Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Інтернет комерція : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

7.2. Інтернет комерція


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Протягом досить короткого терміну мережа Інтернет пройшла великий шлях від окремих ліній зв’язку для обміну інформацією між науковими інститутами США і Європи, що працюють над спільними проектами (переважно військового призначення), до глобального ін-формаційного середовища, поширеність якого в США порівняна з телефонним зв’язком.

Бізнес з використанням Інтернет виник відразу після відкриття мережі цивільним організаціям і користувачам. Із самого початку це було надання доступу, електронної пошти і місця для розміщення інформації. Додатковим поштовхом до зростання кількості користу-вачів і ділової активності стала розробка специфікацій мови опису гіпертекстових сторінок НТМЬ (Нурег-Техі Магкир Ьап§иа§е), протоколу їх передачі мережею НТТР (Нурег-Техі Тгапз&г Ргоіосоі), а також програми для перегляду сторінок гіпертексту — т. з. броузера. Завдяки цим інноваціям інформація в Інтернет одержала сучас-ний вигляд. Розміщення інформації в Інтернет стало на цілком законних підставах називатися «електронною публікацією». Як наслідок виникла необхідність в таких послугах як дизайн, верстка, програмування. З’явилися агентства \¥еЪ дизайну, які займаються створенням інформаційних ресурсів клієнта в Інтернет «під ключ». Електронна публікація дала життя Інтернет — виданням, Інтернет — рекламі і всьому тому, що люди звикли бачити на папері.

3 появою можливості безготівкової електронної оплати товарів і послуг, використовування глобально! мережі для проведения транзакцій

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

у всьому світі з’явилося таке унікальне явище як «електронна ко-мерція». Багато \¥еЬ-каталогів, що існували на той момент в реклам-них та інформаційних цілях, були доповнені можливістю негайного придбання товару.

На сьогодні склалася стійка думка, що електронна комерція обме-жусться продажами в Інтернет. Насправді це явище набагато ширше.

I Електронна комерція починається там, де з’являються засоби автоматизації бізнесу, і використовується глобальна мережа для ділових застосувань.

Виділимо п’ять секторів ринку інформаційних продуктів і послуг. 1-й сектор — ділова інформація, складається з наступних частин:

. біржова і фінансова інформація — котирування цінних папе-рів, валютні курси, облікові ставки, ринок товарів і капіталів, інвестиції, ціни. Постачальниками є спеціальні служби біржової і фінансової інформації, брокерські компанії, банки;

. статистична інформація — ряди динаміки, прогнозні моделі і оцінки з економічної, соціальної, демографічної сфер. Постачальниками є державні служби, компанії, консалтингові фірми;

. комерційна інформація по компаніях, фірмах, корпораціях, напрямах роботи та їх продукції, цінах; про фінансовий стан, зв’язки, операції, керівників, ділові новини у сфері економіки і бізнесу. Постачальниками є спеціальні інформаційні служби. 2-й сектор — інформація для фахівців, містить наступні частини:

. професійна інформація — спеціальні дані та інформація для юристів, лікарів, фармацевтів, викладачів, інженерів, геологів, метеорологів і т. д.;

. науково-технічна інформація — документальна, бібліографіч-на, реферативна, довідкова інформація у сфері природних, тех-нічних, суспільних наук, за галузей виробництва і сфер людсь-кої діяльності;

Частина 7 НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

• доступ до першоджерел — організація доступу до джерел інформації через бібліотеки і спеціальні служби, можливості придбання першоджерел, їх отримання за міжбібліотечним абонементом в різних формах. 3-й сектор –інформація для споживача має такі частини:

• новини і література — інформація служб новин і агентств преси, електронні журнали, довідники, енциклопедії;

• інформація для споживача — розклади транспорту, резервуван-ня квитків і місць в готелях, замовлення товарів і послуг, бан-ківські операції і т.ін.;

• інформація для розваг — ігри, телетекст, відеотекст. 4-й сектор — послуги освіти, містить всі форми і ступені осві-ти: дошкільне, шкільне, спеціальне, середнє професіональне, вище, підвищення кваліфікації і перепідготовку. Інформаційна продукція може бути подана в комп’ютерному і некомп’ютерному вигляді: підручники, методичні розробки, практикуми, що розвивають комп’ютерні ігри, комп’ютерні повчальні й контролюючі системи, методики навчання і т. ін.

