Ці зміни слід відобразити у Балансі за 2005 та 2006 роки у відповідних статтях.