12.1 Методика складання фінансових звітів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Річна фінансова звітність підприємства складається з п'яти основних форм та додатків до приміток до річної фінансової звітності:

1)Балансу(Форми№1);

2)3вііу про фінансові результати (Форми №2);

3)3вііу про рух грошових коштів (Форми №3);

4)3вііу про власний капітал (Форми №4);

5)Приміток до фінансової звітності (Форми №5);

6)Додатку до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами" (Форми №6).

При формуванні квартальної фінансової звітності складаються тільки перші дві форми.

Фінансова звітність подається підприємствами не пізніше 25-го числа наступного місяця за звітним кварталом, а річна - не пізніше 20-го лютого наступного за звітним роком.

Методика складання та порядок надання фінансових звітів регламентуються відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (табл. 12.1).

Таблиця 12.1

Використання П(С)БО при формуеанні фінансоеої зеітності

П(С)БО                                       Призначення П(С)БО

П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"        Визначає мету, склад і принципи формування фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів

П(С)БО 2 "Баланс"    Визначають склад і форму відповідних звітів та загальні вимоги до розкриття 'їх статей

П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати”

 

П(С)БО 4 "Звіт про власний капітал"        

 

П(С)БО 5 "Звіт про рух грошових коштів"

 

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"  Визначає порядок виправлення помилок, внесення інших змін (внаслідок змін в обліковій політиці, облікових оцінках) та розкриття подій після дати балансу у фінансовій звітності

П(С)Б0 17"Податокна прибуток"    Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи та зобов'язання з податку на прибуток та ії розкриття у фінансовій звітності

П(С)БО 20 "Консолідо-вана фінансова звітність" Визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності материнським підприємством, встановлює загальні вимоги до розкриття інформації щодо їі формування

П(С)БО 22 "Вплив інфляції" Визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції, а також загальні вимоги до розкриття інформації в ній у Примітках до річно'ї фінансової звітності

П(С)БО 24 "Прибуток на акцію"     Визначає методологічні засади формування інформації про чистий прибуток на одну просту акцію та ії розкриття у фінансовій звітності

Продовженнятабл. 12.1

П(С)БО 25 “Фінансовий звіт     суб’єкта     малого підприємництва”   Встановлює зміст і форму фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (в складі Балансу і Звіту про фінансові результати за спрощеною формою), а також порядок заповнення його статей

П(С)БО   29   “Фінансова звітність за сегментами”          Визначає методологічні принципи формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов’язання звітних сегментів (встановлює форму Додатку до річно'ї фінансової звітності “Інформація за сегментами”), а також ії розкриття у фінансовій звітності

П(С)БО      7      “Основні засоби”, 8 “Нематеріаль-ні активи”, 9 “Запаси” та ін.          Визначають порядок розкриття інформації щодо відповідних статей звітності у Примітках до річно'ї фінансової звітності

Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою для користувачів, вона повинна містити дані про:

-          підприємство;

-          дату звітності та звітний період;

-          валюту звітності та одиницю її виміру;

-          відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року;

-          облікову політику підприємства та її зміни;

-          консолідацію фінансових звітів;

-          припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

-          обмеження щодо володіння активами;

-          участь у спільних підприємствах;

-          виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування;

-          переоцінку статей фінансових звітів;

-          іншу   інформацію,   розкриття   якої   передбачено   положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Формування фінансової звітності відбувається в такій послідовності:

1)         Проведення інвентаризації активів і зобов’язань та відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку;

2)         Співставлення підсумків аналітичного і синтетичного обліку, закритгя рахунків доходів і витрат, виявлення фінансових результатів діяльності;

3)         Визначення залишків на балансових рахунках, формування Головної книги;

4)         Заповнення звітних форм, перевірка узгодженості їх показників;

5)         Розкриття подій, що відбулись після дати балансу;

6)         Затвердження фінансової звітності та представлення її користувачам.

Розглянемо детальніше методику складання фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО.

Методика складання Балансу. Метою складання Балансу (Форми №1) є надання користувачам фінансової звітності інформації про майновий стан підприємства станом на звітну дату. На підставі його показників аналізуються структура активів і зобов'язань підприємства, його фінансова сталість, платоспроможність, розраховуються показники ділової активності, визначається їх тенденція.

Баланс складається із чотирьох розділів активу (четвертий розділ активу є вписуваний) та п'яти розділів пасиву. Він заповнюється на підставі Головної книги шляхом перенесення (або узагальнення) сальдо рахунків бухгалтерського обліку на початок року і кінець звітного періоду (табл.12.2). При цьому слід пам'ятати, що нематеріальні активи, основні засоби, інвестиційна нерухомість довгострокові біологічні активи у підсумок балансу включаються за залишковою вартістю, а дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - за чистою реалізаційною вартістю. Вписувані рядки у формі виділено курсивом (вони відображаються при умові наявності відповідних показників).

Таблиця 12.2 Порядок складання Балансу

 

Стаття балансу          Код рядка       Сальдо рахунків бухгалтерського обліку

1          2          3

АКТИВ

I Необоротні активи            

Нематеріальні активи:                     

залишковавартість    010      р.011-р.012

первісна вартість      011      Дт12

накопичена амортизація      012      (Кт 133)

Незавершене будівництво   020      Дт15

Основні засоби:                   

залишковавартість    030      р.031-р.032

первісна вартість      031      ДтЮ, 11

знос    032      (Кт 131, 132)

Продовження табл. 12.2

Довгострокові біологічні активи:               

справедлива (залишкова) вартість  035      Дт 161, 163,165+р.036-р.037

первісна вартість      036      Дт 162,164,166

накопичена амортизація      037      (Кт 134)

Довгострокові фінансові інвестиції:                      

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        040      Дт141

інші фінансові інвестиції       045      Дт 142, 143

Довгострокова дебіторська заборгованість           050      Дт 181,182,183

Справедлива (зшишкова) вартість інвестщійної нерухомості     055      Дт 1001

Первісна вартість інвестиційної нерухомості        056      Дт 1002

Знос інвестиційної нерухомості      057      (Km 135)

Відстрочені податкові активи         060      Дт17

Гудвіл 065      Дт191,193

Інші необоротні активи        070      Дт184

Усього за розділом I 080      р.010+р.020+р.030+р.035+р.040+

р.045+р.050+р.055+р.060+р.065+

р.070

II Оборотні активи              

Запаси:                      

виробничі запаси      100      Дт 20, 22

поточні біологічні активи    110      Дт21

незавершене виробництво  120      Дт23, 25

готова продукція       130      Дт 24,26, 27

товари            140      Дт28

Векселі одержані       150      Дт34

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:            

чиста реалізаційна вартість 160      р.161-р.162

первісна вартість      161      Дт36

резерв сумнівних боргів       162      (Кт38)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                  

з бюджетом   170      Дт64

за ввданими авансами         180      Дт371

з нарахованих доходів          190      Дт373

із внутрішніх розрахунків     200      Дт 682,683, 363, 3773

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      Дт 372, 374, 375, 376, 3774, 65, 66,

Поточні фінансові інвестиції           220      Дт352

Грошові кошти та їх еквіваленти:               

в національній валюті          230      Дт 301, 311, 313, 333, 351

вт.ч.укасі        231      Дт301

в іноземній валюті    240      Дт302, 312, 314, 334, 351

Інші оборотні активи            250      Дт331, 332, 643, 644

Усього за розділом II            260      сумар.100-160, 170-250

III Витрати майбутніх періодів        270      Дт39

ІУНеоборотні активи та групи вибуття     275      Дт286

Баланс            280      р.080+р.260+р.270+р.275

Продовження табл. 12.2

ПАСИВ

I Власний капітал                

Статутний капітал    300      Кт40

Пайовий капітал       310      Кт41

Додатковий вкладений капітал      320      Кт 421, 4225

Інший додатковий капітал   330      Кт 422, 423, 424, 425

Резервний капітал    340      Кт43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      Кт 441 (Дт 442)

Неоплачений капітал           360      (Дт 46)

Вилучений капітал   370      (Дт 45)

Усього за розділом I 380      р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+ р.350-р.360-р.370

II Забезпечення наступних витрат і платежів                  

Забезпечення виплат персоналу    400      Кт 471, 472

Інші забезпечення     410      Кт 473, 474

Сума страхових резервів      415      Km 491,492

Сума часток     ере страховиків у страхових резервах      416      Km 493,494

Залишок сформованого призового фонду,  що підлягає вишіаті переможцям лотерей           417      Km 475

Залишок   сформованого резерву   на   виплату джек-nomy, не забезпеченого сшіатою участі у лотереї      418            Km 476

Цільове фінансування          420      Кт48

Усього за розділом II            430      сумар.400-420

III Довгострокові зобов’язання                  

Довгострокові кредити банків        440      Кт 501,502,503,504

Інші довгострокові фінансові зобов’язання           450      Кт 505,506,51, 52

Відстрочені довгострокові зобов’язання    460      Кт54

Інші довгострокові зобов’язання    470      Кт 53,55

Усього за розділом III           480      сумар.440-470

IV Поточні зобов’язання                

Короткострокові кредити банків    500      Кт60

Поточна заборгованість  за довгостроковими зобов’язаннями  510      Кт61

Векселі ввдані           520      Кт62

Кредиторська     заборгованість     за     товари, роботи, послуги          530      Кт63

Поточні зобов’язання за розрахунками:                

