Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

Акредитив 96

Активи 26

Активний ринок 73

Акцизний збір 295

Акція 244

Амортизація 62

Ануїтет112

Баланс 26, 380

Безнадійна дебіторська заборгованість 124

Бюджетне відшкодування 286, 294

Валові витрати 348

Валові доходи 347

Валютний курс 100

Варанти281

Вексель 132

Вилучений капітал 249

Виробничі запаси 174

Витрати 30

Витрати майбутніх періодів 137

Відстрочене податкове зобов’язання 355

Відстрочений податковий актив 355

Власний капітал 28, 235

Внутрішній брак 213

Готова продукція 227

Грошові документи 92

Грошові кошти в дорозі 94

Дебіторськазаборгованість 122

Дивіденди 271

Довгострокові зобов’язання 29

Додатково вкладений капітал 243

Доходи 30

Доходи майбутніх періодів 134, 306

Еквіваленти грошових коштів 150

Еквівалентна одиниця готової продукції 218

Емісійний дохід 247

Запаси175

Заробітна плата 272

Звичайнадіяльність311

Звіт про власний капітал 236, 387

Звіт про рух грошових коштів 391

Звіт про фінансові результати 29, 383

Змінні витрати 206

Зобов’язання 28, 259

Зовнішній брак 213

Інвестиційна нерухомість 41, 81

Інвестування 149

Інструмент власного капіталу 146

Історична собівартість 19

Калькулювання215

Калькулювання за замовленнями 215

Калькулювання за процесами 218

Калькулювання змінних витрат 225

Калькулювання повних витрат 225

Капітальні інвестиції 149

Кваліфікаційний актив 52

Консолідована фінансова звітність 397

Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів 11

Користувачі фінансових звітів 11

Кумулятивний приріст інфляції 421

Курсові різниці 100

Ліквідність 27

Ліміт залишку готівки в касі 92

Майбутнявартість110

Малоцінні необоротні матеріальні активи 43

Метод ефективної ставки відсотку 162

Метод нарахувань амортизації 63

Метод участі в капіталі 156

Монетарністатті101

Надзвичайна діяльність 312

Нематеріальний актив 41, 44

Немонетарні статті 105

Необоротні активи 27, 40

Неоплачений капітал 239

Непередбачені зобов’язання 261

Непрямі витрати 206

Норма капіталізації 53

Нормальна потужність 207

Нормативний метод калькулювання 225

Облігаціі'265

Облікова оцінка 417

Обліковий цикл 22

Оборотні активи 27

Основнізасоби41, 42

Первісна вартість 47, 172

Шдзвітна особа 130

План рахунків 20

Побічна продукція 228

Податкова база 352

Податок на додан84 вартість 282

ПодібнізапасиШ

Постійні витрати 206

Поточна дебіторська заборгованість 122

Поточний податок на прибуток 347

Поточні виплати працівникам 272

 

Поточні зобов’язання 29

Прибуток 30

Принципи бухгалтерського обліку 16

Прості проценти 109

Прямі витрати 206

Резерв сумнівних боргів 123

Резервний капітал 253

Річнийзвіт18

Розбавляючи потенційна проста акція 386

Розподілені постійні виробничі витрати 207

Роялті 323

Сегмент (господарський, географічний) 407

Середній відсоток то1говельної націнки 180

СкладніпроцентиШ

Справедлива вартість 41

Статутний капітал 237

Суб’єкт малого підприємництва 411

Сумнівний борг 123

Супутня продукція 227

Теперішня вартість 19, 110

Тимчасовірізниці351

Транспортно-заготівельні витрати 179

Фінансова звітність 377

Фінансовий інструмент 145

Фінансовіактиви145

Фінансові зобов’язання 145

Фінансові інвестиції 149

Цільове фінансування 321

Часовий зважений коефіцієнт 386

Чиста вартість реалізації 186

Якісні характеристики фінансових звітів 13