Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_9853ca5e5e9d6a186c305e73937d8c19, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

12.1.    Річна фінансова звітність складається:

а)         з двох форм;   в) з чотирьох форм;

б)         з трьох форм; г) з п’яти форм.

12.2.    Який із наведених етапів формування фінансової звітності є

першим?

а)         визначення залишків на балансових рахунках, формування

Головноїкниги;

б)         розкриття подій, що відбулись після дати балансу;

в)проведення     інвентаризації     активів     і     зобов’язань     та

відображення  її результатів  на рахунках  бухгалтерського обліку; фаповнення звітних форм, перевірка узгодженості їх показників.

12.3.    Баланс (Форма №1) складається:

а)         з трьох розділів активу і трьох розділів пасиву;

б)         з чотирьох розділів активу і п’яти розділів пасиву;

в)         з двох розділів активу і чотирьох розділів пасиву;

в) з чотирьох розділів активу і чотирьох розділів пасиву.

12.4.    Елементи операційних витрат наводяться:

а)         в Балансі;

б)         у Звіті про фінансові результати;

в)         у Звіті про власний капітал;

г)         у Звіті про рух грошових коштів.

12.5.    Грошові кошти на депозитному рахунку строком на 18 місяців в

балансі відображаються у складі:

а)         необоротних активів;           в) інших оборотних активів;

б)         грошових коштів;      г) у складі зобов’язань.

12.6.    В якій формі фінансової звітності відображається розподіл

прибутку підприємства на виплату дивідендів, збільшення

статутного та резервного капіталу?

а)         в Балансі;

б)         в Звіті про фінансові результати;

425

в)         в Звіті про рух грошових коштів

г в Звіті про власний капітал.

12.7.    В якій формі фінансової звітності відображається розрахунок

прибутковості акцій підприємства?

а)         в Балансі;

б)         в Звіті про фінансові результати;

в)         в Звіті про рух грошових коштів;

г)         в Звіті про власний капітал.

12.8.    Сума сплаченого податку на прибуток відображається:

а)         в Балансі;

б)         в Звіті про фінансові результати;

в)         в Звіті про рух грошових коштів;

г)         в Звіті про власний капітал.

12.9.    При визначенні чистого доходу (виручки) від реалізації

продукції (товарів, робіт, послуг) у Звіті про фінансові

результати від доходу (виручки) від реалізації віднімають:

а) собівартість реалізованої продукції;

б)податок   на   додану   вартість   і   собівартість   реалізованої

продукції; в)податок    на    додану    вартість,    акцизний    збір    та    інші

вирахування з доходу; г) суму операційних витрат.

12.10.  В якому розділі Звіту про власний капітал відображається

спрямування прибутку до статутного капіталу?

а)         Коригування;            в) Внески учасників;

б)         Розподіл прибутку;   г) Вилучення капіталу.

12.11.  В якому розділі Звіту про власний капітал відображається

безкоштовне одержання необоротних активів?

а)         Коригування;            в) Вилучення капіталу;

б)         Внески учасників;     г) Інші зміни в капіталі.

12.12.  В якому розділі Звіту про рух грошових коштів відображається

сума сплачених дивідендів?

а)         Рух коштів у результаті операційної діяльності;

б)         Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;

в)         Рух коштів у результаті фінансової діяльності;

г)         в жодному із перелічених розділів.

12.13.  При визначенні чистого руху коштів від операційної

діяльності прибуток (збиток) від звичайної діяльності до

оподаткування зменшується на:

а)         амортизацію необоротних активів;

б)         витрати на сплату відсотків;

в)         суму сплаченого податку на прибуток;

г)         суму зменшення оборотних активів.

12.14.  Що з перелічено відносять до надходжень розділу II Звіту про

рух грошових коштів “Рух коштів у результаті інвестиційної

діяльності?

а)         реалізація фінансових інвестицій;

б)         придбання необоротних активів;

в  аванси   і   позики   грошовими   коштами,   надані   іншим

сторонам; г) усе вище перелічене.

12.15.  Залежно від сутності ризиків та організаційної структури звітні

сегменти поділяються на:

а)         господарські і географічні;     в) виробничі та збутові;

б)         пріоритетні та допоміжні;      г подібні і неподібні.

12.16.  Що з переліченого включають до складу активів звітного

сегмента?

