Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.4 Фінансовий звіт суб’екта малого підприємництва : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

12.4 Фінансовий звіт суб’екта малого підприємництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

До суб’єктів малого підприємництва відносять:

1) зареєстровані у встановленому порядку фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи та не повинні вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність;

2) юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційної форми і форми власності, в яких середньоблікова чисельність працівників за звітний період не перевищує 50 чоловік та обсяг виручки від реалізації за рік не перевищує суму 70 млн. грн.

При цьому, до суб'єктів малого підприємництва не відносять дочірні товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні і небанківські фінансові установи, суб'єкти підприємницької діяльності, які проводять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти, а також такі, що є виробниками підакцизних товарів, підприємства, більше 25% статутного фонду якого належить юридичним особам не суб'єктам малого підприємництва

Суб'єкти малого підприємництва (СМП) мають право вести спрощену форму бухгалтерського обліку (просту форму або форму бухгалтерського обліку із застосуванням регістрів обліку майна малого підприємства), використовуючи спрощений План рахунків та подавати фінансову звітність за скороченою формою, склад і зміст якої регламентовано П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

На рис.12.1 схематично показано, в яких випадках підприємства складають фінансову звітність відповідно до П(С)БО 25.

 

 

Підприємства, які за результатами діяльності минулого року визнані СМП

Пщприємства, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного року не визнаються СМП

 

 

 

_І\ Новостворені та інші підприємства які за /результатами діяльності 1-го кварталу або півріччя *   поточного року не визнаються СМП

Інші підприємства

Рис 12.1 -Порядок формування фінансовоїзвітності відповідно до П(С)БО

Форму Балансу СМП (Форма №1-М) та порядок його заповнення наведено в таблиці 12.29.

Таблиця 12.29 Порядок складання Балансу СМП

Стаття балансу          Код рядка       Сальдо рахунків бухгалтерського обліку

1          2          3

АКТИВ

I Необоротні активи            

Незавершене будівництво   020      Дт15

Основні засоби:                   

залишкова вартість   030      р.031-р.032

первісна вартість      031      Дт10, 11, 12

знос    032      (Кт 131,132,133,135)

Довгострокові біологічні активи:               

справедлива (залишкова) вартість  035      р.036-р.037

первісна вартість      036      Дт16

накопичена амортизація      037      (Кт 134)

Довгострокові фінансові інвестиції 040      Дт14

Інші необоротні активи        070      Дт 18,19

Усього за розділом I 080      р.020+р.030+р.035+р.040+р.070

II Оборотні активи              

Виробничі запаси     100      Дт 20,22, 23, 24, 25

Поточні біологічні активи    110      Дт21

Готовапродукція       130      Дт 26, 28, 27

Дебіторська   заборгованість    за   товари,    роботи, послуги:              

чиста реалізаційна вартість 160      р.161-р.162

первісна вартість      161      Дт 36, 34

резерв сумнівних боргів       162      (Кт 38)

Дебіторська   заборгованість    за   розрахунками    з бюджетом            170      Дт 641,642

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      Дт 37, 65, 66, 68

Поточні фінансові інвестиції           220      Дт352

Грошові кошти та їх еквіваленти:               

в національній валюті          230      Дт301, 311, 313, 333, 351

в іноземній валюті    240      Дт302, 312, 314, 334, 351

Інші оборотні активи            250      Дт 331, 332, 643,644

Усього за розділом II            260      р.100+р.130+р.160+р.170+ р.210+р.220+ р.230+р.240+р.250

III Витрати майбутніх періодів        270      Дт39

ІУНеоборотні активи та групи вибуття     275      Дт286

Баланс            280      р.080+р.260+р.270 +р.275

ПАСИВ

I Власний капітал                

Статутний капітал    300      Кт40

Додатковий капітал  320      Кт 41,42

Резервний капітал    340      Кт43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      Кт44 (Дт44)

Неоплачений капітал           360      (Дт 46)

Усього за розділом I 380      р.300+р.320+р.340+р.350-р.360

II Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування         430      Кт 47, 48

III Довгострокові зобов’язання       480      Кт 50-55

Продовження табл. 12.29

IV Поточні зобов'язання                 

Короткострокові кредити банків    500      КтбО

Поточна     заборгованість      за     довгостроковими зобов'язаннями  510      Кт 61,62

Кредиторська   заборгованість   за   товари,   роботи, послуги  530      КтбЗ

Поточні зобов'язання за розрахунками:                

з бюджетом   550      Кт 641,642

зі страхування           570      Кт65

з оплати праці           580      Ктбб

Зобов'язання,  пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу        605            Km 680

Інші поточні зобов'язання    610      Кт68, 37

Усього за розділом IV          620      р.500+р.510+р.530+р.550+ р.570+р.580+р.<505+р.6Ю

V Доходи майбутніх періодів          630      Кт69

Баланс            640      р.380+р.430+р.480+р.620+р.630

Основними особливостями будови Звіту про фінансові результати СМП (Форма №2-М) є відображення усіх витрат та доходів в одному розділі та їх групування (спочатку наводяться усі доходи, потім - витрати). При цьому доходи класифікують на доходи від реалізації, інші операційні, інші звичайні і надзвичайні доходи, які в підсумку дають суму чистих доходів за звітний період ( абл.. 12.30). Від цього показника віднімають витрати, скориговані на суму збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції, податок на прибуток та одержують розмір чистого прибутку (збитку).

Таблиця 12.30 Методика заповнення Звіту про фінансові результати СМП

Стаття            Код рядка       Оборотизарахунками бухгалтерського обліку*

Дохід  (виручка)  від  реалізації  продукції  (товарів, робіт, послуг)        010      Обороти Кт 70

Непрямі податки та інші вирахування з доходу    020      Дт70 -Кт641/непрямі податки

Чистий   дохід   (виручка)   від   реалізації   продукції (товарів, робіт, послуг)  030      р.010-р.020

Інші операційні доходи        040      Дт71 -Кт791

Доход від первинного визнання біологічнга активів і сільськогосподарської продущії           041      Дт 710 -Km 791

Інші звичайні доходи           050      Дт 72,73,74 - Кт 792,793

Надзвичайні доходи 060      Дт 75 - Кт 79

Разом чисті доходи   070      р.030+р.040+р.050+р.060

Збільшення   (зменшення)   залишків   незавершеного виробництва і готової продукції         080     

Матеріальні затрати  090      Обороти Дт 80

Продовження табл. 12.30

Витрати на оплату праці     100      ОборотиДт81

Відрахування на соціальні заходи   110      Обороти Дт 82

Амортизація  120      Обороти Дт 83

Інші операційні витрати      130      Обороти Дт 84

у тому числі:

належна до сплати сума єдиного податку 131      Дт 84 - Km 641

втрати від первинного визнання та зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукцїі  132            Дт 791 -Km 84

            140      Дт791 -Кт902

Інші звичайні витрати          150      Обороти Дт 85

Надзвичайні витрати           160      Обороти Дт 86

Податок на прибуток           170      ОборотиДт981

Разом витрати           180      р.090+р.100+р.110+р.120+ р.130+р.150+ (-) р.080+р160+р.170

Чистий прибуток (збиток)   190      р.070-р.180

Забезпечення матеріального заохочення   195      Дт 812 - Km 477

* - в Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій СМП передбачено тільки коди синтетичних рахунків

У випадку, коли підприємство не застосовує 8-й клас рахунків згідно своєї облікової політики, Звіт про фінансові результати заповнюється шляхом вибірки окремих елементів витрат з відповідних рахунків 9-го класу.