з одержаних авансів 540      Кт681

з бюджетом   550      Кт 641, 642

з позабюджетних платежів  560      Кт6856

зі страхування           570      Кт65

з оплати праці           580      Кт66

з учасниками 590      Кт67

із внутрішніх розрахунків     600      Кт682, 683, 637

Зобов’язання,     пов’язані     з     необоротними активами          та          групами          вибуття, утримуваними для продажу  605      Km 680

Інші поточні зобов’язання   610      Кт 644, 684, 372, 6858

Усього за розділом IV          620      сумар.500-610

V Доходи майбутніх періодів          630      Кт69

Баланс            640      р.380+р.430+р.480+р.620+р.630

1          - щодо об'єктів, які обліковуються за справедливою вартістю плюс залишкова вартість

об'єктів. обчислена за формулою: р.056-р.057;

2          - щодо об'єктів, які обліковуються за первісною вартістю:

3          - в частині дебіторської заборгованості пов'язаних сторін та за внутрішньовідомчими

розрахунками;

*          -дебіторська заборгованість, яка відображається у складі оборотних активів і не може

бути включена до інших статей дебіторської заборгованості;

5          - в частині суми капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал

6          - в частині заборгованості внесків до позабюджетних фондів, передбачених чинним

законодавством;

7          - в частині кредиторської заборгованості пов'язаних сторін та за внутрішньовідомчими

розрахунками;

*          - зобов'язання, які не можуть бути включені до інших статей поточних зобов'язань

Оцінка та подальше розкриття окремих статей Балансу в Примітках до фінансової звітності здійснюються згідно з П(С)БО, що регламентують облік відповідних активів і зобов'язань.

Методика складання Звіту про фінансові результати. Метою складання Звіту про фінансові результати (Форми №2) є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки діяльності підприємства за звітний період.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

I           Фінансові результати;

II         Елементи операційних витрат;

III        Розрахунок показників прибутковості акцій.

В розділі I інформація про доходи, витрати та фінансові результати господарювання формується в розрізі видів діяльності. Методику його заповнення наведено у таблиці 12.3.

Показники про непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться у дужках. Вписувані рядки виділено курсивом.

Таблиця 12.3 Методика заповнення розділу I "Фінансовірезультати"

Стаття            Код рядка       Оборотизарахунками бухгалтерського обліку

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            010      ОборотиКт701, 702, 703

Податок на додану вартість 015      Дт 701, 702, 703 - Кт 641/ПДВ,643

Акцизний збір           020      Дт 701, 702, 703 - Кт 642/АЗ

Інші  податки,   збори  та  обов'язкові  шатежі, вирахувані з доходу      025      Дт 701, 702, 703 -Кт 642

Інші вирахування з доходу   030      Дт791Кт704

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)           035      р.010-р.015-Р.020-/;.025-р.ОЗО

Собівартість    реалізованої    продукції    (товарів, робіт, послуг)          040      Цт901 -Кт26,       Дт902 -Кт28, Цт903 -Кт23,       Дт90-Кт91

Продовження табл. 12.3

Валовий:                   

прибуток        050      р.035-р.040

збиток 055     

 

Інші операційні доходи        060      Дт71 -Кт791

Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукцїі        061      Km 710

Адміністративні витрати     070      Дт 791 - Кт 92

Витратиназбут          080      Дт791 -Кт93

Інші операційні витрати      090      Дт791 -Кт94

Витрати   від   первісного   визнання   біологічнга активів та сільськогосподарської продущії          091      Дт 940'

Фінансові       результати       від       операційної діяльності:                 

прибуток        100      р.050(р.055)+р.060-р.070-р.080-р.090

збиток 105     

 

Доход від участі в капіталі   110      Дт 72 - Кт 792

Інші фінансові доходи          120      Дт 73 - Кт 792

Інші доходи    130      Дт 74 - Кт 793

Фінансові витрати    140      Дт 791 - Кт 95

Втрати від участі в капіталі  150      Дт791 -Кт96

Інші витрати  160      Дт791 -Кт97

Прибуток    (збиток)    від    впливу    інфляції    на монетарні статті     165      Аналітичні данізрах.74, 97

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                   

прибуток        170      р.100(р.105)+р.110+р.120+р.130-р.140-р.150-р.160

збиток 175     

 

Прибуток від припиненої діяльності та вибуття необоротних активів  176      Аналітичні дані2 зpax.71,74, 94,97

Збиток від  припиненої діяльності та вибуття необоротних активів     177     

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      Дт981 -Кт641/ПП

Дохід   з   податку   на   прибуток   від   звичайної діяльності     185      Дт981 -Кт791

Фінансові результати від звичайної діяльності:               

прибуток        190      р.170-р.180

збиток 195      р.175-р.7«5абор.175+р.180

Надзвичайні:            

доходи            200      Дт 75 - Кт 794

витрати          205      Дт 794 - Кт 99

Податки з надзвичайного прибутку           210      Дт982 -Кт641/ПП

Чистий:                     

