Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2.2. Системний аналіз : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

5.2.2. Системний аналіз


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Системний аналіз, на відміну від попереднього системного дослідження, — поглиблене вивчення інформаційних потреб користувачів, яке буде покладене в основу детального проекту-вання нової ІС.

Кінцевий продукт цього етапу — функціональні вимоги, тобто документована постановка системних вимог до нової ІС. Коли йдеться про створення великої системи, цей документ є формою зві-ту про системні вимоги.

Системний аналіз охоплює такі головні види робіт, як дета-льне вивчення інформаційних потреб кінцевих користувачів організації, її підсистем і її оточення, вивчення будь-яких існу-ючих форм активності й існуючих ресурсів ІС, логічну взаємо-пов’язаність і документування вимог кінцевих користувачів до нової ІС.

Перший етап системного аналізу (аналіз організаційного ото-чення) викликаний тим, що неможливо створити працездатну інфор-маційну систему, якщо дослідники нічого не знають про особливос-ті функціонування організації, функції якої повинна обслуговувати ІС і елементом якої вона є. Слід розуміти особливості і тип діяльнос-ті, управлінську структуру, методи управління, зв’язки підрозділів, персонал, динаміку інформаційного обміну між окремими працівниками і

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

робочими групами (форми документів і звітів, терміни, кількість зразків і т. ін.).

Другий етап системного аналізу (аналіз існуючих систем) обумовлений тим, що в організаціях вже можуть існувати якісь ІС з певними ресурсами (інформаційними, програмними, технічними, а також персоналом). Навіть тоді, коли проводиться повне оновлення технічної і програмної бази, існуюче інформаційне забезпечення відображає ядро головних потреб, які не тільки не можна ігнорувати в новій системі, а навпаки, стартуючи від нього, необхідно розвину-ти і розширити.

Отже, слід ретельно вивчати, які завдання вирішують «старі» системи, яке устаткування і програмне забезпечення вони мають, який персонал працює в інформаційному відділі; чи існують бази даних, яка їх структура і якими методами формуються звіти про ре-зультати — все це найважливіші питання.

Важливо з’ясувати, чи застосовується кодування інформації і які рівні кодів при цьому використовуються (місцеві, державні, між-народні); з’ясувати існуючий регламент обробки даних, кого і чому він не влаштовує, чи бувають практичні затримки даних і звітів, причини затримки; з’ясувати, чи є документація на стару систему. Все це має бути як пам’ятка в особистому щоденнику дослідника системи.

Другий етап системного аналізу — це складний і відповідаль-ний крок до оброблення метаінформації, тобто «даних про дані». Головними орієнтирами в організації метаінформації є об’єкти (до-кументи, діаграми, аналітичні тексти і записки, економічні показни-ки, сукупності), а також процеси створення об’єктів, процеси їх пе-редачі, обробки, зберігання.

Для виконання третього етапу системного аналізу (аналіз вимог системи) дослідник повинен мати певні знання типових методів ви-рішення основних управлінських завдань (облікових, аналітичних, планових, оперативних). Все це є складовою частиною спеціальних знань системоаналітика. Наприклад, якщо системний аналітик взагалі

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

не мае уявлення про схему інформаційного комплексу обліку това-рів на складі або обліку продажу в торговій залі, то навряд чи він зможе охопити всі вимоги комплексно, якщо окремі співробітники складу і торгового відділу знають лише свої обмежені обов’язки І функції. Тому системоаналітик повинен простежити всі гілки комплексу вимог в бесідах з кінцевими користувачами, а потім зробити аналітичні системні висновки: ці вимоги існують і підтримуються існуючою інформаційною системою, а це повинно стати функціона-льною вимогою до нової, поліпшеної системи.

Величезні труднощі якісного проведения системного аналізу викликали у системоаналітиків прагнення розробити альтернативні інженерні методи для його полегшення, технологізувати системний аналіз існуючої системи і з’єднати його з синтезом нової системи. Такі методи нині створені (наприклад, СА8Е-технології). Вони з’єд-нали системний аналіз із системним проектуванням, забезпечивши автоматизовану генерацію детальних структур і специфікацій нової інформаційної системи.

Третій етап системного аналізу — визначення того, що повинно бути в новій 1С. Це методологічний етап синтезу вимог до нової системи, які випливають з перших двох етапів аналізу, а також із спеці-альних знань і засобів системоаналітиків. Фахівці з системного ана-лізу знають, що однією з підступних пасток в їх роботі є можливість сплутати аналіз існуючої системи з тим, що повинно бути. Тому другий і третій етапи системного аналізу чітко розділені. Про це важливо пам’ятати для того, щоб не помилитися в оцінках основи, на якій будується нова система. У системотехнічній методології ана-ліз існуючого відділяється від аналізу майбутнього, щоб не сприйня-ти бажане за дійсне.

Четвертий, підсумковий етап системного аналізу (документу-вання вимог до нової системи) повинен узагальнити наявні аналі-тичні матеріали і створити документоване відображення функціо-нальних вимог до нової 1С. Документ «Вимоги до системи» або «Функціональні вимоги» є основою подальшої роботи фахівців

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

інформаційного відділу для створення детального проекту нової си-стеми, тобто для створення специфікацій всіх її елементів, програм, інструкцій

Таким чином, етап системного аналізу відповідає на питання, що повинна мати інформаційна система для задоволення вимог ко-ристувачів, а етап системного проектування відповідає на питання як конкретно здійснити таку ІС.