Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Патріотизм є другим важливим принципом журналістської творчості. : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

2. Патріотизм є другим важливим принципом журналістської творчості.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

Під патріотизмом розуміється одне з найглибших гро-мадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури. Патріотизм виявляється в практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни, захист її ін-тересів.

Наша батьківщина – Україна, тому діяльність української жур-налістики, якою б мовою вона не видавалася, мусить бути спря-мована на зміцнення Української держави, досягнення добробуту її народу, налагодження гармонійних стосунків усередині сус-пільства, забезпечення вчасного й конструктивного розв’язання виникаючих соціальних суперечностей і конфліктів.

Проте історична доля України в складі Росії, а потім і Радян-ського Союзу складалася так, що український патріотизм з погля-ду центральної влади розглядався як сепаратизм, спрямований на зруйнування цілісності імперської держави, витлумачувався не більше, не менше як «український буржуазний націоналізм». Під таким кутом зору самий факт вживання української мови розглядався як державний злочин. В історичних мемуарах зна

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ

йдемо немало прикладів переслідування українців тільки за те, що вони – українці, люблять свою батьківщину й використову-ють рідну мову 1 .

На такому розумінні українського патріотизму виховувалися цілі покоління радянських людей, тому й тепер деякі з громадян неспроможні остаточно подолати колишні упередження й забо-бони. Подекуди ще має місце зверхнє ставлення до української культури як до меншовартої, є тенденції економічні негараз-ди сучасного періоду пов’язувати виключно з проголошенням Україною незалежності, створенням самостійної Української держави.

Не можна не враховувати сьогодні наслідків жахливих со-ціальних катастроф, які принесло в Україну панування росій-ських більшовиків, до яких належать організований Москвою голодомор українського народу в 1932–1933 рр., планомірне винищення української інтелігенції в усі роки Радянської влади, організоване переселення в Україну цілих сіл з російської гли-бинки. Радянська тоталітарна держава мала цілу розгалужену систему витіснення українських елементів з суспільного життя України. Через це українцеві ще й досі часом буває незатишно в своїй батьківщині, він почуває тут себе в стані національної меншини, він оточений прибульцями, які відверто йому заяв-ляють: «Нас прислалі, чтоби вас здесь не било». Перед Украї-ною стоїть складне завдання одночасно формувати етнічну й політичну українську націю. Усе це накладає великі обов’язки на українську журналістику, яка, незалежно від мови видання, мусить терпляче й послідовно запроваджувати в свідомість чита-чів ідеї українського патріотизму, захищати соборність України, пропагувати надбання української культури.

Патріотизм, зрозуміло, зовсім не передбачає відсутність кри-тики органів влади різних рівнів і посадових осіб, недосконалих боків економічної й соціальної політики уряду, недостатньо ви-важених чи й неприйнятних рішень законодавчих органів. Але критика мусить бути не руйнівною, а конструктивною, вести-1 Див., наприклад, мемуари: Куліш В. Слово про будинок «Слово»/Володи-мир Куліш//Березіль. – 1991. – № 5. – С. 85–115; Кошелівець І. Розмови в до-розі до себе. Фрагменти спогадів та інше/Іван Кошелівець. – К.: Всесвіт, 1994. – С. 44–112; Гришко В. Карби часу. Історія, література, політика, публіцистика/Ва-силь Гришко: У 2 т. – К., 1999. – Т. 2. – С. 11–199.

 

Соціальна позиція журналіста. Засади журналістики

ся з позицій вдосконалення, поліпшення суспільних відносин, а не пропаганди ідеї громадянської війни чи й ліквідації самої держави. Така конструктивна критика, безумовно, входить в об-сяг патріотизму, є гарантією соціальної стабільності й зміцнення держави.