а)         дебіторську заборгованість з податку на прибуток;

б)         відстрочені податкові активи;

в)         дебіторську заборгованість за товари (роботи, послуги);

г)         усе вище перелічене.

12.17.  Які підприємства складають фінансову звітність відповідно до

П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого

підприємництва”?

а)         підприємства, які за результатами діяльності за останні 6

місяців визнані СМП;

б)         новостворені та інші підприємства які за результатами

діяльності 1-го кварталу або півріччя поточного року не

визнаються СМП;

в)         підприємства, які за результатами діяльності минулого року

визнані СМП;

г)         усі вище перелічені.

12.18.  Основні особливості будови Звіту про фінансові результати

СМП полягають у:

а) об’єднанні двох розділів звіту в один;

б відмінному підході до формування показників доходів і витрат;

в)         необхідності коригування показника витрат на суму

збільшення (зменшення) залишків незавершеного

виробництва і готової продукції для визначення розміру

чистого прибутку;

г)         всьому вище переліченому.

12.19.  Перегляд строку використання основних засобів відносять до:

а)         змін в обліковій оцінці;

б)         змін в обліковій політиці;

в)         подій після дати балансу;

г)         помилок, допущених при складанні звітів у попередніх

періодах.

12.20.  Перегляд методу оцінки запасів при вибутті відносять до:

а)         змін в обліковій оцінці;

б)         змін в обліковій політиці;

в)         подій після дати балансу;

г)         помилок, допущених при складанні звітів у попередніх

періодах.

12.21.  Що з переліченого відносять до подій, які вказують на

обставини, що виникли після дати балансу і не вимагають

коригування відповідних статей фінансової звітності?

а) переоцінка активів  після звітної дати, яка свідчить про

стійке зниження їхньої вартості;

б)оголошення            банкрутом      дебітора        підприємства,

заборгованість якого раніше була визнана сумнівною;

в)         прийнятгя рішення щодо емісії цінних паперів;

г)         виявлення помилок або порушень законодавства, що

призвели до перекручення даних фінансової звітності.

12.22.  Консолідована фінансова звітність складається, якщо:

а) контроль   материнським   підприємством   над   дочірнім   є

тимчасовим; б)дочірнє   підприємство   неспроможне   передавати   засоби

материнському підприємству;

в)         дочірнє підприємство утримується ВИКЛЮЧНО 3 ціллю його

продажу в поточному році;

г)         серед переліченого вірної відповіді немає.

12.23.  При консолідації фінансової звітності виключенню не

підлягають:

а)         балансова вартість фінансових інвестицій материнського

підприємства в дочірні і частка материнського підприємства

в капіталі дочірніх;

б)         суми внутрішньогрупових операцій і внутрішньогрупових

сальдо;

в)         прибутки (збитки) дочірніх підприємств;

г)         суми нереалізованих прибутків і збитків, що виникають в

результаті внутрішньогрупових операцій.

12.24.  Гудвіл при придбанні інвестицій - це:

а)         перевищення вартості придбання над часткою покупця в

справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов'язань

на дату придбання;

б)         перевищення вартості придбання над часткою покупця в

балансовій вартості ідентифікованих активів і зобов'язань на

дату придбання;

в)         перевищення справедливої вартості ідентифікованих

активів і зобов'язань над їх балансовою вартістю на дату

придбання;

г)         перевищення вартості придбання над часткою покупця в

статутному капіталі дочірнього підприємства.

12.25.  Частка меншості в консолідованому балансі відображається у

складі:

а)         власного капіталу;

б)         зобов'язань;

в)         необоротних активів;

г)         у   вписуваному   рядку   окремо   від   власного   капіталу   і

зобов'язань.

12.26.  Показники річної фінансової звітності підприємства

підлягають коригуванню при умові, якщо:

а)         кумулятивний приріст інфляції менший 90%;

б)         кумулятивний приріст інфляції рівний або більший 90%;

в)         індекс інфляції на дату балансу більший 100%;

г)         індекси інфляції за останні три роки мають тенденцію до

збільшення.

12.27.  При коригуванні статей балансу на вплив інфляції активи,

придбані на умовах відстрочення платежу без сплати

відсотків:

а)         не коригуються;

б)         коригуються  з  використанням  індексу  інфляції на  дату

переоцінки;

в)         коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату їх

визнання;

г)         коригуються  із  застосуванням  індексу  інфляції на  дату

платежу.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_9853ca5e5e9d6a186c305e73937d8c19, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0