5-й сектор –інформаційні системи і засоби забезпечення, які мають такі частини:

• програмні продукти — програмні комплекси з різною орієн-тацією — від професіонала до недосвідченого користувача комп’ютером: системне програмне забезпечення, програми загальної орієнтації, прикладне програмне забезпечення щодо реалізації функцій в конкретній галузі приналежності, за вирі-шення завдань типовими математичними методами і т. ін.;

• технічні засоби — комп’ютери, телекомунікаційне устаткуван-ня, оргтехніка, супутні матеріали і комплектуючі;

• розробка і супровід інформаційних систем і технологій — обстеження організації з метою виявлення інформаційних по-токів, розробка концептуальних інформаційних моделей, роз-робка структури програмного комплексу, створення і супровід баз даних;

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

. консулътуеання з різних аспектів інформаційної індустрії — яку придбавати інформаційну техніку, яке програмне забезпе-чення необхідне для реалізації професійної діяльності, чи потрібна інформаційна система і яка, на базі якої інформаційної технологи краще організувати свою діяльність і т. д.; . подготовка джерел інформації — створення баз даних з заданої теми, галузі, явища і т.ін.

У розвинених країнах електронна комерція у вигляді продажу товарів та послуг з використанням доступу до мережі широко подана не лише завдяки високим темпам технічного прогресу, але і зва-жаючи на готовність населения до подібного виду сервісу. Річ у тому, що в розвинених країнах десятиліттями практикується при-дбання товарів за каталогами, на замовлення з доставкою додому. У нашій країні розвиток торгових відносин подібного роду поки що знаходиться на низькому рівні. Більше того, практично повна відсут-ність стандартів якості виробили таку модель поведінки покупців, що будь-яку річ перед придбанням необхідно уважно оглянута, помаца-ти, перевірити. Таким чином, навіть якщо за один день електронні платежі стануть такі ж поширені і доступні як в США, \¥еЬ-магази-ни не одержать широкої клієнтури. Це стосується практично всіх країн, що розвиваються. Проте електронна комерція в інших формах вже існує на Україні.

Інформація сьогодні розглядається як один із найважливіших ре-сурсів розвитку суспільства. Існування ряду властивостей інформації, аналогічних властивостям традиційних ресурсів, дало підставу вико-ристовувати багато економічних характеристик (ціна, вартість, витра-ти, прибуток і т. ін.) при аналізі інформаційного виробництва.

На світовому ринку засобів інформатизації, як і на будь-якому другому, утворилося стійке коло діючих суб’єктів — виробників, споживачів, експертів та інституційних органів — і виник значний обсяг бізнесу. У структурі ринку утворилися яскраво виражені сектори або сегмента відповідно до уявлень про ринковий механізм, склалася стійка і різноманітна номенклатура продуктів і послуг.

Частина 7 НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Використання сучасних інформаційних технологій для управ-ління підприємством робить будь-яку компанію більш конкурентно-спроможною за рахунок підвищення її керованості і адаптованості до змін ринкової кон’юнктури. Подібна автоматизація дозволяє:

• підвищити ефективність управління компанією за рахунок забезпечення керівників і фахівців максимально повною, оперативною і достовірною інформацією на основі єдиного банку даних;

• поліпшити діловодство за допомогою оптимізації і стандартиза-ції документообігу, автоматизації найбільш трудомістких його процедур;

• понизити витрати на ведення справ за рахунок автоматизації процесів обробки інформації, регламентації і спрощення доступу співробітників компанії до потрібної інформації;

• змінити характер праці співробітників, звільнивши їх від вико-нання рутинної роботи, даючи можливість зосередитися на про-фесійно важливих обов’язках;

• забезпечити надійний облік і контроль надходжень і витрачання коштів на всіх рівнях управління;

• керівникам середньої і нижчої ланок аналізувати діяльність своїх підрозділів, а також оперативно готувати зведені та аналі-тичні звіти для керівництва і суміжних відділів;

• підвищити ефективність обміну даними між окремими підроз-ділами, філіями і центральним апаратом;

• гарантувати повну безпеку і цілісність даних на всіх етапах

обробки інформації і т. ін.

Важливо відзначити, що автоматизація — не самоціль, а ціле-спрямована перманентна діяльність з раціоналізації і оптимізації організаційно-штатної структури підприємства і його бізнес-процесів.

Автоматизація дає значно більший ефект при комплексному підході. Часткова автоматизація окремих робочих місць або функцій здатна вирішити лише чергову невідкладну проблему. Проте при цьому виникають і негативні ефекти: не знижуються, а деколи

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

навіть збільшуються трудомісткість і витрати на утримання персоналу; не усувається неузгодженість роботи підрозділів.

Зміни, що виникають під впливом інформаційних технологій, настільки всеосяжні, що виникає природне запитання: «Що ж власне відбувається?» Абсолютно очевидно, що інформаційні технології при всій своїй революційності не відмінили виробничого процесу, не ліквідували конкурентів і не лишили людини права ухвалювати рішення. Об’єктом управління є фірма, яка не перестала існувати, навіть якщо вона стала віртуальною, зовнішнє оточення продовжує існувати і навіть при збільшенні, необхідність знаходити вирішення слабко структурованих завдань залишається. Швидше можна гово-рити про інтенсифікацію всіх процесів в інформаційному столітті. Змінився інструментарій в управлінні фірмою, але змінився так, що вплинув на всі процеси, до яких мають відношення менеджери: пла-нування, організацію, керівництво і контроль.