Додаток Е ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (Форма №5) за 200Х рік


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів        Код рядка       Залишок на    Надій-

шлоза

рік       Переоцінка     Вибуло за рік Нараховано

амортизації

зарік    Втрати від

зменшення

корисності

зарік    Інші зміни за рік                   

 

           

            початок року 

            (дооцінка +, уцінка -            

           

            fill         накопи-ченої

аморти-зацп  Залишок на кінець року

 

           

            первісна (переоці-

нена) вартість            накопи-чена

аморти-зація 

            первісної

(переоці-

неної)

вартості          накопи-ченої

аморти-зації   первісна (переоці-

нена) вартість            накопи-чена

аморти-зація 

           

           

           

           

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            первісна

(пере-оцінена) вартість        ||||

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15

Права користування природними ресурсами       010                                                                                                                                                  

Права користування майном          020                                                                                                                                                  

Права на комерційні позначення    030                                                                                                                                                  

Права на об'єкти промислової власності   040                                                                                                                                                  

Авторське право та суміжні з ним права   050      3.0       0.4                                                                                                                3.0       0.4

            060                                                                                                                                                  

[нші нематеріальні активи   070                                                                                                                                                  

Разом  080      3.0       0.4                                                                                                                 3.0       0.4

Гудвіл 090                                                                                                                                                  

3 рядка 080 графа 14    вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності        (08Г

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082~

вартість створених підприємством нематеріальних активів       (083~

3 рядка 080 графа 5      вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань         (084~

3 рядка 080 графа 15    накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності        (085~

II. Основні засоби

Продовження додатку Е

 

 

Групи основних засобів       Код зядка       Залишок         на        Надій-

шло за

рік       Переоцінка     Вибуло за рік Нарахо-

вано

аморти-

зації за

рік       Втрати від

змен-шення корис-

ності   Інші зміни за  Залишок на    у тому ЧИСЛІ

 

           

            початок року 

            (дооцінка +, уцінка -)                      

           

            рік       кінець року     одержані за

фінансовою

орендою         переданів

оперативну

оренду

 

           

            первісна (переоці-

нена) вартість            знос   

           

           

           

           

            первісноі

(переоці-

неної)

вартості          зносу  

           

           

 

           

           

           

           

            первісноі

(переоці-

неної)

вартості          зносу   первісна (переоці-

нена) вартість            знос   

           

           

           

           

           

           

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            первісна (переоці-

нена) вартість            знос    первісна (переоці-

нена) вартість            знос    первісна (переоці-

нена) вартість            знос

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17        18        19

Земельні ділянки       100                                                                                                                                                                                                 

[нвестиційна нерухомість    105                                                                                                                                                                                                 

Капітальні витрати на поліпшення їемель 110                                                                                                                                                                                                 

Будинки, споруди та передавальні лристрої         120      60.0     8.0                                                                  0.3                                               60.0     8.3                                         

Машини та обладнания       130                             5.3                                                                                                     5.3                                                     

Гранспортні засоби  140                                                                                                                                                                                                 

[нструменти, прилади, інвентар (меблі)    150                                                                                                                                                                                                 

Гварини         160                                                                                                                                                                                                 

Багаторічні насадження       170                                                                                                                                                                                                 

[нші основні засоби  180                                                                                                                                                                                                 

Бібліотечні фонди     190                                                                                                                                                                                                 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 200                                                                                                                                                                                                 

Гимчасові (нетитульні) споруди     210                                                                                                                                                                                                 

Природні ресурси     220                                                                                                                                                                                                 

[нвентарна тара        230                                                                                                                                                                                                 

Предмети прокату    240                                                                                                                                                                                                 

[нші необоротні матеріальні активи           250                                                                                                                                                                                                 

Разом  260      60.0     8.0       5.3                                                      0.3                                          65.3     8.3                                         

 

3 рядка 260 графа 14    вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності            (261)  

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)  

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)            (263)  

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів   (264)  

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів      (2641) _

3 рядка 260 граі

3 рядка 260 граі

3 рядка 260 грас 3 рядка 105 гра<]

.фа 8

фа 5

a 15 a 14

вартість основних засобів, призначених для продажу    (265)  

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій       (2651) _

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансувания      (266)  

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду           (267)  

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності           (268)  

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю         (269)  

 

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника    Код рядка       Зарік    На кінець року

1          2          3          4

Капітальне будівництво      280      -         

Придбання (виготовлення) основних засобів      290      5.3      

Придбання (виготовления) інших необоротних матеріальних активів 300      -         

Придбання (створения) нематеріальних активів  310      -         

[Тридбання (вирощувания) довгострокових бюлогічних активів          320      -         

[нші     330      -         

Разом  340      5.3      

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) фінансові витрати, включені до капітальних інвестищй (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника    Код рядка       Зарік    На кінець року

