Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Інформаційні технології і інформаційні системи в управлінні 1.3.1. Основні терміни і визначення : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

1.3. Інформаційні технології і інформаційні системи в управлінні 1.3.1. Основні терміни і визначення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Інформаційні технології виконують вирішальну роль в управлін-ні бізнесом і є істотним чинником його успіху. Для того, щоб зрозумі-ти приховану потужність сучасних інформаційних технологій і вияви-ти можливості їх прикладного застосування менеджерів необхідно навчати новому індуктивному стилю мислення. Більшість менеджерів знає, як мислити дедуктивно, тобто, вони добре виявляють проблеми, а потім шукають і оцінюють різне вирішення цих проблем. Проте за-стосування інформаційних технологій для управління бізнесом вима-гає індуктивного мислення — здібності спочатку побачити ефективне вирішення, а потім шукати проблеми, до яких воно застосовне і про існування яких фірма, можливо, і не підозрює.

Враховуючи необхідність використання можливостей сучасних інформаційних технологій для абсолютно нових цілей, одне з голо-вних завдань при підготовці менеджерів полягає у вивченні і усві-домленні нових, невідомих раніше можливостей технологій замість добре відомих.

Своєчасність і якість виконання функцій управління реалізуєть-ся на ринку у вигляді прибутку. На управлінські, організаційні і міжособистісні відносини в трудовому колективі впливають безліч чинників. Це економічні, етичні, естетичні, адміністративні і багато інших чинників. Формою виразу цих чинників є інформація, яка стає безпосереднім предметом праці менеджера. Кінець кінцем, інформація виражає певні відносини в процесі здійснення госпо-дарської діяльності.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Беручи до уваги швидкість зміни інформаційних технологій і появу нових, сучасний менеджер повинен постійно вивчати но-ві технології, розуміти їх значущість, визначати сфери застосу-вання, розподіляти ці сфери усередині фірми і розробляти плани упровадження. Тому, фахівці — менеджери, які зможуть викона-ти ці роботи до того, як технологія стане доступною, неминуче дозволять фірмі вирватися вперед в гострій конкурентній бо-ротьбі.

Технологія — це комплекс наукових і інженерних знань, реалі-зованих в прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових чинників виробництва, засобах їх поєд-нання для створення продукту або послуги, що відповідає пев-ним вимогам.

Тому технологія нерозривно пов’язана з машинізацією вироб-ничого або невиробничого, перш за все управлінського процесу. Управлінські технології ґрунтуються на застосуванні комп’ютерів і телекомунікаційної техніки.

Згідно з визначенням, прийнятим ЮНЕСКО, інформаційна технологія — це комплекс взаємопов’язаних, наукових, тех-нологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефе-ктивної організації праці людей, зайнятих обробкою і збе-ріганням інформації; обчислювальна техніка і методи органі-зації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їх практичні додатки, а також соціальні, економічні та культур-ні проблеми.

Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих первинних витрат і науковоємної техніки. Їх введення пови-нне починатися зі створення математичного забезпечення, форму-вання інформаційних потоків в системах підготовки фахівців.

Частина 1 ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

Інформаційні технології (ІТ) в даний час можна класифікувати за рядом ознак, зокрема: способу реалізації в інформаційній системі, ступені охоплення завдань управління, класам реалізованих технологічних операцій, типу призначеного для користувача інтер-фейсу, варіантам використовування мережі ЕОМ, обслуговуваної наочної області, що обслуговується.

Розглянемо, що таке інформаційні системи і як вони пов’язані з інформаційними технологіями.

Неодмінним компонентом успіху в сучасному бізнесі стали інформаційні системи (ІС), які проникають у всі функції бізнесу і ефективно зв’язують їх. Використання ІС фірмами і організаціями висвічує ступінь сучасності підготовки їх адміністрації і менеджменту. Тому в США, наприклад, більшість менеджерів або бізнесменів вищого рівня освоюють під час навчання один-два курси за ІС — не просто роботу на комп’ютері, а саме розуміння організаційної кон-цепції і різновидів ІС, процесів побудови ІС, їх можливостей в різ-них ділових сферах.

