Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4 Елементи фінансової зеітності : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.4 Елементи фінансової зеітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

В результаті бухгалтерського обліку формується інформація про величину активів, капіталу і зобов'язань на підприємстві. Ця інформація подається зовнішнім корисіувачам в формі Балансу1, який ще називають Звітом про фінансовий стан підприємства.

Фінансовий стан підприємства можна характеризувати тільки на якийсь момент: на Зігрудня, 30 червня і т.д., тому Баланс називають моментною формою звітності.

Фінансовий стан підприємства характеризується наявністю економічних ресурсів, які є на підприємстві, і за рахунок чого сформовані ці ресурси (джерела активів).

Формат бухгалтерського балансу:

Активи (А)

Власнийкаштал(К)

Зобов'язанняО)

Це так званий вертикальний формат Балансу. Баланс може бути представлений і в горизонтальному форматі:

 Власний капітал (К) Активи (А)        зобов'язання (3)

Форму Балансу наведено в додатку Б. Інформацію, яка наводиться в балансі, можна представити у вигляді балансового рівняння:

А = К + 3

Згідно з П(С)БО 2 "Баланс”, активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як

1 Всі форми звітності затверджуються органами статистики (а фінансові звіти ще і МФУ),

які надають кожній формі номер. Так Баланс зареєстрований як форма 1(Ф.1).

очікується,    приведе    до    надходження    економічних    вигод    у майбутньому.

Таким чином, активи мають три головні ознаки:

1)         Від активу повинна бути економічна вигода в майбутньому, тобто ресурс визнається активом тільки в тому випадку, коли він забезпечує прямо або опосередковано надходження грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо використання якогось ресурсу не забезпечує економічну вигоду в майбутньому, то він не повинен визнаватися в Балансі як актив. Наприклад, є безнадійна дебіторська заборгованість. Якщо вона безнадійна, то в майбутньому ніякої економічної вигоди від неї не буде. Тому вона не повинна обліковуватися як дебіторська заборгованість. її треба списати, що призведе до зменшення прибутку (або збільшення збитків).

2)         До активів належать тільки ті ресурси, які контролюються підприємством. Якщо підприємство має на відповідальному зберіганні чужі ресурси, то вони не є активами цього підприємства.

3)         Активи - це ресурси, які є результатом минулих

господарських операцій.

В Балансі активи поділяються на оборотні та необоротні.

Оборотні активи - це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом дванадцяти місяців з дати балансу або протягом операційного циклу, якщо він більший, ніж 12 місяців.

Необоротні активи - це всі активи, що не є оборотними. Необоротні активи відображаються в першому розділі Балансу. Другий розділ активу Балансу призначений для відображення оборотних активів, причому вони розташовані згідно з принципом зростання ліквідності активу.

Ліквідність - це властивість перетворюватися в гроші. Саме високоліквідні активи - грошові кошти і дебіторська заборгованість наводяться наприкінці другого розділу. А на початку розділу наводяться активи, для перетворення яких у гроші треба багато часу. Так, щоб виробничі запаси перетворилися в гроші, треба спочатку з них виробити готову продукцію, потім знайти покупця і т. д., а щоб готова продукція перетворилась в гроші, треба менше часу, тому що не потрібен час на її виробництво: вона вже вироблена і знаходиться на складі. Ось чому у другому розділі активу Балансу спочатку наводяться виробничі запаси, потім незавершене виробництво, далі готова продукція, дебітори, гроші. Від необоротних і оборотних активів      відокремлено      витрати      майбутніх      періодів,      які

відображаються в III розділі активу Балансу. Це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. Наприклад, витрати на передплаіу періодичних видань, на зміни в технології, пов'язані з переходом на випуск нової продукції тощо.

П(С)БО 2 “Баланс" також передбачає у вписуваному рядку IV розділу активу Балансу окремо відображати вартість необоротних активів та груп вибуття, які утримуються на підприємстві з метою продажу. Вимога відображати вартість активів, які очікується реалізувати впродовж дванадцяти місяців, окремо від інших оборотних і необоротних активів є справедливою, оскільки така інформація є доречною для корисіувачів фінансової звітності.

Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Власний капітал показується в I розділі пасиву Балансу. Власний капітал це власність засновників, акціонерів. Частина його вноситься засновниками, акціонерами у вигляді статутного капіталу, а інша частина власного капіталу формується у вигляді прибутку, тобто є результатом діяльності підприємства. Таким чином, статутний капітал і нерозподілений прибуток (непокриті збитки) - це дві основні статті I розділу пасиву Балансу. Інші статгі цього розділу пов'язані з ними: резервний капітал формується за рахунок прибутку, тобто це той самий прибуток, але відокремлений; неоплачений капітал - це величина не сформованого статутного капіталу, тобто борг засновників (акціонерів); вилучений капітал - це вартість викуплених своїх акцій або часток, які протягом року повинні знову бути продані (розміщені) або ліквідовані і т.д.

Всі інші статгі пасиву Балансу - це зобов'язання.

Зобов'язання  заборгованість   підприємства,   яка   виникла

внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

В другому розділі пасиву Балансу показується забезпечення, пов'язане з різного роду виплатами своїм працівникам: за вислугу років, зарезервовані відпускні та інше, тобто це зобов'язання працівникам, пов'язане з виплатою у майбутньому.

Третій і четвертий розділи пасиву Балансу присвячені боргам підприємства:

III розділ - довгострокові зобов'язання, a IV розділ - поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які будуть погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу підприємства, якщо він більше 12 місяців.

Довгострокові зобов'язання всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями. До зобов'язань відносяться також доходи майбутніх періодів, які відокремлені і показуються в V розділі пасиву Балансу. До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Додаткову інформацію користувач може отримати з інших форм звітності, в тому числі зі Звіту про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати (Ф.2) є інтервальним, тобто він показує результати діяльності за рік, за квартал і т.д., тобто за період. Він є дуже корисним для інвесторів, як теперішніх, так і потенційних. Звіт про фінансові результати є джерелом інформації про величину прибутку (збитку), отриманого за рік, 9 місяців, півріччя або за квартал. Користувачі на підставі інформації цього звіту приймають рішення про доцільність вкладення капіталу в підприємство.

В П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" зазначено, що метою складання цього звіту є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Інформація в Звіті про фінансові результати представляється в трьох таблицях-розділах:

Розділ 1 - Фінансові результати;

Розділ 2 - Елементи операційних витрат;

Розділ 3 - Розрахунок показників прибутковості акцій.

Фінансовий результат у звіті подається за методом функцій витрат (собівартості продаж)1, тобто:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий прибуток (збиток)

Витрати періоду

1 В Звіті про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва (Ф.2-м) фінансовий результат подається за методом характеру витрат, тобто витрати подаються за їх елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи. амортизація, інші операційні витрати тощо, тобто в даному випадку витрати не перекласифіковуються за функціями витрат (технологічні, адміністративні, витрати на збут тощо).

Прибуток (збиток) від операційної діяльності Фінансові та інші доходи Фінансові та інші витрати

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до і після оподаткування

Надзвичайні доходи і витрати Чистий прибуток (збиток).

Таким чином, головними елементами першого розділу Звіту про фінансові результати є доходи і витрати.

В П(С)БО 3 подано визначення цих елементів.

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

Згідно П(С)БО 3, прибуток це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати, а збиток - це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Інформація для заповнення розділу I Ф.2 формується на рахунках 7 і 9 класів.

У розділі II Звіту про фінансові результати наводяться операційні витрати за економічними елементами: матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.

Джерелом інформації для заповнення розділу II Ф.2 є обороти за рахунками 8 класу.

У розділі III Звіту про фінансові результати наводиться інформація для розрахунку показників прибутковості акцій, тобто він заповнюється тільки акціонерними товариствами, акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах.