Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.8. Система розробки бізнес-планів Ргоіесі Ехрегі : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

4.8. Система розробки бізнес-планів Ргоіесі Ехрегі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Система дозволяє вирішувати завдання проектування розвитку бізнесу, аналізу ризиків і ефективності інвестиційних проектів під-приємств найрізноманітнішого профілю, галузевої приналежності та масштабів діяльності на основі створення фінансової моделі їх функ-ціонування з урахуванням змінного економічного оточення.

Для керівника підприємства програма допоможе проаналізува-ти альтернативи для вибору стратегії розвитку бізнесу. Фінансовий директор з великим успіхом ухвалюватиме рішення у сфері форму-вання структури капіталу підприємства і залучення інвестицій. Про-гнозувати граничні витрати і беззбитковість виробництва продукції, а також контролювати хід реалізації плану — завдання керівника планового відділу підприємства. Фінансовий менеджер може «про-гравати» альтернативні варіанти організації виробництва. Потенцій-ним інвесторам або кредиторам, які вирішують проблему вибору напряму вкладення засобів Рго]есі Ехрегі допоможе:

• спроектувати розвиток бізнесу;

• проаналізувати альтернативы стратегії досягнення цілей розвитку підприємства і вибрати оптимальну;

• оцінити запас міцності бізнесу як похідну ризику зміни най-важливіших чинників, що впливають на реалізацію проекту розвитку;

• оцінити, як виконання проекту вплине на ефективність діяль-ності підприємства,

• розрахувати термін окупності проекту,

• спрогнозувати загальні показники ефективності для групи про-ектів, що фінансуються із загального бюджету;

• залучити інвестиції і кредитні засоби та оцінити ефективність їх надання.

Система дозволяє створити бездоганний бізнес-план, що від-повідає міжнародним стандартам, і підготувати пропозиції для ре-гіональної інвестиційної програми і/або стратегічного інвестора,

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

визначивши загальний економічний ефект від реалізації проекту і ефективність інвестицій в нього для кожного з його учасників.

Спланувати фінанси підприємства. 3 Рго]есі Ехрегі можна розро-бити оптимальну схему фінансування проектів розвитку підприємст-ва з урахуванням майбутніх потреб у коштах на основі прогнозу руху цих коштів протягом всього періоду планування, вибрати джерела та умови залучення засобів, оцінити можливі терміни і графіки повер-нення кредиту. Також можна спроектувати структуру капіталу ггідпри-ємства і оцінити вартість бізнесу. Вибрати варіанти виробницгва, закупі-вель і збуту. Ви зможете проаналізувати плановану структуру витрат і прибутковість окремих підрозділів і видів продукції, визначити міні-мальний обсяг випуску продукції і граничні витрати, підібрати вироб-ничу програму і устаткування, схеми закупівель та варіанти збуту.

Система дозволить Вам проконтролювати виконання проектів, порівнюючи їх планові і фактичні показники, а також врахувати змі-ни, що вносяться в проекти в ході їх реалізації.

Ргсуесі Ехрегі дозволяє оперативно враховувати зміни в еконо-мічному оточенні.

В основу Рго]есі Ехрегі покладена методика ШГОО за оцінкою інвестиційних проектів і методика фінансового аналізу, визначена міжнародними стандартами 1А8.

Задайтеся питаниям, скільки часу у Вас зазвичай іде на скла-дання бізнес-планів, фінансових аналітичних звітів? Сьогодні Рго]есі Ехрегі легко відтворює специфіку галузі, підприємства і проекту. Зрозумілий, гнучкий, добре структурований інтерфейс дозволяє зразу ж приступити до роботи.

Рго]есі Ехрегі легко настроюється під конкретні запита.

Завдяки підвищенню комфортності роботи, різноманітності сервісних функцій і розвиненим можливостям динамічного обміну даними з Ехсеі, передачі звітів у \¥оМ і збереження їх у форматі НТМЬ, Рго]есі Ехрегі може використовуватися і як самостійна аналі-тична програма, і як складова частина інформаційно-аналітичної системи підприємства.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Рго]ес1 Ехрегі — це комплекс програмних продуктів.

Система випускається в кількох версіях: від Ьііе — для невеликих підприємств до Рго&ззіопаі і РІС-НоМіп§ — для великих корпо-рацій, холдингів та існує в локальному і мережевому варіантах.

Програма Рго]ес1 Ехрегі 7 працює як на окремих персональних комп’ютерах, так і в локальній обчислювальній мережі.

Набір команд Меню, за допомогою яких користувач може управ-ляти програмою, впорядкований в основному меню за розділами:

• проект;

• обмін;

• результати;

• сервіс;

• вікно;

• довідка.

Розділ меню «Проект»

У розділі меню «Проект» згруповані команди, що забезпечу-ють роботу з файлами і друк звітів. Команда «Новий» відкриває діа-лог «Новий проект». Команда «Новий за допомогою майстра...»

відкриває діалог зі створення проектів за допомогою майстра.

Команда «Відкрити» ініціює діалог «Відкрити проект». Тут необхідно вибрати файл проекту І натиснути кнопку «Відкрити».

Команда «Закрити» закриває поточний проект. Перед закрит-тям файлу програма робить запит на підтвердження про необ-хідність збереження внесених змін. Натисненням кнопки «Відміна» можна відмінити команду закриття файлу і продовжити роботу з проектом.

Команда «Зберегти» забезпечує збереження внесених змін у файлі проекту.

Команда «Зберегти як...» відкриває діалог, за допомогою яко-го можна вказати в якому файлі слід зберегти поточний проект. Для цього слід вибрати пристрій, каталог, ввести ім’я файлу і визначити тип файлу (розширення «рех», «реі», «реі»). Цей діалог аналогічний

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

діалогу «Відкрити проект». Проект можна зберегти в новому фай-лі, або вибрати вже існуючий файл. В останньому випадку програ-ма, перш ніж зберегти файл, робить запит на підтвердження.

Команда «Відправити» запускає діалог щодо відправлення повідомлення електронною поштою.

Команда «Перегляд перед друком» дозволяє проглянути звіт на екрані монітора перш ніж вивести його на принтер. Команда «Друк» запускає діалог роздрукування документів на принтері. Команда «Настройка друку» запускає діалог з настроювання пара-метрів друку документів на принтер. Команда «Передати в М8 \УогсІ» запускає діалог щодо передавання звіту в текстовий редактор \¥оМ фірми Місгозой. Команда «Передати в НТМЬ» запускає діалог щодо перетворення звіту у формат НТМЬ. Команда «Вихід» завершує роботу програми.

Розділ меню «Обмін»

Дании розділ меню містить команди, що запускають процедури експорту та імпорту даних. Команда «Імпорт...» відкриває діалог «Імпорт даних», за допомогою якого початкові дані для проекту можуть вводитися із зовнішніх текстових файлів або баз даних (формат (іЬі). Команда «Експорт...» відкриває діалог «Експорт даних», що забезпечує висновок даних з проекту в зовнішні текстові файли або бази даних (формат сІЬг).

Команда «Бібліотеки» відкриває діалог «Бібліотеки», що забезпечує створення бібліотек початкових даних і введения даних з бібліотек в проект.

Команда «АисИі Ехрегі...» відкриває діалог «Імпорт стартового балансу», за допомогою якого передаються дані з файлу аудиту програми АисШ Ехреії в стартовий баланс програми Рго]ес1 Ехреії 7.

Команда «Магке1іп§ Ехреії...» відкриває діалог «Імпорт з Магке1іп§ Ехреії», за допомогою якого передаються дані з файлу програми Магкегіп§ Ехрегі в програму Рго]есі Ехрегі 7.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Розділ меню «Результати»

Розділ меню «Результата» відкриває доступ до команд, що за-безпечують перегляд результатів розрахунків. Фінансові звіти «Прибутки-збитки», «Кеш-фло», «Баланс» відкриваються для перегляду після вибору однойменних команд в даному меню. Тут же можна переглянути таблицю фінансових показників І результата розрахунку ефективності інвестицій. Команда «Графіки» відкриває діалог з настроювання і перегляду графіків. Команда «Деталізація результатів» відкриває доступ до таблиць, що містять детальну інформацію про фінансовий стан проекту.

Команда «Таблиця користувача» дозволяє створювати таблиці, структуру і зміст яких визначає сам користувач. Команда «Перера-хунок» запускає процедуру розрахунку проекту.

Розділ меню «Сервіс»

У цьому розділі меню шість команд:

1. Налаштування.

2. Вмонтовані модулі.

3. Команди.

4. Фільтр.

5. Зміна даних за шаблоном.

6. Перерахунок валют.

Команда «Налаштування» відкриває діалог «Настройки». По команді «Вмонтовані модулі...» Можна встановити і настроїти додаткові модулі (наприклад, «Провідник проекту»).

За командою «Команди...» відкривається однойменний діалог. У ньому можна виконувати команди системи Ргсуесі Ехрегі 7. Список доступних команд можна одержати, набравши Неір і натиснувши кнопку «Виконати».

Команда «Фільтр» дозволяє визначити, в яких модулях відсут-ні дані. При її виконанні всі модулі позначаються таким чином:

• позначка — дані є,

• немає позначки — немає даних,

• знак питания — початкові дані є завжди.

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Команда «Редагування даних за шаблоном» відкриває серію діалогів щодо зміни даних у таблицях за допомогою зразків.

Команда «Перерахунок валют» дозволяє виробити зміну валют у зазначених модулях.

Розділ меню «Вікно»

Розділ меню «Вікно» містить команди, що визначають параме-три розміщення екранних форм програми:

• Каскад — розмістити відкриті вікна каскадом;

• Мозаїка Горизонтальна — розмістити відкриті вікна в мозаїч-ному порядку по горизонталі;

• Мозаїка Вертикальна — розмістити відкриті вікна в мозаїчно-му порядку по вертикалі;

• Упорядкувати значки — упорядкувати значки мінімізованих вікон;

• Закрити все — закрити всі відкриті вікна програми.

У нижній частині меню міститься список всіх відкритих вікон програми. Вибране в списку вікно стає активним.

Розділ меню «Довідка»

У розділі «Довідка» подані команди:

1. Зміст — відкрити зміст довідкового матеріалу;

2. Використання — подати інформацію про використання Довідки;

3. Про систему — подати інформацію про програму (дата і номер версії, реєстраційний номер програми та ім’я власника ліцензії);

4. Технічна підтримка опііпе — забезпечує запуск сервісу Інтер-нет і доступ до сторінки технічної підтримки на тееЬ-сервері Про-Інвест Інформаційні технології. Дана процедура запуска-ється тільки в тому випадку, якщо комп’ютер підключений до мережі Інтернет.

5. Технічна підтримка СБ — забезпечує доступ до сторінки тех-нічної підтримки, розміщеної на лазерному диску.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

6. Технічна підтримка\Питання за програмою — забезпечує запуск до-датків \¥іпс1о\¥5, за допомогою яких Ви можете відправити питания за програмою в компанію Про-Інвест Інформаційні технології.

Функціональні клавіші

Ряд команд основного меню дублюється функціональними кла-вішами:

• ОгШЧ — відкрити новий проект;

• Сїгі+О — відкрити проект;

• Сїгі+Р — друк звіту на принтері;

• Р5 — відкрити звіт «Прибутки-збитки»;

• Р6 — відкрити звіт «Кеш-фло»;

• Р7 — відкрити звіт «Баланс»;

• Р8 — відобразити значения інтегральних показників;

• Р9 — зробити перерахунок з урахуванням внесених змін;

• Р11 — активізувати діалог «Деталізація результатів»;

• Р12 — активізувати діалог «Таблиця користувача»; 8ЫЙ+РЗ — пошук даних в таблиці;

8ЫЙ+Р4 — розмістити відкриті вікна каскадом;

8ЫЙ+Р5 — розмістити відкриті вікна горизонтальною мозаї-

кою;

8ЫЙ+Р6 — розмістити відкриті вікна вертикальною мозаїкою;

8ЫЙ+Р8 — закрити всі вікна.

Панель інструментів

Панель інструментів містить кнопки, за допомогою яких можна керувати програмою, не користуючись основним меню. Установка покажчика миші на кнопку в панелі інструментів супроводжується появою назви кнопки в рядку стани.

На панелі інструментів розміщені такі кнопки:

Створити новий проект;

• Відкрити проект;

• Зберегти зміни;

Перегляд звіту перед друком;

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

• Друк звіту на принтері;

• Передати звіт в М8 \¥оМ;

• Перетворити звіт у формат НТМЬ;

• Увімкнути/вимкнути фільтр;

• Зміна даних за шаблоном;

• Зміна валюти;

• Показати вікно змісту; Календарний план;

• Звіт про прибутки І збитки;

• Звіт про рух грошових коштів;

• Показати балансовий звіт;

• Перегляд деталізації результатів;

• Перегляд таблиць користувача;

• Графіки;

• Фінансові показники;

• Інтегральні показники ефективності інвестицій;

• Відкрити аналізатор змін; Розрахунок проекту.

Вікно «Зміст»

Вікно «Зміст» є головним у програмі Рго]ЄСІ Ехреії і відкриває доступ до всіх діалогів програми.

Для зручності роботи інформація у вікні «Зміст» згрупована за розділами:

«Проект» — призначений для введения загальної інформації про

проект, настройки параметрів розрахунку та відображення даних.

• «Компанія» — забезпечує введения даних про компанію, що реалізовує проект.

• «Оточення» — призначений для підготовки даних про зовнішні умови реалізації проекту.

• «Інвестиційний план» — містить засоби для формування календарного плану робіт і опису необхідних ресурсів.

• «Операційний план» — об’єднує модулі, що забезпечують опис виробництва і збуту продукції.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

&Э&

• «Фінансування» — забезпечує формування схеми фінансування проекту.

• «Результати» — надає можливість перегляд результатів розра-хунків, підготовки звітів і графіків.

• «Аналіз проекту» — дозволяє застосувати різноманітні методики оцінки проекту.

• «Актуалізація» — містить засоби контролю над ходом виконання проекту. Вказавши мишею на закладку з найменуванням розділу, можна

ознайомитися з його змістом.

Розділ «Проект»

Рис.4.6.

Розділ Проект

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Розділ «Проект» (рис.4.6.) призначений для введения загальної інформації про проект, настройки параметрів розрахунку І воображения даних. Створення нового проекту за звичай починається з формування даних в цьому розділі програми. Розділ складається з шести модулів:

«Заголовок»

Натисненням кнопки «Заголовок» в розділі «Проект» відкри-вається діалог «Заголовок проекту». У момент першого звернення до цього діалогу тут відображається інформація, введена при ство-ренні проекту. В процесі роботи над проектом в ці дані можна вносити зміни. Згодом, при підготовці звіту, текстові поля даного ді-алогу: «Назва», «Варіант», «Автор» друкуються на титульному аркуші І в колонтитулі бізнес-плану. Дата початку і тривалість проекту вводяться в поля з прокручуванням, розміщені в центральній частині діалогу. Ці параметри визначають межі часу, в яких діє створювана модель. Всі передбачені проектом операції, пов’язані з виробництвом, збутом або фінансуванням, не повинні виходити за межі встановленого тут періоду. Тривалість проекту повинна знаходи-тися в межах від 2 місяців до 100 років. Формат дата початку проекту визначається настройкою \¥іпс1о\¥8 («Мова і стандарта» на панелі управління), наприклад: дд. мм. гггг. або мм. дд. гггг. Числові дані вводяться в полі з прокручуванням безпосередньо з клавіатури, або вибираються натисненням кнопок прогону за допомогою покажчика миші. Для «прокрутки» поля можуть використовуватися також кла-віші навігації. У полі «Коментар» може вводитися будь-який текст, що пояснює особливості даного варіанту проекту, містить корисні в процесі роботи замітки. Коментар мае допоміжне значения І тому не включається в звіт. У нижній частині діалогу подана назва файлу проекту з вказівкою повного шляху до нього і розміру займаного ним простору на диску в кілобайтах. Назва і місцезнаходження файлу визначається при створенні проекту. Проект можна зберегти у

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

файлі з іншим ім’ям, при цьому існуючий файл залишиться без змін. Для збереження проекту у файлі з новою назвою слід відкрити роз-діл «Проект» в основному меню програми і вибрати команду «Збе-регти як…». Установка параметра «Стислий» вказує на те, що файл проекту повинен зберігатися в архівному вигляді. Використання цієї опції дозволяє економно використовувати дисковий простір.

«Продукти/послуги»

Випуск продукції або надання послуг є основним змістом проекту, тому підготовку бізнес-плану слід почати з формування перелі-ку продуктів. Продуктом можуть бути вироби промислового вироб-ництва, послуги підприємств сфери обслуговування, транспорту, зв’язку, фінансових і страхових установ, будь-яка матеріальна або нематеріальна продукція, що має ринкову вартість. Для опису кожного продукту, виробництво якого передбачається проектом, необ-хідно підібрати відповідну одиницю вимірювання. Обсяг виробни-чої продукції найчастіше вимірюють в тоннах, метрах, штуках та інших натуральних величинах. Обсяг послуг можна вимірювати у годинах або умовних одиницях. Правильний вибір одиниці вимірю-вання допоможе надалі при формуванні планів виробництва і збуту. Справа в тому, що виробничі витрати відносяться на одиницю про-дукції, що вироблляється. План збуту також розраховується на під-ставі ціни одиниці продукту. Інформація про продукти, випуск яких передбачений проектом, заноситься в базу даних проекту в діалозі «Продукти/послуги», який відкривається натисненням кнопки «Список продуктів» в розділі «Проект». У цьому діалозі вводиться повний перелік продуктів або послуг підприємства, що реалізовує проект, із зазначенням одиниці вимірювання і дати початку прода-жів кожного продукту. Дата початку продажу визначає тільки його можливість із зазначенням моменту. Насправді, збут продукції здій-снюється відповідно до плану, який формується в модулі «План збуту» розділу «Операційний план». Інформація, введена в даному діалозі, використовується в розділі «Операційний план» при

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

плануванні виробництва і збуту продуктів і послуг, а також в модулі «Стартовий баланс» розділу «Компанія» при описі активів і паси-вів підприємства, що функціонує. Якщо проект реалізується в межах новостворюваного підприємства, в даному діалозі слід сформувати перелік продукції, яку автори проекту планують виробляти і реалі-зовувати в період дії проекту. Якщо ж проект реалізується на основі підприємства, що функціонує, то в діалозі «Список продуктів» слід зробити перелік продукції, до якого повинні входити найменування як запланованої до виробництва, так і вже виробленої продукції з вказівкою продуктів незавершеного виробництва на дату початку проекту. Для коректного обліку витрат І формування виробничого плану проекту, вироблену і незавершену продукцію підприємства, що функціонує, слід показувати в списку продуктів І послуг окреми-ми рядками.

«Текстовый опис»

Модуль «Текстовий опис» розділу «Проект» призначений для формування текстової частини проекту. Представлена тут інформа-ція організована у формі дерева, структура якого звичайно відпові-дає структурі бізнес-плану. Вузли і лиски деревовидної структури — це розділи бізнес-плану. Під деревом розміщені три вікна. У першо-му вікні знаходиться текст, що пояснює зміст розділу бізнес-плану, на якому в даний момент встановлений покажчик на дереві. У другому вікні знаходиться текст, що становить власне зміст цього розді-лу бізнес-плану. У третьому вікні розміщені приклади для заповнен-ня другого вікна. Над деревом розміщена панель інструментів для роботи з деревом і редагування текстів у вікнах. Форму подання дерева і склад вікон під деревом можна настроювати за допомогою таких кнопок в панелі інструментів (або комбінацій функціональних клавіш):

• настройка дерева («АИ»+»Т»);

• увімкнення\вимкнення підказки («АИ»+»Н»);

• увімкнення\вимкнення відповіді («АИ»+»Н»);

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

• увімкнення\вимкнення прикладу («АИ»+»Е»);

• увімкнення\вимкнення нумерації («АИ»+»№>).

Ці ж настройки можна виконати за допомогою таких команд розділу «Вид» основного меню: Дерево, Підказка, Відповідь, Приклад, Автонумерація. Структура дерева не обов’язково повинна абсолютно відповідати структурі бізнес-плану. Вона може бути довільною. Дерево є наче шаблоном або схемою для створення текстового опису проектів.

Відповідно існує два режими роботи з модулем «Текстовий опис»: режим створення або редагування схеми текстового опису проектів і режим власне підготовки або зміни текстового опису конкретного проекту відповідно до певної схеми. Перемикання режимів виконується за допомогою кнопки (настройка дерева) з панелі ін-струментів, розміщеної над деревом, або комбінації функціональних клавіш «А1Ъ> і «8».

Для підготовки текстового опису проекту потрібно перемкнути-ся у відповідний режим, відпустивши, якщо вона натиснута, кнопку (настройка дерева) або натиснувши комбінацію функціональних клавіш «А1Ъ> і «8».

При підготовці текстового опису проекту зручно користуватися запропонованою схемою, що передбачає виклад розгорнутих відпо-відей на поставлені запитання. Для цього в дереві, розміщеному у верхній частині діалогу, вибираються по черзі розділи бізнес-плану. При цьому у вікні, розміщеному безпосередньо під деревом, з’явля-ється текст, що пояснює зміст вибраного розділу.

Зміст розділу вводиться в друге вікно. При цьому зручно скори-статися коментарем або прикладами, розміщеними в третьому вікні, і наступними інструментами для редагування текстів з панелі інструментів, що розміщена над деревом:

• відмінити останнє редагування тексту;

• видалити виділений фрагмент тексту;

• копіювати виділений фрагмент тексту в буфер обміну;

• вставити фрагмент тексту з буфера обміну;

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

• вставити текст прикладу з третьего вікна;

• додати питания;

• видалити питания;

• перемістити питания на рівень нижче;

• перемістити питания на рівень вище.

Для підготовки прикладів необхідно заздалегідь виконати команду «Редактор\Режим настройки» або натиснути комбінацію функціональних клавіш АН і 8. Після підготовки тексту прикладу режим настройки необхідно відмінити тією ж командою «Редак-тор\Режим настройки» або комбінації функціональних клавіш АН і 8. Приклади можуть додаватися в тексти відповідей за командою «Редактор\Відповідь в приклад» або за допомогою кнопки (вставити текст прикладу). Сформована таким чином текстова частина проекту надалі може включатися до складу звітів і в бібліотеки. У звітах доступні всі розділи текстового опису проекту. Вставка розді-лу в звіт не означає вставки всіх дочірніх розділів. У звіт поміща-ються тільки назва розділу (у форматі «заголовок») і текст розділу (у форматі «текст»). Якщо після вставки розділу в звіт він був вида-лений з дерева, то в звіті залишається його ідентифікатор, але в звіт нічого не передається.

При використанні інформації з модуля «Текстовий опис» в бі-бліотеках в списку «розділ» виберіть пункт «текстовий опис» (див. команду «Бібліотеки...» з розділу «Обмін» основного меню програ-ми Рго]есі Ехрегі 7). У списку даних з’являться назви всіх кореневих вузлів дерева. Ви можете вибрати і розмістити в бібліотеці необхідні Вам вузли. При перенесены вузла в бібліотеку або з бібліотеки пе-реміщаються і всі його дочірні вузли.

Як вже зазначалося вище, шаблон або схема, по якій будусться текстовий опис проекту, подаються у формі дерева. Для формування цього дерева необхідно перемкнутися в режим редагування дерева, натиснув-ши кнопку (настройка дерева) або комбінацію функціональних клавіш «АН» і «8». При цьому всі три вікна, розміщені під деревом, стануть білими І перейдуть в режим редагування розміщених в них текстів.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Спочатку створіть попередню структуру схеми, що розробля-ється. Для цього Вам потрібно буде додавати і видаляти вузли дерева. Для додавання вузла вкажіть мишкою вузол дерева, в який Ви хочете його додати, і натисніть кнопку (додати питания) або клаві-шу «ІП8». Потім, двічі кликнувши мишкою по вузлу, що з’явився, «Нове питания ...», відредагуйте назву цього вузла на свій розсуд. Для видалення вузла вкажіть мишкою вузол дерева, який Ви хочете видалити, і натисніть кнопку (видалити питания) або клавішу «Беі». З’явиться вікно з попередженням. Ви повинні натиснути кнопку «Так», якщо підтверджуєте видалення вказаного вузла, і — кнопку «Ні», якщо Ви не хочете видаляти цей вузол. Додаючи і видаляючи вузли дерева, Ви можете достатньо швидко сформувати попередню схему для текстових описів проектів. Для переміщення вузлів по дереву зручно користуватися кнопками (перемістити питания на рівень нижче) і (перемістити питания на рівень вище) або комбіна-ціями функціональних клавіш «АН» + «стрілка вгору» і «АН» + «стріл-ка вниз», відповідно. Сформовану таким чином попередню схему потім можна буде розвинути і уточнити за допомогою тих же прийо-мів додавання, видалення і переміщення вузлів дерева.

Тепер необхідно для кожного вузла деревовидної структури створити пояснювальний текст і приклади написания відповідних розділів текстового опису проектів. Для цього необхідно мишкою вибрати вузол дерева і заповнити відповідним текстом перше і третє вікно, розміщені під деревом. При цьому можна скористатися насту-пними інструментами для редагування текстів:

• відмінити останнє редагування тексту;

• видалити виділений фрагмент тексту;

• копіювати виділений фрагмент тексту в буфер обміну;

• вставити фрагмент тексту з буфера обміну.

Виділення фрагмента тексту виконується за допомогою миші.

«Відображення даних»

Діалог «Відображення даних» призначений для вказівки масштабу подання даних проекту І настройки параметрів відображення

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

підсумкових таблиць. Діалог «Відображення даних» відкривається натисненням однойменної кнопки в розділі «Проект». Цей діалог містить три картки: «Масштаб», «Підсумкові таблиці» і «Таблиця Кеш-фло».

Картка «Масштаб».

Всі розрахунки в Рго]есі Ехрегі 7 розробляються протягом одного місяця. Проте дані і результати розрахунків можуть відобража-тися в масштабі місяця, кварталу або року. Щомісячний масштаб ві-дображення інформації встановлюється за допомогою прапорця «за місяцями до». Після установки прапорця стає доступним розміщене поряд поле з прокручуванням, в якому слід вказати тривалість дії щомісячного масштабу. Аналогічним чином встановлюється щоква-ртальний масштаб для періоду часу, наступного за встановленим вище. У решті періоду реалізації проекту, для якого не встановлені щомісячний або щоквартальний масштаб, діє річний масштаб воображения даних. Якщо для масштабів «місяць» і «квартал» встанов-лений однаковий період часу, то дані цього періоду будуть відобра-жені з масштабом «місяць».

Картка «Підсумкові таблиці»

У цій картці встановлюються параметри відображення даних підсумкових таблиць в розділі «Результати». Установка параметра «Відображати порожні рядки» дозволяє переглядати фінансові звіти: «Прибутки-збитки», «Баланс» і «Кеш-фло» в повній формі, незалеж-но від наявності в будь-яких даних. Відсутність установки цього прапорця приводить до виключення із звітів рядків, що не містять значущої інформації.

Формат чисел у звітах визначається за допомогою параметра «Використовувати роздільник 1000» і поля з прокруткою «Кількість дробових знаків». Тут можна вказати від 0 до 5 цифр після коми.

Валюта, в якій можуть відображатися результати розрахунків, вибирається в полі із списком, розташованому в нижній частині

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

картки. У списку пропонується вибір першої або другої валюти проекту, встановлених в модулі «Валюта» розділу «Оточення». У полі «Одиниці відображення» можна встановити масштаб чисел: одиниці, тисячі, мільйони.

Картка «Таблиця Кеш-фло»

Після установки параметра «Дисконтувати рядки при відо-браженні» всі виплати і надходження в таблиці Кеш-фло будуть відображені з урахуванням ставки дисконтування.

Діалог «Настройка розрахунку» призначений для завдання параметрів визначення показників ефективності проекту і ступеня деталізації результатів. Діалог «Настройка розрахунку» відкрива-ється натисненням однойменної кнопки в розділі «Проект». Цей ді-алог містить три картки: «Ставка дисконтування», «Деталізація» І «Показники ефективності».

Картка «Ставка дисконтування»

Ставка дисконтування є параметром моделі, який дозволяє коректувати суми грошових виплат з урахуванням різної вартості грошей в різні момента часу. Так, суми виплат 81, 82,... 814, що над-ходять у 1, 2,..., N місяці проекту еквівалентні одній сумі, що надхо-дить у початковий момент часу: 8 = 81 + 82/(1+с1)+... + 8Щ1+сШ-1), де <і — місячна ставка дисконтування.

Ставка дисконтування використовується тільки в модулі «Ефективність інвестицій» розділу «Аналіз проекту» в розрахунках показників ефективності проекту. У «Кеш-фло» і інших фінансових звітах відображаються недисконтовані грошові потоки.

Як орієнтир при виборі ставки дисконтування, звичайно, роз-глядаються процентні ставки по банківських внесках, державних цінних паперах або інших можливостях надійного вкладення грошей. Показники ефективності, розраховані з урахуванням ставки дисконтування, демонструють порівняльну ефективність інвестицій в проект відносно інших фінансових інструментів, доступних для

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

інвесторів. Величини ставок дисконтування, встановлені в групі полів «Загальна ставка дисконтування» для першої і другої валют проекту, використовуються при розрахунку таких показників: дисконтований період окупності (БРВ), індекс прибутковості (РІ), чистий наведений дохід (КРУ).

Загальну ставку дисконтування можна встановити фіксованою для першої і другої валюти. Можна також використовувати розра-хункові значения. Для цього необхідно встановити параметр «Використовувати розрахункові значения» і натиснути кнопку «Розраху-вати...».

У вікні, що з’явилося, три картки, в кожній з яких параметри для розрахунку ставки дисконтування, відповідно, за методами:

• САМР — Модель оцінки капітальних активів; ССМ — Модель кумулятивно! побудови;

• \¥АСС — Модель середньозваженості капіталу. Для розрахунку необхідно:

1) вибрати метод розрахунку;

2) встановити значения параметрів;

3) натиснути одну з трьох кнопок:

• кнопку «ОК» для проведения розрахунку;

• кнопку «Відмінити» для відміни проведених установок;

• кнопку «Довідка» для отримання додаткової інформації з розрахунку ставки дисконтування.

Результата розрахунку будуть відображені у верхній частині вікна «Розрахунок ставки дисконтування». Для розрахунку модифі-кованої внутрішньої норми рентабельності (МІКК) використовуються спеціальні ставки дисконтування. Оскільки методика розрахунку показника МІКК передбачає приведения всіх виплат до початку, а всіх надходжень до кінця проекту, то для надходжень і виплат мо-жуть бути встановлені індивідуальні ставки, як в першій, так І в дру-гій валюті проекту. Ці параметри можна ввести після установки пра-порця «Використовувати індивідуальні ставки дисконтування для розрахунку МІКК». Докладніше з методикою розрахунку показників

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

ефективності можна ознайомитися в розділі «Ефективність ін-вестицій».

Картка «Деталізація»

Для детального розгляду будь-яких розрахункових даних слід визначити склад таблиць, які необхідно сформувати в результаті розрахунку проекту. Вибір таблиці, що містить необхідні дані, ви-значається установкою параметра з найменуванням відповідної таб-лиці. За допомогою кнопок «Увімкнути все» і «Вимкнути все» мож-на встановити або зняти всі прапорці одночасно. Після виконання розрахунку проекту вибрані в цьому діалозі таблиці деталізації можна переглянути в модулі «Деталізація результатів» розділу «Результа-ти». Якщо в картці «Деталізація» не встановлений жоден параметр, то кнопка «Деталізація результатів» в розділі «Результати» не доступна.

Параметр «Аналіз беззбитковості», в нижній частині діалогу, указує, що при розрахунку проекту повинні бути виявлені значення основних параметрів, при яких проект є беззбитковим. Настройка параметрів розрахунку і перегляд результатів здійснюються в діало-зі «Аналіз беззбитковості» в розділі «Аналіз проекту». Якщо параметр «Аналіз беззбитковості» не встановлений, то цей діалог не доступний.

Параметр «Доходи учасників», в нижній частині діалогу, ука-зує, що при розрахунку проекту повинні бути визначені показни-ки ефективності для учасників фінансування проекту. Настройка параметрів розрахунку і перегляд результатів здійснюються в діалозі «Доходи учасників» в розділі «Аналіз проекту». Якщо параметр «Доходи учасників» не встановлений, то цей діалог не доступний.

Параметр «Доходи підрозділів», в нижній частині діалогу, указує, що при розрахунку проекту повинні бути визначені показ-ники ефективності для підрозділів, що беруть участь у проекті.

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Настройка параметрів розрахунку і перегляд результатів здійсню-ються в діалозі «Доходи підрозділів» в розділі «Аналіз проекту». Якщо параметр «Доходи підрозділів» не встановлений, то цей діа-лог не доступний.

Картка «Показники ефективності».

Вибір відповідних параметрів розрахунку показників ефектив-ності дозволяє одержати коректну оцінку проекту, що враховує особливості його реалізації. Установка прапорця «Враховувати від-сотки по кредитах» забезпечує розрахунок показників ефективності інвестицій з урахуванням виплат, пов’язаних з обслуговуванням кредиторської заборгованості. Якщо цей параметр не встановлений, то розраховується власна ефективність проекту без урахування вар-тості грошей, що залучаються для фінансування інвестиційних ви-трат. У полі з прокруткою, розміщеному в центральній частині карт-ки, можна визначити відсоток виплат, які фінансуються за рахунок надходжень поточного місяця.

При установленні значення 100 %, розрахунок показників ефек-тивності проводитиметься при передбаченні, що надходження кожного місяця в повному обсязі можуть використовуватися на покрит-тя витрат, що здійснюються в тому ж місяці. У реальних умовах та-ке припущення не коректне, оскільки витрати нерідко виробляються на початку місяця, а надходження грошових коштів можуть бути в кінці місяця.

Для моделювання реального руху грошових коштів необхідно встановити значення даного параметра в межах від 0 до 100. Вибір значення 0 % означає, що всі поточні надходження йдуть на фінан-сування витрат наступного місяця.

У полі з прокруткою, розташованому в нижній частині діалогу, встановлюється період розрахунку показників ефективності. Вико-ристання цього параметра дозволяє оцінити ефективність інвестицій не тільки на момент закінчення проекту, але і на проміжних етапах його реалізації.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

«Захист проекту»

Захист проекту від несанкціонованого доступу забезпечується за допомогою паролів. Виділяються три категорії користувачів, що мають різні права доступу до даних:

• «автор проекту», що володіє повністю правом доступу, вклю-чаючи, зміну даних, введения актуалізованих даних, перегляд, а також встановлення паролів для всіх користувачів;

• «менеджер проекту», що мае право введения актуалізованих даних і перегляд проекту;

• «гість», який може тільки переглядати дані проекту; у режимі перегляду допускається зміна масштабу відображення таблиць результатів (модуль «Відображення даних») І установка опцій деталізації (модуль «Настройка розрахунку»). Актуалізовані дані вводяться в розділі «Актуалізація» і відобра-

жають фактичний рух грошових коштів в ході реалізації проекту (див. розділ «Аналіз проекту»).

Пароль для кожної групи користувачів можна визначити в діа-лозі «Захист проекту».

Діалог «Захист проекту» відкривається натисненням одноименно! кнопки в розділі «Проект».

При першому відкритті цього діалогу доступний тільки один параметр: «Пароль для редагування». Після його установки програ-ма пропонує ввести пароль автора проекту. Для уникнення помилок введения слід продублювати заданий пароль в поданому програмою вікні введения. Якщо підтвердження пароля не співпадає з раніше введеним паролем, то видається повідомлення про помилку при завданні пароля. Необхідно натиснути кнопку ОК і повторити введения. Як пароль може використовуватися будь-яка послідовність символів або цифр, що містить не більш 19 знаків. Після установки пароля для редагування проекту стають доступними прапорці «Пароль для перегляду і актуалізації» і «Пароль для перегляду». Якщо автор проекту не мае наміру обмежувати для інших користувачів доступ до даних в режимі перегляду і актуалізації, то паролі для них

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

можна не встановлювати. У будь-якому випадку, при відкритті файлу проекту програма запрошує пароль. Якщо пароль не введений або введений невірно, доступ до проекту відкривається тільки в ре-жимі актуалізації і перегляд даних після видачі попереджувального повідомлення. Після установки пароля для редагування доступ до модуля «Захист проекту» мають тільки користувачі, що відкривають файл проекту з цим паролем, тобто, що належать до категорії «автор проекту». Дана група користувачів має необмежені права у всіх роз-ділах програми.

Автор проекту може обмежити можливості інших користувачів вводити актуальні дані про реальний рух грошових коштів в ході ре-алізації проекту. В цьому випадку в діалозі «Захист проекту» необ-хідно встановити параметр «Пароль для перегляду і актуалізації» і задати пароль для доступу до введення актуальних даних.

Менеджер проекту, який володіє цим паролем, відповідальний щодо забезпечення контролю за ходом реалізації намічених планів, може працювати без обмежень у розділі «Актуалізація», але не має нагоди вносити зміни в проект.

Для того, щоб повністю виключити можливість несанкціонова-ного доступу до проекту встановлюється пароль для користувачів ка-тегорії «гість». З цією метою слід встановити в діалозі «Захист проекту» параметр «Пароль для перегляду» і задати вибраний пароль.

Для відміни пароля якої-небудь групи користувачів необхідно відмінити установку відповідного параметра в діалозі «Захист проекту». При відміні пароля для редагування автоматично знімаються всі інші паролі, тобто встановлюється безпарольний доступ до проекту.

Для заміни діючого пароля на новий слід зняти і знов встанови-ти відповідний параметр в діалозі «Захист проекту». Після цього мо-жна ввести новий пароль у вікні введення, що відкрилося.

Загальні правила захисту даних за допомогою пароля:

• для забезпечення конфіденційності при виборі пароля не слід використовувати імена, дати народження, назву фірми, на-йменування проекту та інші слова і числа, які легко з’ясувати;

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

• пароль необхідно записати і зберігати в місці, недоступному для сторонніх;

• пароль слід обновляти не рідше одного разу на тиждень.

Розділ «Компанія»

У розділі «Компанія» виконується введення даних, що харак-теризують фінансово-економічний стан підприємства на момент початку проекту. Розділ складається з чотирьох модулів:

• Стартовий баланс;

• Банк. Система обліку;

• Структура компанії;

• Рознесення витрат. При побудові опису початкових умов реалізації проекту, мож-ливий вибір одного з двох варіантів:

• для реалізації проекту створюється нова компанія, що має «нульовий» стартовий баланс; в цьому випадку новостворю-вані активи компанії описуються в розділі «Інвестиційний план»;

• проект реалізується на основі підприємства, що функціонує; при цьому необхідно описати стан його активів і пасивів на момент початку проекту; початковий фінансовий стан підприємст-ва, що функціонує, відображається в діалозі «Стартовий баланс» розділу «Компанія». Підприємство, що функціонує, до початку проекту може мати в

своєму розпорядженні рухоме і нерухоме майно, грошові кошти, матеріальні запаси, а також може мати зобов’язання перед кредиторами, і дебіторську заборгованість за реалізовані продукти або послуги.

Початковий фінансовий стан підприємства, що функціонує, відображається в діалозі «Стартовий баланс». У ньому детально описуються статті активів і пасивів балансу на дату початку проекту. Розділ «Стартовий баланс» відкривається натисненням

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

однойменної кнопки в розділі «Компанія». Діалог «Стартовий баланс» складається з трьох розділів: «Активи» (рис.4.7.), «Пасиви» і «Баланс». Перемикання між цими розділами здійс-нюється вибором закладки у верхній частині діалогу. Дані щодо кожної із статей активів і пасивів підприємства на початку реа-лізації проекту вводяться в картки, які вибираються за допомо-гою закладок в лівій частині кожного з розділів діалогу. Введені дані відображаються в балансі підприємства, який можна пере-глянути, вибравши закладку «Баланс». Розділ «Активи» містить такі картки:

• Грошові кошти;

• Рахунки до отримання;

• Запаси готової продукції;

• Запаси комплектуючих;

• Витрати, з передплатою;

• Земля;

• Будівлі;

• Устаткування;

• Нематеріальні активи;

• Незавершені інвестиції;

• Цінні папери. Розділ «Пасиви» містить такі картки:

• Відстрочені податки;

• Рахунки до оплати;

• Кредити;

• Акціонерний капітал;

• Резерви;

• Нерозподілений прибуток;

• Одержані аванси;

• Додатковий капітал. Для оперативного перегляду інформації, що вводиться, в моду-лі передбачена процедура відображення цих даних в балансі на початок проекту (розділ «Баланс»).

.7.

Розділ Активи

Банк. Система обліку.

Діалог «Банк, система обліку» призначений для визначення ос-новних правил обліку фінансової діяльності підприємства. Діалог відкривається натисненням кнопки «Банк, система обліку» в розділі «Компанія». У полі із списком, розміщеному у верхній частині діа-логу, слід вибрати місяць, з якого починається фінансовий рік. Зага-льноприйнятий порядок обліку визначає початок фінансового року в січні. Від цього місяця ведеться відлік квартальних і річних пері-одів, за які визначаються результата фінансової діяльності.

Принцип обліку запасів: РІРО, ІЛРО або «По середньому» вста-новлюється в полі із списком, що знаходиться в центральній частині діалогу. Вибір принципу обліку може помітно вплинути на фінансо-ві результата в окремі періоди діяльності підприємства.

Параметр «Показувати в балансі устаткування, одержане в лі-зинг» дозволяє відобразити специфіку обліку лізингових операцій.

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Законодавство деяких країн вимагає «постановки на баланс» лі-зингового устаткування. Російські правила обліку до цього не зобо-в’язують; порядок обліку визначається умовами операції. Опис лі-зингових операцій, передбачених проектом, виконується в модулі «Лізинг» в розділі «Фінансування».

Метод оцінювання запасів

за цінами перших закупівель (РІРО)

Це метод заснований на припущенні, що собівартість товарів, придбаних, в першу чергу, повинна бути віднесена до товарів, про-даних в першу чергу. Собівартість товарів на кінець періоду, взноситься до останніх покупок, а собівартість реалізованих товарів співвідноситься з попередніми покупками. Метод РІРО може бути використаний підприємством будь-якого роду, незалежно від реального фізичного руху товарів, тому що враховується рух вартості, а не рух товарів.

Ефект від використання методу РІРО полягає у тому, що мате-ріальні запаси на кінець періоду оцінюються за цінами останніх за-купівель, а в собівартості реалізованої продукції використовуються ціни перших покупок товарів. В період постійного зростання цін метод РІРО дає найвищий з можливих рівень чистого доходу. Це при-зводить до того, що фірма прагне підвищити ціни реалізації при зростанні поточних цін, не беручи до уваги той факт, що матеріальні запаси могли бути придбані до моменту зростання цін. Відповідно в період зниження цін спостерігається зворотний ефект. Тому основ-ним недоліком методу РІРО є те, що він збільшує вплив циклу еко-номічного розвитку на показник доходу.

Метод оцінювання запасів

за цінами останніх закупівель (ЬІРО)

Дании метод базується на тому, що собівартість товарів, придбаних останніми, використовується для визначення вартості това-рів, проданих в першу чергу, а собівартість запасів на кінець періоду

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

розраховується на основі собівартості товарів, придбаних першими. Суть методу ІЛРО полягає у тому, що матеріальні запаси оцінюють-ся за цінами ранніх закупівель, а собівартість реалізованої продукції включає вартість останніх придбань. Безумовно, подібне припущен-ня не співпадає з реальним рухом товару на багатьох підприємствах.

Проте, існує вагомий аргумент на користь даного методу, бо у будь-якому випадку для функціонуючого підприємства необхідна певна кількість матеріальних запасів. Коли матеріальні запаси реалі-зовані, вони повинні бути заповнені. Прихильники методу ІЛРО вважають, що найточніше визначення прибутку можливе тільки за умови співвідношення поточної собівартості товарів з поточною продажною ціною, не зважаючи на те, які саме товари фактично продані. Як при підвищенні, так і зменшенні цін, метод ПРО припускав, що собівартість реалізованої продукції відобразить витрати від-повідно до рівня цін на момент продажу. В результаті метод ІЛРО показує найменший чистий прибуток у період прояву інфляційних процесів і відповідно великий чистий прибуток в період дефля