Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
11.1 Основи розрахунку податку на прибуток : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.1 Основи розрахунку податку на прибуток


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року №353 з наступними змінами, визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності. Результатом застосування вимог П(С)БО 17 є узгодження суми податку на прибуток, визначеної у звітному періоді відповідно до податкового законодавства (поточного податку на прибуток) із сумою витрат на податок на прибуток, обчисленого з облікового результату діяльності.

Довгий час податковий облік існував в рамках бухгалтерського обліку підприємства. Однак, з прийняттям Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” в новій редакції від 01.07.1997 року було запроваджено нові правила ведення обліку з метою оподаткування, відмінні від бухгалтерських. У зв'язку з цим і виникли різниці між величинами фінансового результаіу, обчисленого за правилами податкового законодавства і бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік і податкові правила мають різні цілі і, як наслідок, оперують різними категоріями.

Отже, поточний податок на прибуток це податок на прибуток, визначений у звітному періоді відповідно до податкового законодавства (оподатковуваний прибуток). Основним нормативним актом, що регламентує порядок нарахування податку на прибуток є Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 2.05.1997 р. №283/97-ВР з наступними змінами і доповненнями.

Згідно з цим законом податковий прибуток (збиток) визначається шляхом зменшення суми валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і амортизаційні відрахування (рис. 11.1 ).

 

Валові

доходи

 

Валові витрати

 

Амортизаційні відрахування (за податковим методом)

 

Податковий прибуток (збиток)

 

Рис. 11.1 - Порядок визначення податкового прибутку (збитку)

Валоеий доход - це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і зі її межами. Він включає в себе: доходи від

продажу товарів, робіт, послуг, цінних паперів, доходи від здійснення банківських операцій та інші види доходів.

Валоеі еитрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Валові доходи і валові витрати визнаються за першою подією, a амортизаційні відрахування на основні засоби розраховуються за податковим методом.

Сума поточного податку на прибуток визначається в податковій Декларації з податку на прибуток підприємств шляхом множення обчисленого податкового прибутку (об'єкта оподаткування) на ставку (рис.11.2). Базовою ставкою оподаткування нині є 25 %.

I     Податковий     I       I    Ставкаоподаткування    I       I   Поточний податок на

прибуток       | Х |      (базова25%)   | = |      прибуток

Рис. 11.2 - Порядок визначення суми поточного податку на прибуток

У фінансовому обліку сума нарахованого поточного податку на прибуток, як і заборгованість по всіх інших податках і платежах перед бюджетом, показується за кредитом рахунку 641 “Розрахунки за податками"

Слід запам'ятати: підприємство завжди повинне визнавати свою заборгованість перед бюджетом (Km pax. 641), а відповідно і сплачувати до бюджету суму поточного податку на прибуток, розрахованого no податковій Декларації з податку на прибуток підприємства.

Сума нарахованого поточного податку на прибуток в балансі класифікується як поточне зобов'язання підприємства.

Якщо підприємство перерахує в бюджет суму більшу, ніж сума нарахованої заборгованості, то таке перевищення показується в складі дебіторської заборгованості бюджету перед підприємством.

Облікоеий (бухгалтерський) прибуток (збиток) це сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період(рисП.З).

 

Доходи

 

Витрати

 

Обліковийприбуток (збиток)ьтати

 

Доходи, як уже згадувалось раніше, відображаються в бухгалтерському обліку за умови, що їх сума може бути достовірно визначена в момент надходження активу або погашення зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу (прибутку) підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку за умови, що їх сума може бути достовірно визначена, в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу (прибутку) підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення чи розподілу власниками).

Щоб визначити суму бухгалтерських витрат з податку на прибуток потрібно помножити величину облікового прибутку на ставку оподаткування.

Слід запам'ятати: у фінансовому обліку витрати з податку на прибуток показуються за Дебетом рахунку 981 "Податок на прибуток"у сумірозрахованого податку на обліковий прибуток.

Якщо в зв'язку з застосуванням різних правил визначення фінансового результату обліковий прибуток не дорівнює оподатковуваному прибутку, виникають різниці між сумами нарахованого поточного податку на прибуток і величиною витрат з податку на прибуток. Наявність таких різниць і зумовлює виникнення в обліку відстрочених податків.

Розглянемо це на прикладі.

Приклад 11.1. Нехай компанія «Ляпка» заснована у грудні 2006 року. За перший рік діяльності отримала дохід в сумі 200 000 грн. Вся сума віднесена до валових доходів. Витрати (як бухгалтерські, так і валові) склали 110 000 грн. В ці витрати не включена амортизація автомобіля (єдиного необоротного активу компанії), який введено в експлуатацію 31.12.2006 року. Його первісна вартість 65 000 грн. Ліквідаційна вартість оцінена в 5 000 грн. Термін корисного використання 5 років. В бухгалтерському обліку застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, для цілей податкового - податковий.

Розрахуємо суму амортизації за обома методами.

Прямолінійний метод:

65000-5000

річна сума амортизації =      = 12000 ^)

Податковий метод: автомобіль відноситься до II групи, квартальна ставка 10 % (для введених в експлуатацію після 1.01.2004 р.):

Розрахунок амортизації:

I           квартал 65 000 х Ю % =6 500 грн.

II         квартал (65 000 - 6 500) х Ю % = 5 850 грн.

III        квартал ( 58 500 - 5 850) х 10% = 5 265 грн.

IV        квартал (52650 - 5265) хЮ % = 4738,5 грн. Всьогозарік  22353,5 грн.

Обліковий прибуток до оподаткування і поточний податок на прибуток компанії «Ляпка» розраховуватиметься таким чином:

ТаблицяП.1 Розрахунок фінансового результату діяльності компанії

«Ляпка»

Показники     Обліковий прибуток Оподатковуваний прибуток

Доходи           200 000           200 000

Витрати (без амортизації)    (110 000)        (110 000)

Амортизація автомобіля      (12 000)          (22 353,5)

Обліковий прибуток до оподаткування     78 000

Оподатковуваний прибуток за 2007 р.                  67 646,5

Податок на прибуток           78 000х25%=19 500  67 646,5x25% = 16 911,6

Як бачимо, різниця в величині розрахованих прибутків 10 353,5 грн. (78 000 - 67 646,5) виникла у зв'язку з застосуванням різних методів амортизації.

В даному прикладі для спрощення вважалось, що за звітний період різниця була тільки в сумі амортизації. На практиці, таких різниць значно більше. Як же їх врахувати та відобразити в обліку нарахування податку на прибуток?