Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2.5. Суть СА8Е-технологій : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

5.2.5. Суть СА8Е-технологій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Ефективне документування інформаційної системи забезпечу-ється тоді, коли її проектування ведеться з використанням комп’юте-рів і спеціального програмного забезпечення, створеного для підтрим-ки роботи проектувальників інформаційної системи. Документацію етапу проектування досить часто коректують на етапі упровадження системи, після тестування всіх її елементів (технічних, програмних, організаційних). Йдеться фактично про повторне документування. У концепції безперервного планового розвитку інформаційної системи з метою підтримки стратегічних інтересів фірми оновлення доку-ментації стає нормальним явищем і не створює проблем, якщо проектування ведеться з використанням ефективної інженерної системи конструювання програмного забезпечення — Сотриіег АЫес! 8ойтоаге Еп§епіегіп§ (СА8Е).

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

СА8Е-ТЄХН0Л0ГІЯ забезпечує комп’ютеризовану розробку інфор-маційного і програмного забезпечення, а також комп’ютеризоване документування розробки. Відомо, що спочатку повинна бути роз-роблена модель бази даних. Проте і вона будується поступово, крок за кроком, за певною технологією.

Витоки цього процесу слід шукати в консультаціях інженера — системоаналітика з кінцевим користувачем. Користувач розповідає, з якими даними він працює як з вхідними (первинними), які дані запозичує з інших (чужих) паперів або файлів, які звіти формує. Головна мета такої бесіди для системоаналітика — створити адеква-тну модель предметно! галузі.

Бесіда відбувається «при наявності» комп’ютера, в якому вста-новлений програмний СА8Е-генератор. Те, що користувач розпові-дає про свої інформаційні потоки, системоаналітик зразу ж моделює на екрані дисплея у вигляді графічних символів, з’єднуючи їх лінія-ми відповідно до інформації про зв’язки інформаційних елементів. Давайте трохи підслухаємо таку бесіду...

— Як називається ваша робота (ваша ділова функція)? — запи-тує аналітик.

— Аналіз продажу, — відповідає користувач. Аналітик кликнув мишею і на екрані з’явився блок з підказкою «Введіть назву функці-ї». Аналітик ввів у цей блок назву «Аналіз продажу. Далі йдуть питания щодо початкових документів, про їх елементи, зв’язки, назви звітів, елементи звітів і обчислювань. Все, що стосується цієї ділової функції, в пам’яті комп’ютера пов’язується з нею автоматично. Комп’ютер відкриває таблицю для опису нового об’єкта і робить запит щодо його елементів.

Найважливішими поняттями тут є — суть і зв’язок. У бесідах поступово з’ясовуються зв’язки між елементами. Наприклад, елементи «НОМЕР-БАНКІВСЬКОГО-РАХУНКУ-ЗАМОВНИКА» і «ПРІЗВИ-ЩЕ-ЗАМОВНИКА» мають зв’язок типу «один до одного».

На екрані дисплея поступово будується графічна модель (діаг-рама) функції, моделі використаних нею об’єктів і зв’язків з іншими

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

функціями. Після закінчення бесіди і завершения введения відповідей, СА8Е-генератор автоматично створює словники ділових функцій, документів, звітів, елементів (атрибутів, реквізитів).

Екранні СА8Е-моделі дуже наочні. Вони не лякають кінцевого користувача, що бере участь у бесіді, високою математичною абст-ракцією. 3 використанням стандартних малюнків-шаблонів (графічних символів блок-схем) крок за кроком на екрані складається і розши-рюється модель предметної галузі (конкретно! ділової функції) з її елементами-образами. Тут є назва функції, символи користувача, документів, звітів, комп’ютера, бази даних, ліній зв’язку і т. ін. Про-те по суті СА8Е-моделі глибоко абстрактні. Саме завдяки цьому стає можливою високошвидкісна автоматична генерація похідної метаінформації у вигляді комплексу проектної документації (специ-фікацій і програмних модулів).

Коли закінчаться бесіди системних аналітиків з усіма користу-вачами, які самі побачили і підтвердили правильність сприйняття комп’ютером їх ділових вимог, стає можливим генерувати високо-якісну документацію системи за всіма її ресурсами:

інформаційних, програмних, технічних, ресурсах персоналу — для кожного автоматизованого робочого місця.

Свої СА8Е-пакети мають різні фірми, наприклад, МОНОЛОГ, ОКАСЬЕ, Бі§іга1, ІВМ. Найбільш відома в наших умовах СА8Е-сис-тема ОКАСЬЕ, що складається з трьох інструментальних засобів:

• СА8Е*Бісгіопагу для ведения словника бази даних;

• СА8Е*Бе5І§пег для графічного подання моделей предметних галузей;

• СА8Е*Оепега1ог для автоматично! генерації програмних модулів. Будь-який СА8Е-пакет сприяє загальному впорядкуванню ін-

формаційної системи, поєднанню всієї сукупності її процесів, що особливо важливо в умовах інформаційної мережі, в якій працюють і робочі групи, і окремі користувачі.

СА8Е-пакети, перш за все, є інструментами системоаналітиків, проте, біля них в процесі розробки і супроводу 1С зосереджуються зусилля і користувачів, і програмістів.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

СА8Е-пакети розрізняються за кількістю підтримуваних ними етапів розробки. Частина пакетів забезпечує лише графічне подання функцій і потоків даних, інша частина — додатково охоплює опис баз даних і побудову фрагментів програм. СА8Е-технології опису-ють функції, виконувані в певній предметній галузі, а також інфор-маційні потоки в системі в цілому.

Після закінчення проектування і введения системи в експлуатацію, СА8Е-пакет використовуєгься як інструмент супроводу інформаційної системи та її удосконалення впродовж всього існування циклу 1С.

СА8Е-ТЄХНОЛОГІЇ органічно реалізують принцип системного під-ходу до розробки інформаційної системи в концепції мережі автома-тизованих робочих місць (АРМ) кінцевих користувачів. Таким чином,

ІСА8Е-технологія — головний практичний інструмент і хороший підсумок довгого наукового пошуку вдалих кібернетичних рішень в галузі розробки інформаційних систем.

Традиційні засоби проектування інформаційних систем, що ви-користовуються інженерами проектувальниками

 

Деталі системи          Використані засоби проектування

Системні компоненти і діаграми    Блок-схеми систем, презентаційні

діаграми, блок-схеми процесів, матриці

системних компонент

Інтерфейс, призначений для користувача Формуляри для планування форм і екранів

введення — висновку, блок-схеми діалогів

користувача

Елементи даних, їх зв’язки  Словники даних, діаграми «Суть-зв’язок»

Деталізація системних процесів     Таблиці рішень, дерева рішень, структурні діаграми, блок-схеми програм

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Проектуючи форми екранів, часто використовують наперед від-друковані формуляри з розміткою можливих позицій рядків, стовп-ців, символів, наприклад, схема екрану на 20 рядків, по 78 символів в рядку.

Важливу роль у проектуванні відіграє матриця системних ком-понентів, яка без застосування умовної символіки зручно і комплексно відображає в табличній формі три головних складових інформацій-ної системи: процеси, ресурси, продукти.