Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.6 Облік еибуття основних засобіе та нематеріальних активів : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.6 Облік еибуття основних засобіе та нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

Вибуття необоротних активів може відбуватись внаслідок безоплатної передачі, невідповідності критеріям визнання активом, ліквідації, вибуття для продажу. При цьому вартість активу списується з балансу підприємства, а сума дооцінки даного активу, як зазначалось вище, списується на рахунок нерозподіленого прибутку.

При безоплатній передачі чи ліквідації необоротних активів їх списання з балансу відображають в регістрах бухгалтерського обліку, використовуючи рахунок 976 "Списання необоротних активів". Крім того, податкове законодавство операції з ліквідації чи безоплатної передачі необоротних активів прирівнює до операцій продажу, a значить підприємство повинно нарахувати податкове зобов'язання з ПДВ на залишкову вартість необоротних активів, що вибувають. Сума податкового зобов'язання з ПДВ відображається за дебетом 976 “Списання необоротних активів”.

Перевищення вартості списання ліквідованих необоротних активів над доходами від їх ліквідації чи навпаки буде визначати відповідно збиток або прибуток від ліквідації.

Слід зауважити, що прибуток або збиток від вибуття необоротних активів є результатом іншої звичайної діяльності підприємства. У разі списання активів внаслідок надзвичайних подій прибуток чи збиток від їх вибуття буде відображатись на рахунку 794 “Результат надзвичайних подій".

Приклад 2.19. Шдприємство ліквідовує об'єкт основних засобів внаслідок його фізичного зносу. Первісна вартість активу становить 2300 грн., сума зносу на дату ліквідації - 1850 грн., вартість матеріалів, одержаних від ліквідації та ще придатних для експлуатації (за оцінкою реалізації) - 250 грн.

Списання відображатиметься записами: І.Списанознос Дт 131 “Знос основних засобів" - 1850

Кт 10 "Основні засоби" - 1850 2. Списано залишкову вартість ліквідованого активу Дт 976 “Списання необоротних активів” - 450

Кт 10 "Основні засоби" - 450 Одночасно на суму ПДВ Дт 976 "Списання необоротних активів ” - 90

Кт 641 “Розрахунки за податками" - 90

3.         Нараховано зарплату робітників, що залучені до ліквідації активу

Дт 976 “Списання необоротних активів” - 180

Кт 661 “Розрахунки за заробітною платою” - 180

4.         Вартість матеріалів, одержаних від ліквідації

Дт 201 “Сировина і матеріали” - 250

Кт 746 “Інші доходи від звичайної діяльності” - 250

5.         Відображено фінансовий результат

Дт 746 “Інші доходи від звичайної діяльності” - 250

Кт 793 “Результат іншої звичайної діяльності” - 250 Дт 793 “Результат іншої звичайної діяльності ” - 630

Кт 976 “Списання необоротних активів” - 720

Кореспонденція рахунків для відображення операцій з безоплатної передачі необоротних активів аналогічна.

Приклад 2.20. Підприємство безоплатно передає об’єкт нематеріальних активів. Первісна вартість активу становить 3 350 г1н., сума амортизації на дату передачі - 1 850 грн.

.Списаноамортизацію Дт 133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів” - 1850

Кт 12 “Нематеріальні активи” - 1850. 2. Списано залишкову вартість переданих активів Дт 976 “Списання необоротних активів” - 1500

Кт 12 “Нематеріальні активи” - 1500 Одночасно на суму ПДВ Дт 976 “ Списання необоротних активів ” - 300

Кт 641 “Розрахунки за податками” - 300

Облікові особливості для основних засобів, які підприємство утримує для того, щоб продати, встановлює П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”.

Якщо керівництвом підприємства підготовлено план продажу необоротних активів і їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати прийняття такого рішення, то такі необоротні активи слід визнати такими, що утримуються для п’одажу.

Діючим Планом рахунків для обліку цих обєктів призначено субрахунок 286 “Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу” до рахунку 28 “Товари”.

Таким чином, якщо основні засоби або інші необоротні активи вибувають з експлуатації внаслідок невідповідності критеріям визнання активом через зберігання для реалізації протягом дванадцяти календарних місяців, то їх слід перекласифікувати зі складу   необоротних   до   оборотних   активів.   Крім   того   визнані

необоротні активи утримуваними для продажу згідно з П(С)БО 27 відображаються у бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин - балансовою вартістю або чистою реалізаційною вартістю. При первісному визнанні і оцінці на звітну дату сума перевищення залишкової вартості об'єкта над його справедливою вартістю відображається за дебетом 949 "Інші витрати операційної діяльності".

На необоротні активи, утримувані для продажу, у т.ч. необоротні активи, що входять до групи вибуття, амортизація не нараховується.

У разі реалізації об'єктів необоротних активів іншим суб'єктам господарської діяльності різниця між ціною реалізації і балансовою вартістю та іншими витратами, пов'язаними з реалізацією, визначає результат від реалізації.

Облік операцій продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, слід вести із застосуванням рахунків 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" і 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів".

Приклад 2.21. Підприємство 2 квітня уклало твердий контракт про продаж обладнання. На момент прийняття рішення щодо реалізації активу його справедлива вартість становила 2 900 грн., балансова вартість - 3 100 грн., сума зносу - 4200 грн., сума дооцінки за час експлуатації - 1 150 грн. Передача активу покупцю за 3 200 грн. без ПДВ (3 840 грн., в т.ч. ПДВ) відбулася 29 листопада того ж року. Справедлива вартість не змінювалася. Вартість перевезення було оплачено підприємством у розмірі 552 грн.(в т.ч. ПДВ).

Порядок відображення операцій наступний: 2 квітня

1.         Прийнято рішення про реалізацію основних засобів та переведено

актив до складу тих необоротних, які утримують для продажу

Дт  286   "Необоротні   активи  та   групи   вибуття,   утримувані   для

продажу" - 2900 Дт 949 "Інші витрати операційної діяльності" - 200 Кт 104 “Машини і обладнання" - 3100

2.         Списано суму амортизації

Дт 131 “Знос основних засобів" - 4200 Кт 104 “Машини і обладнання" - 4200

3.         Списано дооцінку обладнання

Дт 423 “Дооцінка активів” - 1150

Кт 441 “Прибуток нерозподілений" - 1150

29листопада

1.         Відображено дохід від реалізації обладнання

Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” - 3840

Кт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” - 3840 Одночасно на суму ПДВ Дт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” - 620

Кт 641 “Розрахунки за податками” - 620

2.         Списано балансову вартість обладнання

Дт 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів” - 2900 Кт 286 “Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу” - 2900

3.         Списано транспортні витрати

Дт 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів” - 460 Кт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 460

Одночасно на суму ПДВ (при наявності податкової накладної)

Дт 641 “Розрахунки за податками” - 92

Кт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” - 92

4.         Відображено фінансовий результат

Дт 791 “Результат операційної діяльності” - 3360

Кт 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів” - 3360 Дт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” - 3200

Кт 791 “Результат операційної діяльності” - 3200