прибуток        220      р.190(р.195)+р.200-р.205-р.210

збиток 225     

 

Забезпечення лотерейного заохочення     226      Дт 23,91,92,93,94 -Km 477

1          -     з р.090  виділяються   витрати  від   первісного   визнання  біологічних  активів  та

сільськогосподарської продукції;

2          - визначаються як результат підсумування прибутку (збитку) від приттеної діяльності

після оподаткування та прибутку (збитку) від переоцінки необоротних активів та груп

вибуття,   що утворюють   припинену  діяльність   і  оцінюються  за  чистою  вартістю

реалізації

Шдприємства, які крім податку на додану вартість та акцизного збору сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у рядку 025. Зокрема, у цьому рядку відображаються належні до сплати безпосередньо Пенсійному фонду України збори з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, надання послуг стільникового рухомого зв'язку, а також суми податку з реклами, збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентної плати за нафіу природний газ і газовий конденсат тощо.

В розділі II "Елементи операційних витрат" узагальнюється інформація про операційні витрати підприємства (на виробництво, збут, управління господарською діяльністю та ін.) у розрізі економічних елементів (табл. 12.4).

До показників цієї форми не включаються витрати, які складають собівартість продукції (робіт, послуг), виготовленої і спожитої самим підприємством, а також собівартість реалізованих запасів та іноземної валюти.

Таблиця 12.4

Порядок запоенення розділу II "Елементи операційних витрат"

Найменування показника    Код рядка       Обороти рахунків бухгалтерського обліку

Матеріальні затрати  230      обороти Дт 80 або Дт 23,91,92,93,94 - Кт 20,21,

22,24,25,27

Витрати на оплату праці     240      оборотиДт81 або Дт 23,91,92,93,94 - Кт 66

Відрахування на соціальні заходи   250      обороти Дт 82 або Дт 23,91,92,93,94 - Кт 65

Амортизація  260      обороти Дт 83 або Дт 23,91,92,93,94 - Кт 13

Інші операційні витрати      270      обороти Дт 84 або не враховані вище витрати з обороту рахунків 23,91,92,93,94

Разом  280      сумар.230-270

У випадку, коли підприємство згідно з своєю обліковою політикою не застосовує 8-й клас рахунків, розділ II Звіту про фінансові результати заповнюється шляхом вибірки окремих елементів операційних витрат з відповідних рахунків 9-го класу.

Розділ III Звіту про фінансові результати “Розрахунок прибутковості акцій" (табл. 12.5) заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються і

купуються на фондових біржах, а також товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

Методичні засади формування інформації про розмір чистого прибутку на одну просіу акцію та її розкриття в фінансовій звітності встановлено П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”.

Таблиця 12.5 Методика заповнення розділу III "Розрахунок прибутковості

акцій"

Назва статті   Код     Методика розрахунку показника

Середньорічна       кількість простихакцій 300      Сума добутків кількості простих акцій в обігу на протязі визначених періодів і відповідних часових зважених коефіцієнтів

Скоригована         середньо-зічна     кількість     простих жцій   310      Коригування р.300 на середньорічну кількість потенційних простих акцій

Чистий  прибуток  (збиток) на одну просту акцію           320      Ділення різниці між сумою чистого прибутку (збитку) та сумою дивідендів за привілейо-ваними акціями на показник р.300

Скоригований           чистий прибуток (збиток) на одну простуакцію  330      Ділення суми скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій*

Цивіденди на одну просту ,кцію     340      Ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди

*   -  показник р.   310     збільшується  на  середньорічну  кількість  простих  акцій,   що поступають в обіг у випадку конвертації розбавляючих потенційних простих акцій

Часовий зважений коефіцієнт - частка від ділення загальної кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу, на загальну кількість днів (місяців) у році.

Приклад 12.1. Чистий прибуток підприємства в 2007 році склав 450000 грн. Сума сплачених дивідендів за привілейованими акціями - 26600 грн. Розрахунок середньорічної кількості простих акцій наведеновтаблиці12.6.

Величина чистого прибутку на одну просту акцію визначається:

 

450000-26600

2117

 

200

 

(грн.)

 

Для розрахунку скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію необхідно оцінити вплив розбавляючих потенційних простих акцій на суму чистого п–ибутку.

Розбавляюча потенційна проста акція фінансовий документ або   інша  угода,   конвертація   яких   у   прості   акції  призведе   до

зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому.

Таблиця 12.6

Розрахунок середньорічної кількості простих акцій

Дата    Зміст   Кількість акцій           Часовий зважений коефіцієнт         Середньозважена

кількість простих

акцій в обігу

 

           

            випуще-них   викупле-них  в обігу

           

 

1          2          3          4          5          6          7

1.01.2007        Залишокна початок року      2000    100      1900    5/12     792

31.05.2007      Емісія нових акцій     500                  2400    4/12     800

1.10.2007        Викупакційв акціонерів                   300      2100    3/12     525

31.12.2007      Залишок на кінець року        2500    400      2100    -          -

Показник середньозваженої кількості простих акцій в обігу для розрахунку величини чистого прибутку на одну просту акцію    2117

Приклад 12.2. Вихідні дані та методику розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію наведено в таблиці 12.7.

