Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1.1. Основні поняття БД : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

5.1.1. Основні поняття БД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Активна діяльність щодо пошуку прийнятних способів узагаль-нення обсягу інформації, що безперервно зростає, призвела до ство-рення на початку 60-х років спеціальних програмних комплексів, які стали називатися «Системи управління базами даних» (СУБД).

Основна особливість СУБД — це наявність процедур для вве-дення і зберігання не тільки самих даних, але й описів їх струк-тури. Файли, забезпечені описом даних, що зберігаються в них, і СУБД, що знаходяться під управлінням, стали називати банки даних, а потім «Бази даних» (БД).

Поняття «база даних» означає сукупність даних, призначених для спільного використання. Розрізняють документальну БД (сукуп-ність текстових документів вільних форматів) і фактографічну БД (сукупність відомостей, що зберігаються в інформаційній системі і організованих відповідно до вимог будь-якого фіксованого набору форматів). Дані, що зберігаються в документальних і фактографіч-них БД, заносяться в ці сховища, модифікуються і використовуються за допомогою СУБД.

СУБД відноситься до набору засобів програмного забезпе-чення, створених для роботи з фактографічними даними, структура яких набагато складніша, ніж структура неформатованих тексто-вих документів. Проте існують СУБД, які можуть працювати з різними типами БД (у цих випадках зазвичай домовляються, що до складу СУБД включений текстовий редактор). Існують СУБД, створені спеціально для зберігання і пошуку текстових доку-ментів, а також СУБД для зберігання графічних об’єктів (карт, креслень).

Ключовими поняттями БД і СУБД є фізичне і логічне подан-ня даних, незалежність даних, моделі даних.

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Фізичні дані, або фізичне подання даних, це дані, які зберіга-ються в пам’яті комп’ютера на фізичних носіях (магнітних дисках, оптичних дисках і т. ін.).

Дані можуть зберігатися і безпосередньо в оперативній пам’яті, якщо їх небагато або якщо вони повинні використовуватися термі-ново. Великі обсяги даних зберігаються у вторинній швидкодіючій пам’яті, на пристроях, що запам’ятовують, з прямим доступом, перш за все на дисках. Послідовний доступ до даних магнітних стрі-чок не забезпечує необхідної швидкості роботи з БД, тому БД на магнітних стрічках застаріли, але їх продовжують використовувати для зберігання архіву БД і дублювання дискової БД. Коли інженери говорять про фізичне подання даних, йдеться про номери дисків, сектори й доріжки дисків, про номери блоків і байтів. Це серйозно ускладнювало б роботу кінцевого користувача БД — економіста, менеджера. Головна перевага СУБД в тому і полягає, що користувач звільняється від розуміння фізичного подання даних і управляє да-ними на рівні логічного подання.

Логічне подання відповідає фізичному, але оперує звичними для користувача назвами документів, таблиць, стовпців (полів, елементів, атрибутів). На логічному рівні наочно відображають-ся взаємозв’язки між даними і задаються відношення «суть — зв’язок».

Поняття незалежності даних означає, що сучасні СУБД за-безпечують користувачу незалежність від організації фізичних даних.

У традиційних файлових системах немає незалежності даних, що призводить до жорсткості системи і викликає труднощі при вне-сенні змін у прикладні програми при додаванні нових даних або змі-ні структури файлу.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Логічно подати дані можна по-різному, у зв’язку з цим велике значения має поняття моделі даних.

Модель даних — це спосіб визначення логічного подання фізичних даних, що зберігаються для певних цілей. Моделлю даних називаєть-ся також формалізований опис структури одиниць інформації і опе-рацій над ними в інформаційній системі з метою подання основних категорій реального світу — об’єктів, їх зв’язків і властивостей.

У британському тлумачному словнику з обчислювальних систем модель даних (сіага тосіеі) визначається так: «Термін, викорис-таний в різних випадках у зв’язку із зберіганням даних на фізичному або логічному рівні, частіш на першому. Зазвичай вдеться про формально певну структуру, яка використовується для подання даних».

Наведені вище визначення доповнюють один одного. Важливо розуміти, що модель даних — це не самі дані, а дані про дані (мета-дан!), які характеризуют принцип організації одиниць інформації і допустимі операції над ними.

Відомі різні типи моделей даних, з яких найбільш поширені ре-ляційна, мережева та ієрархічна. Проте з теоретично! точки зору дві останні моделі є окремими випадками загального реляційного подання. Основою багатьох високопродуктивних СУБД стала реляцій-на модель даних (суть трьох моделей зображена на .1 на приклад! організації взаємопов’язаної порції даних:

СЛУЖБОВЕЦЬ, НАЧАЛЬНИК, ТЕЛЕФОН.

В основі реляційного подання даних є проста таблиця, тому да-лі ми можемо говорити про таблиці і реляційну модель. Модель даних мае три компоненти:

• структуру даних користувача,

допустимі операції з метою визначення нових БД;

• обмеження для контролю цілісності даних з метою охорони БД і її захисту від некоректного оновлення і обігу.

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Службовець   Начальник  Телефон

Реляційна модель задає зв’язки між елементами (полями, атрибутами)

Начальник

Службовець

ць

ь

Телефон

Ієрархічна модель задає один зв’язок між двома одиницями інформації

Мережева модель задає два типа зв’язків: між елементами і між складними одиницями

.1.

Суть трьох моделей даних

Наприклад, реляційна модель даних не допускає в таблиці існу-вання двох однакових записів (кортежів). Т. б. обмеження вимагає, щоб кожен кортеж (ланцюг взаємопов’язаних полів) був унікальним примірником. Якщо ж користувач уведе в таблицю два однакові

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

кортежі, то СУБД знайде їх і, принаймні, сповістить користувача про це, а також автоматично запитає, який з примірників необхідно видалити. У СУБД заборона викликана необхідністю коректного пошуку й операцій, пов’язаних з модифікацією даних. Якщо СУБД дозволяє користувачу мати дублікати рядків, то її називають псевдо-реляційною, підкреслюючи тим самим, що користувачу надається обмежене коло операцій з даними.

До основних термінів БД входить також поняття схеми бази да-них. У зарубіжних публікаціях частіше використовують термін «схема», але застосовують також і термін «модель БД». Є небезпека переплутати модель даних з моделлю бази даних, тому краще ви-користовувати термін «схема БД». Модель даних задає для СУБД єдиний принцип опису структури будь-якої одиниці даних, а модель (схема) бази даних дає узагальнене подання структури всіх необхід-них одиниць. За допомогою схеми зміст логічної БД робиться більш досяжним і зручним для сприйняття його людиною. Проте неможли-во обійтися одним поняттям схеми БД, коли є декілька користува-чів, і у кожного з них — свої потреби в даних і своє уявлення про частину використовуваних загальних даних, що зберігаються, наприклад, на сервері.

Схема бази даних відображає співвідношення частин і цілого, тобто уявлень користувачів БД про «власну частину» з глобаль-ним, концептуальним подання БД всієї інформаційної системи.

Це відображено на .2.

Наприклад, якщо дані про наявність товарів на складі, що збері-гаються в таблиці з ім’ям «С», необхідні трьом користувачам (заві-дувачу складом, адміністратору магазину і керівнику підприємства), то в узагальненій схемі, так званій концептуальній схемі, файл наяв-ності товарів присутній лише один раз із вказівками про обмеження на допуск до файлу: всі три користувачі мають право читати дані і лише один з них (завідувач складу) має право модифікувати записи

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

у файлі. Концептуальна і зовнішні схеми БД є найважливішими інструментами для адміністратора БД, який адмініструє права кожного користувача БД в інформаційній системі (ІС).

♦ В «В !■

Файли бази даних, які використовуються

С, т

А,_С, О

С, к

А, В,_С, О, Е, Р,..., к, ...,п

Зовнішні схеми

Концепт-туальна схема

 

Реальне фізичне уявлення даних

Внутрішня схема

 

.2.

Ієрархія схем і рівнів баз даних в інформаційних системах

Коло даних окремого користувача, тобто таблиць, з якими він має право працювати, утворює зовнішню схему БД. В ІС існує єдина концептуальна схема і декілька зовнішніх схем БД. Характерним є те, що концептуальна схема не є простим поєднанням зовнішніх

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

схем. Розраховані на велику кількість користувачів дані (ситуація з таблицею «С» на .2.2) в концептуальній моделі відображаються одноразово з додатковими обмеженнями на допуск до даних (повно-важеннями). Крім того, в концептуальній схемі відображаються логічні взаємозв’язки (відносини) між елементами даних на рівні по-лів (елементів даних).

У вітчизняній і зарубіжній літературі, що стосується даних, іс-нує багато синонімів основних понять. Інформаційні об’єкти (това-ри, склади і т. ін.) називають суттю; властивості об’єктів називають реквізитами, полями, елементами, атрибутами суті; зовнішні схеми називають операційними схемами і даталогічними моделями, а кон-цептуальну схему — концептуальною моделлю або інфологічною моделлю. Поняття логічного і фізичного подання, зовнішньої і кон-цептуальної схем відносять до сфери опису архітектури СУБД, також як і поняття внутрішньої схеми, яка забезпечує відповідність логічної структури зовнішньої моделі і фізичного подання даних на носіях.