Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.2 Консолідована фінансова зеітність : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

12.2 Консолідована фінансова зеітність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

Шдприємство, яке внаслідок об'єднання здійснює контроль над

дочірніми       підприємствами,       називається   материнським

підприємством і крім власних звітів складає консолідовану фінансову звітність.

Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці (групи).

Консолідована звітність формується відповідно до П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність” шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства.

При консолідації звітності виключенню підлягають такі показники:

-          балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в дочірні і, відповідно, частка материнського підприємства в капіталі дочірніх;

-          суми внутрішньогрупових операцій (операції між материнським і дочірніми підприємствами, або між дочірніми підприємствами однієї групи);

-          суми внутрішньогрупових сальдо (сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату балансу, що утворюються внаслідок внутрішньогрупових операцій);

-          суми нереалізованих прибутків і збитків, які можуть бути відшкодовані та виникають в результаті внутрішньогрупових операцій (реалізації продукції, товарів, робіт тощо) і включаються до балансовоївартості активів підприємства.

Приклад 12.3. У січні 200(Х-1) року підприємство "Материк" придбало 70% простих акцій підприємства "Оазис" за 3500 тис. грн. На дату придбання власний капітал підприємства "Оазис" становив

3500 тис. грн., сума нерозподіленого прибутку - 500 тис. грн. Станом на 31.12.0X баланси підприємств мали наступний вигляд:

Таблиця 12.18 Баланси підприємств "Материк" і "Оазис" станом на 31.12.200Хр.

Статті Материк         Оазис

Основні засоби         2 000   3 500

Довгострокові фінансові інвестиції 3 500   -

Оборотні активи       8 000   5 500

Баланс            13 500 9 000

Статутний капітал    6 000   3 000

Нерозподілений прибуток   1 500   4 500

Власний капітал        7 500   7 500

Поточні зобов'язання           6 000   1 500

Баланс            13 500 9 000

Для того щоб скласти консолідований баланс підприємства “Материк" станом на 31.12.200Хр. необхідно здійснити регулюючі записи

1)         Розрахунок гудвілу станом на 31.12.200Хр.:

фінансові інвестиції в підприємство "Оазис"  3500 тис. грн.;

отримані чисті активи у складі:

статутного капіталу  3000 тис. грн.;

нерозподіленого прибутку   500 тис. грн.;

3500 тис. грн.

частка групи 70%      2450 тис. грн. (3500x0,7)

гудвіл, що виник при придбанні     1050 тис. грн. (3500-2450)

2)         Розрахунок частки меншості:

чисті       активи       підприємства

“Оазис" станом на 31.12.200Хр.     7500 тис. грн.

частка меншості        2250 тис. грн. ( 7500x0,3)

3)         Розрахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.200Хр.:

до коригування         1500 тис.грн.

частка   прибутку   "Оазис"   після                         2800 тис.грн.

придбання                                                                 ( 4500-500)х0,7

4300 тис. грн.

Таблиця 12.19 Консолідований баланс станом на 31.12.200Хр.

Статті Сума

Гудвіл 1050

Основні засоби         5 500

Довгострокові фінансові інвестиції -

Оборотні активи       13 500

Баланс            20 050

Статутний капітал    6 000

Нерозподілений прибуток   4 300

Частка меншості        2 250

Власний капітал        12 550

Поточні зобов’язання           7 500

Баланс            20 050

На підставі одержаних показників при формуванні консолідованої фінансової звітності за 200Х рік материнська компанія складає регулюючі записи (оскільки вони не відображаються в облікових регістрах материнського та дочірнього підприємства, коди рахунків вказувати не будемо).

1)         Виключення балансової вартості фінансових інвестицій в дочірнє

підприємство:

Дт “Статутний капітал”       - 3 000 000

Дт “Прибуток нерозподілений”      - 500 000

Кт “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі” - 3 500 000

2)         Гудвіл при п”идбанні:

Дт“Тудвіл-1050

Кт “Нерозподілений прибуток” - 1050 3)Частка меншості

Дт “Нерозподілений прибуток” - 2250

Кт “Частка меншості” - 2250

Частка меншості відображається в консолідованому Балансі материнського підприємства окремо від власного капіталу та зобов’язань у вписуваному рядку 385 “Частка меншості”, у Звіті про фінансові результати - у вписуваному рядку 215 “Частка меншості” від’ємною величиною у дужках.

Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється на наявність ознак    можливого     його     зменшення     корисності     в    порядку,

передбаченому П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”. Якщо гудвіл не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням його залишкової вартості до витрат. У примітках до фінансової звітності зазначається інформація про зміни балансової вартості гудвілу на початок та кінець року.

Приклад 12.4. Використовуючи умову прикладу 12.3, припустимо, що при придбанні справедлива вартість основних засобів підприємства “Оазис” перевищувала їх балансову вартість на 60 тис. грн. (метод амортизації - прямолінійний, строк корисної експлуатації - 5 років).

Для того щоб скласти консолідований баланс підприємства “Материк” станом на 31.12.200Хр. необхідно здійснити регулюючі записи:

1)         Коригування справедливої вартості: основні засоби       +60 тис. грн. нараховано амортизацію за 200(Х-1)-200Хрр.      (24) тис. грн. станомна31.12.200Хр.         36 тис. грн.

