Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.3 Облік фінансовихрезультатів : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

10.3 Облік фінансовихрезультатів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" передбачає формування фінансових результатів за видами діяльності: від основної, операційної, фінансової і іншої діяльності підприємства.

В попередніх розділах посібника ми розглянули порядок формування доходів і витрат підприємства відповідно до конкретних П(С)БО. Розглянемо, як визначаються фінансові результати кожного виду діяльності на конкретних прикладах.

Для обліку доходів, витрат і фінансових результатів використовуються рахунки 7, 8, 9 класів. Ці рахунки можна назвати номінальними. На кінець відповідного звітного періоду сальдо за рахунками 7 і 9 класу переносяться на рахунки фінансових результатів.

Кожного нового звітного періоду рахунки 7 і 9 класів починаються з нульового сальдо.

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій передбачає підприємствам обирати самим закриття рахунків 7 і 9 класів щомісяця або по закінченні звітного періоду.

Для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

Фінансові результати визначаються на рахунку 79 "Фінансові результати”. За дебетом цього рахунку відображаються суми витрат в порядку їх закриття, а також належна сума нарахованого податку на прибуток, за кредитом - суми в порядку закриття рахунків обліку доходів. Цей рахунок має чотири субрахунки, на яких визначається фінансовий результат по кожному виду діяльності.

Визначення фінансових результатів від операційної діяльності. Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фінансовий результат від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, а також інші операційні доходи і витрати.

Фінансовий результат від операційної діяльності визначається на рахунку 791 "Результат операційної діяльності". На кінець звітного періоду, за даними цього рахунку розраховується прибуток (збиток).

Приклад 10.11. Розглянемо визначення фінансового результату основної діяльності виробничого підприємства.

1.         Відображаємо виручку від реалізації продукції

Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями” - 9 000 Кт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" - 9 000

2.         ПДВ, акцизний збір, інші податки і обов'язкові платежі

Дт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" -1 500

Кт 64 "Розрахунки за податками й платежами" - 1 500

3.         Списана собівартість реалізованої продукції

Дт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" - 5 000 Кт 26 "Готова продукція" - 5 000

4.         Списано чистий дохід (різниця між доходом від реалізації і сумою

податків і зборів, які включаються в ціну продукції) на фінансовий

результат

Дт 701 “Дохід від реалізації готової продукції" - 7 500 Кт 791 “Результат операційної діяльності" - 7 500

5.         Списано собівартості реалізованої готової продукції на фінансовий

результат

Дт 791 “Результат операційної діяльності" - 5 000

Кт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" - 5 000 6.Списано адміністративні витрати на фінансовий результат Дт 791 “Результат операційної діяльності” - 1000

Кт 92 “Адміністративні витрати” - 1000 7. Списано витрати на збут на фінансовий результат Дт 791 “Результат операційної діяльності” - 500

Кт 93 “Витрати на збут” - 500

У   нашому   прикладі   прибуток   від   реалізації   виготовленої продукції склав 1 000 грн. (7 500-6 500=1 000):

Дт      791 “Резудьтатопераційноїдіядьності”       Кт      I

5000    7500

1000

500     

Об. 6500         Об. 7500

Приклад    10.12.    Розглянемо    той    самий    приклад,    але    з урахуванням доходів і витрат від іншої операційної діяльності.

1.         Відображення дохід від реалізації оборотних активів

Дт 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями” - 900

Кт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” - 900

2.         Визначили ПДВ

Дт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” - 150 Кт 641 “Розрахунки за податками” - 150

3.         Списали чистий дохід на фінансовий результат

Дт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” - 750 Кт 791 “Результат операційної діяльності” - 750

4.         Списали реалізовані оборотні активи

Дт 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів” - 550 Кт 201 “Сировина і матеріали” - 550

5.         Списали    собівартість   реалізованих   виробничих   запасів    на

фінансовий результат

Дт 791 “Результат операційної діяльності” - 550

Кт 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів” - 550

Визначимо фінансовий результат: 

Дт       791 «Резудьтатопераційноїдіядьності»       Кт

5000    7500

1000    750

500

550

Об. 7050         | Об. 8250       |

Прибуток склав 1 200 грн. У другому прикладі ми визначили фінансовий результат і від іншої операційної діяльності.

Визначення фінансового результату від фінансової діяльності. Приклад 10.13. Підприємство має депозитні сертифікати на суму 10 000 грн., на які нараховуються 60% річних, крім цього за договором фінансової оренди орендна плата за обладнання складає 10% річних від вартості обладнання (вартість обладнання 20 000 грн.). Визначити фінансовий результат за 1 місяць з фінансової діяльності підприємства.

1.         Нараховано дохід від депозитних сертифікатів 10 000×(0,6:12)=500

Дт 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” - 500

Кт 73 “Інші фінансові доходи” - 500

2.         Нараховані витрати з оренди обладнання 20000×(0,1:12)=167

Дт 952 “Інші фінансові витрати” - 167

Кт 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками” - 167

3.         Списання доходу  від  депозитних  сертифікатів  на  фінансовий

результат

Дт 73 “Інші фінансові доходи” - 500

Кт 792 “Результат фінансових операцій” - 500

4.         Списання витрат від оперативної оренди на фінансовий результат

Дт 792 “Результат фінансових операцій” - 167

Кт 952 “Інші фінансові витрати” - 167 Фінансовий результат від фінансової діяльності підприємства складає 333 грн. прибутку:

Дт    792 “Результат фінансових операцій”      Кт

167      I 500

Визначення фінансового результату від участі в капіталі. Приклад 10.14. Шдприємство А є власником 40% простих акцій підприємства “Добробут”. За підсумками звітного року підприємство “Добробут” отримало чистий прибуток у сумі 6 тис.грн. і всю суму розподілило на виплату дивідендів. На початку минулого календарного року підприємство А здійснило також внесок до статутного капіталу підприємства “Явір” 30% від його статутного капіталу. За звітний рік це товариство отримало чисті збитки у сумі 20 тис.грн. Слід визначити фінансовий результат від участі в капіталі підприємства А.

1. Придбало акції підприємства “Добробут”

Дт 141  “Інвестиції пов’яз.  сторонам за методом обліку участі в капіталі” - 30 000

Кт 311 “Поточні рахунки у національній валюті” - 30 000

2.         Відображено підприємством А прибуток (дохід) належний від

участі в капіталі (6 000×0,4 = 2 400)

Дт 141  “Інвестиції пов’яз.  сторонам за методом обліку участі в капіталі” - 2 400 Кт 72 “Дохід від участі в капіталі” - 2 400

3.         Прийнято рішення про виплату дивідендів підприємством

“Добробут”

Дт 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” - 2 400

Кт 141 “Інвестиції пов’яз. сторонам за методом обліку участі в капіталі” - 2 400

4.         Віднесено дохід від участі в капіталі на фінансовий результат

Дт 72 “Дохід від участі в капіталі” - 2 400

Кт 792 “Результат фінансових операцій” - 2 400

5.         Відображено підприємством А збиток, належний від участі в

капіталі підприємства “Явір” (частка інвестора у збитках

асоційованого підприємства)

Дт 961 “Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства” - 6 000

Кт 141 “Інвестиції пов’яз. сторонам за методом обліку участі в капіталі” - 6 000

6.         Списано витрати від участі в капіталі підприємства “Явір” на

фінансовий результат

Дт 792 “Результат фінансових операцій” - 6 000

Кт 961 “ Втрати від інвестицій в асоційов. підприємства” - 6 000 Фінансовий результат від участі  в  капіталі  підприємства A

складає збиток у сумі 3 600 грн.(2 400-6 000= -3 600):

Дт        792 «Резудьтат фінансових операцій»       Кт

6000    I 2400

Визначення фінансового результату від іншої звичайної діяльності. Доходи і витрати, які не відносяться до операційної діяльності, фінансової діяльності, діяльності від участі в капіталі, відносяться відповідно до інших доходів, які обліковуються на 74 рахунку, і інших витрат, які обліковуються на 97 рахунку.

Це доходи і витрати від іншої звичайної діяльності. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності визначається на рахунку 793 “Результат іншої звичайної діяльності”.

Приклад 10.15. Шдприємство отримало дохід від неопераційної курсової різниці у сумі 50 грн., здійснило уцінку устаткування на 80 грн. за звітний період. Визначити фінансовий результат від іншої звичайної діяльності.

1.         Відображення доходу від неопераційної курсової різниці

Дт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” - 50

Кт 747 “Дохід від неопераційних курсових різниць” - 50

2.         Списали дохід від неопераційних курс. різниць на фін. результат

Дт 747 “Дохід від неопераційних курсових різниць” - 50

Кт 793 “Результат іншої звичайної діяльності” - 50

3.         Відображення втрат від знецінення устаткування

Дт 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій” - 80 Кт 104 “Машини та обладнання” - 80

4.         Списали уцінку на фінансовий результат

Дт 793 “Результат іншої звичайної діяльності” - 80

Кт 975 “Уцінка необоротних активів і фін. інвестицій” - 80 Визначаємо фінансовий результат від іншої звичайної діяльності. За звітний період збиток від іншої звичайної діяльності складає

30 грн.:          

Дт       793 «Резудьтатіншоїзвичайноїдіядьності»  Кт

80        I 50

Визначення фінансового результату від надзвичайних подій.

Для обліку доходів і витрат, які виникають внаслідок надзвичайних подій,   застосовуються   рахунки   75   “Надзвичайні   доходи”   і   99 “Надзвичайні   витрати”.   Порівняння   залишків   сум   цих  рахунків здійснюється на субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій”. Приклад 10.16.

1.         Списано майно в результаті техногенної аварії

Дт 992 “Вт“ати від техногенних катастроф і аварій” - 30 000 Кт 104   Машини і обладнання” - 30 000

2.         При відшкодуванні страховою компанією вартості майна

Дт 654 “За індивідуальним страхуванням” - 25 000

Кт 751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій” - 25 000 3.Списання відшкодованої вартості майна на фінансовий результат Дт 751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій” - 25 000

Кт 794 “Результат надзвичайних подій” - 25 000 4. Списання надзвичайних витрат на фінансовий результат Дт 794 “Результат надзвичайних подій” - 30 000

Кт 992 “Втрати від техногенних катастроф і аварій” - 30 000

Фінансовий результат від надзвичайних подій з урахуванням відшкодування страховою компанією складає 5000 грн. збитків:

Дт        794 «Резудьтат надзвичайних подій»        Кт

30000  I 25000

Для узагальнення інформації про доходи, витрати та визначення фінансових результатів використовують регістри: Журнал 6 (за кредитом pax. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79); Розділ II «Аналітичні дані про доходи»;

Журнал 5 (розділ I - за кредитом рахунків класу 9; розділ II - за кредитом з Журналів 1, 2, 3, 4, 6; розділ III - за кредитом pax. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91)

або Журнал 5А (розділ I - за кредитом рахунків класу 9; розділ II - за кредитом з Журналів 1, 2, 3, 4, 6; розділ III A - за кредитом pax. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 91; розділ III Б - за кредитом pax. 20, 22, 39, 65, 66).