Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7. Програмні продукти Ореп Ріап Шеісот ЗоГІтоаге : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

4.7. Програмні продукти Ореп Ріап Шеісот ЗоГІтоаге


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Однією з основних відмінностей системи є могутні засоби ресурсного і вартісного планування, які дозволяють значно полегшити завдання знаходження найефективнішого розподілу ресурсів і скла-дання їх робочого розкладу. Крім того, користувачами інтегрованої системи управління проектами організації є як професійні менедже-ри, що здійснюють узгодження і оптимізацію планів проектів, аналіз ризиків, прогнозування і т.ін., так і учасники проектів, які викону-ють збирання, уточнения і актуалізацію даних, які готують звіти. Якщо для професіоналів важливою є універсальність і гнучкість фун-кцій планування і аналізу стану проектів, що надаються системою, то

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

для решти користувачів важливіші простота і прозорість системи. Тільки Ореп Ріап забезпечує сьогодні як повну інтеграцію між про-фесійною і «настільною» версіями системи, так і відвертість для об-міну даними із зовнішніми додатками.

Ореп Ріап поставляется в двох варіантах — Ргогеззіопаі і Безкіор — кожний з яких відповідає різним потребам виконавців, менеджерів та інших учасників проекту. Обидві версії працюють з однією базою даних — немає необхідності в обміні даними. Спільне використання професійної і «полегшеної» версій системи управлін-ня проектами дозволяє не тільки врахувати потреби всіх груп корис-тувачів, але і значно знизити вартість рішення.

До основних переваг Ореп Ріап відноситься те, що він може працювати з даними будь-якого профілю, що мають відношення до життєдіяльності підприємства. Програмне забезпечення \¥е1сот можна налаштувати на роботу з різноманітними базами даних завдя-ки об’єктно-орієнтованій і клієнт-серверній архітектурі. Ореп Ріап володіє прямим доступом до 80Ь баз даних. Користувач може ви-брати в якому форматі зберігати дані за проектами (у власному фор-маті Ореп Р1ап, у форматах Огасіе, 80Ь 8егуег, 8уЪазе, хВазе).

Ореп Ріап забезпечує обмеження доступу до даних проекту, до-зволяючи надавати різні права на доступ до певних даних, роблячи їх доступними обмеженому колу осіб і регулюючи їх спільне використання. Засіб «Директор управління проектами», вмонтоване в Ореп Ріап, дозволяє упорядкувати застосування стандартних елеме-нтів проектів і процедур. У Ореп Ріап пропонується 65 моделей, по-будованих на базі керівництва РМІ (Інституту Проектного Менеджменту, США), яке можна вмонтувати для створення документів, що відповідають вимогам С/8С8С і 180 стандартів.

Не зважаючи на різноманітність систем, представлених на ринку АСУПП, всі вони мають такі складові:

• засоби для календарно-мережевого планування;

• засоби для вирішення приватних завдань (передпроектний ана-ліз, розроблення бюджетів, аналіз ризиків, управління контрактами, часом, фінансами);

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

• засоби для спрощеного доступу до проектних даних;

• засоби для організації комунікацій;

• засоби для інтеграції з іншими додатками.

Засоби календарно-мережевого планування можуть бути представлен! у вигляді модулів для складання розкладів і комплексних систем. Перші орієнтовані на тих керівників, яким час від часу доводиться планувати прості проекта. Це програмне забезпечення (ПО) дозволяє задавати взаємозв’язки між роботами, будувати діаграми Гантта, розраховувати критичний шлях, спрощено оцінювати заванта-ження ресурсів, вартість проекту і так далі. На жаль, на нашому ринку продуктів даного класу, що локалізуються, поки не представлено.

Комплексні системи коштують значно дорожче. I якщо попере-дній клас ПО орієнтований на менеджерів практично будь-якої компанії, то комплексні системи розраховані саме на працівників проектно-орієнтованих компаній. Вони містять не тільки професійні інструменти для планування, аналізу і контролю над виконанням проектів, але і всі необхідні засоби для організації ефективних кому-нікацій між учасниками проектних команд та інтеграції з комплекс -ними АСУП. Програмне забезпечення такого класу випускають ком-панн Агтетіз Мапа§етепі 8узіетз, Ргітауега 8узіетз, \¥е1сот Зойтоаге Тесппо1о§іез.

Серед них програми як початкового рівня, які спираються на легкість застосування, так і системи з розширеною функціональніс-тю. Більшість з них містить засоби для інтеграції з іншими додатками і організації ефективних комунікацій в проектній команді: обмін інформацією електронною поштою, видалений доступ через веб з можливістю оновлення даних, майстри для створення веб-звітів та інші функції. Як приклад таких систем можна назвати М8 Рго]есі (Місгозой), 8игеТгак Рго]есі Мапа§ег (Ргітауега 8узіетз), 8ріс1ег Рго]есі Мапа§етепі Тесгіпо1о§іез (8ріс1ег) — всі вони дозволяють ефективно планувати проекти практично будь-якої складності. За допомогою АСУПП даної цінової категорії можна визначати етапи і список робіт проекту, створювати розклади, задавати календарні

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

терміни виконання завдань і трудовитрати, призначати пріоритети, встановлювати взаємозв’язки, розраховувати критичні шляхи і т. ін. Окрім цього, є можливість підтримувати множинне розбитгя робіт на структурні частини, що відповідають різним поданням проекту і враховують його специфіку. Кожний з пакетів має свої особливості в забезпеченні операцій планування.

