Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МЕНЕДЖЕРСЬКИЙ СЛОВНИК : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

МЕНЕДЖЕРСЬКИЙ СЛОВНИК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Словник

“ВД “Професіонал”, 2007. - 384 с.

У словнику подано тлумачення 1882 понять і термінів, які охоплюють найбільш важливі аспекти загального та функ-ціональних менеджментів.

Адресовано студентам економічних і менеджерських спеці-альностей, викладачам менеджерських дисциплін і менеджерам-практикам різних рівнів управління.

Навчальне видання

Скороходов Вадим Анатолійович — професор кафедри економіки

та управління

Худякова Ірина Марківна — доцент кафедри інформаційних

технологій

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Підготовка оригінал-макету В. Л. Тарнавський Керівник видавничого відділу С. О. Кіцно

Редакція видавництва не несе відповідальності за зміст наданих автором матеріалів.

Відтворення цього видання або жодної з його частин будь-яким способом

без дозволу редакції не допускається.

Усі права захищені.

Формат 60х84/16. Підписано до друку 10.11.2007.

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Таймс.

Обл.-вид. арк. 14,86. Ум. друк. арк. 24,18

Наклад 600 прим.

ТОВ «Видавничий дім «Професіонал»

м. Київ, вул. Прирічна 25-а, оф. 16

Тел./факс (8-044) 502-97-99 (багатоканальний)

е-таіі: ерргоіїЬоок@етаі1.сот,

г1ргоїіЬоок@етаі1.сот

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників і

розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 1533