Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1.4. Принципи управління : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

1.1.4. Принципи управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Управляючі структури у своїх діях відносно підлеглих структур спираються на вироблені практикою та узаконені основні правила й принципи управління.

Частина 1 ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

Принципи управління — це основні правила, норми, керівні установки, на основі яких організується процес управління, на-уково обґрунтована організація управлінських функцій, вибір адекватних методів та прийомів управлінських впливів.

В теорії та практиці управління виділяють загальні принципи, тобто правила, якими зобов’язані керуватися всі суб’єкти управлін-ня, незалежно від свого статусу. Ці галузеві принципи діють на га-лузевому, інституційному та груповому рівнях. До найбільш загаль-них належать такі принципи:

• соціальної спрямованості;

• законності та управлінської діяльності;

• об’єктивності;

• системності;

• комплексності;

• гласності;

• поєднання колегіальності та єдиноначальства. Соціальна спрямування — це необхідність для органів управ-ління в процесі вироблення й реалізації управлінських рішень вра-ховувати інтереси суспільства, галузі, конкретної організації та соці-ально-професійної групи.

Принцип законності складається з того, що організація та ді-яльність органів управління та співробітників регулюється нормами права. Принцип законності стверджує підзаконний характер управ-лінської діяльності, обов’язок кожного суб’єкта управління діяти у межах наданих йому прав та повноважень.

Принцип об’єктивності — безпосередньо виявляється у нау-ковій обґрунтованості та реалістичності завдань управління. Цей принцип потребує знання та врахування об’єктивних закономірнос-тей взаємодії суб’єкта та об’єкта управління, врахування наявних можливостей, реального стану суспільних процесів. Цей принцип дозволяє керівній системі використовувати знання об’єктивних за-конів для дослідження практичних завдань управління.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Принцип системності — припускає, що суб’єкт управління при виборі способів, методів, форм впливу на об’єкт повинен врахо-вувати всі ті зміни, які відбуваються в оточенні, у межах якого фун-кціонує та розвивається дана система управління.

Принцип комплексності полягає в тому, що в кожному до-статньо складному явищі необхідно враховувати всі його аспекти: технологічні, економічні, соціальні, ідеологічні, психологічні, орга-нізаційні, політичні.

Принцип гласності — це забезпечення доступності обговорення та компетентної участі всіх представників управлінських відносин у прийнятті рішень на основі широкої інформованості та врахування загальної думки, гласність включає в себе правдиву, своєчасну та широку інформацію про реальний стан справ та організації.

Принцип поєднання єдиноначальства та колегіальності в процесі управління відображає взаємодію двох форм прояву влад-них повноважень. Єдиноначальство прямо пов’язане з персональною відповідальністю менеджера за результати прийнятих рішень та є важливим засобом забезпечення оперативності управління. Колегі-альність виступає як форма колективної розробки проектів рішень і тим самим підвищує ступінь їх обґрунтованості.