Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.3. Забезпечення робочого місця менеджера : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

2.3.3. Забезпечення робочого місця менеджера


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Персональний комп’ютер є універсальним засобом автоматиза-ції операцій з переробки інформації і дозволяє виконувати різні дії, вирішувати різні завдання управління. Персональний комп’ютер, що оснащений сукупністю професійно орієнтованих функціональних інформаційних технологій і розміщений на робочому місці, стали називати автоматизованим робочим місцем (АРМ), призначення якого — інформаційна підтримка рішень, які приймаються. Іншими словами, АРМ є деякою частиною інформаційної системи, відособ-леної відповідно до структури управління об’єктом і існуючою системою цілерозподілення. Воно й оформляється у вигляді самостійного програмно-апаратного комплексу.

Під АРМ фахівця слід розуміти його робоче місце, що оснаще-не персональним комп’ютером і є самостійним програмно-тех-нічним комплексом індивідуального або колективного викорис-тання, який дозволяє в діалозі або пакетному режимі вести обробку інформації і одержувати всі необхідні вихідні дані у вигляді екранних або друкарських форм (.19.).

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Автоматизоване робоче місце фахівця

Повчальна система

Інтегрований рядок підказок

Система закладок, покажчиків і довідок

Вбудована система прикладів

Гіпертекстова

система

документації, яка

включає керівництво

користувача і

керівництво

програміста

Система контролю

і виявлення

помилок

Комплекс програмних додатків для обробки інформації

Пакетний режим

Введення інф-ції з

дискет, сканера,

за каналам зв’язку

(комп. мережа,

мод. зв’язок)

Автоматизовані

розрахунки, обробка даних

Друк даних

Формування

архівів за звітний

період

Діалоговий режим

Введення з клавіатури

Обробка

інформації в

реальному часі

Виписка

документів із

бази даних

Виведення

даних за запитом

на принтер,

екран

Робота з архівами

.19.

Автоматизоване робоче місце фахівця

Частина 2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА

Сервісні засоби

Настройка АРМ

Настройка значимості реквізитів

Ергономічне

Забезпечення екранних

форм, настройка кольору

і звуку

Візитна картка підприємства

Установка

системи доступу

до даних

Настройка алгоритмів розрахунків

Настройка таблиць

Настройка обладнання: модем, принтер, сканер

Календар підготовки та здачі звітності

Експлуатація АРМ

Введення класифікаторів

Генератор звітних форм

Адміністратор

баз даних мережі

доступу.

Інструментарій

для усунення

наслідків аварій

Інструментарій для

прийому і передачі даних

за каналами зв’язку

Інструментарій для

копіювання і збереження

інформації

Моніторинг

Годинник, таймер, калькулятор

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Економічний ефект від упровадження автоматизації визнача-ється шляхом зіставлення витрат праці і собівартості роботи при ав-томатизації і при виконанні її ручним способом. Загальна собівар-тість складається з таких елементів: суми заробітної платні, аморти-заційних відрахувань, вартості допоміжних матеріалів і суми непря-мих витрат. Дані про трудові витрати доповнюють даними про гро-шові витрати, після чого розраховують економічну ефективність ав-томатизації завдання управління.

Запитання і завдання для обговорення

1. Створіть в календарі подію, яка повторюється щорічно в один і той же день.

2. Створіть в контактах записи про чотирьох осіб з повною ін-формацією про них.

3. Створіть контакт і вкажіть, що він належить до категорії поважних осіб.

4. Сформулюйте завдання із зазначенням її високої важливості.

5. Опишіть правила користування візитними картками.

6. Дайте характеристику можливих варіантів візитних карток.

7. Які речі можуть бути діловим подарунком?

8. У чому полягає діловий стиль одягу?

9. Чому в бізнесі важливо дотримуватись статусних символів в одязі?

10. Що таке респектабельність в одязі і чому вона впливає на ус-піх у справах?

11. Чому людям у бізнесі важливо стежити за модою?

12. Які вимоги пред’являються до устаткування робочого місця.

13. У чому полягає сутність організації робочого місця менеджера?

14. Розкрийте сутність планування робочого місця менеджера.

15. За якими напрямами можуть використовуватись технічні за-соби управління в організації?

Частина 3 АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ

Частина 3

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ

Діюча складна система не-змінно утворюється з діючої простої системи

/15-й закон системантики/

1. Все — система.

2. Все — частина ще біль-шої системи.

/Основні постулати розви-неної теорії систем/

Всередині кожного великого завдання сидить маленьке, яке на-магається пробитися назовні.

Закон великих задач Хоара

Сучасний етап автоматизації управління суспільним виробниц-твом характерний розвитком розподіленої обробки економічної інформації. Найперспективнішою сферою використання концепції розподіленої обробки економічної інформації є автоматизація планово-управлінських функцій на базі персональних ЕОМ, встано-влених безпосередньо на робочих місцях фахівців. Ці системи набу-ли широкого поширення в організаційному управлінні під назвою автоматизованих робочих місць (АРМ).

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА