Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2 Порядок формуеання статутного капіталу : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.2 Порядок формуеання статутного капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

Статутний капітал - це сума вкладів засновників (власників) в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які передаються у повне господарське володіння підприємству. Первісна вартість активів, що внесені до статутного капіталу, визначається як погоджена засновниками їх справедлива вартість.

Облік статутного капіталу здійснюється на рахунку 40 "Статутний капітал". За кредитом цього рахунку відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - зменшення. Сальдо на

рахунку 40 “Статутний капітал” повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Статутний капітал є величиною постійною, доки не відбуваються зміни в установчих документах і не проводиться перереєстрація відповідних змін.

Порядок формування статутного капіталу залежить від організаційно-правової форми юридичної особи.

Згідно Господарського кодексу України, залежно від способу утворення та формування статутного капіталу підприємства поділяються на унітарні та корпоративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, розподіляє доходи, керує підприємством. Унітарними є державні і комунальні підприємства, підприємства засновані на власності об’єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням, діє на основі об’єднання майна та підприємницької чи трудової діяльності засновників, їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав. Корпоративними є кооперативні підприємства, що створюються у формі господарських товариств, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

При створенні державного (муніципального) підприємства, держава виділяє кошти і майно, необхідні для нормального функціонування підприємства. Розпорядчий документ про виділення відповідних ресурсів для створення підприємства, є основою для розробки установчих документів цього підприємства з подальшою реєстрацією їх у відповідних органах.

Власник засобів виробництва та іншого майна має право створити у встановленому законом порядку підприємство, організацію, що є юридичною особою.

Приватне підприємство створюється на власності фізичної особи. Законодавством України не встановлено будь-яких обмежень на розмір статутного капіталу приватного підприємства. Приватне підприємство може створюватись і без статутного капіталу.

Якщо статут приватного підприємства передбачає створення статутного капіталу, то облік формування статутного капіталу такий самий   як   і   на   державному   підприємстві.   Для   приватного   й

державного підприємства власник один - відповідно  фізична чи юридична особа.

Облік формування статутного капіталу унітарного підприємства (яке має тільки одного власника) наступний:

1.         Відображення реєстрації статутного капіталу:

Дт 46 "Неоплачений капітал"

Кт 40 "Статутний капітал" В момент реєстрації статутного капіталу підприємств, в обліку з'являється рахунок 46, на якому відображається неоплачений капітал. Він є контрпасивним до рахунку 40 "Статутний капітал". За дебетом рахунку 46 "Неоплачений капітал" вказується сума статутного капіталу оголошеного відповідно до установчих документів. За кредитом цього рахунку відображається частина сплаченого статутного капіталу. Сальдо рахунку 46 “Неоплачений капітал" показує суму заборгованості учасників перед підприємством по внесках до статутного капіталу. В звіті про фінансовий стан підприємства (балансі) неоплачений капітал виділяється в окрему статтю і відображається з від'ємним значенням. Ця сума вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

2.         Відображення внесків:

-          за рахунок виділених коштів:

Дт 311 "Поточні рахунки у національній валюті" Кт 46 “Неоплачений капітал"

-          за рахунок виділених основних засобів власника:

Дт 101 "Земельні ділянки"

Кт 46 “Неоплачений капітал" Дт 103 "Будинки та споруди"

Кт 46 "Неоплачений капітал" Дт 104 "Машини і обладнання"

Кт 46 “Неоплачений капітал"

-          за рахунок виділених товарно-матеріальних цінностей власника:

Дт 201 "Сировина і матеріали"

Кт 46 "Неоплачений капітал" Дт 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі" Кт 46 "Неоплачений капітал"

-          за рахунок виділених нематеріальних активів власника:

Дт 121 "Права користування природними ресурсами"

Кт 46 "Неоплачений капітал"

Облік формування статутного капіталу господарських товариств. Господарськими товариствами визнаються підприємства створені юридичними чи фізичними особами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. Господарське товариство може діяти і у складі одного учасника.

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Стосовно статутного капіталу акціонерного товариства (AT), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ) Цивільний кодекс України встановлює три принципові моменти:

1.         Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

2.         Розмір статутного капіталу AT, ТОВ чи ТДВ не може бути менше розміру, установленого законом.

3.         У процесі подальшої діяльності AT, ТОВ чи ТДВ, турбуючись про підтримання на належному рівні гарантій власних кредиторів, чітко відстежують паритет між величиною зареєстрованого статутного фонду і реальною вартістю своїх чистих активів, а також стежать за тим, щоб під час таких коригувань величина статутного капіталу «в прив’язці» до вартості чистих активів не опускалася нижче встановленого законом мінімуму.

У формулюваннях ЦКУ це має такий вигляд. Якщо після закінчення другого або кожного наступного фінансового року діяльності товариства (AT, ТОВ чи ТДВ) вартість його чистих активів виявиться менше статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу (судячи з усього, мається на увазі необхідність повідомлення про це всіх кредиторів товариства, які у зв’язку з цим набувають спеціальних прав) і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку. При цьому для ТОВ і ТДВ є можливим уникнути необхідності в такому оголошенні та/або безпосередньо у зменшенні статутного фонду, за умови, що учасники приймуть рішення про внесення додаткових внесків. Однак, для AT таку можливість (прийняття рішення про внесення додаткових внесків, що звільняє від необхідності провадити зменшення статутного фонду) ЦКУ не передбачає. I нарешті, якщо вартість чистих активів AT, ТОВ

або ТДВ стає меншою визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, то згідно з ЦКУ товариство підлягає ліквідації.

Слід зазначити що розмір чистих активів визначається як вартість всіх активів підприємства за вирахуванням його зобов’язань (П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”). До останніх, у свою чергу, належать також резерви і доходи майбутніх періодів.

Розглянемо формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідтьністю. Товариством з обмеженою відповідальністю є товариство, яке має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких фіксується установчими документами. Відповідальність кожного з учасників за зобов’язаннями товариства визначається в межах вкладу до статутного капіталу.

Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 10 осіб. При перевищенні цієї кількості товариство з обмеженою відповідальністю підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, або зі спливом цього строку - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.

Приклад 8.1. Учасниками підприємства А є дві фізичні особи: Пономаренко А., Петренко В. Відповідно до закону України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р. мінімальний розмір статутного капіталу може бути не менший 100 мінімальних заробітних плат.

В нашому прикладі засновники встановили статутний капітал у розмірі 90 000 грн., де частка Пономаренка А. складає 60 000 грн., a Петренка В. - 30 000 грн.

Згідно з Цивільним кодексом до моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю його учасники повинні сплатити не менше ніж п’ятдесят відсотків суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності товариства.

Таким чином, Пономаренко А. має внести 30 000 грн., Петренко В. - 15 000 грн.

Облік внесків фізичних осіб до моменту реєстрації підприємства:

-          Пономаренко А.

Дт 311“Поточні рахунки в національній валюті” - 30 000 Кт 46 “Неоплачений капітал”   - 30 000

-          Петренко В.

Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” - 15 000 Кт 46 “Неоплачений капітал” - 15 000

Ha день реєстрації товариства здійснюється облік статутного капіталу.

Оголошений   статутний   капітал  капітал,   зафіксований   в

установчих документах - 90 000 грн.: Дт 46 "Неоплачений капітал" - 90 000

Кт 40 "Статутний капітал" - 90 000

На день реєстрації ТзОВ оплачений статутний капітал складає

45 000 грн.,    неоплачений 45 000 грн.    Крім   цього,    ведеться

аналітичний облік по вкладах кожного учасника.

Протягом року з дня реєстрації всі учасники товариства повинні внести до статутного капіталу свою частку.

Учасники ТзОВ мають право внести свою частку до статутного капіталу майном або немайновими правами, якщо це передбачено установчими документами. Вкладами засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, a також інші майнові права, кошти, в тому числі і в іноземній валюті.

Внесок учасника основними засобами: Дт 104 “Машини та обладнання"

Кт 46 "Неоплачений капітал" Дт 105 “Транспортні засоби"

Кт 46 "Неоплачений капітал" Дт 103 “Будинки та споруди"

Кт 46 "Неоплачений капітал"

Внесок учасника товарно-матеріальними цінностями: Дт 201 "Сировина і матеріали"

Кт 46 "Неоплачений капітал" Дт 203 "Паливо"

Кт 46 "Неоплачений капітал" Дт 207 "Запасні частини"

Кт 46 "Неоплачений капітал"

Внесок учасника нематеріальними активами: Дт 123 “Права на комерційні позначення"

Кт 46 "Неоплачений капітал"

Якщо внесок до статутного капіталу учасника здійснюється не в грошовій формі, то проводиться оцінка майна і матеріальних активів, яка оформляється відповідними документами і після цього робляться необхідні записи у бухгалтерському обліку.

У разі, якщо сума внесків засновника перевищує його частку в статутному капіталі, таке перевищення становить додаткоео екладений капітал і відображається на рахунку 422 “Інший вкладений капітал”.

Формування статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю, повного товариства, командитного товариства здійснюється так само, як товариства з обмеженою відповідальністю.

Формування статутного капіталу акціонерного товариства. Акціонерним визнається товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.

Акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.

Загальна номінальна вартість випущених акцій становить

статутний капітал акціонерного товариства, який не може бути

меншим суми, еквівалентної 1 250 мінімальних заробітних плат, a

отже станом на 1 січня 2009 року, коли мінімальна заробітна плата

складає    605 грн.     мінімальний    розмір    статутного    капіталу

акціонерного товариства становить: 1 250×605= 756 250 грн.

Джерелом формування статутного капіталу акціонерного товариства є кошти, внесені акціонерами.

Сума статутного капіталу акціонерного товариства відображає колективну власність акціонерів, частка кожного в якому визначається вартістю належних йому акцій. Сума статутного капіталу, відображена у фінансовому обліку і звітності, повинна дорівнювати сумарній номінальній вартості акцій, вказаній в установчих документах.

Згідно з Законом України “Про акціонерні товариства”, акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. При цьому кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів.

Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного   розміщення   акцій   до   статуту   товариства   вносяться

відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право його акціонерів та самого товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

Акція є одиницею власності в акціонерному товаристві.

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Акціонерне товариство розміщує акції двох типів - прості та привілейовані.

Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством. Прості акції надають їх власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

Привілейовані акції надають їх власникам переважні, порівняно із власниками простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають право на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення діяльності акціонерного товариства. Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних класів (з обсягом різних прав), якщо така можливість передбачена його статутом. У такому разі умовою їх розміщення є черговість отримання дивідендів і виплат з майна акціонерного товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним товариством, яка встановлюється статутом підприємства. Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів.

Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25%.

Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

1)         прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;

2)         подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3)         реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

4)         присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

5)         укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

6)         закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;

7)         оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;

8)         затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;

9)         реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації;

10)       подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

11)       реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

12)       отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

13)       видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

Приклад 8.2. Два засновника: Петренко П. та Василенко В.

уклали установчий договір про створення публічного акціонерного

товариства. Розмір статутного капіталу в установчих документах

прийнято 6 000 000 грн. Випущено тільки прості акції, номіналом 1

грн. Частка Петренка П. у статутному капіталі товариства - 70%, a

Василенка   В.           відповідно   30%.   У   засновницькому   договорі

засновники домовились про оплату акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, наступним чином:

Петренком П. - 1 200 000 грн. грошовими коштами на поточний рахунок і внесенням виробничого приміщення справедливою вартістю 3 000 000 грн.;

Василенком В. внесенням цінних паперів (акцій інших підприємств) на суму 1 000 000 грн. і виробничих запасів на суму 800 000 грн.

Необхідно зробити відповідні записи формування власного капіталу акціонерного товариства.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні провести установчі збори, закрите (приватне) розміщення його акцій та здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.

У разі заснування ащіонерного товариства його акціг підлягають розміщенню виключно серед його засновників гиляхом приватного розміщення. Публічне розміщення акцій товариства може здійснюватися після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій акціонерне товариство вважається не заснованим.

1. В момент оплати акціонерами вартості своїх акцій робимо записи: Оплата акцій Петренком П. грошовими коштами: Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті" - 1 200 000

Кт 685 “Розрахунки з іншими кредиторами" - 1 200 000 (аналітичний рахунок Петренко П.) Оплата акцій Петренком П. внесенням виробничого приміщення: Дт 103 “Будинки та споруди" - 3 000 000

Кт 685 “Розрахунки з іншими кредиторами" - 3 000 000 (аналітичний рахунок Петренко П.) Оплата акцій Василенком В. внесенням цінних паперів: Дт 143 “Інвестиції непов'язаним сторонам" - 1 000 000

Кт 685 “Розрахунки з іншими кредиторами" - 1 000 000 (аналітичний рахунок Василенко В.) Оплата акцій Василенком В. внесенням виробничих запасів: Дт 201 “Сировина й матеріали" - 800 000

Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - 800 000

2.         Ha дату реєстрації товариства та його статуту в органах державної

реєстрації:

Дт 46 "Неоплачений капітал" - 6 000 000 Кт 40 "Статутний капітал" - 6 000 000

3.         Зарахування    оплати    вартості    акцій    під    час    заснування

акціонерного товариства як внеску до статутного капіталу:

Внесок до статутного капіталу Петренка П.: Дт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - 4 200 000 (аналітичний рахунок Петренко П.)

Кт 46 "Неоплачений капітал" - 4 200 000 Внесок до статутного капіталу Василенка В.: Дт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - 1 800 000 (аналітичний рахунок Василенко В.)

Кт 46 "Неоплачений капітал" -   1 800 000

Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.

Акції приватного акціонерного товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.