Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

Основна література:

1.         Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV

2.         Закон України "Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 p. N 168/97-BP

3.         Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. №283/97-ВР

4.         Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291

5.         Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004р. №22

6.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.1999р.

7.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03. 1999р.

8.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03. 1999р.

9.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03. 1999р.

Ю.Положення   (стандарт)   бухгалтерського   обліку   5   "Звіт   про

власний капітал", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.

1999р. П.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення

помилок і зміни у фінансових звітах", затверджене Наказом

Мінфіну № 137 від 28.05. 1999р. 12.Положення   (стандарт)   бухгалтерського   обліку   7   "Основні

засоби", затверджене Наказом Мінфіну № 92 від 27.04.2000р. ІЗ.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні

активи”, затверджене Наказом Мінфіну № 242 від 18.10. 1999р. Н.Положення   (стандарт)   бухгалтерського   обліку   9   “Запаси",

затверджене Наказом Мінфіну № 246 від 20.10. 1999р.

15.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська

заборгованість”, затверджене Наказом Мінфіну № 237 від 08.10.

1999р. Іб.Положення       (стандарт)       бухгалтерського       обліку        11

"Зобов'язання",   затверджене   Наказом   Мінфіну   N   20   від

31.01.2000р. П.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  12 "Фінансові

інвестиції",    затверджене    Наказом    Мінфіну    №    91     від

26.04.2000р. 18.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  13 "Фінансові

інструменти",   затверджене   Наказом   Мінфіну   №   559   від

30.11.2001р. 19.Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку   14  "Оренда",

затверджене Наказом Мінфіну № 181 від 28.07.2000р. 20.Положення   (стандарт)   бухгалтерського   обліку   15   "Дохід",

затверджене Наказом Мінфіну № 290 від 29.11. 1999р. 21.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  16 "Витрати",

затверджене Наказом Мінфіну № 318 від 31.12. 1999р. 22.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на

прибуток",    затверджене    Наказом    Мінфіну    №    353    від

28.12.2000р. 23.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні

контракти",    затверджене    Наказом    Мінфіну    №    205    від

28.04.2001р. 24.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання

підприємств", затверджене Наказом Мінфіну № 163 від 07.07.99 25.Положення       (стандарт)       бухгалтерського       обліку       20

"Консолідована   фінансова   звітність",   затверджене   Наказом

Мінфіну № 176 від 30.07. 1999р. 26.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін

валютних курсів", затверджене Наказом Мінфіну N  193 від

10.08.2000р. 27.Положення   (стандарт)   бухгалтерського   обліку   22   “Вплив

інфляції", затверджене Наказом Мінфіну № 147 від 28.02.2002р. 28.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 “Розкриття

інформації   щодо   пов'язаних   сторін",   затверджене   Наказом

Мінфіну № 303 від 18.06.2001р. 29.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на

акцію", затверджене Наказом Мінфіну № 344 від 16.07.2001р.

ЗО.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий

звіт суб'єкта малого  підприємництва",  затверджене Наказом

Мінфіну № 39 від 25.02.2000р. ЗІ.Положення   (стандарт)   бухгалтерського   обліку  26   "Виплати

працівникам",   затверджене   Наказом   Мінфіну   №   601    від

28.10.2003р. 32.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні

активи, утримувані для  продажу, та припинена діяльність”,

затверджене Наказом Мінфіну № 617 від 07.11.2003р. ЗЗ.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення

корисності активів", затверджене Наказом Мінфіну № 817 від

24.12.2004р. 34.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова

звітність за сегментами”, затверджене Наказом Мінфіну № 412

від 19.05.2005р. 35.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні

активи”, затверджене Наказом Мінфіну № 790 від 18.11.2005р. Зб.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31  "Фінансові

витрати", затверджене Наказом Мінфіну № 415 від 28.04.2006р. 37.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна

нерухомість”,   затверджене   Наказом   Мінфіну   №   779   від

02.07.2007р. 38.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 “Витрати на

розвідку   запасів   корисних   копалин",   затверджене   Наказом

Мінфіну № 1090 від 26.08.2008р. 39.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 “Платіж на

основі   акцій",   затверджене   Наказом   Мінфіну  №   1577   від

30.12.2008р. 40.Положення проведення касових операцій у національній валюті

в   Україні,   затверджене   Постановою   Правління   НБУ   від

15.12.2004 № 637р. 41.Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність:

підручник / Н.М. Ткаченко. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.:

Алерта, 2008. - 925 с. 42.Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А.

Фінансовий облік: Підручник для студ. вищ. навч. Закл. / Голов

С.Ф. - К.: Лібра, 2005. - 976с. 43.Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник.

- К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 528с.

44.Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Шдручник. -К.: Вид. центр «Академія», 2007. - 704с.

Додаткова література:

45.       Бабіч В.В., Сагова С.В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2007. - 288с.

46.       Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навч. посіб. / Партин Г.О. - Л.: Магнолія плюс, 2006. -264с.

47.       Бухгалтерський облік: збірник систематизованого законодавства / Кавторєва Я. - 11-е вид., переробл. і доп. - X.: Фактор, 2007. - 672с.

48.       Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник. За ред. Р.Л.Хомяка, В.ІЛемішовського. - 7-ме вид., доп. і перероб. -Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-захід», 2008. - 1224с.

49.       Гавриловська Л.М., Ларіонова А.С. Фінансовий облік - 1: Навч.-метод. посібник. - К.: КНЕУ, 2006. — 320с.

50.       Гольцова CM., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - Суми: Університетська книга, 2006. - 255с.

51.       Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005. - 504с.

52.       Орлова В.К. Основи бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - Івано-Франківськ, видавництво ІФНТУНГ, 2005. - 160 с.

53.       Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: Навч. посіб. для дистанц. навч., для студ. ВНЗ. - К.: Університет «Україна», 2007. - 453с.

54.       Фінансовий облік: Навч. посіб. / О.П. Скирпан, М.С. Палюх; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2008. - 407 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Валентина Кузьмінівна ОРЛОВА, Мар’яна Степанівна ОРЛІВ,

Світлана Василівна ХОМА, Інна Михайлівна НЕГРИЧ,

Тетяна Ярославівна КОЦКУЛИЧ, Олена Василівна ТУРІЙ,

Людмила Адольфівна КОСТЕЦЬКА, Тетяна Василівна САВЧУК,

Софія Михайлівна КАФКА, Тетяна Мирославівна ГРИНЕНЬКО,

Юрій Володимирович ЧУЧУК

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

За редакцією В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 04.09.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 29,65.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006