Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.6 Коригування фінансових звітів енаслідок впливу інфляції : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

12.6 Коригування фінансових звітів енаслідок впливу інфляції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

Відповідно до п. 4 П(С)БО 22 "Вплив інфляціГ показники річної фінансової звітності підприємства за умови досягнення значення

кумулятивного приросту, інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.

Кумулятивний приріст інфляції це добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний.

Коефіцієнт коригування визначається як відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності.

Порядок коригування показників Балансу наведено в таблиці 12.32.

Таблиця 12.32 Коригування статей Балансу на вплив інфляції

I           Статті I           Порядок коригування

Монетарні   активи   та  зобов'язання,   які  за Відображаються в          сумі,

угодою    підлягають    індексації    (депозити, передбаченій угодою

обдігаціїтощо)           

Інші монетарні статті            He коригуються

Показники немонетарних статей, відображені He коригуються

за справедливою вартістю на дату балансу

(кінець року) 

Показники немонетарних статей, відображені Коригуються з використанням

засправедливоювартістюненадатубалансу індексу інфляції на дату

            переоцінки    

Показники немонетарних статей, відображені Коригуються   із   застосуванням

за первісною або залишковою вартістю    індексу   інфляції   на   дату   'їх

визнання

Активи, придбані на умовах відстрочення Коригуються із застосуванням

платежу без сплати відсотків, які визначити індексу інфляції на дату

неможливо    платежу

Приклад 12.14. Підприємство складає звітність станом на 31.12.2006 року. На балансі знаходяться основні засоби первісною вартістю 150 тис. грн., придбані у березні 2006 року.

Індекси інфляції за останні три роки, включаючи звітний, становлять:

2004 р. - 112,3; 2005 р. - 110,3; 2006 р. - 111,6 (березень - 99,7; грудень- 100,9).

Кумулятивний приріст інфляції розраховується: 12,3x10,3x11,6 _

ЇОО     ~    '   %

Коригування не проводиться, оскільки одержаний результат є меншим за 90%.

В іншому разі коефіцієнт коригування слід було б розрахувати:

99,7

Тоді скоригована первісна вартість основних засобів: 1,012×150000=151800 (грн.)

На початок першого дня звітного року, в якому застосовується П(С)БО 22, суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються. При цьому показником нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) визнається різниця між сумами скоригованих показників активу та пасиву балансу.

Показники Звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів) коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування, що визначається як відношення інфляції на дату балансу та індексу інфляції на дату визнання доходів і витрат, включених до відповідних статей. Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, підприємство може застосувати середній індекс інфляції до загальних сум доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Він визначається як середнє геометричне місячних індексів.

Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов’язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов’язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів, доходи і витрати майбутніх періодів).

Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) і товарів на початок і кінець звітного періоду та собівартості виготовленої у звітному періоді продукції (робіт, послуг) і придбаних товарів:

СВр=Зп xhn+Зн ХІЗН-ЗК хізк

де СВр            - собівартість реалізованих запасів;

Зп, Зк, Зн      - відповідно запаси на початок, кінець звітного періоду ma ті,

що надійшли протягом звітного періоду; Ізп, Ізк, Ізн - відповідні індекси, що використовуються для перерахунку запасів.

Приклад 12.15. Інформацію про залишки та обсяги виробництва і реалізації готової продукції наведено в таблиці 12.33.

Таблиця 12.33 Значення показників до коригування

Показники     Сума до коригування, тис. грн.

Залишок готової продукції на початок року          250

Виготовлено за рік    600

Реалізованозарік        550

Залишок готової продукції на кінець року  300

Індекси інфляції становили: на початок року - 101,1; на кінець року - 120,5; середній за рік - 109,7;

на даіу виготовлення продукції, що не була реалізована протягом року- 115,7.

Скоригована собівартість реалізованої продукції визначається:

СВР = 250000±^ + 600000^ - 300000±^ = 644596 (пж ,

101,1   109,7   115,7   rpn->

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті відображається у скоригованому Звіті про фінансові результати в рядку 165 "Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті".

Коригування показників Звіту про рух грошових коштів відбувається у наступному порядку:

1)         Показники статей розділу 1 "Рух коштів у результаті операційної діяльності" нараховані та сплачені відсотки, сплачений податок на прибуток, надходження (видаток) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання. Усі інші показники цього розділу визначаються згідно з П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових кошів" з урахуванням відповідних статей скоригованих Балансу та Звіту про фінансові результати.

2)         Показники, що відображають рух грошових коштів в результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на даіу кожної операції, пов'язаної з рухом таких грошових коштів.

Скориговані показники Звіту про власний капітал визначаються відповідно до П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" з урахуванням коригування показників інших форм звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів, відрахування до резервного капіталу

тощо), коригуються у порядку, встановленому для немонетарних статей балансу та придбаних активів на умовах відстрочення платежу без сплати відсотків.

До 2008 року вітчизняні підприємства не проводили коригування фінансової звітності на індекс інфляції, оскільки кумулятивний приріст інфляції не досягав 90%.