Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1.4. Реляційна структура даних : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

5.1.4. Реляційна структура даних


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

В кінці 60-х років з’явилися наукові праці, в яких обговорю-валися можливості застосування різних табличних даталогічних моделей даних, тобто можливості використання звичних і подання способів подання даних. Найбільш значною була стаття співробітни-ка фірми ІВМ д-ра Е. Кодда (СосИ Е. Р., А Кеіагіопаі Мосіеі оґ Баїа їог Ьаг§е 8Ьагес1 Баїа Вапкз. САСМ 13: 6, Іипе 1970), де, ймовірно, вперше був застосований термін «реляційна модель даних».

Будучи математиком за освітою, Е. Кодд запропонував викори-стовувати для обробки даних апарат теорії множин (об’єднання, пе-ретин, різниця, декартовий твір). Він показав, що будь-яке подання даних зводиться до сукупності двовимірних таблиць особливого виду, відомого в математиці як відношення — геШіоп (англ.)

У реляційній моделі даних предметну область подають у вигля-ді певної кількості однорідних таблиць. Таблицю можна в думках уявляти собі як файл, а базу даних — як набір таблиць. Таблиця є складовою одиницею інформації, яка фіксує деякі відносини її еле-ментів (реквізитів, полів, атрибутів). У цьому значенні термін «таблиця» замінюють терміном «відношення».

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Число стовпців в таблиці називається порядком відношення. Значення всіх стовпців, пов’язані в одному рядку таблиці, назива-ють кортежем, а значення всіх рядків, що знаходяться в одному стовпці — доменом.

Фундаментальною характеристикою баз даних є можливість опису властивостей відносин. Реляційне відношення має такі влас-тивості:

1. Відносини нормалізовані, якщо кожна клітина кортежу є простим значенням, що не складається з груп. (Альтернатива: у таб-лиці СЛУЖБОВЕЦЬ може існувати стовпець ДІТИ, що є групою реквізитів (ім’я, рік народження, місяць, дата народження). Це викликає необхідність заміни поля ДІТИ іншою таблицею, що порушує вимоги реляційної моделі даних і призводить до мере-жевого або ієрархічного відношення.

2. Нормалізовані відносини подаються у вигляді таблиці, що має ім’я (ім’я відношення), порядок (кількість стовпців), а також імена стовпців, які відповідають іменам атрибутів. Рядки табли-ці відповідають кортежам.

3. Впорядкування кортежів необов’язкове, хоча це може відобра-жатися на ефективності пошуку кортежів.

4. Всі кортежі повинні відрізнятися хоча б в одному символі.

5. Кілька одиничних атрибутів (полів) однозначно ідентифікують кортеж. Наприклад, у відношенні СЛУЖБОВЕЦЬ — це прізви-ще, ім’я і по батькові; у відношенні ТОВАР — код товару і найменування товару; у відношенні ПОСТАВКА — код поста-чальника. Це рольові атрибути, один з яких приймається за пер-винний ключ.

6. Нормалізовані зв’язки реляційної БД можуть мати зв’язки між собою через загальні домени. БД — це сукупність зв’язків, які змінюються в часі. Ключ — це основне поле БД, по якому в ній сортують записи

або ведеться пошук даних. Не слід зберігати одні і ті ж дані в кіль-кох місцях БД, оскільки це неекономна витрата дискового простору

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

і збільшення вірогідності помилки. Дані повинні міститися в БД в одному зразку. Теоретичну ідею і практичну процедуру звільнення від зайвих даних в БД називають нормалізацією. Пошук даних в СУБД базується на складному теоретико-множинному формальному апараті, який прихований за зовнішньою простотою пошукових діа-логів з ЕОМ призначені для користувача.

Найменша одиниця даних реляційної моделі — це окреме ато-марне для даної моделі значения даних. Так, в одній предмет-ній області прізвище, ім’я І по батькові можуть розглядатися як єдине значения, а в іншій — як три різні значения.

Доменом називається безліч атомарних значень одного і того ж типу.

Так, домен пунктів відправлення (призначення) — безліч назв насе-лених пунктів, а домен номерів рейса — безліч цілих позитивних чисел. Доменом називасться безліч атомарних значень одного і того ж типу.

Так, домен пунктів відправлення (призначення) — безліч назв населених пунктів, а домен номерів рейсу — безліч цілих позитивних чисел. Значения доменів полягає в наступному. Якщо значения двох атрибутів беруться з одного і того ж домена, то, ймовірно, ма-ють сенс порівняння, що використовують ці два атрибути (напри-клад, для організації транзитного рейсу можна дати запит «Видати рейси, в яких час вильоту з Киева до Сочі більше часу прибуття з Архангельська до Одеси»). Якщо ж значения двох атрибутів беруться з різних доменів, то їх порівняння, ймовірно, позбавлене значения: чи варто порівнювати номер рейса з вартістю квитка?

Відношення на доменах Ш, Ш,..., Вп (не обов’язково, щоб всі вони були різні) складається із «заголовка» і «тіла». На .11. наведений приклад відношення для розкладу руху літаків.

Заголовок складається з такої фіксованої безлічі атрибутів А1, А2,..., Ап, що існує взаємно однозначна відповідність між цими атрибутами Аі і визначальними їх доменами ТУі (і=1,2,..., п).

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

.11.

Відношення з математичної тонки зору (Аі — атрибуты, VI значения атрибутів)

«Тіло» складається зі змінної в часі безлічі кортежів, де кожен кортеж складається в свою чергу з безлічі пар атрибут-значення (Аі: VI), (/=1,2,..., и), по одній такій парі для кожного атрибуту Ах в заголовку. Для будь-якої заданої пари атрибут-значення (Аі: П) VI є значенням з єдиного домена £>/, який пов’язаний з атрибутом Аі.

Ступінь відношення — це число його атрибутів. Відношення ступеня один називають унарним, ступеня два — бінарним, ступеня три — тринарним,..., а ступеня n — n-арным. Ступінь відношення «Рейс» — 8.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

ІКардинальне число або потужність відношення — це число його кортежів.

Потужність відношення «Рейс» рівна 10. Кардинальне число відношення змінюється в часі на відміну від його ступеня.

Оскільки відношення — це множина, а множини за визначенням не містять елементів, що співпадають, то ніякі два кортежі відношен-ня не можуть бути дублікатами один одного в будь-який довільно-заданий момент часу. Нехай К — відношення з атрибутами А\, А2,..., Ап. Говорять, що безліч атрибутів К=(Аі, А],..., Ак) відношення К є можливим ключем К тоді і тільки тоді, коли задовольняються два незалежних від часу умови:

1. Унікальність: у довільний заданий момент часу ніякі два різні кортежі К не мають одного і того ж значения для Аі, А],..., Ак.

2. Мінімальність: жоден з атрибутів Аі, А/,..., Ак не може бути ви-ключений з Ко без порушення унікальності.

Кожне відношення мае хоча б один можливий ключ, оскільки, щонайменше, комбінація всіх його атрибутів задовольняє умові уні-кальності. Один з можливих ключів (вибраний довільним чином) приймається за його первинний ключ. Решта можливих ключів, як-що вони є, називається альтернативними ключами.

Вищезгадані і деякі інші математичні поняття стали теоретичною базою для створення реляційних СУБД, розробки відповідних мовних засобів і програмних систем, що забезпечують їх високу продуктивність, І створення основ теорії проектування баз даних. Проте для звичайного користувача реляційних СУБД можна з успі-хом використовувати неформальні еквіваленти цих понять:

Відношення — Таблица (іноді Файл), Кортеж — Рядок (іноді Запис), Атрибут — Стовпепь, Поле.

При цьому приймається, що «запис» означає «зразок запису», а «поле» означає «ім’я і тип поля».

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