 

           

           

            довгострокові            ПОТОЧНІ

1          2          3          4          5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства    350      -          -          -

дочірні підприємства           360      -          -          -

спільну ДІЯЛЬНІСТЬ           370      -          -          -

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств      380      -          -          -

акцп    390      -          -          -

облігації          400      -          -          -

ІНШІ   410      -          -          -

Разом (розд. A + розд. Б)     420      -          -          -

3 рядка 045 графа 4 Балансу   Інші довгострокові фінансові інвестиції відображен

за собівартістю          (421)  

за справедливою вартістю  (422)  

за амортизованою собівартістю      (423)  

3 рядка 220 графа 4 Балансу   Поточні фінансові інвестиції відображені;

за собівартістю          (424)  

за справедливою вартістю  (425)  

за амортизованою собівартістю      (426)  

 

Продовження додатку Е

V. Доходи і витрати

Найменування показника    Код рядка       Доходи           Витрати

1          2          3          4

А. Ініігї операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440                 

Операційна курсова різниця           450                 

Реалізація інших оборотних активів           460                 

Штрафи, пені, неустойки     470                 

Утримання об'єкгів житлово-комунального і соціально-культурного призначення   480                 

[нші операційні доходи і витрати   490                  0.2

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів            491      X         0.2

непродуктивні витрати і втрати     492      X        

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства    500                 

дочірні шдприємства            510                 

спшьну діяльність     520                 

В. Ініігї фінансові доходи і витрати

Цивіденди      530                  X

Проценти       540      X         0.3

Фінансова оренда активів   550                 

[нші фінансові доходи і витрати      560                 

Г. Ініігї доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій    570                 

Цоходи від об'єднання підприємств          580                 

Результат оцінки корисності           590                 

Неопераційна курсова різниця        600                 

Безоплатно одержані активи          610                  X

Списання необоротних активів      620      X        

[нші доходи і витрати           630                 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)     (631) 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами     (632)   %

3 рядків 540-560 графа 4        фінансові витрати, включені до собівартості продукції

основної діяльності   (633)  

VI. Грошові кошти

Найменування показника    Код рядка       На кінець року

1          І           І

Каса    640      0.4

[Іоточний рахунок у банку   650      55.7

[нші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)          660     

Грошові кошти в дорозі        670     

Вквіваленти грошових коштів         680     

Разом  690      56.1

3 рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено      (691)

Продовження додатку Е

 

VII. Забезпечення і резерви                                               

Види забезпечень і резервів            Код рядка       Залишок

на

початок

року    Збільшення за звітний рік    Використано

у звітному

році     Сторновано

невикорис-

тану суму у

звітному

році     Сума очікуваного

відшкодувания витрат

іншою стороною, що

врахована при оцінці

забезпечення Залишок на кінець

року

 

           

           

            нараховано (створено)         додаткові відрахувания       

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам            710      1.0       1,1                   1,0                              1.1

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечения 720                                                                            

Забезпечення наступних витрат на виконания гарантійних зобов'язань         730                                                                           

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію    740                                                                           

Забезпечения наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів    750                                                                            

            760                                                                           

            770                                                                           

Резерв сумнівних боргів      775      2.0       0.2                                                      2.2

Разом  780      3.0       1,3                   1,0                              3.3

 

VIII. Запаси

Найменування показника    Код рядка       Балансова

вартість на

кінець

року    Переоцінка за рік

 

           

           

            збільшення

чистої вартості

реалізації*      уцінка

1          2          3          4          5

Сировина і матеріали           800      29,8                

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби      810                            

Паливо           820                            

Гара і тарні матеріали           830                            

Будівельні матеріали 840                            

Запасні частини        850                            

Матеріали сільськогосподарського призначення 860                            

Поточні біологічні активи    870                            

Малоцінні та швидкозношувані лредмети 880                            

Незавершене виробництво 890      1.0                  

Готова продукція      900      2.0                  

Говари           910                            

Разом  920      32,8                

 

3 рядка 920 графа 3   Балансова вартість запасів;

відображених за чистою вартістю реалізації         (921)  

переданих у переробку        (922)  

оформлених в заставу          (923)  

переданих на комісію           (924)  

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)   (925)  

3 рядка 275 графа 4 Балансу Запаси, призначені для продажу   (926)  

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

 

 

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника    Код рядка       Всього на кінець року           у т. ч. за строками непогашення

 

           

           

            ДОІ2 місяців  від 12 до 18 місяців   від 18 до 32 місяців

1          2          3          4          5          6

Цебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  940      120,0   60,0     60,0    

Інша поточна дебіторська заборгованість  950                                        

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості   (951) _ Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей         

Найменування показника    Код рядка       Сума

1          2          3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат   960      -

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році     970      -

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)        980      -

 

