Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1.5. Методи управління : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

1.1.5. Методи управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Методи управління — це сукупність прийомів та процедур підготовки до прийняття, організації та контролю виконання управлінських рішень.

В управлінні використовуються різноманітні методи, адекватні характеру професійних завдань, що вирішуються, відповідно до ета-пів управлінського процесу. Розрізняють чотири групи методів: методи підготовки, прийняття, організації, контролю виконання управлінських рішень.

Частина 1 ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

За характером впливу на виконавців: економічні, організаційно-розпорядницькі, правові та соціально-психологічні. За характером впливу на виконавців розрізняють методи прямого (безпосередньо-го) та непрямого (опосередкованого) впливу: адміністративного, матеріального та морального стимулювання роботи.

За масштабами застосування: загальні (інтерв’ю, аналіз діяль-ності, тести) та спеціальні (організація службової діяльності).

У кожному конкретному випадку метод повинен відповідати особливостям діяльності суб’єкта та об’єкта управління. На практи-ці використовується відповідна комбінація методів, яка забезпечує комплексність впливу. Значна увага повинна приділятися тим методам, які найбільш повно відповідають змісту певних етапів вирішен-ня управлінських завдань, один з найбільш відомих методів — це метод «мозкового штурму». Він застосовується для визначення зна-чимості проблеми, врахування усіх факторів, усунення недоліків, просунення нових способів вирішення проблемних ситуацій.

Найбільш демократичним методом вироблення колективного рішення є дискусія. Вона припускає притягнення широкого загалу спеціалістів та співробітників для обговорення складної проблеми. Дискусія потребує також певної організації: визначення певної проблеми, використання відповідних методичних правил, знань та навичок.

Комплексним методом, який може бути використаний для дося-гнення усіх стадій підготовки управлінського рішення, може служи-ти метод «ділових ігор». Він застосовується при навчанні вирішення складних проблемних ситуацій, які потребують участі багатьох заці-кавлених спеціалістів та організацій для свого вирішення. В діловій грі можуть програватися різні ситуації, прогнозуватися альтернатив-ні виходи, моделюватися різні варіанти подій.

Одним із методів, що застосовуються суб’єктом управління, є регламентний метод. Він являє собою порядок виконання управлін-ських рішень та служить для розподілу управлінських завдань між виконавцями. Такий порядок здійснюється у вигляді регламенту.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Під регламентом управління розуміють установлення сукупності правил, які визначають структуру, функції та порядок діяльності суб’єктів, що здійснюють управління конкретними об’єктами.

При виконанні управлінських рішень широко застосовуються методи колективної та індивідуальної матеріальної мотивації (оклад, заробітна плата, премія тощо). Метод розпоряджень про-являється у вигляді наказів, інструкцій, що називаються актами управління. Адміністративні методи основані на підпорядкуванні закону, правопорядку, старшими посадовими особами та мають характер обов’язків.

Таким чином, основними етапами в управлінській діяльності є: збір та оцінка інформації про притаманну суб’єкту мотивацію, оцінка його досвіду, постановка мети, прийняття та розробка про-грам дій. Вирішення конкретних завдань, контроль за виконанням та оцінка результатів, порівняння результатів із поставленими цілями.

Однією з головних якостей менеджера є вміння усвідомлювати та чітко ставити стратегічну мету, визначати та прогнозувати перс-пективи діяльності керівних підструктур, а головною якістю сумлін-ного виконавця — вміння прийняти цю мету, реалізувати її в ряді тактичних завдань та знайти адекватні способи її вирішення. Їх дія-льність складає управлінські відносини. Ці відносини визначаються, насамперед, особливостями соціально-економічної системи та скла-даються між різними людьми, тому обумовлені особливостями їх свідомості.

Менеджер та виконавець завжди виступають як свідома особи-стість. Менеджер виступає як верхня ланка в системі управління, оскільки повинен ставити цілі перед виконавцями та контролювати процес їх виконавчої діяльності. Виконавець є підлеглою ланкою, але виступає як активний об’єкт діяльності, тому що має певну особистісну мотивацію, своє розуміння та оцінку поставлених перед ним завдань, проявляє вибіркове ставлення до особистості менеджера, що в значній мірі впливає на результат його діяльності

Частина 1 ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

та загальну об’єктивність досягнення мети в системі управління. Будучи суб’єктами, менеджер та підлеглий здійснюють цілеспря-мовану, свідому діяльність, але при наявності специфіки в їх дія-льності, вона завжди здійснюється відповідно до загальних зако-нів етики.