Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Цикл розробки АРМ : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

5.2. Цикл розробки АРМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Управління є безперервним процесом, будучи функцією систе-ми. Для вдосконалення управління за рахунок радикального поліп-шення інформаційної системи використовують системний підхід. Отже, і розробка додатків пов’язана з необхідністю їх систематичного поліпшення. При огляді і плануванні розробки додатків можуть використовуватися різні схеми стадій і етапів створення додатків. Наприклад, традиційна системотехнічна розробка завдань і компле-ксів автоматизованих систем управління (АСУ) і окремих автомати-зованих робочих місць зазвичай розглядається за трьохстадійною схемою:

1) передпроектна стадія;

2) проектна;

3) введення в експлуатацію. Через деякий час після закінчення упровадження виконується

ще етап аналізу ефективності. При цьому кожен етап розробки за-безпечується певними методиками. Логіка ж послідовності робіт ви-значається єдиною методологією системних досліджень. На .12. наведена схема типового циклу, логічно обумовленого цією методологією.

Автоматизоване робоче місце є підсистемою інформаційної си-стеми (ІС). Тому всі принципи розробки окремого АРМа відповіда-ють принципам розробки будь-якої ІС.

Цикл розвитку системи охоплює етапи дослідження, аналізу, проектування, введення в експлуатацію, супроводу (підтримки).

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Деякі етапи іноді можуть виконуватися одночасно, паралельно. Ко-жен етап розробки додатку завершується створенням цільової про-дукції етапу. Рис.5.13. зосереджує увагу на продукції всіх етапів циклу розвитку системи.

Експлуатаційний цикл

Поліпшена система

Рис.5.12.

Цикл розвитку інформаційних систем

На етапі системних досліджень повинен бути сформульований висновок про можливість реалізації (здійсненності) системи. Для цього необхідно розглянути такі головні питання:

• чи дійсно є проблема або є альтернативи, які не мають проблем;

• чи доцільне створення нової інформаційної системи;

• чи дійсно її можна буде реалізувати (створити). При підтримці керівництва повинен бути створений план про-ведення робіт.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

І. Системні дослідження

2. Системний аналіз

Висновок про можливість здійсненності системи

^■-і  Вимоги до системи

3. Системне проектування

Специфікація до системи

4. Системне впровадження

-^.-)  Працездатна система

5. Системна експлуатація

^•-^ Поліпшена система

.13.

Етапи циклу розробки системи та їх цільова продукція

Етап системного аналізу ставить мету сформулювати функ-ціональні вимоги до майбутньої системи. Продуктом етапу є документ «Вимоги до системи». Тут вивчаються інформаційні потреби кінцевих користувачів, вплив навколишнього середовища, роль існуючої інформаційної системи. Вимоги повинні бути ви-значені і документовані не тільки з системи в цілому, але і з окремих її ресурсів (устаткування, телекомунікації, програмне забезпечення, бази даних), а також з окремих інформаційних процесів (введення даних, зберігання, обробка, виведення, управління даними).

Етап системного проектування завершується створенням дета-льних специфікацій щодо кожного елементу інформаційної системи. Створюються специфікації устаткування (основного і додаткового), програмного забезпечення, специфікації персоналу (всіх категорій користувачів, які працюватимуть з новою системою), специфікації

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

ресурсів даних (документів і баз даних), специфікації інформацій-них продуктів (форм екранів, форм документів).

Етап упровадження (введення в експлуатацію) завершується створенням працездатної системи. На цьому етапі виконуються такі заходи:

• отримується (або розробляється) і встановлюється устаткуван-ня та програмне забезпечення;

• проводиться тестування системи та її документування;

• проводиться навчання персоналу;

• здійснюється перехід на нову систему. Залежно від того, чи зберігається стара технологія обробки да-них на період упровадження нової системи, розрізняють варіанти упровадження: (1) з дублюванням робіт старим способом, (2) без дублювання.

Упровадження з дублюванням робіт більш надійне у випад-ках відмови нової системи або будь-яких її порушень. Проте цей варіант вимагає додаткових витрат на подвійну технологію обро-бки даних. Якщо в процесі упровадження системи пріоритетним є зберегти і не погіршити якість обслуговування клієнтів, то слід вибрати метод упровадження з дублюванням, не зважаючи на витрати. Якщо ж на першому місці є зниження витрат, то краще вибрати метод упровадження без дублювання. В останньому випадку слід завчасно провести тестування устаткування і про-грамного забезпечення, а також попереднє навчання персоналу з контролем навчання.

За наявності декількох структурних підрозділів, в яких слід упроваджувати проект системи, перехід на нову систему може здійс-нюватися послідовним, паралельним або комбінованим методом.

При послідовному методі проект упроваджується по черзі в кожному підрозділі. Сумарний час упровадження проекту при цьому ма-ксимальний, проте, для не першочергових підрозділів є можливість вносити корективи, необхідність яких виявляється при упроваджен-ні в першочергових підрозділах.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

При паралельному методі проект упроваджується одночасно у всіх підрозділах, тому час введення тут мінімальний, а вне-сення корективів ускладнюється і збільшується з числом під-розділів.

Компромісним і оптимальним є комбінований метод, коли спо-чатку проект упроваджується послідовно в одному-двох підрозді-лах, потім за наслідками упровадження в проект вносять необхідні корективи, і, нарешті, відкоректований проект одночасно (паралель-но) упроваджується у решті підрозділів організації.