Нова модель управління проектами, запропонована компанією Ргітауега Зузіетз, отримала назву «Концентричного управління проектами» (Сопсепігіс Рго]есі Мапа§етепі — СРМ). Не вдаючись глибоко в деталі даної моделі, слід відмітити, що СРМ мае 4 важливі переваги у порівнянні з тими підходами, які існували раніше: візуа-лізацію (модель забезпечує всіх учасників проекту тією реальною інформацією, яка для них необхідна з урахуванням ролі в проекті і права доступу до інформації), координацію (модель дозволяє скоор-динувати дії всіх учасників проекту — від керівників до субпідряд-ників), посилення (постійний взаємозв’язок всіх учасників проекту і моніторинг всіх його змін посилює відповідальність кожного учас-ника за своєчасне і якісне виконання своєї частини роботи) і конкуренты переваги (якісно покращується і прискорюється процес при-йняття рішень на всіх етапах реалізації проекту, процеси оптимізації дозволяють вибирати найкращий за критеріями, що вимагаються, варіант развитку подій).

Інструменти Ргітауега дозволяють організовувати більш ніж один зв’язок між двома роботами, тоді як М8 Рго]есі і 8рЫег — лише одну. Також продукти Ргітауега вимагають від менеджера ство-рити структурну схему перш, ніж почати календарне планування, тоді як М8 Рго]есі і 8рЫег дозволяють одержати мережевий графік як побічний результат календарного планування. 8рЫег при визна-ченні роботи разом із стандартними параметрами, прийнятими в західному світі (тривалість, трудовитрати, витрата ресурсів), надає можливість задати її обсяг в умовних одиницях (для організацій, які ведуть документацію за старими правилами, прийнятими за ра-дянських часів).

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

У всіх системах організовані розвинені можливості оптимізації ходу виконання робіт за часом, бюджету і використанням ресурсів, зокрема трудових. I хоча подібна оптимізація передбачає активну самостійну корекцію завдань і призначень ресурсів, інструментальні засоби планування наочно показують, що підлягає оптимізації, а що ні. В результаті менеджеру залишається тільки перевірити ідеологіч-ну можливість оптимізації, і якщо це реально, внести відповідні зміни. За таким сценарієм діють пакета від Ргітауега і Місгозой. Розробники інших програм вважають, що більш ефективна скрупу-льозна настройка майстра оптимізації з подальшим ввімкненням йо-го функціонування одним натисненням кнопки.

Хоча планування ризиків — процес, що по суті малооптимі-зується, непогані засоби щодо структуризації ризиків є у всіх проектних програмних модулях. Наприклад, непогані майстри, вбудовані в пакети вже на первинному етапі проектування, мо-жуть підказати менеджеру, які ризики здатні негативно вплинути на проект. Так, дані системи забезпечують ідентифікацію потен-ційних ризиків у бюджетній сфері, ризиків щодо доставки ресур-сів та інших. Крім того, ПЗ від Ргітауега і Місгозой дозволяє мо-делювати наслідки спрацювання ризиків (вплив на календарний план, бюджет, витрати за проектом) за допомогою могутніх аналі-тичних засобів. Для цього застосовуються імітаційні сценарії «якщо.., то...», а також враховуються вірогідність ризику і фінансові наслідки його спрацювання для кожної окремої робота в проекті. На відміну від них додаткові можливості 8рЫег у сфері планування ризиків зводяться до статистичного аналізу вірогідності закін-чення проекту в межах встановлених календарних, бюджетних і ресурсних обмежень.

Що стосується планування забезпечення проекту ресурсами, в даній сфері описуване ПЗ дуже схоже. Всі АСУПП здатні вести планування призначень індивідуальних виконавців на робота, облік не-повного завантаження, планування витрат матеріальних ресурсів на окремих етапах.

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

У всіх трьох системах непогано розвинене планування ви-трат: надається можливість підтримки обліку вартості окремих робіт, часу роботи виконавців, використання одиниці матеріаль-ного ресурсу або годин експлуатації устаткування, а також статті фіксованих витрат. До того ж інструменти від Ргітауега і Місгозой, на відміну від 8рЫег, дозволяють враховувати окремо вартість нормової і наднормової роботи виконавців. Одночасно 8рЫег допускає використання фіксованих витрат, не пов’язаних з тривалістю і обсягом роботи.

Що стосується моніторингу та аналізу виконання проекту, тут можливості описуваного ПЗ також знаходяться на високому рівні. Системи придатні для контролю і управління календарними термі-нами і витратою ресурсів. Крім того, вони дозволяють контролюва-ти відхилення реального графіка проекту від базового, проводити аналіз освоєних обсягів, а також створюють зрозумілі інформатив-ні звіти.

Досить важливим моментом у роботі сучасного АСУГШ є фун-кція колективного управління проектом. Наприклад, декілька мене-джерів, що ведуть справи проекту, повинні мати нагоду не тільки паралельно працювати в розрахованому на багато користувачів режимі, але й одночасно пропонувати свої рішення на суд оптиміза-ційних модулів програми.

Технологічно програмний модуль проектної оптимізації роз-робки 8рЫег, функціонуючи в мулькористувальному режимі, створює набір файлів, який розсилається через РТР всім менеджерам проекту. Таким чином, кожний з учасників робіт постійно знаходиться в курсі виконаного обсягу завдань. Аналогічно діють І ПЗ Ргітауега і М8 Рго]есі. Вони використовують СУБД. Доступ до останніх здійснюється через глобальні і локальні мережі (правила доступу чітко регламентуються). Додаткова зручність М8 Рго]есі — здатність підтримувати інтегрований документообіг у проектній групі, завдяки тісній інтеграції з серверними продуктами компанії.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА