Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5.6. АРМ технологічними процесами : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

3.5.6. АРМ технологічними процесами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Контур управління виробництвом — рішення для управління господарською діяльністю підприємства з урахуванням сучасних стандартів управління ресурсами: МКР, МКР II.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

У системі «Галактика» реалізовані основні функціональні еле-менти системи, що підтримує стандарт МКР II:

• формування плану виробництва (МР8) на підставі портфеля за-мовлень і прогнозу збуту готової продукції за періодами;

• попередня оцінка виконання плану виробництва за ключовими ресурсами підприємства (устаткування, трудові ресурси, мате-ріали);

• коректування плану виробництва через брак ресурсів або оцінка обсягів поповнення ресурсів: закупівля устаткування, наймання робочої сили, наднормові роботи, субпідряд і т. д.;

• розрахунок чистих потреб в продукції і напівфабрикатах на всіх стадіях виробництва, розрахунок обсягів виробничих замовлень і термінів їх виконання з урахуванням календарно-планових нормативів (правил поповнення, розмірів партій, тривалості циклів і т. д.);

• формування плану-графіка запуску-випуску партій деталей, на-півфабрикатів, готових виробів на підставі плану виробництва, а також формування плану-графіка закупівлі матеріалів, ком-плектуючих та заявок на закупівлю відповідно до договорів;

• контроль виконання планів збуту, виробництва і постачання;

• розрахунок нормативних І фактичних витрат на виробництво, нормативно! і фактичної собівартості продукції, аналіз відхи-лень у витратах і собівартості;

• оцінка економічних і фінансових показників діяльності під-приємства.

Контур управління виробництвом може використовуватися на різноманітних підприємствах: від молочного комбінату до приладо-будівного заводу. Розвинені засоби настройки дозволяють кінцевому користувачу працювати із звичною термінологією, зручним подан-ням даних, використовувати традиційний документообіг і порядок обробки інформації.

Частина 3 АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ

Запитання і завдання для обговорення

1. Як можна визначити поняття автоматизоване робоче місце

2. Які види забезпечення АРМ ви можете назвати?

3. Що включає інформаційне забезпечення?

4. Види класифікації АРМ за функціональною ознакою?

5. Яку мету переслідує автоматизація управління підприємст-вом?

6. Які етапи автоматизації підприємства можна визначити?

7. Які завдання вирішує інформаційна система керівника?

8. Які завдання вирішуються за допомогою АРМ «Управління персоналом»:

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Частина 4

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ

ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Системи мають тенден-цію рости та в міру зростан-ня взаєморозчиняються

Узагальнений принцип не-визначеності

1. Складні системи при-зводять до несподіваних нас-лідків.

2. Сукупну поведінку великих систем передбачити не можна.

Інші формулювання

Інформація, що веде до обов’язкової зміни проекту, надійде до автора цього проекту тоді і тільки тоді, коли крес-лення вже виконані.

Перший закон корекції

Культура управління проектами із застосуванням автоматизова-них засобів давно стала невід’ємною частиною культури ведення всього бізнесу. Перехід від безсистемного виконання проектів до грамотно організованого управління ними дозволяє компанії залишити у

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

минулому практику штурмівщини, постійного зриву або перенесения термінів закінчення робіт, порушення технологи, постійні проблеми фінансування, порушення термінів постачань І комплект-ності всіх необхідних ресурсів та інше.

Сьогодні на ринку автоматизованих систем управління проектами найбільш активні кілька гравців: лідер світового ринку про-грамного забезпечення даного класу — Ргітауега Зузіетз, компанія Місгозой зі своїм пакетом Рго]есі і російський розробник 8рЫег Рго]есі Мапа§етепі Тесппо1о§іе5, продукт якого відображає локаль-ну специфіку. Про переваги і недоліки їх рішень ми і поговоримо.

Перш ніж почати аналіз можливостей продуктів, розглянемо середовище, в якому вони покликані функціонувати, а також його потреби. Наведена нижче класифікація користувачів узята з до-слідження \¥е1сот 8ойтоаге Тесппо1о§іез. Отже, виділяють три основы категорії — всі вони беруть участь у процесі управління діяльністю проектно-орієнтованої компанії і, відповідно, впливають на хід управління проектом. Саме на цих користувачів в основному розра-ховані автоматизовані системи управління підприємством і проектом (АСУПП).

В першу чергу, — це вище керівництво компанії, навіть не бе-ручи участь у проекті, воно може істотно вплинути на його виконан-ня. Як правило, до даної групи належать фахівці, що відповідають за планування діяльності організації, постановку цілей і завдань, а також за оцінку їх виконання. Користувачі управлінської категорії від-дають перевагу легким в управлінні програмним модулям, які в змо-зі видавати демонстраційні звіти у будь-який момент виконання проекту. Крім того, вони вимагають наявності не тільки могутніх можливостей узагальнення оперативних відомостей, але і засобів для інтеграції з даними інших програмних додатків.

Друга категорія — менеджери, відповідальні за розроблення де-тальних планів досягнення цілей, поставлених керівництвом. Вони розподіляють роботу за конкретними виконавцями, забезпечують планування використання ресурсів і здійснюють контроль над виконанням

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

планів і підготовку підсумкових звітів для керівництва. Від АСУПП даний клас користувачів вимагає розширених можливостей аналізу ризиків. I для менеджерів можливість інтеграції АСУГШ з іншими додатками важлива не менше, ніж для керівництва.

Третя категорія користувачів АСУГШ — фахівці на місцях, відповідальні за виконання робіт, визначених проектним графіком. їм доручається надання звітів про стан робіт, які виконуються, їх якість, доступність, завантаження ресурсів та інші параметри. Для користувачів даного рівня дуже важлива простота використання, легкість вивчення, «прозорість» процедур введения даних, а також наочність функціонування ПЗ.

Зрозуміло, запропонована класифікація вельми умовна. Так, при реалізації нескладних проектів або в невеликих організаціях, рі-вень детального планування буде представлений другою групою співробітників — керівниками, для яких планування проектів не є основною роботою. Це може бути директор невелико! фірми або заступник керівника великої компанії, що планує поточну діяльність свого підприємства, або начальники відділів, які планують завантаження своїх співробітників. Для цієї групи управлінців більш важли-ві такі характеристики системи, як простота використання і легкість навчання.