Інформація є найважливішим життєвим ресурсом, який практично розуміють як необхідні і корисні дані, представлені в зручному вигляді, відповідно до вимог користувача. Людина обдумує і вико-ристовує інформацію з метою виживання (особи, фірми або органі-зації) в сучасному суспільстві.

Управління — найважливіша функція, без якої немислима ціле-спрямована діяльність будь-якої соціально-економічної, організацій-но-виробничої системи (підприємства, організації, території).

Систему, що реалізовує функції управління, називають системою управління. Найважливішими функціями, реалізованими цією системою, є прогнозування, планування, облік, аналіз, контроль і регулювання.

Управління пов’язане з обміном інформацією між компонентами системи, а також системи з навколишнім середовищем. В процесі

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

управління одержують відомості про стан системи кожної миті, про досягнення (або не досягненні) заданої мети з тим, щоб впливати на систему і забезпечити виконання управлінських рішень.

Таким чином, будь-якій системі управління об’єктом відповідає своя інформаційна система, що зветься інформаційною системою.

Інформаційна система — це сукупність внутрішніх і зовніш-ніх потоків прямого і зворотного інформаційного зв’язку об’єк-ту, методів, засобів, фахівців, що беруть участь в процесі обро-бки інформації і виробленню управлінських рішень.

Автоматизована інформаційна система є сукупністю інфор-мації, економічно-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, призначену для обробки інформації і ухвалення управлінських рішень.

Класифікація інформаційних технологій може проводитися за різними параметрами ().

 

Інформаційні технології

За способом реалізації в ІС  Традиційні

 

            Нові інформаційні технології

За ступенем охоплення завдань управління         Електронна обробка даних

 

            Автоматизація функцій управління

 

            Підтримка ухвалення рішень

 

            Електронний офіс

 

            Експертна підтримка

Частина 1 ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

Закінчення табл. 1.3

Робота з текстовим редактором Робота з табличним процесором

Робота з СУБД

Робота з графічними об’єктами

Мультимедійні системи

Гіпертекстові системи

Пакетні

Діалогові Мережеві Локальні

Багаторівневі

Розподілені

Бухгалтерський облік

Банківська діяльність

Податкова діяльність

Страхова діяльність

Інші

Таким чином, інформаційна система може бути визначена з технічної точки зору як набір взаємозв’язаних компонентів, які збирають, обробляють, запасають і розподіляють інфор-мацію, щоб підтримати ухвалення рішень і управління в ор-ганізації.

За класом технологічних операцій, що реалізуються

За типом використання інтерфейсу

За способом побудови мережі

За обслуговуваними предметними галузями в ділянках

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

На додаток до підтримки ухвалення рішень, координації і управлінню інформаційні системи можуть також допомагати менеджерам аналізувати проблеми, роблять зримими комплексні об’єкти і створюють нові вироби.

Інформаційні системи (ІС) містять інформацію про людей, мі-сця і об’єкти усередині організації або в навколишньому середови-щі. Інформацією ми називаємо дані, перетворені у форму, яка є значущою і корисною для користувачів. Дані, навпаки, є потоками сирих фактів, що подають результати, що зустрічаються в організа-ціях або у фізичному середовищі перш, ніж вони були організовані і перетворені у форму, яку користувачі можуть розуміти і викорис-товувати.

За джерелами надходження інформацію можна розділити на зо-внішню і внутрішню. Зовнішня інформація складається з директив-них вказівок вищестоящих органів, різних матеріалів центральних і місцевих органів управління, документів, що поступають від інших організацій і підприємств-суміжників. Внутрішня інформація відо-бражає дані про хід діяльності на підприємстві, про виконання плану, про роботу підрозділів, ділянок служб, про збут виробництва.

Всі види інформації, необхідної для управління, є інформацій-ною системою. Система управління і система інформації на будь--якому рівні управління утворює єдність. Управління без інформації неможливе.

Інформаційну систему менеджменту (ІСМ) деякі розуміють як синонім ІС, інші — як чітко регламентовану систему поставки стан-дартних звітів.

У сучасній системі знань про менеджмент і про ІС термін «ін-формаційна система менеджменту» розуміється розширено — як коло різноманітних ІС, які забезпечують менеджерам ефек-тивне ухвалення рішень щодо розвитку керованого об’єкту. При цьому ІСМ вважається як комп’ютеризована система, що поєднує нові інформаційні технології з роботою менеджера.

Частина 1 ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

Ключовою відмінністю визначень «ІС» і «ІСМ» є включення ухвалення рішень у визначення ІСМ. Метою ІСМ є ефективне ухва-лення рішень менеджерами щодо розвитку керованого об’єкту.

ІСМ — це наймобільніша система, яка дозволяє менеджерам вільно й оперативно, на своєму робочому місці, використо-вувати, залежно від ситуації, спеціальні засоби проектування альтернатив рішення. Таке наукове трактування ІСМ додає особ-ливої привабливості ІСМ з боку корпусу бізнесменів і менедже-рів. Так називають в багатьох зарубіжних організаціях відділи комп’ютерно-інформаційного сервісу або навчальні курси з ІСМ в університетах.

Аналогічно тому, як функціональна суть автоматизованої бухга-лтерської інформаційної системи визначається суттю бухгалтерського обліку, так і суть інформаційних систем менеджменту визначається суттю менеджменту, як особливої предметної області.

Три процеси в інформаційній системі виробляють інформацію, якої потребують організації для ухвалення рішень, управління, ана-лізу проблем і створення нових виробів або послуг — це введення, обробка і виведення результатів. В процесі введення фіксуються або збираються відомості усередині організації або із зовнішнього ото-чення. В процесі обробки цей матеріал перетвориться в більш значу-щу форму. На стадії виходу оброблені дані передаються персоналу або процесам, де вони використовуватимуться. Інформаційні систе-ми також потребують зворотного зв’язку, який є обробленими да-ними, що повертаються, потрібними для того, щоб пристосувати елементи організації для допомоги в оцінці або виправленні оброб-лених даних.

Хоча комп’ютерні інформаційні системи використовують комп’ю-терні технології, щоб переробити неперевірені відомості в значущу інформацію, існує відчутна відмінність між комп’ютером і комп’ю-терною програмою, з одного боку, і інформаційною системою — з іншою. Електронні обчислювальні машини і програми для них — технічна підстава, інструментальні засоби і матеріали сучасних

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

інформаційних систем. Комп’ютери забезпечують зберігання і пере-творення інформації. Комп’ютерні програми, або програмне забезпе-чення, є наборами керівництва щодо обслуговування, які управляють роботою комп’ютерів. Але комп’ютери — тільки частина інформа-ційної системи.

Можна як аналогію привести приклад будівлі. Будівлі спо-руджені за допомогою молотків, цвяхів і дерева, але вони самі по собі не роблять будинок. Архітектура, проект, установка і всі рішення на шляху до створення елементів — це теж частини бу-динку. Комп’ютери і програми — це тільки інструменти і мате-ріали, але вони самі по собі не можуть виробляти потрібну для організації інформацію. Щоб уявити інформаційні системи, потрібно зрозуміти проблеми, для яких вони розроблені, визна-чити їх архітектуру, складові і організаційні процеси, завдяки яким можна прийти до цих рішень. Сьогоднішні менеджери по-винні об’єднувати комп’ютерну писемність з системною інфор-маційною писемність.

З позиції ділового бачення інформаційна система являє собою організаційні і управлінські рішення, засновані на інформаційних технологіях, у відповідь на виклик, що посилається навколишнім се-редовищем. Розглянемо цей вираз, тому що він підкреслює організа-ційну сторону і природу інформаційних систем, які здійснюють управління. Розуміти інформаційні системи — це не означає бути грамотним у використанні комп’ютерів, менеджер повинен ширше розуміти суть організації, управління і технологій інформаційних систем і їх можливість забезпечити рішення проблем в діловому на-вколишньому середовищі.

Із зростанням технічної потужності ІТ, комп’ютери почали не просто полегшувати роботу людини, а дозволяють виконувати те, що без ІТ було неможливим. У зв’язку з тим, що менеджеру доводиться приймати рішення в умовах великої невизначеності і ризику, нові можливості інформаційних систем дуже швидко починають знаходити застосування в бізнесі.

Частина 1 ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

Говорячи про «нові» можливості 1С в менеджмент^ справедливее називати деякі з них новими тільки для нас. Наприклад, системи підтримки ухвалення рішень вже більше двох десятиліть використо-вуються в розвинених країнах, але поки що не набули широкого поширення в нашій країні.