Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2.6. Зміст етапів «Упровадження» і «Супровід» : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

5.2.6. Зміст етапів «Упровадження» і «Супровід»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Розроблений проект упроваджується в реальне середовище під-приємства або організації, тобто пристосовується до поточної робо-ти користувачів. Етап упровадження проекту інформаційної системи (додатки) охоплює:

• придбання комп’ютерів і програмного забезпечення;

• розробку додаткових програм, які не вдалося придбати;

• розробку (коректування) документації проекту;

• тестування устаткування і програмного забезпечення;

• навчання користувачів і персоналу, який повинен працювати з системою;

• безпосередній перехід до використання нової системи. Упровадження може бути досить важким робочим процесом.

Слід розуміти, що відмінно запроектована система може провалити-ся, якщо вона не буде ретельно і надійно пристосована до реальних процесів управління.

Етап супроводу (обслуговування) інформаційної системи на-ступний за упровадженням проекту. Поточний супровід охоплює моніторинг (стеження) системи та її модифікацію для проведення необхідних удосконалень. Частиною цього процесу є огляд після встановлення для визначення того, наскільки система відповідає цілям її створення. Помилки в новій інформаційній системі виправляються

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

шляхом відповідного системного обслуговування. Крім того, супро-від охоплює такий вид післяустановчих робіт, як модифікація систе-ми у зв’язку із змінами у сфері діяльності організації або у зв’язку із змінами законодавства (наприклад, зміна податкової ставки викликає зміни в системі бухгалтерського і фінансового обліку організації).

Запитання і завдання для обговорення

1. Які ключові поняття БД і СУБД ви можете назвати?

2. Що таке трирівнева архітектура БД?

3. Які види зв’язків можливі між двома сутностями?

4. З яких стадій складається розробка АРМів?

5. Що включає етап системних досліджень?

6. Які заходи виконуються на етапі упровадження?

7. Чим завершується етап системного проектування?

8. Опишіть суть CASE-технологій?

9. Що охоплює етап упровадження проекту АРМ?

Частина 6 АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

Частина 6

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

Машина повинна працювати, людина — думати. Принцип ІВМ

Машинна програма виконує те, що ей ш наказали робити, а не те, що б ей хотіли, щоб вона робила.

Третій закон Грида

Нові системи породжують нові проблеми.

Основна теорема

Не слід без необхідності поро-джувати нові системи.

Наслідок

Створення автоматизованих робочих місць менеджерів може бути розглянуте на конкретному прикладі Автоматизованої системи управління навчальним закладом.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Перш ніж упровадити систему автоматизации потрібно з’ясува-ти деякі принципові моменти. Головний з них — це повинно бути справді необхідно, тобто мати економічне обґрунтування.

На поточному етапі розвитку перед навчальним закладом стоять різні стратегічні цілі. Зокрема:

• підвищення якості освіти до світового рівня, інтеграція в світо-вий освітній простір;

• стійке забезпечення потреб ринку праці Південного регіону кваліфікованими кадрами;

• забезпечення потреб населения щодо якісних освітніх послуг. Досягнення цих цілей у сучасних умовах і на сучасному рівні вимагає

створення АСУ ушверситетом на основі єдиної концепції інформатизації.

На першому етапі здійснювалося стратегічне планування. Топ-менеджери університету сформулювали бізнес — цілі і стратегію на найближчі рік-два. Це завдання саме вищого керівництва. Як правило, цілі вперше ясно формулюються якраз в результаті цього етапу.

Наступний етап — це формалізація бізнес-процесів. Після розумін-ня завдань можна переходити до наступного етапу — постановления завдань на автоматизацію. Стисло — які завдання та як будуть автомати-зовані. В ході даного етапу складаються схеми руху інформації. На цьому етапі в роботі беруть участь топ-менеджери, провідні фахівці, начальники підрозділів підготовки і ІТ-менеджери. В результата даного етапу мета ке-рівництва буде сформульована на мові конкретних функцій І завдань усіх підрозділів. Таким чином, це фактично етап ставлення завдань.

Інформаційна інфраструктура університету, що склалася, хара-ктеризується суттєвою відмінністю: підрозділи університету осна-щені комп’ютерами різних поколінь; у локальну мережу об’єднані не всі комп’ютери; програмне забезпечення розроблене або придба-не із застосуванням різних інструментальних засобів, працює в різ-них операційних системах і з використанням різних стандартів баз даних; вирішувані завдання мало взаємопов’язані інформаційно.

Враховуючи стан інформаційної інфраструктури університету, була розроблена єдина концепція інформатизації і технічне завдання проект АСУ університетом.

Частина 6 АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

Тільки невеликі організації можуть об’єднати дані в одній повні-стю інтегрованій базі даних. Найчастіше адміністратор баз даних практично не в змозі охопити і осмислити всі інформаційні вимоги співробітників організації (тобто майбутніх користувачів системи). Тому інформаційні системи великих організацій містять декілька де-сятків БД, нерідко розподілених між декількома взаємозв’язаними пе-рсональними комп’ютерами різних підрозділів.

Поставлення завдань відповідає на питання: «Що треба автоматизу-вати?», а технічне завдання — «Як конкретно треба автоматизувати?». У завданні детально описуються всі об’єкти інформаційної системи, їх по-ведінка і т. д. I чим докладніше буде технічне завдання, тим краще. На цьому етапі дуже важливий процес документування, щоб потім не вини-кали проблеми розбіжності поглядів замовників і виконавців.

У межах даної АСУ необхідно вирішити такі завдання:

• розвиток локальних мереж, корпоративно! мережі;

• поліпшення якості одержуваних послуг Іпіегпеі; безперервне оновлення і модернізація парку комп’ютерної техніки;

• інтеграція тих систем, що були зроблені раніше до складу пер-шої черги АСУ університетом;

• розробка нових версій вже існуючих програмних систем;

• розробка упровадження і супровід нового програмного забезпе-чення в межах АСУ університетом;

• розвиток існуючих організаційних структур і підрозділів, що забезпечують розвиток процесів інформатизації університету. Єдина концепція інформатизації університету враховує міжнарод-

ні стратегії у області інформатизації, грунтується на концепції інфор-матизації вищої освіти, використовує новітні інформаційні технології.

Система освіти є консервативною системою, якій притаманні великі й стійкі традиції, що з одного боку є позитивним чинником, забезпечуючи спадкоємність всього кращого, накопиченого попере-днім розвитком, але з іншого не дозволяє відстежувати ситуацію, яка швидко змінюється на ринку освітніх послуг, що складається в світі, країні, регіоні. Адаптивна система управління університетом

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

покликана забезпечити адекватне реагування, причому як оператив-не, так і стратегічне, на умови ринків праці і освітніх послуг.

До складу АСУ університетом входить шість базових підсистем, які забезпечують досягнення сформульованих вище стратегічних цілей:

 

1.

2.

Підсистема стратегічного управління (реалізація перспективних форм адміністративного та академічного управління).

Підсистема управління навчальним процесом (розробка планів і контроль за їх виконанням, навантаження викладачів).

3.

Підсистема управління якістю освіти (облік успішності і відвідуваної,

міжнародний рівень якості освіти й інтеграція університету в

світовий освітній простір).

4.

Підсистема управління персоналом (оптимальний підбір і розстановка кадрів).

5.

Підсистема управління науковою й інноваційною діяльністю (АСУ бібліотекою, створення бібліотеки електронних підручників і посібників, підтримка процесів отримання нових науково-технічних знань, продукції світового рівня).

6.

Підсистема управління фінансовою і господарською діяльністю (оплата за навчання, зарплата, контроль фінансового стану ВНЗ).

Основою АСУ університетом є корпоративна мережа, що об’єд-нує інформаційні системи підрозділів університету в єдину розподі-лену інформаційну систему, яка надалі може забезпечити інтеграцію інформаційної інфраструктури університету в Український і міжна-родний освітній простір.

Розробка даного проекту здійснюється із залученням студентів. Вибір послідовності виконання робіт здійснюється залежно від не-обхідності. На даний момент розроблені такі модулі:

АРМ

«Навчальний

відділ»

АРМ «Ректор»

АРМ «Відділ кадрів»

Дисципліни

Вся інформація

А

АРМ «Бібліотека»

Контингент студентов ^--------------------

;

Накази, розпорядження

V

(

АРМ адміністратора

~7К------

7^%

V

Успішність

АРМ «Методист кафедри» № 1

Фінансові показники <--------------------

АРМ «Бухгалтер»

Контингент студентів

Ж-

V

Контингент студентів

АРМ «Методист кафедри» ...

V.

АРМ «Методист кафедри» № N

.1.

Схема проходження інформації

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

&Э&