Таблиця 12.7 Розрахунок скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію

№        Показник        Значенш

1          Чистий прибуток, зменшений на суму дивідендів за привілейованими акціями у 2006 році, грн.            423400

2          Середньорічна кількість простих акцій в обігу, шт.          2117

3          Чистий прибуток на одну просту акцію, грн.       200

4          Кількість 7%  -облігацій, які конвертуються у прості акції (умова конвертації - 10 облігацій в 1 акцію), шт.      1000

5          Витрати на відсотки за облігаціями у 2006 році, конвертація яких здійснюється, грн. (1000×10×0,07)            700

6          Податок на прибуток, пов’язаний з витратами на відсотки, грн.          175

7          Скоригований чистий прибуток, грн. (р.1+р.5-р.6)        423925

8          Кількість простих акцій, які будуть одержані внаслідок конвертації, шт.           100

9          Скоригована кількість простих акцій (р.2+р.8)     2217

10        Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (р.7/р.9)           191,2

Методика складання Звіту про власний капітал. Метою складання Звіту про власний капітал (Форми №4) є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства на протязі звітного періоду.

Складання цього Звіту починається з перенесення залишків на рахунках №40-46 на початок звітного періоду, які за підсумком

формують суму власного капіталу підприємства. У разі необхідності проводяться коригування сум іншого додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку (табл. 12.8).

Таблиця 12.8 Порядок еизначення скоригоеаного залишку еласного капіталу

на початок ро

Стаття            Код     Статут-           Пайо-  Додат-            Інший Резерв-           Нероз-Неопла-Вилуче-        Ра-

                        ний     вий     ковий  додат- ний     поділе-           чений ний     зом

                        капітал            капітал            вкла-дений капітал   ковий капітал            капітал            ний

прибу-

ток      капітал            капітал           

 

іалишок       на іочатокроку  010      С-до 40          С-до 41          С-до

421, 422          С-до

423, 424, 425  С-до

43        С-до 441 (442)           С-до (46)        С-до

(45)    

Коригування:                                                                                                         

Зміна облікової політики      020                                                                 *                                

Виправлення помилок         030                                         *                      *                                

Іншізміни       040                                         *                      *                                

Скоригований >алиш»к       на „очатокроку          050      Розраховується на підставі показників р.010-040

* - порядок коригування розглянуто в п. 12.5

У Звіті про власний капітал дані в графах 3-11 наводяться у дужках, якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.

Крок   2          відображення   переоцінки   необоротних    активів

(дооцінки та уцінки в межах попередньої дооцінки), що призводить до змін у власному капіталі. При цьому у звіт включається сума переоцінки залишковоївартості таких активів (табл. 12.9):

Таблиця 12.9

Порядок еідображення переоцінки необоротних актиеіе

Переоцінка активів:  Код     Інший додатковий капітал

Дооцінка основних засобів  060      Дт10 -Кт423 Дт423 -Кт131

Уцінкаосновнихзасобів        070      Дт 423 - Кт 10 Дт131 -Кт423

Дооцінка незавершеного будівництва       080      Дт151 -Кт423 Дт423 -Кт131

Уцінка незавершеного будівництва           090      Дт423 -Кт151 Дт131 -Кт423

Дооцінка нематеріальних активів   100      Дт12 -Кт423 Дт 423 - Кт 132

Уцінка нематеріальних активів       110      Дт423 -Кт12 Дт132 -Кт423

Іншізміни іншого додаткового капіталу      120     

Суми дооцінки та уцінки необоротних активів відображаються розгорнуто. Тобто, якщо протягом звітного періоду відбулась дооцінка машин та обладнання і уцінка транспортних засобів, суми таких переоцінок слід відобразити окремо в рядках 060 і 070.

Крок 3 - відображення розподілу прибутку у звітному періоді. У статтях цього розділу наводиться сума нарахованих дивідендів, дані про інший розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного, резервного капіталу тощо (табл. 12.10).

Таблиця 12.10 Порядок відображення розподілу прибутку

Стаття            Код     Статутний капітал    Резервний капітал    Нерозподілений прибуток

Чистий           прибуток (збиток)     за     звітний період  130                             Дт 44 - Кт 79 Дт 79 - Кт 44 або р. 220 (225) Ф №2

Розподіл прибутку:                                      

Виплати         власникам (дивіденди)        140                  (Дт43 -Кт671)           (Дт 443 - Кт 671)

Спрямування   прибутку до статутного капіталу  150      Дт 443 - Кт 40                       (Дт 443 - Кт 40)

Відрахування              до резервного капіталу       160                  Дт 443 - Кт 43           (Дт 443 - Кт 43)

Інші   напрями    викори-стання прибутку            170                            

Як видно з табл. 12.10, розмір власного капіталу підприємства внаслідок розподілу прибутку зменшуються при виплаті власникам дивідендів, а при спрямуванні прибутку до статного та резервного капіталу - не змінюється.

