Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

В ринкових умовах господарювання основним завданням управління є формування у бухгалтера принципово нової філософії, що передбачає прозорість процесу обліку і його цільову орієнтацію на забезпечення ефективності управління господарською діяльністю підприємства.

Модель облікової системи залежить від поставлених перед управлінням завдань, форми (централізованої чи децентралізованої) та структури організації підприємства, форми власності, виду діяльності, рівня комп'ютеризації обліку та інших факторів.

На невеликих підприємствах системою інформаційного забезпечення управління може бути фінансовий облік, а на крупних виробничих підприємствах, де необхідно організовувати ефективний контроль за використанням ресурсів та приймати оперативні рішення, розробляти плани господарської діяльності на підставі облікової інформації, аналізувати хід їх виконання, впроваджують ще й управлінський облік. В будь-якому разі, ці підсистеми тісно пов'язані, оскільки ґрунтуються на даних про господарські процеси і явища, що відбуваються на підприємстві та фіксуються в первинних облікових документах.

Якщо управлінський облік організовується виключно до інформаційних потреб управління, то дані фінансового обліку використовуються при складанні звітності для зовнішніх користувачів. Методику його ведення чітко регламентовано Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Без розуміння основних принципів фінансового обліку, особливостей відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності жоден економіст, фінансист, менеджер не може бути фахівцем високого кваліфікаційного рівня. Тому автори даного навчального посібника поставили перед собою завдання в доступній формі подати основні засади та методику ведення фінансового обліку, починаючи з його ідеології, та закінчуючи технікою складання фінансової звітності і коригування її показників.

Мета вивчення дисципліни "Фінансовий облік" - опанування теорії і практики ведення обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський    облік    і    фінансову    звітність    в    Україні"    та

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності.

Після вивчення курсу студент повинен набути знань щодо організації і ведення обліку активів, пасивів, доходів і витрат підприємства на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів. В подальшому ці знання студенту спеціальності «Облік і аудит» необхідні при вивченні фахових дисциплін: "Облік в галузях народного господарства", "Організація і методика проведення аудиту", “Організація обліку», "Звітність підприємства".

Кожний розділ навчального посібника містить теоретичний матеріал, контрольні запитання та завдання для самостійної роботи -тести і вправи. Тому він може бути корисний для студентів всіх економічних спеціальностей, викладачів та практиків.

РОЗДІЛ 1       1 після   вивчення   Розділу    1    Ви

повинні знати:

- який порядок організації фінансоеого ОСНОВИ П0буД0ВИ     о6ліку на підприємстві;

фІнансоВОГО обліку   - прюначення Концептуальної основи

складання    та    подання    фінансових звітів;

            I -   зміст зв'язку між Концептуальною

осноеою та норматиеними документами, якими регламентується ведення бухгалтерського (фінансового) обліку в Україні;

-          порядок формування інформацп для складання фінансоеих зеітіе е процесі ведення бухгалтерського обліку;

-          поняття облікоеого циклу, його етапи;

-          осноену інформаційну цінність Балансу і Звіту про фінансоеі результати.

У сучасній економічній літературі вітчизняні та зарубіжні науковці призначення бухгалтерського (фінансового) обліку визначають по-різному. На наш погляд, фінансовий облік ведеться з метою:

1. Виявлення фінансоеих результатів. Отримання прибутку це основна мета будь-якої діяльності. Тому головним завданням бухгалтерського обліку є оцінка і відображення у фінансовій звітності успіхів підприємства у досягненні цієї мети. Для цього необхідно обліковувати всі доходи і всі витрати. Співставленням доходів з витратами, які забезпечили отримання цих доходів, визначається фінансовий результат: прибуток або збиток.

І.Забезпечення збереження есього, що має еласник (підприємство). Для цього треба фіксувати, скільки було майна на початок періоду, скільки надійшло, скільки витрачено (реалізовано) і скільки залишилося на кінець звітного періоду.

З.Накопичення інформації, необхідної для складання фінансоеих зеітіе. Щоб забезпечити якість інформації, що наводиться в фінансових звітах, необхідно бухгалтерський облік вести з дотриманням принципів, які розроблені Комітетом з міжнародних    стандартів    бухгалтерського    обліку    (КМСБО)1    і

1 Заснований в 1973р. в результаті угоди, укладеної між професійними бухгалтерськими організаціями Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Японії, Мексики, Нідерландів; покладені в основу методики ведення бухгалтерського обліку в Україні Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. №996-XIV (надалі Закон про бухгалтерський облік).