2)         Розрахунок гудвілу станом на 31.12.200X: фінансові інвестиції в “Оазис”        3500 тис. грн.; отримані чисті активи у складі:

 

-          стаіутного капіталу   3000 тис. грн.;

-          нерозподіленого прибутку   500 тис. грн.;

3500 тис. грн.

частка групи 70%      2492 тис. грн. (3500+60)×0,7

гудвіл, що виник при придбанні     1008 тис. грн. ( 3500-2492)

3)         Розрахунок частки меншості: чисті активи “Оазис” станом на 31.12.200Хр.    7500 тис. грн. частка меншості                                 2 260,8 тис. грн. (7500+36)×0,3

4)         Розрахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.200Хр.: до коригування        1500 тис. грн. частка прибутків “Оазис”                                         2783,2 тис. грн. після придбання                                                         (4500-500-24)×0,7

4283,2 тис. грн.

Таблиця 12.20 Консолідований баланс станом на 31.12.200Хр.

Статті Сума

Гудвіл 1 008

Основні засоби         5 536

Довгострокові фінансові інвестиції -

Оборотні активи       13 500

Баланс            20 044

Статутний капітал    6 000

Нерозподілений прибуток   4283,2

Частка меншості        2 260,8

Власний капітал        12 544

Поточні зобов'язання           7 500

Баланс            20 044

Приклад 12.5. Використовуючи умову прикладу 12.3, припустимо, що протягом 200Хр. підприємство "Оазис" реалізувало материнському підприємству продукцію на суму 25 тис. грн. з прибутком 5 тис. грн. (на кінець року 30% продукції залишилось нереалізованою на складі підприємства "Материк").

Для того щоб скласти консолідований баланс підприємства "Материк" станом на 31.12.200Хр. необхідно здійснити регулюючі записи:

1500 грн. (5000x0,3) 12 тис. грн.

( 8000 + 5500-1500) 2) Розрахунок гудвілу станом на 31.12.200X:

1) Розрахунок оборотних активів: частка прибутку у запасах всього запасів станом на 31.12.200Хр.

3500 тис. грн.;

3000 тис. грн.; 500 тис. грн.; 3500 тис. грн.

2 450 тис. грн. (3500x0,7) 1050 тис.грн. (3500-2450)

фінансові інвестиції в "Оазис" отримані чисті активи у складі:

-          статутного капіталу

-          нерозподіленого прибутку

частка групи 70%

гудвіл, що виник при придбанні

7500 тис. грн.

1500 грн.

1 800 тис. грн.

( 7500-1500)х0,3

401

3) Розрахунок частки меншості: чисті активи "Оазис" станом на 31.12.200Хр. нереалізований прибуток частка меншості

4)Розрахунок     консолідованого     нерозподіленого     прибутку станомна31.12.200Хр.:

до коригування         1500 тис. грн.

частка прибутків “Оазис”     1750 тис. грн.

після придбання       (4500-500-1500)×0,7

3250 тис. грн.

Таблиця 12.21

            Консолідований баланс станом на 31.12.200Хр.

Статті I           Сума

 

Гудвіл 1 050

Основні засоби         5 500

Довгострокові фінансові інвестиції -

Оборотні активи       12 000

Баланс            18 550

Статутний капітал    6 000

Нерозподілений прибуток   3 250

Частка меншості        1 800

Власний капітал        11 050

Поточні зобов’язання           7 500

Баланс            18 550

Приклад 12.6. Використовуючи умову прикладу 12.3, припустимо, що в січні 200Хр. підприємство “Материк” реалізувало підприємству “Оазис” основні засоби за 56 тис. грн. (первісна вартість - 90 тис, грн., знос - 54 тис. грн., термін служби до кінця експлуатації- 5років).

Для того щоб скласти консолідований баланс “Материк” станом на 31.12.200Хр. необхідно здійснити регулюючі записи:

1) Коригування основних засобів:

прибуток від реалізації основних    20000 грн.

засобів            (56000 - 36000)

перевищення    суми    нарахованої           4000   грн.

амортизації    (56000-36000)/5

основні засоби станом         5484 грн.

на31.12.200Хр           (2000+3500-20+4)

 

2) Розрахунок гудвілу станом на 31.12.200X:

фінансові інвестиції в “Оазис” отримані чисті активи у складі:

-          статутного капіталу

-          нерозподіленого прибутку

частка групи 70%

гудвіл, що виник при придбанні

3) Розрахунок частки меншості: чисті активи “Оазис” станом на31.12.200Хр. зайво нарахована амортизація частка меншості

3500 тис. грн.;

3000 тис. грн.; 500 тис. грн.; 3500 тис. грн.

2 450 тис. грн.   (3500×0,7) 1050 тис.грн. ( 3500-2450)

7500 тис. грн. 4 тис. грн. 2 251,2 тис. грн.( 7500+4)×0,3

 

1500 тис. грн. 2802,8 тис. г×н. (4500-500+4)0,7 (20) тис. грн. 4282,8 тис. грн.

4) Розрахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.200Хр.:

до коригування

частка   прибутків   “Оазис”   після

придбання

нереалізований прибуток

Таблиця 12.22 Консолідований баланс станом на 31.12.200Хр.

Статті Сума

Гудвіл 1 050

Основні засоби         5 484

Довгострокові фінансові інвестиції -

Оборотні активи       13 500

Баланс            20 034

Статутний капітал    6 000

Нерозподілений прибуток   4 282,8

Частка меншості        2 251,2

Власний капітал        12 534

Поточні зобов’язання           7 500

Баланс            20 034

Приклад 12.7. Використовуючи умову прикладу 12.3, припустимо, що підприємство Материк оголосило дивіденди в розмірі 150 тис. грн., а Оазис - 100 тис. грн.

Для того щоб скласти консолідований баланс “Материк” станом на 31.12.200Хр. необхідно здійснити регулюючі записи

фінансові інвестиції в “Оазис” отримані чисті активи у складі:

-          стаіутного капіталу

-          нерозподіленого прибутку

частка групи 70%

гудвіл, що виник при придбанні

2) Розрахунок частки меншості: чисті активи “Оазис” станом на31.12.200Хр. дивіденди до сплати частка меншості

1) Розрахунок гудвілу станом на 31.12.200X:

3500 тис. грн.;

3000 тис. грн.; 500 тис. грн.; 3500 тис. грн.

2 450 тис. грн.    (3500×0,7) 1050 тис.грн. (3500-2450)

7500 тис. грн. 100 тис. грн. 2220 тис. г×н.

(7500-100)0,3

1500 тис. грн.

2730 тис. грн.

(4500-500-100)×0,7

(150) тис. грн.

70 тис.грн. ( 100×0,7)

4 150 тис. грн.

3) Розрахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.200Хр.:

4) Коригування поточних зобов’язань: дивіденди для частки меншості дивіденди до сплати поточні зобов’язання станом на31.12.200Х

до коригування частка прибутків “Оазис” після придбання дивіденди до сплати дивіденди до отримання

30 тис.грн. (100-70) 150 тис. грн. 7680 тис. грн. (6000+1500+30+150)

Таблиця 12.23 Консолідований баланс станом на 31.12.200Хр.

Статті Сума

Гудвіл 1050

Основні засоби         5 500

Довгострокові фінансові інвестиції -

Оборотні активи       13 500

Баланс            20 050

Статутний капітал    6 000

Нерозподілений прибуток   4 150

Частка меншості        2 220

Власний капітал        12 370

Поточні зобов’язання           7 680

Баланс            20 050

Складемо консолідований звіт про фінансові результати за 200Х рік, виходячи з даних, наведених в таблиці 12.24.

Таблиця 12.24 Звіт про фінансові результати за 200Хрік підприємств

"Материк" і "Оазис"

Статті Материк         Оазис

Чистий дохід від реалізації продукції          1110    1200

Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг)     257      3167

Валовий прибуток (збиток) 853      8833

Операційні витрати  256      3366

Дохід від участі в капіталі (дивіденди “Оазис”)     70        -

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування        667      5467

Податок на прибуток           167      1367

Чистий прибуток (збиток)   500      4100

Дивіденди      (150)   (100)

Нерозподілений прибуток за рік     350      4000

Нерозподілений прибуток на 01.01.0Х      1150    500

Нерозподілений прибуток на 31.12.0X      1500    4500

Мета консолідованого звіту про фінансові результати - показати результати групи за звітній період так, ніби вона є єдиним підприємством. Слід застосовувати такий самий підхід як і при консолідації балансу.

Особливостями консолідованого звіту про фінансові результати є те, що в ньому відображається:

-          частка меншості дочірнього підприємства, яка розраховується шляхом множення частки меншості на прибуток після оподаткування дочірнього підприємства;

-          дивіденди оголошені або сплачені тільки материнським підприємством;

-          виключення дивідендного доходу, який отриманий від дочірнього підприємства;

-          виключення внутрішньогрупових операцій з показників обсягу реалізації та собівартості реалізованої продукції.

Таким чином консолідований звіт про фінансові результати за 200Х рік буде мати вигляд:

Таблиця 12.25

Консолідоеаний зеіт про фінансоеі результати за ЮОХрік

Статті Сума   Розрахунок

Чистий дохід від реалізації продукції          2310    1110+1200

Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг)     3424    257+3167

Валовий прибуток (збиток) 9686    2310-3424

Операційні витрати  3622    256+3366

Дохід від участі в капіталі (дивіденди “Оазис”)                

Фінансовий   результат   від   звичайної діяльності до оподаткування  6064    9686-3622

Податок на прибуток           1534    167+1367

Прибуток після оподаткування       4530    6064-1534

Частка меншості        (1230) 4100×0,3

Чистий прибуток (збиток)   3300    4530-1230

Дивіденди      (150)   дивіденди   підприємства “Материк”

Нерозподілений прибуток за рік     3150    3300-150

Нерозподілений прибуток на 01.01.0Х      1000    1150-500×0.3

Нерозподілений прибуток на 31.12.0X      4150    3150+1000