Крок 4 - відображення внесків учасників. В статтях цього розділу наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства (табл. 12.11).

Таблиця 12.11 Порядок відображення енескіе учасникіе

Стаття            Код     Статутний капітал    Додатковий вкладений капітал      Неоплачений капітал

Внески учасників:                                       

Внескидокапіталу     180      Дт 46 - Кт 40             (Дт 46 - Кт 40)

Погашення заборгованості з капіталу         190                  ДтАктиви-Кт421      Дт Активи - Кт 46

Інше                 збільшення статутного капіталу     200                            

Таким чином, при оголошенні збільшення стаіутного капіталу розмір власного капіталу не змінюється, а при здійсненні внесків -збільшується за рахунок зменшення неоплаченого капіталу. При цьому на суму перевищення вартості продажу акцій акціонерного товариства над їх номінальною вартістю власний капітал збільшується за рахунок додаткового вкладеного капіталу.

Крок 5 - відображення вилучення капіталу. В статтях цього розділу наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин (табл. 12.12).

Таблиця 12.12 Порядок відображення еилученого капіталу

Стаття            Код     Статут

ний капітал    Нерозпо-ділений прибуток Неоплачений капітал           Додатковий вкладений капітал            Вилучений капітал

Вилучення з капіталу:                                                                    

Викуп акцій (часток) 210                                                     (Дт 45- Кт 672)

Перепродаж викуплених акцій (часток)    220                  ҐДТ 443 - Кт 45)                   Цт 30,31 -Кт 421 (Дт 421 - Кт 45) Дт 30,31 -Кт 45 Дт421 -Кт45 Дт 443 - Кт 45

Анулювання викуплених акцій (часток)    230      (Дт40 -Кт45)                         (Дт 421 - Кт 45) Цт 45 - Кт 421            Дт 40 - Кт 45 Дт421 -Кт45 (Дт45 -Кт421)

Вилучення частки         в капіталі   240      (Дт40 -Кт46)             Дт 40 - Кт 46            

Зменшення номінальної вартості акцій      250      (Дт40 -Кт 672)                                             

Крок 6 - відображення інших змін в капіталі та визначення залишків на рахунках №40-46 на кінець звітного року. В цьому розділі наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків за рахунок резервного капіталу, безкоштовно отримані активи (табл.12.13).

Усі підприємства розкривають у Примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

Таблиця 12.13 Порядок відображення іншихзміну еласному капіталі

Стаття            Код     Інший додатковий капітал   Резервний капітал    Нерозподілениі прибуток

Інші зміни в капіталі:                                   

Списання невідшкодованих збитків          260                  (Дт43 -Кт441)           Дт43 -Кт441

Безкоштовно      отримані активи   270      Дт     10,11,12,14,15,16    -

Кт424            

Інші      зміни      власного капіталу 280                            

Разом змін в капіталі 290      сума змін, відображенихурядках 060-280

Залишок     на     кінець року           300      сума р. 050, 290 (розділ I пасиву Балансу)

Акціонерні товариства наводять у Примітках до фінансових звітів інформацію про:

•          загальну    кількість    та    номінальну    вартість    акцій,    на    які передбачається здійснити передплату;

•          загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами;

•          загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції;

•          акції   у   складі   статутного   капіталу   за   окремими   типами   і категоріями;

•          накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

•          суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Всі інші підприємства наводять у Примітках до фінансових звітів інформацію про:

•          розподіл часток стаіутного капіталу між власниками;

•          права, привілеї або обмеження щодо цих часток;

•          зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Методика складання Звіту про рух грошових коштів. Метою складання Звіту про рух грошових коштів (Форми №3) є надання користувачам фінансової звітності інформації про зміни, що відбулись у грошових коштах підприємства за звітний період. Він складається з трьох розділів:

I           Рух коштів у результаті операційної діяльності;

II         Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;

III        Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Цей звіт заповнюється на підставі даних Балансу, Звіту про фінансові результати,  Звіту про  власний  капітал та  аналітичних

даних.

Pyx грошових коштів в результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:

-          зміни запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов'язаноїз операційною діяльністю;

-          наведені в негрошових статтях (наприклад, амортизація необоротних активів);

-          наведені в статтях, пов'язаних з рухом грошових коштів в результаті інвестиційної та фінансової діяльності (наприклад, зменшення кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок придбання основних засобів, нарахування дивідендів, сплата відсотків за користування кредитом).

Зокрема, необхідність коригування величини прибутку на зміну запасів пов'язана із припущенням, що збільшення їх залишку на кінець звітного періоду відбулось за рахунок придбання запасів за грошові кошти. I навпаки - їх зменшення призвело до витрат, не пов'язаних із видатком грошових коштів. Тому для визначення руху коштів збільшення запасів віднімається від показника прибутку, а їх зменшення - додається.

Щодо сум, наведених в негрошових статтях, то амортизація необоротних активів, нарахування забезпечень, збитки від курсових різниць визнаються витратами звітного періоду та не призводять до руху грошових коштів. Тому при визначенні руху грошових коштів ці суми слід додати до показника прибутку.

Методику визначення чистого руху коштів від операційної діяльності та порядок заповнення розділу I Звіту про рух грошових коштів наведено в таблиці 12.14.

Таблиця 12.14 Методика заповнення розділу I "Рух коштів у результаті

операційної діяльності"

Стаття            Код рядка       Надходження Ввдаток

I.     Рух     коштів     у     результаті операційної діяльності                                

Прибуток   (збиток)    від   звичайної діяльності до оподаткування       010      р. 170 Ф №2   р. 175 Ф №2

Коригування на:                              

- амортизацію необоротних активів          020      р. 260 Ф №2   -

збільшення          (зменшення) забезпечень           030      збільшення р. 400, 410, 420 Ф пов'язані з фінансов

ДІЯЛЬЕ          зменшення №1 (крімтих, що іютаінвестиційною істю)

Продовженнятабл. 12.14

збиток         (прибуток)         від нереалізованих курсових різниць         040      р.090 Ф №2 (в частині Дт 945   Кт 302,312,314,334,351)            р.060 Ф №2 (вчастиніДт 302,312, 314,334,351 -Кт714

збиток         (прибуток)         від неопераційної діяльності           050      р. 150, 160 Ф №2      р. 110, 120, 130 Ф №2

Витрати на сплату відсотків            060      р. 140 Ф №2   -

Прибуток (збиток)  від  операційної діяльності    до    зміни    в    чистих оборотних активах           070            додатна                         від’ємна

різниця між сумами надходжень і ввдатків

р. 010-060

Зменшення (збільшення):                           

- оборотних активів  080      зменшення                    збільшення р. 100-180, 200, 210, 250 Ф№1*

- витрат майбутніх періодів 090      зменшення                    збільшення р. 270 Ф№1

Збільшення (зменшення):                           

-поточнихзобов’язань          100      збільшення                    зменшення р. 520-580, 600, 610 Ф№1**

- доходів майбутніх періодів            110      збільшення                       зменшення р. 630 Ф№1***

Грошові    кошти    від    операційної діяльності    120      додатна                         від’ємна

різниця між сумами надходжень та ввдатків

р. 070-110

Сплачені:                              

- відсотки       130      -          Дт684 -Кт30, 31

- податок на прибуток         140      -          Дт641/ПП-Кт31

Чистий рух коштів від надзвичайних подій          150      додатна

різниця р        від’ємна 120-140

Рух коштів від надзвичайних подій            160      надходження ввдаток

Чистий рух коштів від операційної діяльності       170      додатна

сума р.            від’ємна 50, 160

* - не враховуються зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо)  та  фінансової  діяльності  (виплата  дивідендів  або   погашення  зобов’язань  з фінансової  оренди  виробничими  запасами,   продукцією,  товарами  тощо,   негрошові внески до статутного капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років.Окрім того, не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток, а також не враховуються зміни в складі дебіторської заборгованості за розрахунками з податку на додану вартість, які є наслідком інвестиційної діяльності;

** - не враховуються зміни в складі поточних зобов’язань, які є наслідком негрошових операцій   інвестиційної  діяльності   та   фінансової  діяльності   (погашення   поточного зобов’язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) за винятком необоротних активів, утримуваних для продажу або виправлення помилок минулих років. При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов’язань не враховується зменшення суми зобов’язань: з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати та враховується зменшення суми зобов’язання з поточного податку на прибуток унаслідок його списання і визнання доходу; з податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності;

*** - не враховується зміна доходів майбутніх періодів у наслідок їх утворення від операцій   з   коштами   цільового   фінансування,   наступного   їх   визнання   доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо

Pyx грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін в статтях розділу I “Необоротні активи” та статті “Поточні фінансові інвестиці” Балансу (табл. 12.15).

Таблиця 12.15 Зміст статей розділу II "Рух коштів у результаті інвестиційної

діяльності

Стаття            Код рядка       Надходження Видаток

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності                                

Реалізація:                             

- фінансових інвестицій       180      за реалізовані акції,  боргові зобов’язання    та частки в капіталі інших підприємств*            -

- необоротних активів         190      за  реалізовані   основні   засоби,   нематеріальні активи, інші довгострокові необоротні активи (крім фінансових інвестицій) 

- майнових комплексів        200      за  реалізовані   дочірні   підприємства  та  інші господарські      одиниці      (за      вирахуванням реалізації у складі майнових комплексів)  

Отримані:                             

- відсотки       210      відсотків  за  позики,   надані  іншим  сторонам (крім тих, що здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в  боргові  цінні папери,  використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо

-дивіденди                 220   дивідендів як результат првдбання акцій або часток у капіталі інших підприємств*

Інші надходження     230      від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим    сторонам    (інші    надходження,    ніж аванси     та     позики     фінансової     установи), надходження грошових коштів від ф’ючерсних контрактів,   форвардних   контрактів,   опціонів тощо     (за    винятком    тих    контрактів,    які укладаються       для       основної       діяльності підприємства,       або       коли       надходження класифікуються   як   фінансова  діяльність),   та інші    надходження,    які    не    передбачені    у вищезазначених статтях  

Првдбання:                           

- фінансових інвестицій       240      -          заповнюються аналогічно    р. 180-200, 230

- необоротних активів         250      -         

 

- майнових комплексів        260      -         

 

Інші платежі   270      -         

 

Продовженнятабл. 12.15

Чистий pyx коштів до      надзвичайних подій      280      додатна                                         від’ємна різниця між сумами надходжень та видатків р. 180-270

Рух     коштів     від

надзвичайних

подій   290      надходження ввдаток

Чистий рух коштів від     інвестиційної діяльності            300      додатна                                         від’ємна сумар. 280, 290

* - крім надходжень (виплат) за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних цілей

Рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності (табл. 12.16) визначається на основі змін в статтях розділу I пасиву Баланс– “Власний капітал” та статтях, пов’язаних з фінансовою діяльністю “Забезпечення наступних витрат і платежів”, “Довгострокові зобов’язання”, “Поточні зобов’язання” (короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками тощо).

Таблиця 12.16 Методика заповнення розділу II "Рух коштів у результаті

інансоеої діяльності"

Стаття            Код рядка       Надходження Ввдаток

III. Рух коштів у       результаті фінансової діяльності                              

Надходження

власного

капіталу          310      р.  190 Ф №4 (в частині внесків грошовими коштами)   

Отримані позики      320      Дтгрошовікошти Кт    довгострокові    та    коротко-строкові  позики  (не  пов’язані з операційною діяльністю) 

Інші надходження     330      інші    поступлення,    пов’язані   з фінансовою діяльністю        

Погашення позик      340                  Дт   довгострокові   та   коротко-строкові позики (не пов’язані з операційною діяльністю) Ктгрошовікошти

Сплачені дивіденди  350                  Дт671 Кт Грошові кошти

Інші платежі   360                  використані грошові кошти для викупу раніше випущених акцій, виплати за фінансовою орендою та інші виплати, пов’язані із фінансовою діяльністю

Продовженнятабл. 12.16

Чистий         pyx коштів            до надзвичайних подій    370      додатна                                             від’ємна різниця між сумами надходжень і ввдатків р.310-360

Рух  коштів  від

надзвичайних

подій   380      надходження ввдаток

Чистий         рух коштів           від фінансової діяльності   390      додатна                                             від’ємна сумар. 370, 380

Після визначення чистого руху коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності виводять залишок коштів на кінець року, скоригований на вплив зміни валютних курсів. Цей показник порівнюють із залишком грошових коштів та їх еквівалентів Форми №1 (табл. 12.17).

Таблиця 12.17 Методика визначення залишку коштів на кінець звітного

періодуу Звіті npo рух грошових коштів     

Стаття            Код рядка       Надходження Ввдаток

Чистий   рух   коштів   за звітний період    400      додатна                                    від’ємна різниця між сумою грошових надходжень та ввдатків, відображених  у р. 170, 300, 390

Залишок       коштів       на початок року    410      Ф №1 р. 230,240 (ст.3)         -

Вплив   зміни   валютних курсів на залишок коштів        420      збільшення                               зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду

Залишок       коштів       на кінець року       430      р.410+(-)р.400+(-)р.420 або Ф №1 р. 230,240 (ст.4)         -

У Примітках до фінансової звітності розкривається інформація про:

а)         склад грошових коштів;

б)         склад статей “Інші надходження”, “Інші платежі” та інших статей,

які об’єднують декілька видів грошових потоків;

в)         негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

г)         наявність значного сальдо грошових коштів, які недоступні для

використання групою, до якої належить підприємство.

У   випадку   придбання   або   продажу   майнових   комплексів протягом звітного періоду розкривається інформація про: а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

б)         частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно,

була сплачена або отримана у формі грошових коштів;

в)         суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що

були придбані чи реалізовані;

г)         суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придбаного або

реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Приклад заповнення Форм №1-4 фінансової звітності наведено у розв'язку вправ №12.1, 12.2.