XI. Будівельні контракги                 

Найменування показника    Код рядка       Сума

1          2          3

Цохід за будівельними контрактами за звітний рік          1110    -

Заборгованість на кінець звітного року:                 -

валова замовників    1120    -

валова замовникам   1130    -

з авансів отриманих 1140    -

Сума затриманих коштів на кінець року    1150    -

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160    -

Продовження додатку Е

XII. Податок на прибуток

Найменування показника    Код рядка       Сума

1          2          3

Поточний податок на прибуток     1210    17,6

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220    -

на кінець звітного року        1225    15,5

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року   1230    -

на кінець звітного року        1235    -

Включено до Звіту про фінансові результати - усього     1240    2,1

у тому числі:

чоточний податок на прибуток      1241    17,6

зменшення (збільшения) відстрочених податкових активів        1242    - 15,5

збільшення (зменшения) відстрочених податкових зобов'язань 1243    -

Відображено у складі власного капіталу - усього  1250    -

у тому числі:

чоточний податок на прибуток      1251    -

зменшення (збільшения) відстрочених податкових активів        1252    -

збільшення (зменшения) відстрочених податкових зобов'язань 1253    -

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника    Код рядка       Сума

1          2          3

11 і|' і >'■        . і .і.    І'ІІ       1300    3,9

Використано за рік - усього 1310    -

в тому числі на: будівництво об'єктів        1311    -

[іридбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів     1312    -

з них машини та обладнания          1313    -

[іридбання (створення) нематеріальних активів   1314    -

логашення отриманих на капітальні інвестиції позик      1315    -

            1316    -

            1317   

Продовження додатку Е

XIV. Біологічні активи

 

Групи біологічних активів   Код рядка       Обліковуються за первісною вартістю       Обліковуються за справедливою ва      зтістю

 

           

            залишок на початок року     надій-шло зарік         вибуло за рік  нарахо-

вано

аморти-

зації за

рік       втрати від

змен-шення корис-

ності   II in      залишок на кінець року        залишок

на

початок

року    надійш-ло за рік        зміни

вартості

зарік    вибуло зарік   залиш ок на кінець

року

 

           

            первіс-

на

вартіст

ь          накопи чена

аморти зація 

            первіс-

на вартість     накопи

чена аморти зація    

           

           

            первіс-

на вартість     накопи-

чена

амортиза-

ція      

           

           

           

           

 

1          2          3          4          5          б          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17

Довгострокові біологічні акгиви -усього

в тому числі:  1410                                                                                                                                                                        

робоча худоба           1411                                                                                                                                                                       

продуктивна худоба 1412                                                                                                                                                                       

багаторічні насадження       1413                                                                                                                                                                       

            1414                                                                                                                                                                        

ішні довгострокові біологічні активи          1415                                                                                                                                                                        

Поточні біологічні акгиви -усього

в тому числі:  1420                X                                 X         X                                            X                                                        

тварини на вирощуванні та відгодівлі       1421                X                                 X         X                                             X                                                       

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)         1422                X                                 X         X                                            X                                                       

            1423                X                                 X         X                                            X                                                       

інші поточні біологічні активи         1424                X                                 X         X                                            X                                                          

Разом  1430                                                                                                                                                                        

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14       вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування            (1431)

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16       залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій            (1432)

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17      балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

власності        (1433)

 

Продовження додатку Е

XV. Фінансові результати від первісного вюнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

 

Найменування показника    Код рядка       Вартість первісного визнання         Kill       Результат від первісного визнання        Уцінка            Виручка

від реалізації   Собівартість реалізації          Фінансовий результат

(прибуток +, збиток -)

від

 

           

           

           

            дохід   витрати         

           

           

            реалізації        первісного визнання та реалізації

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього          1500                (         )                        (        )                                   (       )             

у тому числі:                                                                                                           

зернові і зернобобові            1510                                                                                                 

з них: пшениця          1511                                                                                                 

соя      1512                                                                                                 

Соняшник      1513                                                                                                 

ріпак   1514                                                                                                 

цукрові буряки (фабричні)   1515                                                                                                 

картопля        1516                                                                                                 

плоди (зерняткові, кісточкові)         1517                                                                                                 

інша продукція рослинництва        1518                                                                                                 

додаткові біологічні активи рослинництва           1519                                                                                                 

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього          1520                                                                                                 

у тому числі:                                                                                                           

приріст живої маси - усього            1530                                                                                                 

з нього:

великої рогатої худоби         1531                                                                                                 

свиней           1532                                                                                                 

молоко           1533                                                                                                 

вовна  1534                                                                                                 

яйця    1535                                                                                                 

інша продукція тваринництва         1536                                                                                                 

додаткові біологічні активи тваринництва           1537                                                                                                 

продукція рибництва           1538                                                                                                 

            1539                                                                                                 

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом           1540                (         )                        (        )                         (       )